Alternatif Teklif

Teklif zarfında, ihale konusu mala ilişkin birden fazla farklı ürüne ait katalog konması halinde alternatif teklif verme yasağı ihlal edilmiş olur mu?


...Söz konusu iddiaya ilişkin olarak yapılan incelemede; başvuru sahibi isteklinin teklifi kapsamında ihale komisyonu başkanlığına İdari Şartname’nin 7.5.6.2’nci maddesinde yer alan düzenleme gereği teklif edilen ürünün marka ve modelinin gösterildiği belgenin sunulduğu, söz konusu belgede birinci alternatif olarak “Bucher Termolojik Sistem ELMR 152-60/03” ikinci alternatif olarak Yol-Bak Termolojik Sistem markasına ilişkin bilgilerin belirtildiği, aynı belge üzerinde “İhalenin üzerimizde kalması halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İdaresi hangi markayı tercih ederse onu kullanacağımızı taahhüt ediyoruz. Her iki alternatifte Teknik Şartname’ye %100 uyumludur ve Şartname gerekliliklerini yerine getirmektedir” ifadesinin de yer aldığı iki farklı marka teklif edilen bir belge sunulmuştur. İhale dokümanında alternatif teklif verilemeyeceğinin düzenlenmesine rağmen başvuru sahibi isteklinin ihale komisyonuna iki farklı markayı teklif etmesi, ihale komisyonunun hangi markayı tercih ederse onu kullanacağını taahhüt etmesi Kanun’un temel ilkelerinden rekabet ortamını engellediği ve eşit muamele ilkesini zedelediği kanaatine varılmış olmakla birlikte, isteklinin teklif dosyası kapsamında tek bir teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelini sunduğu, teklif birim fiyat cetvelinde alternatif markaları içeren bir ibarenin bulunmadığı, birim fiyat cetvelinde alınacak olan mallar için tek bir birim fiyatın belirtildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, isteklinin teklifinin alternatif teklif anlamına gelmediği belirlenmiştir.... Toplantı No: 2017/057 Gündem No: 58 Karar Tarihi: 15.11.2017 Karar No: 2017/UM.II-3070
Teklif zarfında, başka bir ihale için düzenlenmiş olan birim fiyat teklif mektubuna yer verilmesi alternatif teklif verilmesi olarak kabul edilebilir mi?


...Başvuru sahibi tarafından sunulan teklif zarfından iki teklif mektubunun çıktığı, ilkinin ihaleye ilişkin olduğu, ikinci teklif mektubunun ticaret sicil gazetesinin en arka sayfasında zımbalı olarak yer aldığının başvuru sahibi ve idare tarafından beyan edildiği, söz konusu teklif mektubunun aynı idarenin 05.12.2017 tarihli 2017/567450 İKN’li “Şanlıurfa Eyyubiye Uluköy Mahallesi 12 Derslikli Ortaokul İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme” yapım işine ait teklif bedeli doldurulmuş imzalı, kaşeli bir teklif mektubu olduğu anlaşılmıştır. İdare tarafından söz konusu hususun alternatif teklif verme durumu olarak değerlendirilerek başvuru sahibinin teklifinin 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine istinaden değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. Zarfın içinden çıkan ikinci mektubun idarenin daha önce yapmış olduğu başka bir ihaleye ilişkin olduğu hususu göz önünde bulundurulduğunda alternatif teklif verme durumu olarak değerlendirilmesinin uygun olmadığı, ancak basiretli tacir sıfatını haiz olması gereken isteklinin söz konusu hususa ilişkin teklif mektubunun sehven teklif zarfına konulduğuna ilişkin açıklamasının uygun bulunamayacağı, teklif zarfına daha önce aynı idare tarafından yapılmış farklı bir ihaleye ilişkin olarak ikinci bir teklif mektubunun konulmuş olmasının aynı Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak kapsamında değerlendirilebileceği anlaşılmış; bununla birlikte idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin yine Kanunun 17’nci maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılmış olmasından dolayı söz konusu mevzuata aykırılığın esasa etkili sonucuna varılmıştır....

Toplantı No: 2018/012

Gündem No: 26

Karar Tarihi: 27.02.2018

Karar No: 2018/UY.I-493