Adli Sicil Kaydı

Adli sicil kaydı bulunan istekliyle sözleşme imzalanması mümkün müdür?


...Akşeker Tarım Et Entegre Tes. Nak. Gıda İth. İhr. A.Ş. tarafından bu aşamada Ali Şeker, Mustafa Alper Şölen, Kamer Evren Vural ve Erol Karabacak’a ait adli sicil kaydı suretlerinin sunulduğu, 3 adet belgede “adli sicil kaydı yoktur.” ibaresinin yer aldığı, Ali Şeker’e ait adli sicil kaydında ise “adli sicil kaydı vardır.” ibaresini takiben 4 adet mahkeme kararına yer verildiği, bunun üzerine idarece adı geçen istekliden Ali Şeker’e ilişkin mahkeme kayıtlarının istenildiği, anılan mahkeme kayıtlarında Ali Şeker’in 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü çerçevesinde 04.06.2014 tarihinde kesinleşen hüküm giydiği, Tebliğ’in yukarıda aktarılan 17.5.1.3 maddesindeki açıklama çerçevesinde 5237 sayılı Kanunu’nun 53’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılmaya”ilişkin süreli ya da süresiz mahkumiyet halinin, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirileceğinin açık olduğu, ihale tarihinden önceki beş yıl içinde şirketin idaresinde hakim etkisi bulunan ortağı hüküm giyen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır..... Toplantı No: 2018/017 Gündem No: 34 Karar Tarihi: 20.03.2018 Karar No: 2018/UM.II-626