Araştırma Notları Hakkında

Yasak fiil veya davranışlar nedeniyle geçici teminat gelir kaydedilebilir mi?


Teklif zarfında birden fazla teklif cetveli veya teklif mektubu bulunması, birden fazla isteklinin adresinin veya telefon numarasının aynı olması, gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi gibi hallerde yasak fiil veya davranışlarda bulunulduğu kabul edilir. Bu gibi durumlarda istekli hakkında hakkında hem kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama hem de geçici teminatın gelir kaydedilmesi yaptırımları birlikte uygulanmaktadır. Ancak yasak fiil veya davranışta bulunan isteklilerin geçici teminatlarının gelir kaydedilip kaydedilemeyeceği önemli bir tartışma konusudur. Çünkü mevzuatta, bu hususla ilgili açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Sorunun cevabı ise Kamu İhale Kurulu ve yargı kararlarında açık bir şekilde ortaya konmuştur. Devamını Oku... (Araştırma notunun tamamını okumak lütfen bizimle irtibata geçerek şifre alınız)
Alt yüklenici sözleşmesi için damga vergisi ödenmesi zorunlu mudur? İdarenin bu hususla ilgili yükümlülüğü nedir?


İdare ile yüklenici arasında imzalanan kamu ihale sözleşmesine ait damga vergisinin ödenmesi ve bu ödemenin idarece takip edilmesi gerektiği hususunda herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadır. Ancak asıl yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan alt yüklenici sözleşmesi için damga vergisi ödenip ödenmeyeceği ve bu damga vergisinin ödenmesi bakımından idarenin takip sorumluluğunun bulunup bulunmadığı hususu konusunda tereddüt yaşanabilmektedir. Oysa konuyla ilgili mevzuat hükümleri ve yargı kararları, yapılması gereken işlemleri açıkça ortaya koymaktadır. Devamını Oku... (Araştırma notunun tamamını okumak lütfen bizimle irtibata geçerek şifre alınız)
Sunulması gerekmediği halde sunulan bir belgeye dayanarak teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


4734 sayılı Kanun’un Tekliflerin Değerlendirilmesi başlıklı 37’nci maddesinde, tekliflerin değerlendirilmesi işleminin sadece ihale dokümanında istenilen yeterlik belgeleri üzerinden mi yoksa yeterlik belgesi olarak belirlenmese bile istekli tarafından sunulan tüm belgeler üzerinden mi gerçekleştirileceği hususunda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak ihale komisyonları bu belirsizliği, teklif zarfında sunulan tüm belgeler üzerinden değerlendirme yapılması gerektiği yönünde yorumlayarak çözümleme yoluna gitmektedirler. Bu durum ise önemli bir ihtilaf doğurmaktadır. Bununla birlikte mevzuat hükümleri ve emsal kararlar incelendiğinde, tekliflerin değerlendirilmesinde hangi belgelerin dikkate alınacağı anlaşılabilmektedir. Devamını Oku... (Araştırma notunun tamamını okumak lütfen bizimle irtibata geçerek şifre alınız)
İhale komisyonu üyesi olmayan kişilerin numune değerlendirmesi ve demonstrasyon işlemlerine katılması mümkün müdür?


Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinin dördüncü fıkrasında; “İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar kurulamaz.” hükmü bulunmaktadır. Buna rağmen ihale sürecinde gerçekleştirilen numune değerlendirmesi ve demonstrasyon işlemlerinin, ihale komisyonu üyesi olmayan kişilerden oluşturulan alt komisyonlarca veya ihale komisyonu üyesi olmayan kişilerin de katılımıyla gerçekleştirilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durum ise özellikle teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekliler tarafından şikayete konu edilebilmektedir. Ancak emsal Kamu İhale Kurulu kararları incelendiğinde; numune değerlendirme ve demonstrasyon işlemlerini gerçekleştiren kişilerden en az birinin ihale komisyonu üyesi olmasının zorunlu ve yeterli kabul edilebildiği görülmektedir. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddesinin gerekçesi dikkate alındığında ise; ihale komisyonu üyesi olmayan kişilerin katılımıyla oluşturulan komisyonlarca numune değerlendirmesi ve demonstrasyon yapılıp yapılamayacağı sorunu açıklığa kavuşacaktır.

Devamını Oku... (Araştırma notunun tamamını okumak lütfen bizimle irtibata geçerek şifre alınız)
Geçici teminatın, teklif tutarının %3’ünü aşan kısmı gelir kaydedilebilir mi?


4734 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesi uyarınca geçici teminat, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmayacak şekilde verilmelidir. Ancak geçici teminatın, teklif tutarının %3’üne eşit olacak şekilde düzenlenmesi halinde teklif tutarı üçüncü kişiler tarafından anlaşılabilmekte ve tekliflerin gizliliği ihlal edilmektedir. Dolayısıyla istekliler çoğu zaman, teklif tutarının %3’ünden daha fazla tutarda geçici teminat vermeyi tercih etmektedirler. Bununla birlikte geçici teminatın gelir kaydedilmesini gerektirecek durumların ortaya çıkması halinde, gelir kaydedilecek tutarın belirlenmesi bakımından önemli bir ihtilaf yaşanmaktadır. Zira idareler, geçici teminatın tamamını gelir kaydetme eğilimindedir. İstekliler ise teminatın, teklif tutarının %3'ünü aşan kısmının gelir kaydedilmesine itiraz etmektedir. Mevzuatta ise bu hususla ilgili açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Problemin çözümü için mevzuat hükümleri ile emsal Kamu İhale Kurulu ve Sayıştay kararlarını incelemekte fayda bulunmaktadır. Devamını Oku... (Araştırma notunun tamamını okumak lütfen bizimle irtibata geçerek şifre alınız)
İhale dokümanının, sözleşmenin uygulanması aşamasına ilişkin hükümleri şikayet ve itirazen şikayete konu edilebilir mi?


Bilindiği üzere ihale dokümanı hükümlerinin bir kısmı ihale aşamasına, bir kısmı ise sözleşmenin uygulanması aşamasına ilişkin olarak düzenlenmektedir. Bu düzenlemeler nedeniyle hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, dokümana yönelik şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmektedirler. Ancak Kamu İhale Kurulu kararları incelendiğinde, ihaleye katılımı engellemeyen ve sadece sözleşmenin uygulanması sırasında problem yaratabilecek hususlara ilişkin itirazen şikayet başvurularının reddedildiği görülmektedir. Bu işlemin gerekçesi ise mevcut hukuka aykırılık nedeniyle ihaleye katılımın ve rekabetin engellenmediği şeklinde açıklanmaktadır. Bununla birlikte 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na bakıldığında, ihale veya sözleşmenin uygulanması aşamasına ilişkin olup olmadığına bakılmasızın ihale sürecinde gündeme gelen tüm hukuka aykırılıkların, Kurul tarafından incelenmesinin zorunlu olduğu görülmektedir. Diğer taraftan konuyla ilgili yargı kararları da bu değerlendirmeyi teyit etmektedir. Devamını Oku...
(Araştırma notunun tamamını okumak lütfen bizimle irtibata geçerek şifre alınız)
Elektronik ihalede, “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda bilgileri beyan edilen belgeler ve geçici teminat mektubu, idarece talep edildiği halde hiç sunulmaz veya hatalı sunulursa hangi yaptırımlar uygulanır?


Elektronik ihalelerde istekliler, yeterlik belgelerine ait bilgileri EKAP üzerinden beyan etmektedir. Daha sonra idare, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine bazı belgelerin fiziki olarak sunulması için ek süre verilmektedir. Bu belgelerin hiç sunulmaması, beyan edilen bilgilerle uyumsuz belgelerin sunulması veya sunulan belgelerde belgelerin sunuluş şeklinde ilişkin koşulların sağlanmaması halinde yapılacak işlemlerle ilgili bazı tereddütler bulunmaktadır. Öyle ki bazı idareler bu tip durumlarda teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatın gelir kaydedilmesi ile yetinmemekte, istekli hakkında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama sürecini de başlatabilmektedir. Oysa ikincil mevzuat incelendiğinde, elektronik ihaleye katılan ve idarece istenilen belgelerin fiziki olarak sunulması bakımından belirlenen kurallara uymayan istekliler hakkında yapılması gereken işlemlerin açık bir şekilde belirlendiği görülmektedir. Devamını Oku...
(Araştırma notunun tamamını okumak lütfen bizimle irtibata geçerek şifre alınız)
İhale, geçici teminatı iade edilen istekli üzerinde bırakılabilir mi? Geçici teminatını geri alan istekli ihaleden çekilmiş sayılır mı?


İhale komisyonu kararının alınması ve ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahiplerinin belirlenmesinin ardından bu iki teklif sahibi dışında kalan isteklilerin geçici teminatları iade edilmektedir. Ancak isteklilerin şikayet ve itirazen şikayet haklarını kullanmaları nedeniyle, ihale süreci uzayabilmekte ve sözleşme imzalanamamaktadır. Şikayet ve itirazen şikayet başvurularının sonuçlanmasının ardından ise sınır değerin yeniden hesaplanması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin değişmesi gerekebilmektedir. İşte bu tip durumlarda, daha önce geçici teminatını geri alan bir isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olarak belirlenip belirlenemeyeceği ve kendisiyle sözleşme imzalanıp imzalanamayacağı hususunda tereddüt yaşanmaktadır. Diğer bir tereddüt konusu ise geçici teminatını geri alan / geçici teminatı iade edilen istekliler tarafından sunulan tekliflerin, yeniden yapılacak olan sınır değer hesaplamasına dahil edilip edilmeyeceğidir. Bu tip durumlarda yapılması gereken işlemlerle ilgili mevzuat hükümleri ve Kurul kararları ise oldukça açıktır. Devamını Oku...
(Araştırma notunun tamamını okumak için lütfen bizimle irtibata geçerek şifre alınız)
Yurt içinde özel sektöre yapılan hizmet işlerinden elde edilen iş deneyimini göstermek için sunulması gereken asgari belgeler nelerdir? Özel sektör iş deneyimi olarak kullanılacak sözleşme ve fatura nasıl düzenlenmelidir?


Malzemeli yemek hizmet alımı, personel taşıma, araç kiralama gibi ihaleler hizmet alımı ihaleleri içerisinde önemli bir yer kaplamaktadır. Ancak bu alanlarda faaliyet gösteren kişiler sadece kamu sektörüne değil özel sektöre de hizmet sunmaktadırlar. EKAP üzerinden iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili bir kamu kurum veya kuruluşuna sunulan bir hizmetten elde edilen iş deneyim belgesinin nasıl düzenleneceği ve böyle bir işten elde edilen iş deneyimini göstermek üzere hangi belgelerin sunulması gerektiği hususları önemli bir belirsizlik alanı oluşturmamaktadır. Ancak yukarıda bahsedildiği şekilde özel sektöre, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara sunulan hizmetlerden elde edilen iş deneyiminin, kamu ihalelerine katılırken nasıl belgelendirilmesi gerektiği önemli bir tartışma konusudur.

Bu yazıda; yurt içinde özel sektöre, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara sunulan hizmetlerden elde edilen iş deneyimini göstermek üzere kullanılması gereken asgari belgelerin neler olduğu anlatılacaktır. İkinci olarak bu belgelerin düzenlenmesinde hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtilecektir.

Diğer taraftan uygulamada faydalı olacağı düşünülen ve asgari koşulların tamamını taşıyan bir adet örnek sözleşmeye yer verilecektir.

Devamını Oku...
(Araştırma notunun tamamını okumak için lütfen bizimle irtibata geçerek şifre alınız)

Araştırma Notları

Yasak fiil veya davranışlar nedeniyle geçici teminat gelir kaydedilebilir mi?


Teklif zarfında birden fazla teklif cetveli veya teklif mektubu bulunması, birden fazla isteklinin adresinin veya telefon numarasının aynı olması, gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi gibi hallerde yasak fiil veya davranışlarda bulunulduğu kabul edilir. Bu gibi durumlarda istekli hakkında hakkında hem kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama hem de geçici teminatın gelir kaydedilmesi yaptırımları birlikte uygulanmaktadır. Ancak yasak fiil veya davranışta bulunan isteklilerin geçici teminatlarının gelir kaydedilip kaydedilemeyeceği önemli bir tartışma konusudur. Çünkü mevzuatta, bu hususla ilgili açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Sorunun cevabı ise Kamu İhale Kurulu ve yargı kararlarında açık bir şekilde ortaya konmuştur. Devamını Oku... (Araştırma notunun tamamını okumak lütfen bizimle irtibata geçerek şifre alınız)
Alt yüklenici sözleşmesi için damga vergisi ödenmesi zorunlu mudur? İdarenin bu hususla ilgili yükümlülüğü nedir?


İdare ile yüklenici arasında imzalanan kamu ihale sözleşmesine ait damga vergisinin ödenmesi ve bu ödemenin idarece takip edilmesi gerektiği hususunda herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadır. Ancak asıl yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan alt yüklenici sözleşmesi için damga vergisi ödenip ödenmeyeceği ve bu damga vergisinin ödenmesi bakımından idarenin takip sorumluluğunun bulunup bulunmadığı hususu konusunda tereddüt yaşanabilmektedir. Oysa konuyla ilgili mevzuat hükümleri ve yargı kararları, yapılması gereken işlemleri açıkça ortaya koymaktadır. Devamını Oku... (Araştırma notunun tamamını okumak lütfen bizimle irtibata geçerek şifre alınız)
Sunulması gerekmediği halde sunulan bir belgeye dayanarak teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


4734 sayılı Kanun’un Tekliflerin Değerlendirilmesi başlıklı 37’nci maddesinde, tekliflerin değerlendirilmesi işleminin sadece ihale dokümanında istenilen yeterlik belgeleri üzerinden mi yoksa yeterlik belgesi olarak belirlenmese bile istekli tarafından sunulan tüm belgeler üzerinden mi gerçekleştirileceği hususunda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak ihale komisyonları bu belirsizliği, teklif zarfında sunulan tüm belgeler üzerinden değerlendirme yapılması gerektiği yönünde yorumlayarak çözümleme yoluna gitmektedirler. Bu durum ise önemli bir ihtilaf doğurmaktadır. Bununla birlikte mevzuat hükümleri ve emsal kararlar incelendiğinde, tekliflerin değerlendirilmesinde hangi belgelerin dikkate alınacağı anlaşılabilmektedir. Devamını Oku... (Araştırma notunun tamamını okumak lütfen bizimle irtibata geçerek şifre alınız)
İhale komisyonu üyesi olmayan kişilerin numune değerlendirmesi ve demonstrasyon işlemlerine katılması mümkün müdür?


Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinin dördüncü fıkrasında; “İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar kurulamaz.” hükmü bulunmaktadır. Buna rağmen ihale sürecinde gerçekleştirilen numune değerlendirmesi ve demonstrasyon işlemlerinin, ihale komisyonu üyesi olmayan kişilerden oluşturulan alt komisyonlarca veya ihale komisyonu üyesi olmayan kişilerin de katılımıyla gerçekleştirilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durum ise özellikle teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekliler tarafından şikayete konu edilebilmektedir. Ancak emsal Kamu İhale Kurulu kararları incelendiğinde; numune değerlendirme ve demonstrasyon işlemlerini gerçekleştiren kişilerden en az birinin ihale komisyonu üyesi olmasının zorunlu ve yeterli kabul edilebildiği görülmektedir. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddesinin gerekçesi dikkate alındığında ise; ihale komisyonu üyesi olmayan kişilerin katılımıyla oluşturulan komisyonlarca numune değerlendirmesi ve demonstrasyon yapılıp yapılamayacağı sorunu açıklığa kavuşacaktır.

Devamını Oku... (Araştırma notunun tamamını okumak lütfen bizimle irtibata geçerek şifre alınız)
Geçici teminatın, teklif tutarının %3’ünü aşan kısmı gelir kaydedilebilir mi?


4734 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesi uyarınca geçici teminat, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmayacak şekilde verilmelidir. Ancak geçici teminatın, teklif tutarının %3’üne eşit olacak şekilde düzenlenmesi halinde teklif tutarı üçüncü kişiler tarafından anlaşılabilmekte ve tekliflerin gizliliği ihlal edilmektedir. Dolayısıyla istekliler çoğu zaman, teklif tutarının %3’ünden daha fazla tutarda geçici teminat vermeyi tercih etmektedirler. Bununla birlikte geçici teminatın gelir kaydedilmesini gerektirecek durumların ortaya çıkması halinde, gelir kaydedilecek tutarın belirlenmesi bakımından önemli bir ihtilaf yaşanmaktadır. Zira idareler, geçici teminatın tamamını gelir kaydetme eğilimindedir. İstekliler ise teminatın, teklif tutarının %3'ünü aşan kısmının gelir kaydedilmesine itiraz etmektedir. Mevzuatta ise bu hususla ilgili açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Problemin çözümü için mevzuat hükümleri ile emsal Kamu İhale Kurulu ve Sayıştay kararlarını incelemekte fayda bulunmaktadır. Devamını Oku... (Araştırma notunun tamamını okumak lütfen bizimle irtibata geçerek şifre alınız)
İhale dokümanının, sözleşmenin uygulanması aşamasına ilişkin hükümleri şikayet ve itirazen şikayete konu edilebilir mi?


Bilindiği üzere ihale dokümanı hükümlerinin bir kısmı ihale aşamasına, bir kısmı ise sözleşmenin uygulanması aşamasına ilişkin olarak düzenlenmektedir. Bu düzenlemeler nedeniyle hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, dokümana yönelik şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilmektedirler. Ancak Kamu İhale Kurulu kararları incelendiğinde, ihaleye katılımı engellemeyen ve sadece sözleşmenin uygulanması sırasında problem yaratabilecek hususlara ilişkin itirazen şikayet başvurularının reddedildiği görülmektedir. Bu işlemin gerekçesi ise mevcut hukuka aykırılık nedeniyle ihaleye katılımın ve rekabetin engellenmediği şeklinde açıklanmaktadır. Bununla birlikte 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na bakıldığında, ihale veya sözleşmenin uygulanması aşamasına ilişkin olup olmadığına bakılmasızın ihale sürecinde gündeme gelen tüm hukuka aykırılıkların, Kurul tarafından incelenmesinin zorunlu olduğu görülmektedir. Diğer taraftan konuyla ilgili yargı kararları da bu değerlendirmeyi teyit etmektedir. Devamını Oku...
(Araştırma notunun tamamını okumak lütfen bizimle irtibata geçerek şifre alınız)
Elektronik ihalede, “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda bilgileri beyan edilen belgeler ve geçici teminat mektubu, idarece talep edildiği halde hiç sunulmaz veya hatalı sunulursa hangi yaptırımlar uygulanır?


Elektronik ihalelerde istekliler, yeterlik belgelerine ait bilgileri EKAP üzerinden beyan etmektedir. Daha sonra idare, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine bazı belgelerin fiziki olarak sunulması için ek süre verilmektedir. Bu belgelerin hiç sunulmaması, beyan edilen bilgilerle uyumsuz belgelerin sunulması veya sunulan belgelerde belgelerin sunuluş şeklinde ilişkin koşulların sağlanmaması halinde yapılacak işlemlerle ilgili bazı tereddütler bulunmaktadır. Öyle ki bazı idareler bu tip durumlarda teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatın gelir kaydedilmesi ile yetinmemekte, istekli hakkında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama sürecini de başlatabilmektedir. Oysa ikincil mevzuat incelendiğinde, elektronik ihaleye katılan ve idarece istenilen belgelerin fiziki olarak sunulması bakımından belirlenen kurallara uymayan istekliler hakkında yapılması gereken işlemlerin açık bir şekilde belirlendiği görülmektedir. Devamını Oku...
(Araştırma notunun tamamını okumak lütfen bizimle irtibata geçerek şifre alınız)
İhale, geçici teminatı iade edilen istekli üzerinde bırakılabilir mi? Geçici teminatını geri alan istekli ihaleden çekilmiş sayılır mı?


İhale komisyonu kararının alınması ve ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahiplerinin belirlenmesinin ardından bu iki teklif sahibi dışında kalan isteklilerin geçici teminatları iade edilmektedir. Ancak isteklilerin şikayet ve itirazen şikayet haklarını kullanmaları nedeniyle, ihale süreci uzayabilmekte ve sözleşme imzalanamamaktadır. Şikayet ve itirazen şikayet başvurularının sonuçlanmasının ardından ise sınır değerin yeniden hesaplanması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin değişmesi gerekebilmektedir. İşte bu tip durumlarda, daha önce geçici teminatını geri alan bir isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olarak belirlenip belirlenemeyeceği ve kendisiyle sözleşme imzalanıp imzalanamayacağı hususunda tereddüt yaşanmaktadır. Diğer bir tereddüt konusu ise geçici teminatını geri alan / geçici teminatı iade edilen istekliler tarafından sunulan tekliflerin, yeniden yapılacak olan sınır değer hesaplamasına dahil edilip edilmeyeceğidir. Bu tip durumlarda yapılması gereken işlemlerle ilgili mevzuat hükümleri ve Kurul kararları ise oldukça açıktır. Devamını Oku...
(Araştırma notunun tamamını okumak için lütfen bizimle irtibata geçerek şifre alınız)
Yurt içinde özel sektöre yapılan hizmet işlerinden elde edilen iş deneyimini göstermek için sunulması gereken asgari belgeler nelerdir? Özel sektör iş deneyimi olarak kullanılacak sözleşme ve fatura nasıl düzenlenmelidir?


Malzemeli yemek hizmet alımı, personel taşıma, araç kiralama gibi ihaleler hizmet alımı ihaleleri içerisinde önemli bir yer kaplamaktadır. Ancak bu alanlarda faaliyet gösteren kişiler sadece kamu sektörüne değil özel sektöre de hizmet sunmaktadırlar. EKAP üzerinden iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili bir kamu kurum veya kuruluşuna sunulan bir hizmetten elde edilen iş deneyim belgesinin nasıl düzenleneceği ve böyle bir işten elde edilen iş deneyimini göstermek üzere hangi belgelerin sunulması gerektiği hususları önemli bir belirsizlik alanı oluşturmamaktadır. Ancak yukarıda bahsedildiği şekilde özel sektöre, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara sunulan hizmetlerden elde edilen iş deneyiminin, kamu ihalelerine katılırken nasıl belgelendirilmesi gerektiği önemli bir tartışma konusudur.

Bu yazıda; yurt içinde özel sektöre, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara sunulan hizmetlerden elde edilen iş deneyimini göstermek üzere kullanılması gereken asgari belgelerin neler olduğu anlatılacaktır. İkinci olarak bu belgelerin düzenlenmesinde hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtilecektir.

Diğer taraftan uygulamada faydalı olacağı düşünülen ve asgari koşulların tamamını taşıyan bir adet örnek sözleşmeye yer verilecektir.

Devamını Oku...
(Araştırma notunun tamamını okumak için lütfen bizimle irtibata geçerek şifre alınız)