Aşırı Düşük Teklif Açıklaması

Aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısında, önemli teklif bileşenlerinin ayrı ayrı belirtilmesi zorunlu mudur?


Yukarıda aktarımı yapılan düzenlemeler uyarınca; idareler tarafından sınır değerin altında mali teklifte bulunan isteklilerden; teklifte yer alan önemli maliyet bileşenlerinin yaklaşık maliyet içerisindeki miktarı veya tutarına ilişkin bir ayrıştırmaya yer vermek suretiyle açıklanması istenilecek ve teklifte önemli olduğuna karar verilecek maliyet bileşenlerine ilişkin bir aşırı düşük teklif açıklaması istenmekle birlikte bu şekilde yapılan yazılı açıklamaları dikkate alınarak ve aşırı düşük teklifleri değerlendirilerek ekonomik olarak geçerli bir teklifin belirlenmesi gerekmektedir.

Olayda, davalı idarece sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük telif sorgulaması kapsamında gönderilen sorgulama yazısında; teklifi oluşturan ve ayrıntılı açıklama istenilen önemli maliyet bileşenlerinin belirlenmediği, bu durumun isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamasında belirsizliğe neden olacağı ve bu şekilde sunulan aşırı düşük açılamalarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı göz önüne alındığında idarece uyuşmazlık konusu ihaleye ait önemli teklif bileşenleri belirlenmek suretiyle sınır değerin altında mali teklif sunan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu anlamda davalı Kamu İhale Kurulunun 4734 sayılı Kanunu 54.maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem yönünde bir karar vermesi gerekirken aksi bir değerlendirmeyle itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Ankara 15. İdare Mahkemesi

E:2017/248

K:2017/869
İş makinesi saatlik ücret hesaplamasında Çevre Şehircilik Bakanlığı analizlerinin kullanılması halinde, amortisman giderinin “0” olarak dikkate alınması mümkün müdür?


Dava konusu olayda, davacı şirket tarafından, kullanılacak olan Lastik tekerlekli yükleyici, Kompresör, Konkasör ve Eleme makinası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2015 rayiçlerinin kullanılarak, araçların makine karşılığı saatlik ücretlerinin; amortisman, yedek parça, tamir-bakım, sermaye faizi sigorta depolama ve diğer giderler ile nakil montaj demontaj giderlerinin formüldeki oranlar esas alınarak hesaplandığı, amortisman değerini (0) “sıfır” alarak hesaplamasının gerekçesi ise araçların kendi malı olduğu, amortismanlarının tamamlandığı, bunu da SMMM onaylı tespit tutanaklarıyla ortaya koyduğu, makine ve ekipmanlarıyla ilgili yardımcı analizleri sunduğu anlaşılmıştır.

Bu durumda, davacı şirketin aşırı düşük teklif sorgulamasını Yasa ve Tebliğde öngörülen şartlara uygun olarak yerine getirdiği anlaşıldığından, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerine devam edilmesi yönündeki dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı...

Ankara 9. İdare Mahkemesi

23.11.2016

E:2016/3916

K:2016/3508
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli, teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekliyle ilgili itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir mi?


Davacı Şirketin, idarenin 30.12.2015 tarihinde tebliğ edilen kararına karşı 10 gün içinde idareye başvurulmadığı gerekçesiyle başvurularının süre yönünden reddinin mevzuata uygun olmadığına ilişkin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda;

02.10.2015 tarihli ilk komisyon kararına göre ekonomik olarak en avantajlı teklif olarak belirlendiği, bu nedenle söz konusu tarih itibariyle teklifi değerlendirme dışı bırakılmış istekli açısından şikayet ehliyeti bulunmadığı, davacı şirketin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği 29.12.2015 tarihi itibariyle ekonomik açıdan en avantajlı isteklinin teklifine yönelik şikayet ehliyetine kavuştuğu açıktır.

Bu durumda, kesinleşen ihale kararını 30.12.2015 tarihinde EKAP üzerinden tebellüğ ettikleri, söz konusu ihale kararına karşı 11.01.2016 tarihinde idareye şikâyette bulundukları, söz konusu karara karşı şikâyet başvuru süresinin 31.12.2015 tarihinden itibaren başladığı, on günlük başvuru süresinin son günü 09.01.2016 Cumartesi olduğundan başvuru süresinin son gününün ilk iş günü olan 11.01.2016 Pazartesi gününe kadar uzadığı dikkate alındığında, yasal süre içerisinde başvuru yapıldığı anlaşıldığından, 30.12.2015 tarihinde tebliğ edilen karara karşı on gün içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle 12.01.2016 tarihli cevap ile yapılan başvurunun süre yönünden reddedilmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Ankara 16. İdare Mahkemesi

01.07.2016

E:2016/1792

K:2016/2088
Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanakların hatalı düzenlenmesi teklifin reddedilmesine neden olur mu?


Satış tutarı tespit tutanağının birinci sayfasındaki tarih (12.08.2016) ile ikinci sayfasındaki (03.10.2016) tarihin farklı olması nedeniyle davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunun reddedildiğinin anlaşıldığı,

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Adem Polat tarafından gönderilen ara karar cevabında; davacı şirketin mazota ilişkin sunduğu fiyat teklifinin dayanağı olan satış tutarı tespit tutanağının tarafınca 12.08.2016 tarihinde düzenlendiği, ikinci sayfasında yer alan 03.10.2016 tarihinin sehven yazılmış olduğu, İhaleyi yapan idareye gönderilen cevabi yazının tarihinin yanlışlıkla satış tutarı tespit tutanağının ikinci sayfasına yazılmasından kaynaklandığı, bu tarihin söz konusu tutanağın düzenleme tarihi olmayıp istenilen evrakın İhaleyi yapan idareye gönderilme tarihi olduğu belirtilerek satış tutarı tespit tutanağının onaylı örneği gönderilmiş olup, söz konusu belgenin birinci ve ikinci sayfasında 12.08.2016 tarihinin yer aldığı, ihaleyi yapan İdareye gönderilen yazının tarihinin de 03.10.2016 olduğu görülmüş olup, ihaleyi yapan idareye gönderilen satış tutarı tespit tutanağının ikinci sayfasına 03.10.2016 tarihinin meslek mensubunca sehven yazıldığı sonucuna ulaşıldığı,

4734 sayılı Kanunun 37. maddesinde, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak isteneceği, belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı hükmü düzenlenmiştir. Yukarıda yer verilen mevzuatta satış tutarı tespit tutanağının tanzim ve muhafaza etmek görev ve sorumluluğu ilgili meslek mensubunda olduğu belirtildiğinden, satış tutarı tespit tutanağındaki maddi hata ile ilgili araştırma yapılmadan, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bu eksikliklerin tamamlanması ilgili meslek mensubundan veya davacından yazılı olarak istenilmeden, davacının teklifinin ihale dışı bırakılmasına ilişkin Kurul kararının bu kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı...

Ankara 18. İdare Mahkemesi

14.02.2017

E:2016/5337

K:2017/383
Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat tekliflerini düzenleyen firmaların işin yapılacağı yere olan uzaklığı, açıklamanın geçerliliği bakımından önem arz eder mi?


“…Uyuşmazlıkta, aşırı düşük teklif sorgulamasının amacının, ihtiyacın uygun şartlarla karşılanmasından ziyade teklif edilen fiyatla ihale konusu işin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğinin belgelendirmek suretiyle ortaya konulması olduğu, bu itibarla sunulan fiyat teklifleri ile buna ilişkin satış tutarı tespit tutanaklarının bildiriyle uyumlu olup olmamasının, teklif edilen fiyatla ihale konusu işin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğinin belgelendirilmesi ve isteklilerce gerçekçi fiyat teklifi hazırlanıp hazırlanmadığının tespiti açısından önem taşıdığı, davacının sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasında ilgili iş kalemindeki beton harcına ilişkin fiyat teklifini içeren proforma faturanın, Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olarak SMMM tarafından onaylandığı, beton harcının teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olacağının taahhüt edildiği ve proforma faturayı düzenleyen firma tarafından ihale konusu yapım işinin gerçekleştirileceği yere yakın bir başka üreticiden beton harcı temin edilerek alıcılara teslim edilmesinin önünde hukukî bir engel bulunmadığı dikkate alındığında Kamu ihale Kurulu'nun; fiyat teklifini veren firmanın faaliyet yerinin Bursa/Nilüfer olduğu, işin yapım yerinin ise Kocaeli/Başiskele olduğu, her iki yer arasındaki karayolu ulaşımının 153 km ve 157 km olmak üzere 2 ayrı yoldan gerçekleştirilebileceği, söz konusu yolların otomobiller için tahmini varış sürelerinin ise sırasıyla 2 saat 59 dakika ve 2 saat 17 dakika olduğu, ancak yüklü kamyonların ve kanunen belirlenen hız limitleri çerçevesinde bahse konu mesafenin belirtilen sürelerden çok daha uzun sürede gerçekleştirilebileceği, yapım işinde kullanılacak beton harcının ise niteliği gereği yaklaşık 2 saat süreyle teknik vasıflarını bozulmadan koruyabilen bir malzeme türü olduğu (TS EN 206 göre), dolayısıyla en geç bu süre içerisinde iş yerine tesliminin gerektiği, beton harcının söz konusu zaman aralığı içerisinde fiyat teklifinin alındığı yerden işin yapım yerine teknik özellikleri bozulmadan naklinin yapılabilmesinin fen ve sanat kurallarına uygun olmadığı gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuki isabet görülmemiştir...” Ankara 3. İdare Mahkemesi 30.05.2018 tarihli E:2018/653 K:2018/1275
İlan/davet tarihi ile ihale tarihi arasındaki sürenin bir kısmında geçerli olan fiyatlar üzerinden teklif oluşturulması ve açıklama yapılması mümkün müdür?


...Olayda; teklif fiyata dahil olan masraflar esas alınmak suretiyle Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada; ihale konusu işte teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının (% 3 sözleşme giderleri dahil, giyim hariç) 720.731,83 TL olarak belirlendiği, davacı şirket tarafından 715.083,72 TL’lik teklif verildiği, davalı idarece yapılan incelmede; 30.09.2010 tarihinde ilan edilen ihalenin 01.11.2010 tarihinde yapıldığı, İstanbul Elektrik tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayınlanan 30.10.2010 tarihinden itibaren geçerli toplu taşıma ücret tarifesine göre ihale tarihi itibariyle de geçerli Tam Aylık AKBİL bedelinin KDV hariç 101,69 TL olduğu, davacının 30.10.2010 tarihinden sonra teklif etmiş olduğu yol gider tarifesinin geçerli olmadığı, Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.maddesinin 4.fıkrasının 2.bendinin 7.alt bendi uyarınca,isteklilerin Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tariflerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunmasının yeterli olduğu kabul edildiğinden, somut olayda geçerli olan tarifenin 30.10.2010 tarihinden itibaren yürürlükte olan tarife olduğu ve bu sebeple başvuru sahibi tarafından yol gideri olarak geçerliliği bulunmayan tarifenin esas alındığı belirtilerek, asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ifade edilmiş ise de; Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.maddesinin 4.fıkrasının 2.bendinin 7.alt bendinde yer alan, “ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir olması” şartını yerine getirdiği ve ilan tarihi ile ihale tarihi arasında geçerliliği bulunan bir tarifeyi esas aldığı görülmektedir. Bu durumda, 30.09.2010 tarihinde ilan edilen ve 01.11.2010 tarihinde gerçekleştirilen uyuşmazlık konusu ihale için 30.10.2010 tarihine kadar geçerliliğini koruyan fiyat tarifesi üzerinden hesaplama yapan ve böylece, Kamu İhale Genel Tebliği’nin, ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifenin esas alınacağına ilişkin hükmüne (79.maddesinin 4.fıkrasının 2.bendinin 7.alt bendi) uygun davrandığı anlaşılan davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve düzeltici işlem belirlenmesi yolunda tesis edilen dava konusu kararda hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Ankara 16. İdare Mahkemesi 17.07.2012 E:2011/358 K.2012/1220