Aritmetik Hata ve Yuvarlama

Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı ihalenin hangi aşamasında kontrol edilir?


Yukarıda yer verilen Kanun hükmünde ihale komisyonu tarafından ilk oturumda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edileceği, belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edileceği ve isteklilere ait tekliflerin değerlendirilmek üzere ilk oturumun kapatılacağı düzenlenmiştir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin ikinci oturumda tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçileceği, bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığının inceleneceği, uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla ihale komisyonu tarafından isteklilerce sunulan birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunup bulunmadığının tespitinin ikinci oturumda yapılacağı anlaşılmıştır. İsteklilerce birim fiyat teklif cetvelinde hesaplama yapılırken miktar ve teklif edilen birim fiyatın çarpılarak o iş kalemine ilişkin teklif tutarı bulunacaktır. Anılan Kanun’un 37’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Toplantı No : 2017/045 Gündem No : 67 Karar Tarihi : 13.09.2017 Karar No : 2017/UY.I-2496
İşçi sayısı üzerinden teklif alınan malzeme kalemleri için birim fiyatın ve toplam tutarın virgülden sonra iki haneye yuvarlanması gerekir mi?


Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2 ve 16.5.2.l’inci maddelerinde, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinde birim fiyatlar ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarların virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilemeyeceği, işçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alman prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlendiğinden l TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarların iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacağı, ayni veya nakdi ayrımı yapılmadan işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçiliğe bağlı tüm giderlerin sadece sonuç tutarlarının değil aynı zamanda birim fiyat tutarlarının da virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanması gerektiği, aynı Tebliğ’in 78.30'uncu maddesinde ise işçilikle bağlantılı ayni giderlerin idari şartnamede işçi sayısıyla bağlantılı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler olduğu ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında isteklilerce teklif bileşeni olarak kabul edileceği açıklanmıştır. İhale dokümanı kapsamında yapılan incelemede, ihale konusu işin 100 personel ile gerçekleştirileceği, birim fiyat teklif mektubunun eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan “Süt (12 aylık, ayda 26 gün üzerinden 100 personel için)” iş kalemi miktarının İdari Şartname’nin 25.3.2’nci maddesinde de açıkça ifade edildiği üzere işçi sayısı üzerinden hesaplandığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda süt giderlerinin teklif fiyata dahil edileceği, ihale konusu işte çalışacak personele verilecek ve şikâyete konu “Süt” iş kaleminin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan miktarlarının, işçi sayısı üzerinden hesaplandığı hususları dikkate alındığında, anılan giderin Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda anılan maddesi uyarınca işçilikle bağlantı ayni gider olduğu sonucuna varılmaktadır. Toplantı No : 2017/045 Gündem No : 64 Karar Tarihi : 13.09.2017 Karar No : 2017/UH.I-2493
Kısmi teklife açık olan ihalede genel toplamda hata yapılması aritmetik hata olarak kabul edilebilir mi?


... Tüm bu açıklamalar doğrultusunda kısmi teklife açık olan ihalelerde istekli tarafından her kısım için verilen teklifin o kısma ait bir ihale konusu alımına yönelik, her kısım için verilen tekliflerin ayrı ayrı değerlendirilerek, aritmetik hata tespit edilen tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması söz konusu olmakla birlikte, ihaleye verilen kısmi tekliflerin toplam tutarlarının ihalenin sonucuna yönelik bir anlam ifade etmediği, birim fiyat teklif cetvelindeki kalemlerin toplamı ve çarpımı açısından herhangi bir hata olmayıp, bu rakamların genel toplamasında yapılan hatanın aritmetik hata olarak kabul edilmememesi gerektiği sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır....

Toplantı No : 2010/047

Gündem No : 45

Karar Tarihi : 05.07.2010

Karar No : 2010/UM.III-1973
Aşırı düşük teklif açıklamasında aritmetik hata bulunduğu gerekçesiyle, teklif reddedilebilir mi?


...İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunduğu maliyet ve karlılık hesabı detaylarında 27 kişilik araç için yaklaşık maliyet hesaplanırken maliyet bileşenler toplamının 68.572 TL olması gerekirken 68.336 TL olarak hesaplandığı, diğer giderlerin toplamının 30.500 TL olması gerekirken 29.500 TL olarak hesaplandığı, kar hariç genel toplamın ise 269.408 TL olarak hesaplandığı, ancak bahsedilen hataları düzeltmek suretiyle kar hariç genel toplamın 269.644 TL olması gerektiği, iki toplam arasında ki farkın 236 TL olduğu görülmüştür. İsteklinin teklif ettiği tutarın 383.050 TL olduğu dikkate alındığında söz konusu eksikliğin esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/009 Gündem No: 70 Karar Tarihi: 14.02.2018 Karar No: 2018/UH.I-432
Aritmetik hata içeren teklif sınır değer hesaplamasına dahil edilebilir mi?


...4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre, ihale komisyonunun ilk oturumda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığını ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığını kontrol edeceği, anılan Kanun’un 37’nci maddesine göre ise, ikinci oturumda ihale komisyonun, tekliflerin değerlendirilmesine geçip, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar vereceği, daha sonra ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçip, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığını inceleyeceği ve uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifleri değerlendirme dışı bırakacağı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacak ve geçerli teklifler tespit edildikten sonra sınır değer tutarı hesaplanacaktır. İsteklilerin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı hususu ise anılan Kanun’un 37’nci maddesi gereğince ikinci oturumda değerlendirilecek ve sınır değer hesabında bu değerlendirme dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunup bulunmadığına ilişkin değerlendirme ihalenin ilk oturumunda yapılmayacağından, ihale komisyonu tarafından KZC İç ve Dış Tic. A.Ş.nin teklif mektubunun birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunması nedeniyle uygun kabul edilmeyerek sınır değer hesaplanmasında bu isteklinin teklifinin dahil edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu, sınır değer hesaplamasının KZC İç ve Dış Tic. A.Ş.nin teklifinin de dahil edilerek hesaplanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır....

Toplantı No : 2017/022

Gündem No : 39

Karar Tarihi : 03.05.2017

Karar No : 2017/UH.I-1279
Birim fiyat teklif cetvelinde ayni yol bedelinin virgülden sonra iki haneye yuvarlanması zorunlu mudur?


...Yukarıda yer alan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde ayni yol bedeli için işçi sayısı üzerinden teklif alındığı hususu ile İdari Şartname’de yer alan ayni yol bedeline ilişkin düzenlemeler bir arada ele alındığında, anılan iş kaleminin işçi sayısı üzerinden teklif alınan bir işçilik kalemi niteliğinde olduğu anlaşılmış olup, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve Tebliğ açıklamaları uyarınca, ayni yol bedeli için teklif edilen birim fiyatın, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılması gerektiği değerlendirilmiştir. Başvuru sahibi isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde ise, işçi sayısı üzerinden teklif alınan iş kalemlerine ait birim fiyatların miktarlarla çarpılması sonucu elde edilen tutarların virgülden sonra iki basamaklı olacak şekilde yuvarlanarak yazıldığı, ancak İdari Şartname’nin 25.3.2’nci maddesinde belirlenen ayni yol bedeline ilişkin olarak teklif edilen birim fiyatın virgülden sonra beş basamaklı olacak şekilde (0,00026 TL) yazıldığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, başvuru sahibi tarafından birim fiyat teklif cetvelinde ayni yol bedeline ilişkin olarak teklif edilen birim fiyatın, virgülden sonra iki basamaklı olarak yazılmaması nedeniyle idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’inci ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2.1’inci maddesine göre yerinde olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır... Toplantı No: 2015/026 Gündem No: 17 Karar Tarihi: 17.04.2015 Karar No: 2015/UH.III-1139
Birim fiyat teklif cetvelinde birim fiyatın virgülden sonra üç haneli olarak yazılması aritmetik hata olarak değerlendirilebilir mi?


...Yapılan incelemede, KİK İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden hesaplanan sözleşme ve genel giderler dâhil asgari işçilik maliyetinin7.120.133,97 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan Kalkan Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin yukarıda yer alan birim fiyat teklif cetvelinin birinci kısmında işçilik kalemleri için teklifinin 7.120.133,97 TL olduğu, anılan istekli tarafından (8 kalem araç için) birim fiyat teklif cetvelinin ikinci kısmında her bir araç kalemi için birim fiyat olarak 0,001 TL teklif edildiği, birim fiyatlar ile miktarların çarpılması sonucu (0,001 x 6) bulunan tutar sütunlarında ise 0,01 TL teklif edildiği, toplam teklif tutarı olarak da 7.120.133,97 TL + 0,08 TL toplamından oluşan 7.120.134,05 TL teklif edildiği görülmüştür. Yukarıda aktarılan Kamu İhale Genel Tebliği açıklamalarından isteklilerin işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç birim fiyatlarını ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarlarını, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebilecekleri ancak, toplam teklif tutarını virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlayarak yazmaları gerektiği, yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerlerin bir kuruşa tamamlanacağı; yarım kuruşun altındaki değerlerin ise dikkate alınmayacağı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan; 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’un “Türk Lirası ile Yeni Türk Lirası arasında değişim oranı ve Yeni Kuruşa tamamlama” başlıklı 2'nci maddesinde “Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, birmilyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (l YTL) değişim oranı esas alınır. Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz. İlgili kanunları gereğince uygulanacak adlî ve idarî para cezalarının hesaplanmasında ve ödenmesinde, bir Yeni Türk Lirası’nın (1 YTL) altında kalan tutarlar dikkate alınmaz.” hükmü bulunmaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5’inci maddesi ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’un yukarıda yer alan hükümleri çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan istekli olan Kalkan Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası kapsamında sunulan ve yukarıda yer alan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, anılan istekli tarafından cetvelin birinci kısmında yer alan işçilik kalemleri için teklif edilen birim fiyatların ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarların virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak Tebliğ’in ilgili maddesine uygun olarak yazıldığı, cetvelin ikinci kısmında ise 1-8’inci satırlarında bulunan 8 kalem araç için (her bir araç kalemi için) miktarların idarenin belirlediği şekilde 6 olarak yazıldığı, birim fiyatların virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde her bir araç kalemi için Tebliğ’in ilgili maddesine uygun olarak 0,001 TL, birim fiyat ile miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarların (0,001x6=0,006) Tebliğ’in ilgili maddesine uygun olarak virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanmak suretiyle 0,01 TL ve toplam teklif tutarının da virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayı olarak 7.120.134,05 TL şeklinde yine Tebliğ’in ilgili maddesine uygun olarak yazıldığı ve anılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hatanın bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.... Toplantı No: 2015/029 Gündem No: 69 Karar Tarihi: 06.05.2015 Karar No: 2015/UH.II-1308
Excel'de yapılan hesaplama sonucunda birim fiyatın virgülden sonra iki haneli yazılmış olmasına rağmen çarpımda diğer hanelerin de kullanılması aritmetik hataya neden olur mu?


...Somut olaya bakıldığında, öncelikle başvuru sahibi tarafından HD-04, HD-05 ve HD-14numaralı iş kalemlerinde, birim miktarların idarece istekli olabileceklere verilen birim fiyat teklif cetveli standart formunda olduğu gibi, virgülden sonra iki haneli veya üç haneli olacak şekilde değil de, virgülden sonraki kısımların yuvarlanması (virgülden sonra ondalık basamak sayısının “0” olarak dikkate alınması) suretiyle gösterildiği, böylece, idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetveli standart formunda yer alan miktar sütununun söz konusu kalemler için değiştirildiği, bu nedenle idarenin hazırladığı standart forma uygun olmayan teklif verildiği anlaşılmıştır. Ayrıca, anılan Kanun ile Tebliğ hükümleri ve açıklamaları gereğince, aritmetik hatanın tanımının miktarlar ile birim fiyatların çarpılması sonucunda ortaya çıkan hatalar şeklinde olduğu göz önüne alındığında, başvuru sahibine ait birim fiyat teklif cetvelinin HD-04, HD-05 ve HD-14 ‘üncü sıra nolu iş kalemlerinde kendi miktarları ile birim fiyatların çarpımlarının sonucunun matematiksel olarak doğru bir tutara tekabül etmediği tespit edilmiştir. Söz konusu hususu bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse, başvuru sahibi tarafından HD-04 numaralı “s420a Betonarme Demirlerinin Hazırlanması ve Bükülüp Yerine Konması Ø8-Ø12 mm” isimli iş kaleminin miktar sütununda “4 ” sayısının görüldüğü, söz konusu sayının bu iş kalemi için teklif edilen birim fiyat olan “1.900,00 TL” ile çarpılması neticesinde 7.600,00 TL olarak hesaplanması gerekirken, başvuru sahibi tarafından söz konusu tutarın 8.265,00 TL olarak hesaplandığı görülmüştür. Bu durumun sebebi ise, ihale konusu işe ait birim fiyat teklif cetveli standart formunda yer alan miktarların virgülden sonraki kısımların yuvarlanması (virgülden sonra ondalık basamak sayısının “0” olarak dikkate alınması), ancak çarpma işleminde virgülden sonraki kısımların kullanılmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibine ait birim fiyat teklif cetvelinde yer alan söz konusu 3 iş kaleminin birim fiyatı ile miktarını çarpılması işlemi sonucunda elde edilmesi gereken tutar ile birim fiyat teklif cetvelinde yer alan tutarların birbirinden farklı olması hususunun aritmetik hatadan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Netice itibariyle, başvuru sahibi tarafından hem birim fiyat teklif cetveli standart formuna uygun olarak teklif sunulmadığı, hem de teklif cetvelinde aritmetik hata yapıldığı anlaşılmış olup, anılan isteklinin teklifinin idarece söz konusu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2016/032 Gündem No: 60 Karar Tarihi: 02.06.2016 Karar No: 2016/UY.III-1472
Personel ücretleri için açılan satırda birim fiyatın iki haneli olarak yazılması aritmetik hata olarak kabul edilebilir mi?


...Yukarıda yer verilen açıklamalardan, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinde birim fiyatların virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilemeyeceği, teklif edilen birim fiyatlar ile birim fiyat ve miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarın virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacağı anlaşılmaktadır. Başvuru sahibi tarafından refakatçı personele ilişkin bir günlük brüt ücret tutarının 1.988,91 TL şeklinde iki haneye yuvarlanarak yazıldığı, işçilik giderine ilişkin toplam teklif tutarının da 538.994,61 TL olarak yazıldığı tespit edilmiştir. Bu itibarla başvuru sahibi tarafından refakatçı personel için teklif edilen birim fiyatın virgülden sonraki kısmının iki haneli olacak şekilde yazılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin refakatçi personel için teklif ettiği tutarın (538.994,61 TL) asgari işçilik maliyetine eşit olduğu (538.994,61 TL) anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/053 Gündem No: 44 Karar Tarihi: 26.09.2018 Karar No: 2018/UH.II-1769
Yaklaşık maliyetin virgülden sonra iki haneye yuvarlanarak belirlenmesi aritmetik hata olarak kabul edilebilir mi?


...Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5’nci maddesinde “16.5.2. Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.” açıklaması, Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendinde “Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında yapılan taşıma hizmeti alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet Bakanlıkça belirlenen yaklaşık maliyet tespit formülüne göre hesaplanır. Yemek ihalelerinde ise tavan fiyat olarak 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu’nun 9’uncu maddesi doğrultusunda belirlenen tutar esas alınır.” hükmü yer almaktadır. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı idareler tarafından taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim gören öğrenciler için gerçekleştirilecek yemek hizmeti alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet, yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü uyarınca, 2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu’nun 9’uncu maddesi doğrultusunda Bakanlık tarafından her yıl belirlenen tutar esas alınarak hesaplanmaktadır. Başvuruya konu ihalede yaklaşık maliyetin, Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından KDV dahil olarak belirlenen tutardan, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin 3’ncü fıkrası uyarınca KDV tutarının ayrıştırılması yoluyla tespit edildiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, Bakanlık tarafından 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı için belirlenen yemek bedelinden %8 KDV tutarının ayrıştırılmasıyla ulaşılan 4,324074074074… tutarının virgülden sonraki kısmının dört haneye yuvarlanarak öğle yemeği birim fiyatının 4,3241 TL belirlendiği, ancak yaklaşık maliyetin yuvarlamadan sonra ulaşılan birim fiyat ve öğün sayısının çarpımıyla ulaşılan 124.560x4,3241=538.609,896 TL yerine, birim fiyatın yuvarlamadan önceki haliyle öğün sayısının çarpımı sonucunda ulaşılan 124.560x4,324074074074 =538.606,667≈538.606,67TL olarak hesaplandığı tespit edilmiştir. Başvuru sahibi tarafından, yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığından bahisle ihalenin iptal edilmesi talep edilmekte ise de, kamu ihale mevzuatında yaklaşık maliyete esas birim fiyatların virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, aksine işçilik dışındaki kalemlere ilişkin birim fiyatların virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilebilmesine imkan tanıyan ve virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlamanın toplam teklif tutarında yapılmasını yeterli bulan Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen açıklamaları kıyasen idarenin yaklaşık maliyetin tespitine ilişkin işlemlerine de uygulandığında, idare tarafından yaklaşık maliyete esas birim fiyat virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde belirlendikten sonra, toplam yaklaşık maliyetin virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak hesaplanmasında (124.560x4,324074074074=538.606,667≈538.606,67 TL) mevzuata aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.... Toplantı No: 2018/054 Gündem No: 45 Karar Tarihi: 04.10.2018 Karar No: 2018/UH.I-1813