Aşırı Düşük Teklif Açıklaması

Fiyat teklifinin eki olan tutanaklarda, e-defter tutanlarca defter tasdik makamı ve tasdik no'su belirtilmemesi halinde aşırı düşük teklif açıklaması reddedilebilir mi?


İdarece gönderilen ihale işlem dosyasından, anılan istekli tarafından yukarıda aktarılan girdilere ilişkin olarak Mak-İş İnş. ve Taah. A.Ş. den alınan fiyat tekliflerinde imzası bulunan SMMM Ömer Bekir Güder’den idare tarafından 10.05.2017 tarihli yazı ile 2017/5-1, 2017/5-2, 2017/5-3 sayılı maliyet tutarı tespit /satış tutarı tespit tutanaklarının talep edildiği,

SMMM Ömer Bekir Güder tarafından 17.05.2017 tarihli yazı ile 2017/5-1, 2017/5-2, 2017/5-3 sayılı maliyet tespit tutanaklarının ve eklerinin idareye gönderildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu tutanakların incelenmesinden, 2017/5-1, 2017/5-2, 2017/5-3 sayılı maliyet tespit tutanaklarında (Ek-O.5) “Mükellefin tespit yapılan geçici vergi beyanname dönemine ait yasal defter tasdik bilgileri” başlıklı 3 no.lu bölümünde;

- Yevmiye/işletme defterini tasdik eden makam bilgisinin ve söz konusu kayıtların tasdikine ilişkin tarih ve tasdik numarası bilgilerinin bulunmadığı, firmanın e-Defter mükellefi olduğunun belirtildiği,

- Envanter defterini tasdik eden makam bilgisinin ve söz konusu kayıtların tasdikine ilişkin tarih ve tasdik numarası bilgilerinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, yukarıda aktarılan tespitler ve standart formda yer alan bilgiler bir arada değerlendirildiğinde, fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden söz konusu Maliyet Tespit Tutanaklarının (Ek-O.5) dayanağının ise mükellefin yasal defter ve belgeleri olduğu anlaşılmış olup, Kamu İhale Genel Tebliği ekinde yer alan Ek-O.5 “Maliyet Tespit Tutanağı” başlıklı standart formunda envanter defterine ilişkin bilgilerin de yer alması gerektiği, dolayısıyla bahse konu maliyet tespit tutanaklarının standart forma aykırı olduğu anlaşılmıştır.

Diğer yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesinde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği hüküm altına alınmakla birlikte, bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasının ancak bu eksikliklerin teklif kapsamında sunulan belgelerde ve teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması halinde mümkün olduğu ve aynı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında, belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlanabileceğine dair mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmadığı anlaşılmış olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan veya bu kapsamda idarelerce gerekli görüldüğü takdirde istenebilecek olan belgelerde yer alan eksikliklerin, tamamlatılabilecek nitelikteki bir bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/042

Gündem No : 36

Karar Tarihi : 25.08.2017

Karar No : 2017/UY.II-2362
Fiyat teklifini imzalayan mükellef ile meslek mensubu arasındaki tam tasdik sözleşmesinin teklif verildikten sonra düzenlenmesi, teklifi geçersiz kılar mı?


Başvuru sahibinin “2. sınıf çam kereste” analiz girdisi için fiyat teklifi veren firma ile fiyat teklifini onaylayan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir arasında tam tasdik sözleşmesi olmadığı ve fiyat teklifi veren firmanın verdiği fiyatın, son geçici vergi beyanname dönemindeki fiyatların altında olduğu iddiası bakımından yapılan incelemede fiyat teklifini imzalayan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ömer Faruk Taplamacı’dan Kurum’un 21.07.2017 tarih ve 15632 sayılı yazısı ile fiyat teklifini veren Güney Kerestecilik Orman Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. ile aralarında tam tasdik sözleşmesinin olup olmadığı bilgisi, varsa tam tasdik sözleşmesinin bir örneği ile düzenlenen fiyat teklifinin eki olan satış tutarı tespit tutanağı istenmiştir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ömer Faruk Taplamacı’nın cevabi yazısı 01.08.2017 tarihinde Kurum kayıtlarına alınmış olup cevabi yazının ekinde tarafları ile Güney Kerestecilik Orman Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan 2017/296/50-S/3 sayılı SMMM Hizmet sözleşmesi ve “Çam kerestesi 2. Sınıf” için düzenlenen fiyat teklifinin eki “Satış Tutarı Tespit Tutanağı” yer almaktadır.

Meslek mensubunun cevabi yazısının ekinde yer alan belgeler incelendiğinde “Çam kerestesi 2. Sınıf” için fiyat teklifi veren Güney Kerestecilik Orman Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ömer Faruk Taplamacı arasında imzalanan sözleşmede sözleşme süresinin 01.01.2017-31.07.2017 olarak belirlendiği, fiyat teklifinin verildiği tarih olan 16.05.2017 tarihi itibariyle muhasebeci ve fiyat teklifi veren anılan firma arasında sözleşmenin bulunduğu,

...

başvuru sahibinin bu yöndeki iddialarının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/042

Gündem No : 33

Karar Tarihi : 25.08.2017

Karar No : 2017/UY.II-2359
Yemek aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde, ekli belgelerin kaçıncı sayfalarda bulunduğunun belirtilmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?


Yukarıda yer verilen Kamu İhale Genel Tebliği ekinde yer alan standart form EK-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinin 4 numaralı dipnotunda yer alan açıklamalar uyarınca, her ne kadar ekli belgelerin kaçıncı sayfada yer aldığına ilişkin bilgilerin “Açıklama Yöntemi” sütununda gösterilmesi gerektiği kabul edilse de, ekli ticaret borsası bültenlerinin ait olduğu ticaret borsasının hangi tarihli bültenleri olduğu bilgilerinin belirtildiği, bu bilgi ışığında ekte yer alan belgelerin bulunabileceği ve kullanılan fiyatların teyidinin yapılabileceği, yine açıklamalara dayanak olarak sunulan 01.04.2017 tarih ve 002 numaralı EK-O.7 Maliyet/Satış Tespit Tutanağı haricinde başka bir EK-O.7 tutanağının yer almadığı ve bu tutanakta liste halinde belirtilen girdiler için kullanılan fiyatların görülebildiği, dolayısıyla bahse konu eksikliğin aşırı düşük teklif açıklamalarını değerlendirme noktasında esasa etki eden bir unsur olmadığı anlaşılmıştır. Toplantı No : 2017/029 Gündem No : 82 Karar Tarihi : 14.06.2017 Karar No : 2017/UH.III-1691
Yemek aşırı düşük teklif açıklamasında, personel giyim gideri işçilik giderleri hesaplamasına dahil edilebilir mi?


Yapılan inceleme neticesinde ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet işi olmadığı, ancak yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemeleri çerçevesinde aylık iş süresi boyunca toplam 48 personelin tam zamanlı olarak idare için çalışacağı, Teknik Şartname’de özellikleri belirtilen ve personele verilecek kıyafetlerin yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacağının belirtildiği, personele verilmesi gereken kıyafet giderinin ise yemeğin pişirilmesi için esaslı gider olarak değil de yardımcı giderler niteliğinde olduğu anlaşılmıştır. Toplantı No : 2017/029 Gündem No : 82 Karar Tarihi : 14.06.2017 Karar No : 2017/UH.III-1691
Yemek aşırı düşük teklif açıklamasında, poşet şeker girdisinin açıklanması gerekir mi?


Mevzuat hükümleri doğrultusunda “poşet şeker” girdisinin nitelikleri göz önüne alındığında ana girdi olarak ele alınmaması gerektiği, söz konusu girdinin yemeğin hazırlanmasına ilişkin olarak değil sunumuna ilişkin olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu yönüyle açıklanması gereken bir girdi olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. Toplantı No : 2017/029 Gündem No : 81 Karar Tarihi : 14.06.2017 Karar No : 2017/UH.III-1690
Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulması gerektiği halde sunulmayan bir belge veya belgenin herhangi bir sayfası, idare tarafından eksik belge olarak kabul edilip sonradan tamamlatılabilir mi?


Yapılan incelemede, ihalenin şikâyete konu her üç kısmında da teklif sınır değerin altında kalan istekli Palmiye Yemek Üretim Temizlik Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırıdüşük teklif açıklamaları kapsamında sunmuş olduğu maliyet/satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.7) 3’üncü sayfasının idare tarafından eksik olduğunun tespit edildiği ve bu sayfanın sonradan tamamlatıldığı anlaşılmıştır. Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden teklif değerlendirmesi aşamasında belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin idarelerce tamamlatılacağı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda aşırı düşük teklif değerlendirmesi kapsamında sunulması gereken bir belgenin yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde idarece tamamlatılabilecek bir bilgi eksikliği değil, belge tamamlatma niteliğinde olduğu bu nedenle aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulması gereken belgelerin tam ve eksiksiz olarak sunulması gerektiği ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgelerin ve eklerinin idarelerce tamamlatılmayacağı anlaşıldığından idarece yapılan belge tamamlatma işleminin de mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır. Toplantı No : 2017/029 Gündem No : 81 Karar Tarihi : 14.06.2017 Karar No : 2017/UH.III-1690
Yemek aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, hangi girdilerin birim fiyatları üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ile açıklanabilir?


Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde yer alan “…Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, kırmızı et; beyaz et; balık; kuru gıdalar (pirinç, bulgur, nohut, mercimek, kuru fasulye gibi); sebze; meyve maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.” açıklaması gereği, kırmızı et, beyaz et, balık, kuru gıdalar, sebze, meyve girdilerinin maliyetlerinin tevsiki için fiyat teklifi alınamayacağı, ancak Tebliğ’in 79.2.2’nci maddesinde sayılan yöntemlerle açıklama yapılmasının mümkün olmayacağı durumlarda fiyat teklifi alınabileceği açıklanmış olup bunların dışlında kalan girdilerin fiyat teklifi ile açıklanmasında bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır. Toplantı No : 2017/029 Gündem No : 81 Karar Tarihi : 14.06.2017 Karar No : 2017/UH.III-1690
Teklifi sınır değere eşit olan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenebilir mi?


Mevzuatta belirtildiği üzere teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama istenileceği, başvuruya konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olduğu, aşırı düşük tekliflere ilişkin sınır değerin 79.1.1’inci maddesi uyarınca kârsız yaklaşık maliyet olarak belirlendiği, ihale konusu işte kârsız yaklaşık maliyetin 8.800.195,68 TL olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının 8.800.195,68 TL olduğu ve bu haliyle kârsız yaklaşık maliyet olarak belirlenen sınır değer ile eşit olduğu, dolayısıyla teklif fiyatı sınır değerin altında olmadığından açıklama istenilmesine yer olmadığı, ihalenin açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı, iddianın reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/041

Gündem No: 6

Karar Tarihi : 22.08.2017

Karar No : 2017/UH.III-2279
Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki ibarenin hatalı yazılması nedeniyle aşırı düşük teklif açıklaması reddedilebilir mi?


Aktarılan hususlar bir arada değerlendirildiğinde, şikâyete konu fiyat tekliflerinin, mevzuatta öngörüldüğü şekliyle düzenlendiği görülmüş olup, her ne kadar ilgili meslek mensubuna ait ibare “…sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki…” şeklinde yazılması gerekirken “…sayılı satış tespit tutanağındaki…” olarak yazılmış olsa da söz konusu eksikliğin, bahsi geçen fiyat tekliflerindeki birim fiyatların, ilgili meslek mensupları tarafından düzenlenerek onaylanan satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığı hususunu tereddüde düşürecek veya herhangi bir anlam değişikliğine sebep olacak şekilde esasa etkili sonuç doğurucu nitelikte bir eksiklik olmadığı anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda idarece, anılan isteklinin teklifinin, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat tekliflerinde yer alması gereken meslek mensubu beyanının hatalı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/042

Gündem No : 28

Karar Tarihi : 25.08.2017

Karar No : 2017/UH.II-2355
Hizmet alımı ihalesinde kullanılacak iş makinesi maliyetlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı analizlerinin kullanılması zorunlu mudur?


Kamu ihale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesinde isteklilerin aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini hangi yöntemleri kullanarak açıklayabilecekleri düzenlenmiş olup, isteklilerin açıklamalarını yaparken söz konusu yöntemlerden herhangi birini kullanmaları mümkündür. İhale üzerinde kalan isteklinin, başvuru sahibinin iddia ettiği gibi idarenin belirlemiş olduğu ve açıklanması istenilen önemli teklif bileşenlerinden olan çim biçme işinde kullanılacak araçların tamir ve bakım-onarım gideri ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Makine ve Araçların 1 saatlik Ücreti Analizlerinden” yararlanılarak açıklama yapmak zorunda olmadığı … başvuru sahibinin Bereket İnş. Taah. Hafr. Nak. Gıda Giy. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan açıklamalarda bu şekilde açıklama yapılmadığı için teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/030

Gündem No : 55

Karar Tarihi : 20.06.2017

Karar No : 2017/UH.II-1736
Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanakların hatalı düzenlenmesi teklifin reddedilmesine neden olur mu?


Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.11’inci maddesinde yer alan “Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014 tür.” açıklaması gereği 30.06.2016 tarihinde yapılan bahse konu ihalede aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat tekliflerinin dayanağı olan tutanakların, son geçici vergi dönemi olan 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart dönemi ya da bir önceki vergi dönemi olan 2015 yılı Ekim, Kasım, Aralık dönemine ilişkin olarak düzenlenmiş olması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, başvuru sahibinin mazota ilişkin sunduğu fiyat teklifinde yer alan ibaredeki tarih ile bu fiyat teklifinin dayanağı olan satış tutarı tespit tutanağındaki tarihin birbirinden farklı olduğu ve anılan tutanağın ihale tarihi itibariyle son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin mazota ilişkin yapmış olduğu açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2016/066

Gündem No : 20

Karar Tarihi : 07.12.2016

Karar No : 2016/UY.II-2979
Yapım ihalesi aşırı düşük teklif açıklamasında kamu kurumlarının analiz formatlarının kullanılması halinde, ayrıca bir belgelendirme yapılmasına gerek var mıdır?


İsteklilerin teklif fiyatlarını oluştururken KGM tarafından yayımlanmış olan yol, köprü, tünel, bitümlü kaplamalar bakım ve trafik işaretlerine ait birim fiyat analizleri kitabında yer alan analiz formatlarından yararlanabileceği dikkate alındığında söz konusu kum-çakıl nakli hesabında isteklilerce öngörülen mesafenin anılan kitapta yer alan bahse konu mesafeden daha az olmadığı sürece bu mesafenin herhangi bir belge ile açıklanmamasının aykırılığa neden olmayacağı anlaşılmıştır.

Ayrıca isteklilerce sunulan analizlerde, açıklama istenilen herhangi bir girdinin ölçü biriminin, idarenin belirlediği ölçü birimiyle aynı olması ve analizlerde isteklilerce belirtilen bu girdi miktarının, idarenin belirlediği girdi miktarından az olmaması kaydıyla, isteklilerin söz konusu girdi için öngördükleri birim fiyat ve analiz bedelinin, idarenin yaklaşık maliyet hesaplarken bu girdi için belirlediği birim fiyat ve analiz bedelinden az olmaması halinde, bu durumun teklif tutarının düşürülmesi noktasında isteklilere bir katkı sağlamayacağı dikkate alındığında anılan girdi için mevzuata uygun açıklamada bulunulmamasının teklifin reddedilmesine gerekçe oluşturmayacağı anlaşılmıştır.

Toplantı No : 2016/066

Gündem No : 20

Karar Tarihi : 07.12.2016

Karar No : 2016/UY.II-2979
Akaryakıt lt/kg dönüşümü yapılırken işin yapılacağı hava koşullarının dikkate alınması gerekli midir?


Mazotun yoğunluğunun farklı zaman ve hava koşullarına göre farklılık göstermesinin fizik kuralları açısından olması gereken bir sonuç olduğu düşünülse de alınacak mazotun hangi zaman ve hangi koşullarda alınacağının işin seyrinde ortaya çıkabilecek bir durum olacağı dikkate alındığında mazot birim fiyatının TL/lt’den TL/kg’ye dönüşümü için ortalama bir değer alınmasının yeterli olacağı düşünülmektedir.

Toplantı No : 2016/066

Gündem No : 20

Karar Tarihi : 07.12.2016

Karar No : 2016/UY.II-2979
Ayni yol giderinin %4 sözleşme ve genel giderler kapsamında yer aldığı kabul edilebilir mi?


Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30. (ç) maddesindeki açıklama uyarınca, incelenen ihalede mavi kart bedelinin toplu ulaşım kartı bedeli olarak %4 sözleşme ve genel giderlere dahil bir maliyet olduğu, ancak 2 personelin aylık işe geliş gidişlerine ilişkin ulaşım maliyetinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30. (b) maddesindeki açıklama uyarınca, KDV hariç tutarının ayni yol gideri olarak dikkate alınması gerektiği anlaşılmıştır.

İhale dokümanındaki veriler dikkate alınarak KİK İşçilik Hesaplama Modülü kullanılarak yapılan hesaplamada 41 kişinin aylık brüt asgari ücretin % 30 fazlası üzerinden 36 aylık işçilik ücreti ve %4 sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti tutarının 3.113.134,92 TL olduğu tespit edilmiş olup, teklif fiyatı oluştururken bu tutara 2 kişinin 36 aylık ayni yol bedeli de ilave edilmelidir.

Dolayısıyla asgari işçilik maliyet tutarı olan 3.313.134,92 TL’nin altında kalan tekliflerin reddedilmesi, bu tutara ayni yol gideri tutarının ilavesi ile bulunması gereken sınır değerin (karsız yaklaşık maliyet tutarının) altında kalan tekliflerin ise ihale dokümanındaki düzenleme uyarınca aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerekmektedir.

Toplantı No : 2015/072

Gündem No : 48

Karar Tarihi : 16.12.2015

Karar No : 2015/UH.I-3407
Ayni ulaşım giderine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasında fiyat teklifi sunulabilir mi?


Yol bedeline ilişkin olarak açıklama kapsamında, ihalenin 1’inci kısmına yönelik olarak Çiçek Turizm İnşaat ve Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti.den alınmış 31.08.2015 tarihli “fiyat teklifi” başlıklı belgede “…2005 model ve üstü 27+1 kişilik midibüs araç hafta içi: 164 km hafta sonu: 140 km (geliş-gidiş) üzerinden şoförlü olarak motorin(dizel) yakıt, vergi, kasko, sigorta, bakım, bakım, tamir, lastik değişimi v.s. dahildir” ifadesine yer verilerek “Sağlık Personeli Servis Aracı” adı altında 3 adet servis aracının 24 ay süresince toplamda 227.096,40 TL bedel ile verileceği taahhüdünde bulunulduğu, ihalenin 2’nci kısmına yönelik olarak aynı firma tarafından düzenlenen ve benzer nitelikte olan fiyat teklifinin tevsik edildiği anlaşılmıştır.

Sunulan 2 fiyat teklifinde de araçların amortisman veya kiralama bedeli, akaryakıt, bakım onarım, motorlu taşıtlar vergisi, trafik sigortası, kasko, lastik değişimleri, zorunlu koltuk sigortası, şoför giderleri vb. gider kalemlerine ilişkin tutarların ayrı ayrı gösterilmediği anlaşılmakla birlikte ne ihale dokümanında ne de aşırı düşük teklif sorgulama yazısında personel servis aracı maliyetine dâhil edilecek giderlerin belirlenmediği yalnızca kullanılacak olan servislerin asgari sayısı ile güzergah bilgilerine yer verildiği, bahse konu ihalede çalıştırılacak olan personelin ulaşım ihalede asli bir iş olmadığı da göz önünde bulundurulduğunda araca ilişkin amortisman veya kiralama bedeli, akaryakıt, bakım onarım, motorlu taşıtlar vergisi, trafik sigortası, kasko, lastik değişimleri, zorunlu koltuk sigortası, şoför giderleri vb. giderlerin fiyat teklifinde ayrı ayrı belirtilmesinin gerekmediği dolayısıyla açıklamanın mevzuata uygun olduğu sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

Toplantı No : 2015/071

Gündem No : 13

Karar Tarihi : 09.12.2015

Karar No : 2015/UH.I-3287
EK-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde isim ve imza/kaşe bulunmaması mevzuata aykırı mıdır?


İdarece aşırı düşük teklif açıklaması talep edilen başvuru sahibi tarafından idareye 20.04.2017 tarihinde aşırı düşük teklif açıklaması sunulduğu, açıklaması kapsamında sunulan belgeler arasında yukarıda aktarılan şekildeki Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveline (Ek-H.4) yer verildiği, ancak sunulan belgede başvuru sahibinin adının ve imzasının yer almadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen açıklaması çerçevesinde açıklama kapsamında sunulması gereken Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde (Ek- H.4) başvuru sahibinin isim ve imzasının belgede yer alması gereken asli unsur olduğu, bu nedenle başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının söz konusu cetvelde isim ve imza bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmesinin uygun olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

Toplantı No : 2017/030

Gündem No : 36

Karar Tarihi : 20.06.2017

Karar No : 2017/UH.III-1718
Yapım ihalesi aşırı düşük teklif açıklamasında, kamu kurumları tarafından belirlenen analiz formatına göre açıklama yapılması halinde malzeme, araç vb. giderler için ayrıca açıklama sunulması gerekir mi?


Aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında gerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif, gerekse ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından açıklama istenen analiz girdileri arasında yer alan 03.004 ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP(21/2Yd3) için 2016 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan 2016 yılı rayiç değeri olan 360.000,00 TL’nin kullanıldığı, açıklamalar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına ait birim fiyat ve rayiçlerinin kullanıldığının listelendiği belirlenmiştir. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.6’ncı maddesinde açıklandığı üzere analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaralarını da belirtmek suretiyle liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak Tebliğ’in 45.1.13’üncü maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Analizler içerisinde yukarıda belirtilen makine dışında başka iş makinalarının açıklama istenilen analiz girdileri arasında olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle açıklama istenilen iş kalemlerinin analizlerinde yer alan diğer makinalar için isteklilerin açıklama yapmaları gerekmemektedir. Dolayısıyla bu konudaki iddia da yerinde görülmemiştir.

Toplantı No : 2017/030

Gündem No : 34

Karar Tarihi : 20.06.2017

Karar No : 2017/UY.III-1716
Aşırı düşük teklif açıklamasında, açıklamaya konu edilen rakamlar üzerinden enflasyon farkı hesaplanması gerekir mi?


İstekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında ihale konusu işin 2018 yılına sarkan kısmı için MTV, araç muayene ve egzoz gazı emisyon maliyetine ilişkin herhangi bir fiyat artışı öngörmediği anlaşılmıştır. Gerçekten, 09.05.2017 – 08.05.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi öngörülen ihale konusu işte, isteklinin araçların MTV, muayene ve egzost emisyon ölçümü giderlerini 2017 yılı resmi fiyatlar üzerinden 1 yıllık maliyet hesabı yaptığı görülmüş olup, fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen anılan ihaleye dair aşırı düşük teklif açıklamalarında MTV, muayene ve egzost emisyon ölçüm giderlerinin 2018 yılında artış olacağı düşünülerek ihale konusu işin 2018 yılına sarkan kısmı için 2017 yılı değerlerinde belli oranda artış yapılarak maliyet hesaplaması yapılması gerektiği anlaşıldığından ihale uhdesine kalan isteklinin açıklamalarının yeterli olmadığı sonucu varılmıştır.

Toplantı No : 2017/044 Gündem No : 44 Karar Tarihi : 07.09.2017 Karar No : 2017/UH.II-2441
Aşırı düşük teklif açıklaması istenmeyen kalemler için açıklama sunulmaması nedeniyle açıklama reddedilebilir mi?


Yukarıda yer verilen Tebliğ hükümleri uyarınca aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerin idarece belirlenen önemli teklif bileşenlerine ilişkin açıklamada bulunması, bu kaleme ilişkin bir maliyet öngörüp bu maliyet kaleminin tevsikini yapması gerekmektedir. İdarece Teknik Şartname’de ihale konusu işin yerine getirilmesi sırasında 1 adet en düşük 2015 model, 4 kişilik, otomatik vites binek aracın çalıştırılacağı, araca ilişkin; vergiler, kasko dahil, tüm sigorta primleri, akaryakıt, lastik yenileme giderleri ile tamir bakım masrafları vb. tüm giderlerin yükleniciye ait olacağı düzenlenmiştir. İdarece ihale konusu işte araç çalıştırılacağı ve söz konusu araca ilişkin akaryakıtın yüklenici tarafından karşılanacağı düzenlenmiş olmakla birlikte aşırı düşük teklif sorgulama yazısında önemli teklif bileşeni olarak sadece “Kontrol İçin Bir adet Binek Araç”ın belirlendiği, anılan sorgulama yazısında isteklilerin ayrıca akaryakıt maliyetini tevsik etmesine yönelik herhangi bir ibarenin yer almadığı görülmüştür. İdare tarafından önemli teklif bileşenleri arasında akaryakıt maliyeti belirlenmediğinden anılan İş Ortaklığının yakıt maliyetine ilişkin bir bedel öngörerek bu maliyeti tevsik etmesine gerek bulunmamaktadır. Toplantı No : 2017/044 Gündem No : 26 Karar Tarihi : 07.09.2017 Karar No : 2017/UH.I-2428
İş makinesi yakıt tüketim maliyetinin kg üzerinden hesaplanmamış olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?


Söz konusu iş kalemi için aşırı düşük isteme yazısı ekinde isteklilere gönderilen ilgili iş kaleminin analiz formatına uygun analiz sunulduğu, analiz girdi miktarlarının örnek analiz formatı ile uyumlu olduğu, 03.504 ekskavatörün bir saatlik ücreti (2,5 Yd³ ve 210 HP) ve 03.521 lastik tekerlekli yükleyicinin bir saatlik ücreti (1,5 Yd³ ve 80 HP) analiz girdileri için alt analizler yapıldığı,

03.504 Ekskavatörün bir saatlik ücreti (2,5 Yd³ ve 210 HP) analiz girdisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2016 yılı rayiç bedelinin 155,40 TL olduğu, istekli tarafından bu analiz girdisi için 164,80 TL tutarında rayiç bedelden daha yüksek bir fiyat öngörülmesine rağmen alt analiz yapıldığı, yapılan alt analizde yer alan analiz girdi miktarlarının Çevre ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili analizi ile uyumlu olduğu, 03.004 Ekskavatör (210 HP) analiz girdisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının rayiç fiyatının kullanıldığı, mazot girdileri için ise ihale tarihi olan 12.01.2017 EPDK bülteninde yayımlanan 4,56440 TL/Litre fiyattan %18 KDV düşülerek (4,56440/1,18) bulunan 3,87 TL kullanıldığı, ancak litre bazlı olan bu fiyatın kg bazında olan analiz girdisinde, kg çevrilmeden aynen kullanıldığı görülmektedir.

1 litre mazotun ortalama 0,84 kg’a tekabül ettiği düşünüldüğünde istekli tarafından litre fiyatının kg’a çevrilmeden analizde kullanılması her ne kadar istekliye bir avantaj sağlamış şeklinde görünse dahi, zaten ilgili iş kalemi için istekli tarafından öngörülen tutarın o iş kalemi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan rayiç bedelden (3,45 TL) yüksek olduğu söz konusu aykırılığın esası etkileyecek nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

Toplantı No : 2017/030

Gündem No : 21

Karar Tarihi : 20.06.2017

Karar No : 2017/UY.I-1707
İhalenin saat 15.30’dan önce olması halinde, teklife esas olan ve döviz üzerinden hesaplanan maliyetlerin, ihale tarihinden bir önceki gün TCMB kuru üzerinden TL’ye dönüştürülmesi halinde aşırı düşük teklif açıklamasının da bu kur üzerinden hazırlanması mümkün müdür?


Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.13'üncü maddesi açıklamalarından üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olmasının zorunlu olmadığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte isteklilerin ihale tarihi itibariyle aşırı düşük teklif açıklamalarını sunmadıkları da açıktır. Yine ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından açıklamaların bahse konu düzenlemeye uygun olarak verildiği de görülmektedir. Dolayısıyla Esas İnceleme Raporu'nda ihale saatinin sabah saat 09.30 olduğu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından döviz kurlarının ise saat 15.30 itibariyle yayımlandığı, dolayısıyla ihale saatinde geçerli kurun bir önceki gün saat 15.30 da açıklanan kur olduğu, istekli tarafından ihale tarihinden bir önceki gün itibariyle yayımlanan kurun kullanılmasının aykırılık oluşturmayacağı yönünde bir değerlendirme yapılamayacağı, isteklilerin kesinleşmiş ihale dokümanı düzenlemelerine göre açıklamalarını sunmaları gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Toplantı No : 2017/030

Gündem No : 21

Karar Tarihi : 20.06.2017

Karar No : 2017/UY.I-1707
İdare tarafından, aşırı düşük teklif açıklamasının sunulabilmesi için ek süre verilmesi mümkün müdür?


Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2’nci maddesinde idarelerce; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verileceği belirtilerek bu sürenin 5 iş gününden az olmaması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin birinci fıkrasında idareler, bu Kanun’a göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu tutulmuşlardır. Bu bağlamda yukarıda belirtilen aşırı düşük açıklama süreci, ihale konusu işin niteliği ve açıklama istenilecek iş kalemlerinin niteliği dikkate alındığında idarece aşırı düşük teklif açıklaması için isteklilere ek süre verilmesi işleminde anılan mevzuat hükümlerine bir aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/030

Gündem No : 16

Karar Tarihi : 20.06.2017

Karar No : 2017/UY.I-1704
Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgelerin, Teknik Şartnamede yer almayıp sözleşme tasarısında yer alan teknik özellikleri karşılaması gerekli midir?


Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2’nci maddesinde idarelerce; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verileceği belirtilerek bu sürenin 5 iş gününden az olmaması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin birinci fıkrasında idareler, bu Kanun’a göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu tutulmuşlardır. Bu bağlamda yukarıda belirtilen aşırı düşük açıklama süreci, ihale konusu işin niteliği ve açıklama istenilecek iş kalemlerinin niteliği dikkate alındığında idarece aşırı düşük teklif açıklaması için isteklilere ek süre verilmesi işleminde anılan mevzuat hükümlerine bir aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/030

Gündem No : 16

Karar Tarihi : 20.06.2017

Karar No : 2017/UY.I-1704
İş makinesi saatlik yakıt tüketim miktarının, Makine Mühendisleri Odası raporuyla tevsik edilmesi mümkün müdür?


Söz konusu belgeler incelendiğinde, ihale konusu işin yürütülmesinde kullanılacak ve yüklenici tarafından temin edilecek 1 adet 13+1,5 m3 orta sıkıştırmalı çöp kamyonunun model ve yılına dair İdari ve Teknik Şartname’de herhangi bir bilgi yer almamakla birlikte isteklinin çöp kamyonu gider kalemi için maliyet hesabında, saatlik yakıt tüketimi miktarının tespitinde 2012 model araç dikkate alınırken, aracın akaryakıt maliyeti haricindeki diğer giderlerin hesaplamasında ise 2004 model araç için hesaplama yapıldığı, aracın amortisman ömrünün 5 yıl olduğu, ekonomik ömrünü tamamlamış olduğu gerekçesiyle yakıt dışı giderlerin hesabında önemli bileşenlerden amortisman için bedel öngörülmediği, yakıt miktarı için ise Net Temizlik Ltd. Şti.ne ait 2012 model Ford marka, Cargo 1826 4×2 yataksız tipi MN 0 R 18 TEDDCY 95802 şasi numaralı araca ilişkin olarak Makine Mühendisleri Odası mensubu tarafından hazırlanan raporun sunulduğu, söz konusu raporun çöp kamyonu için hazırlandığı anlaşılmakla birlikte ihale dokümanında belirtilen 13+1,5 m3 orta sıkıştırmalı çöp kamyonuna dair hazırlandığı bilgisinin de yer almadığı görülmüştür. Bir aracın saatlik tükettiği yakıt miktarına dair Makine Mühendisleri Odalarınca hazırlanmış raporların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinin yukarıda aktarılan açıklamaları doğrultusunda kabul edilebilecek nitelikte belge olmadığı dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2013/029
Gündem No : 31
Karar Tarihi : 08.04.2013
Karar No : 2013/UH.I-1669
İhale dokümanı düzenlemelerinden iş makinesi olarak kabul edildiği anlaşılan araç giderlerinin, kamu kurumlarının poz analizleri yerine fiyat teklifi ile tevsik edilmesi mümkün müdür?


Anılan istekli tarafından ihale konusu işte kullanılacak olan ve Teknik Şartname’nin yukarıda yer verilen 6’ncı maddesinde, şoför ve yakıt dahil giderleri karşılanacağı belirtilen “tıbbi atık aracı” için, “tamir, bakım, yedek parça, sigorta, kasko giderleri ile günlük kullanım bedeli”ni içeren ve Cihan Temizlik İnş. Tic. Ltd. Şti.nden alınmış fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen 79.4.2.5’inci maddesinde yer alan ve satışlar üzerinde açıklama yapıldığında yer alması gereken “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı ve SMMM tarafından onaylanıp kaşelendiği, söz konusu araçlar için şoför gideri de öngörüldüğü ve akaryakıt giderinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 03.5382 poz numaralı analizinin esas alınarak hesaplandığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer verilen tespitler neticesinde anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun görülmesi işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2013/035
Gündem No : 40
Karar Tarihi : 06.05.2013
Karar No : 2013/UH.II-2018
Yapım ihalesi aşırı düşük teklif açıklamasında, idare tarafından verilen analiz formatından farklı bir format kullanılması mümkün müdür?


Başvuru sahibi Akba İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. - Udç İnş. Taah. Tic. A.Ş. İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, 27 nolu “KGM/NÇ: Betonarme için Q8 - Q32 mm.lik nervürlü çelik temini ve işçiliği (Nervürlü çeliğin yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılması ve istifi dâhil)” pozuna ilişkin olarak idarece aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısının ekinde verilen analiz formatından farklı analiz sunulduğu, söz konusu analizdeki “01.501: Düz işçi”, “01.019: Soğuk demirci ustası” ve “01.219: Soğuk demirci ustası yardımcısı” işçilik kalemlerinin miktarlarının idarece aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklama istenen iş kalemlerine ilişkin olarak isteklilere gönderilen “KGM/NÇ” pozunun sıralı analiz girdileri tablosundan sırasıyla 22,450 sa, 26,250 sa ve 37,500 sa olması gerekirken, başvuru sahibi tarafından 26,250 sa, 10,500 sa ve 15,750 sa olarak belirlendiği, “01.501: Düz işçi” analiz girdisinin miktarı istekli tarafından fazla verilmiş olsa da, söz konusu “01.019: Soğuk demirci ustası” ve “01.219: Soğuk demirci ustası yardımcısı” analiz girdilerinin miktarlarının düşürüldüğü ve anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında analizleri esas alınan pozların idarece açıklama kapsamında istenilen iş kaleminin tarifi ve içeriği ile aynı olmadığı görülmüştür. Bahse konu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının anılan sebeplerden dolayı yerinde bulunmayarak idarece teklifinin reddedilmesinin uygun olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Toplantı No : 2017/032

Gündem No : 35

Karar Tarihi : 23.06.2017

Karar No : 2017/UY.II-1762
Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan bilgilerin yeterince açık olmaması ancak idare tarafından basit bir araştırmayla teyit edilebilecek nitelikte olması halinde, idarece konuyla ilgili araştırma yapılması gerekir mi?


Yapılan incelemede aşırı düşük teklif açıklama dosyası kapsamında başvuru sahibi istekli tarafından 03.05.2017 tarihli Ford Cargo 1846 tipi çekici ve Ford Cargo 2532 tipi vidanjöre ait akaryakıt sarfiyatına ilişkin Temay Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. adına düzenlenen, Çetaş Ticari Vasıta A.Ş. kaşeli ve imzalı belgenin sunulduğu tespit edilmiştir.

İstekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan söz konusu belgedeki kaşenin üzerinde Çetaş Ticari Vasıta A.Ş.nin unvanına yer verilmiş fakat adı geçen firmanın yetkili servis olduğuna dair tevsik edici bir belgenin sunulmadığı anlaşılmıştır. İdarelerin aşırı düşük teklif açıklamasının değerlendirilmesi aşamasında sunulan belgelerin doğruluğuna ilişkin araştırma zorunluluğu bulunmadığı, sunulan belgeler üzerinden değerlendirme yapılması gerektiği düşünüldüğünden istekli tarafından sunulan belgelerin yeterli olmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/034

Gündem No : 53

Karar Tarihi : 06.07.2017

Karar No : 2017/UH.II-1843
Yapım ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklanması istenilen ancak analiz formatında herhangi bir şekilde tanımlanmayan gider kalemleri için fiyat teklifi alınabilir mi?


Uyuşmazlığa konu hususa yönelik olarak yapılan incelemede; idarece düzenlenen açıklama istenilecek iş kalemleri ve istenilmeyecek analiz girdilerinin belirtildiği analiz formatlarında Tİ-KAZI ve TNL-KAZI pozlarının alt analizi olan “Depo Nakli” pozu, açıklama istenilecek analiz girdisi olarak belirlendiği ancak bu analiz girdisi için herhangi bir poz numarasının belirtilmediği ve aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ile birlikte isteklilere nakliye hesaplama formüllerinin verilmediği tespit edilmiştir.

Anılan mevzuat hükümleri ve yapılan tespitler doğrultusunda idarece isteklilere verilen analiz formatlarında anılan nakliye maliyetlerinin hesaplanması için herhangi bir poz numarası, bir formül veya mesafe değeri belirtilmediğinden fiyat teklifi alınmak suretiyle açıklama yapılabileceğinden hareketle anılan isteklinin açıklama istenilen nakliye girdileri için fiyat teklifi almak suretiyle açıklama yaptığı, söz konusu fiyat teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddesi uyarınca gerekli ibareleri taşıdığı ve meslek mensubu tarafından iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle imzalandığı, belgelerde bu haliyle mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, idarece başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi yönünde tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının bu gerekçeyle reddedilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/034

Gündem No : 48

Karar Tarihi : 06.07.2017

Karar No : 2017/UY.II-1838
Yemek ihalesi kapsamında sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında fiyat tevsikine esas dokümanlardaki gıda ürünlerinin niteliğinin, Teknik Şartnamede yer aldığı şekilde belirtilmesi zorunlu mudur?


Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi SMC Yem. Tem. Spor. Faal. İnş. İş Sağ. ve Güv. Bil. Yap. Sağ. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında “beyaz peynir” girdisinin tevsiki amacıyla Afyonkarahisar Ticaret Borsası fiyat bülteninde yer alan “beyaz peynir” fiyatının kullanıldığı, söz konusu bültende sadece beyaz peynir ibaresinin yer aldığı görülmüş olup, Teknik Şartname’de yer aldığı şekliyle beyaz peynirin yağlı olma özelliklerini karşılayıp karşılamadığının anlaşılamadığı,

Süt girdisinin tevsiki amacıyla Ankara Ticaret Borsası fiyat bülteninde yer alan “pastörize süt” fiyatının kullanıldığı, Teknik Şartname’de anılan girdinin “yarım yağlı” cinsinden sunulması gerektiği düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu girdinin yarım yağlı olma özelliğini karşılayıp karşılamadığı anlaşılamadığı,

Yoğurt girdisinin tevsiki amacıyla Sivas Ticaret Borsası fiyat bülteninde yer alan “yoğurt” fiyatının kullanıldığı, söz konusu bültende sadece yoğurt ibaresinin yer aldığı görülmüş olup, Teknik Şartname’de yer aldığı şekliyle yoğurdun yağlı olma özelliklerini karşılayıp karşılamadığı anlaşılamadığı,

Zeytinyağı girdisinin tevsiki amacıyla Sivas Ticaret Borsası fiyat bülteninde yer alan “zeytinyağı” fiyatının esas alındığı, söz konusu bültende sadece zeytinyağı ibaresi yer aldığı görülmüş olup, Teknik Şartname’de yer aldığı şekliyle zeytinyağının sızma olma özelliklerini karşılayıp karşılamadığı anlaşılamamıştır.

Ticaret Borsası Bültenlerinde sızma zeytinyağı, riviera zeytinyağı, dökme zeytinyağı, yarım yağlı süt, tam yağlı süt, yarım yağlı beyaz peynir, tam yağlı beyaz peynir, tam yağlı yoğurt ve yarım yağlı yoğurt birim fiyatlarının farklılık arz ettiği, dolayısıyla isteklinin zeytinyağı, yoğurt ve beyaz peynir için ihale dokümanına uygun açıklama yapmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/034

Gündem No : 33

Karar Tarihi : 06.07.2017

Karar No : 2017/UH.III-1833
Yemek ihalesi kapsamında sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında, personel giyim giderlerine yardımcı giderler kapsamında yer verilmesi mümkün müdür?


Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi SMC Yem. Tem. Spor. Faal. İnş. İş Sağ. ve Güv. Bil. Yap. Sağ. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında işçilik maliyetine EK-H.4 tablosunda yer verildiği ve ekinde KİK İşçilik Hesaplama Modülü çıktılarının yer aldığı, buna göre İdari Şartname’de asgari ücretin yüzde fazlası şeklinde belirlenen ücretler çerçevesinde toplam 90 personel için 26 gün üzerinden hesaplama yapılarak işçilik ücretleri için 3.817.491,96 TL, ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışması için 164.362,00 TL ve personel yol giderleri için 133.200,00 TL olmak üzere toplam 4.115.053,96 TL işçilik maliyeti öngörüldüğü, personele ait yemek bedelinin ana çiğ girdi maliyet hesabına dahil edildiğinin beyan edildiği, personele ait giyim giderine ilişkin olarak ise, emsal Kurul kararlarına atıf yapılarak söz konusu giderin “yardımcı giderler” arasında kabul edildiği, anılan Tebliğ’in 79.2.6’ncı maddesinde yer alan açıklamalar çerçevesinde giyim giderlerinin yardımcı giderler kapsamında değerlendirilebileceği anlaşılmıştır. Bu itibarla anılan isteklinin işçilik giderlerine ilişkin açıklamasının mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/034

Gündem No : 33

Karar Tarih i : 06.07.2017

Karar No : 2017/UH.III-1833
Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamasının iki haftalık örnek menü üzerinden istenmesi zorunlu mudur?


İdare tarafından ihale dokümanında toplam 3 aylık, yani 60 günlük örnek menüye yer verildiği anlaşılmıştır. Tebliğ’in yukarıya aktarılan 79.2.6’ncı maddesinde malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılacağı açıklamasına yer verildiği, yani idarelerce iki haftadan daha uzun süreli örnek menü hazırlanabileceği anlaşılmaktadır. Yapılan incelemede Tebliğ’in 79.2.6’ncı maddesinde yer alan açıklamaya uygun şekilde 3 aylık (60 günlük) örnek menü üzerinden aşırı düşük teklif açıklaması yapılmasının istenilmesine karşın ihale uhdesinde kalan istekli tarafından kendisinin seçtiği 10 günlük örnek menü üzerinden açıklama yapıldığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, aşırı düşük teklif sorgulama yazı ekinde yer verilen toplam 3 aylık (60 günlük) örnek menü kapsamında yer alan ana girdilerin tamamının istekli tarafından açıklanmadığı, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından itirazen şikâyet başvurusunun yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Toplantı No : 2017/045 Gündem No : 39 Karar Tarihi : 13.09.2017 Karar No : 2017/UH.II-2470
Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifinin, açıklamaya konu fiyattan daha düşük olması mümkün müdür?


Başvuru sahibi istekli tarafından AKS/2 numaralı iş kaleminde yer alan KGM/21.040 pozunda ve AKK/3 numaralı iş kaleminde yer alan KGM/21.042 pozunda yer alan “İkinci sınıf çam kereste” kaleminde birim fiyatın 550 TL/m³ olarak öngörüldüğü, söz konusu analize dayanak olan ikinci sınıf çam kerestesinin açıklanması için Polatoğlu Kereste Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.den 500 TL/m³ tutarında fiyat teklifi alındığı, dolayısıyla söz konusu analizlerde yer alan birim fiyatın, bu analize dayanak olarak sunulan fiyat teklifinde belirtilen tutardan daha yüksek tutarda belirlendiği görülmüştür. Yapılan inceleme neticesinde her ne kadar söz konusu analiz girdilerinde öngörülen birim fiyat ile bu analiz girdilerinin dayanağı olan fiyat teklifinde belirtilen tutarın birbirinden farklı olduğu görülmüş olsa da, itirazen şikâyete konu analiz girdi birim fiyatlarının fiyat teklifinde belirtilen tutardan daha düşük tutarda belirlenmediği, bu haliyle aşırı düşük teklif açıklamalarında analiz birim fiyatının fiyat teklifinden yüksek tutarda belirlenmesinin isteklinin maliyetlerini artırıcı bir nitelik taşıdığı, dolayısıyla istekliye avantaj sağlayacak bir durum oluşturmayacağı anlaşıldığından isteklinin idare tarafından bu gerekçeyle aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmaması yerinde görülmemiş olup başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Toplantı No : 2017/045 Gündem No : 79 Karar Tarihi : 13.09.2017 Karar No : 2017/UY.III-2505
Yapım ihalesi aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısında, herhangi bir analiz formülü verilmemesi halinde analiz formülüne dayalı açıklama yapılmadığı gerekçesiyle açıklama reddedilebilir mi?


İdare tarafından aşırı düşük teklif sorgulama yazısında söz konusu analiz girdisine ilişkin olarak istekliler tarafından kullanılması gereken herhangi bir nakliye formülüne yer verilmemekle birlikte söz konusu analiz girdisine yönelik sadece 540 km nakliye mesafesi belirtilmiştir. Ayrıca idare tarafından yapılan yaklaşık maliyet hesaplamalarında itirazen şikâyete konu analiz girdisinin birim fiyatının 95,06 TL olarak belirlendiği görülmüştür. Yapılan incelemeler neticesinde, idare tarafından gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında sadece nakliye mesafesinin belirtildiği, aşırı düşük teklif açıklaması yapacak istekliler tarafından uyulması gereken herhangi bir nakliye formülüne yer verilmediği, bu kapsamda aşırı düşük teklif açıklamasında bulunacak istekliler tarafından idarenin belirlemiş olduğu nakliye mesafesi esas alınarak açıklama yapılmasının istenildiği anlaşılmaktadır. Başvuru sahibi istekli tarafından idarenin belirlemiş olduğu nakliye mesafesi esas alınarak açıklama yapıldığı, başvuru sahibi istekli tarafından belirlenen nakliye birim fiyatının idarenin belirlemiş olduğu nakliye birim fiyatından fazla olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibi istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece uygun bulunmamasının yerinde olmadığı sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu tespit edilmiştir. Toplantı No : 2017/045 Gündem No : 79 Karar Tarihi : 13.09.2017 Karar No : 2017/UY.III-2505
Aşırı düşük teklif açıklaması istenmeyen iş kalemleri için bedel öngörülmesi gerekir mi?


Başvuru sahibi isteklinin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, anılan istekli tarafından açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin açıklama ekinde sunulan analiz ve alt analizlerde analiz girdisi olarak belirtildiği, bununla birlikte açıklama istenilmeyecek toplam 69 adet analiz girdisinden 23 adet analiz girdisine bedel öngörüldüğü ancak kalan 46 adet analiz girdisine bedel öngörülmediği görülmüştür. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.2 ve 45.1.2.3’üncü maddesinde yapılan açıklamalar uyarınca, açıklama istenilmeyen analiz girdilerinin istekliler tarafından sunulan analizlerde girdi olarak belirtilmesi ve söz konusu analiz girdilerine istekliler tarafından bir bedel öngörülmesi gerekmekle birlikte bu bedelin tevsikine ilişkin bir belgelendirme yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşılmaktadır. Toplantı No : 2017/045 Gündem No : 79 Karar Tarihi : 13.09.2017 Karar No : 2017/UY.III-2505
Birden fazla kez kullanılan aynı analiz girdisi / teklif bileşeni için farklı fiyatlar öngörülebilir mi?


Başvuru sahibi isteklinin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarına bakıldığında “su” girdisi için; AKT/1, AKS/2 ve AKK/3 numaralı iş kalemlerinde 0,01 TL, AKK/2 numaralı iş kaleminde ise bu tutardan farklı olarak 0,92 TL bedel öngörüldüğü görülmekle birlikte, anılan girdi için AKU/2 numaralı iş kaleminde bedel öngörülmediği tespit edilmiştir Yapılan inceleme neticesinde itirazen şikâyete konu “su” girdisinin idare tarafından açıklama yapılmasının istenilmediği, bu anlamda açıklama istenilmeyen analiz girdileri için bedel öngörülmesi halinde bu analiz girdilerine yönelik yapılan açıklamada belgelendirme yapılmasına gerek bulunmadığı, dolayısıyla açıklama istenilmeyen aynı analiz girdilerine aynı bedel öngörülmesine yönelik bir zorunluluğun bulunmadığı anlaşıldığından idarenin başvuru sahibi istekliye ait teklifi reddetme gerekçesinde yer verdiği aynı analiz girdisi için birbirinden farklı bedeller öngörülmesi gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmakla birlikte başvuru sahibi istekli tarafından yapılan açıklamada AKU/2 numaralı iş kaleminde “su” girdisi için bedel öngörülmediği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin açıklamalarının bu kapsamda mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No : 2017/045 Gündem No : 79 Karar Tarihi : 13.09.2017 Karar No : 2017/UY.III-2505
Aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısında önemli teklif/maliyet bileşenlerine yer verilmesi zorunlu mudur?


Ayrıca idarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesinin, eşit muamele ilkesi gereği aşırı düşük teklif sorgulamasının tüm istekiler için eşit koşullarda yapılması ve sunulan açıklamaların objektif kriterlere göre değerlendirilmesi bakımından önem taşımaktadır. İdare tarafından açıklama istenilecek önemli maliyet bileşenlerinin belirlenmesi noktasında idareyi sınırlayıcı bir hüküm bulunmadığı, başka bir ifade ile teklifte önemli maliyet bileşenlerinin belirlenmesi hususunda idareye verilmiş bir takdir yetkisi mevcuttur. Söz konusu işin yapılabilirliğini tespit etmek amaçlı hangi iş kalemlerinin açıklanması gerektiğinin idarenin takdir ve sorumluluğunda olduğu anlaşılmaktadır. Toplantı No : 2017/045 Gündem No : 77 Karar Tarihi : 13.09.2017 Karar No : 2017/UH.III-2503
Araç çalıştırılması gereken yıllara sari işlere ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasında MTV gideri nasıl hesaplanmalıdır?


İstekli tarafından motorlu taşıtlar vergisi giderini tevsiken Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden 2017 yılı motorlu taşıtlar vergisi hesaplama modülü ile yapılan hesaplama çıktılarının sunulduğu, 1. Grup Binek araç MTV giderine yönelik 5.756,00-TL, 2. Grup 6 Binek araç için 15.525,00-TL, 3. Grup 47 Binek araç MTV giderine yönelik 121.612,50-TL, 1. Grup hafif ticari 2 araç MTV giderine yönelik 5.175,00-TL, 2. Grup hafif ticari 9 araç için MTV giderine yönelik 23.287,50-TL 3. Grup 3 araç MTV giderine yönelik 32.377,50-TL, 8+1 1adet araç için MTV giderine yönelik 1.940,00-TL, Minibüs (panelvan) 1 adet araç için MTV giderine yönelik 3.912,50-TL MTV gideri öngörüldüğü, toplam MTV giderinin ise 209.586,00-TL olarak hesaplandığı görülmüştür.

Ancak istekli tarafından 2017 yılı MTV bedeli üzerinden 2018 ve 2019 yılları için herhangi bir artış öngörülmeden MTV giderinin hesaplandığı görülmüş olup, isteklinin sonraki yıllardaki artışı öngörmeyerek MTV giderine yönelik yaptığı hesaplamanın mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/038

Gündem No : 104

Karar Tarihi : 02.08.2017

Karar No : 2017/UH.I-2134
GSM iletişim giderleri için aşırı düşük teklif açıklaması sunarken hangi hususlara dikkate edilmelidir?


Yapılan incelemede, mobil hatların vergilendirilmesinde iki ayrı hususun bulunduğu, mobil hatlara ilişkin hat açılış vergisi olarak mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde bir defaya mahsus alınan yeni tesis özel iletişim vergisi ile yine bir defaya mahsus alınan telsiz ruhsatname ücretinin olduğu, bunun dışında kullanım vergileri olarak her yıl için belli bir tutar olarak alınan telsiz kullanma ücreti ile özel iletişim vergisinin bulunduğu belirlenmiştir. Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan ve 27.12.2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15 Seri No’lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği’nde, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmi milyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmünün yer aldığı, 11.11.2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 474 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranının 2016 yılı için %3,83 olarak tespit edildiği, buna göre söz konusu maktu vergi tutarının 01.01.2017 tarihinden itibaren 47,00 TL olarak uygulanacağı belirtilmiştir. 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun ekindeki Telsiz Ücretleri Tablosunun Tablo 1 Telsiz Ruhsatname Ücretleri b/2 satırı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 14.12.2016 tarihli ve 2016/DK-SYD/487 sayılı kararı gereğince 2017 yılı için bir defaya mahsus 19,68 TL tutarında “telsiz ruhsatname ücreti” ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, kullanım vergileri olarak 05.11.2008 tarihli Elektronik Haberleşme Kanunu’nun ekindeki Telsiz Ücretleri Tablosunun Tablo 2 Telsiz Kullanma Ücretleri b/2 satırı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun kararı gereğince, her yıl için 19,68 TL telsiz kullanma ücreti ile 13.07.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39’uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, aylık sabit ve görüşme ücretinin %25’i kadar Özel İletişim Vergisi ödenmesi gerekmektedir. Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, isteklinin cep telefon hattı ile ilgili olarak Vodafone’nun internet sitesinden aylık KDV ve ÖİV dahil 55 TL olan, 12 ay süre ile tarifeyi kullanacağını taahhüt etmesi durumunda %40 indirim kampanyası bulunan her yöne 3000 dakika ve Vodafone’lularla sınırsız “Dönüşen Tarife Small 3 Paket” tarifesini, Vodafone bayisi Özatalar Telekomünikasyon Paz. ve Dağ. Tic. Ltd. Şti. tarafından telsiz kullanım ruhsat ücreti ile Özel İletişim Vergisi dâhil, Katma Değer Vergisi hariç özel iskonto ile 0,01 TL’ye vereceğine dair fiyat teklifi sunduğu, teklifte “ Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (19/07/2017) tarih ve (001) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının altında olmadığını beyan ederim” ibaresinin yer aldığı, satış tutarı tespit tutanağını fiyat teklif ekinde sunduğu, bu belgelerin ilgili meslek mensubu tarafından imzalanarak kaşelendiği, Özatalar Telekomünikasyon Paz. ve Dağ. Tic. Ltd. Şti. yetkilisine ait imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi, serbest muhasebeci mali müşavir faaliyet belgesinin sunulduğu belirlenmiştir. ... Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarından yeni hat alımlarında bir defaya mahsus alınması gereken telsiz ruhsatname ücretinin fiyat teklifinde yer almasına karşın, yeni tesis özel iletişim vergisi olan 47,00 TL’nin teklifte belirtilmediği, istenilen hat sayısına sahip olunması ya da tarifenin zaten mevcut abonelerin tarife değişikliği için yeniden aboneliği gerektirmeyen bir tarife olması durumunda buna ilişkin bir belge sunulmadığı (örneğin Vodafone’dan alınmış bir yazı ile), mevcut kullanılan hat ile açıklama yapılması durumunda hat sayısına sahip olunduğuna dair belgelerin sunularak bu hatların kullanılacağını belirten açıklamanın yapılmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla başvuru sahibinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının yetersiz olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmeme gerekçelerinden ilkinin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Toplantı No : 2017/045 Gündem No : 34 Karar Tarihi : 13.09.2017 Karar No : 2017/UH.II-2465
Yemek ihalesi aşırı düşük teklif açıklamasında yardımcı giderler için bedel öngörülmesi gerekli midir?


Yemeklerin isteklinin kendi mutfağından hizmet yerine taşınmasına ilişkin günlük taşıma yol gideri, mutfakta kullanılacak elektrik, su, doğalgaz gideri, personel giyim gideri, temizlik sarf malzeme gideri, mazot ve araca ilişkin sigorta giderleri vb. için istekli tarafından ayrıca gider öngörülmediği, ancak söz konusu giderlerin yemeğin pişirilmesi işinin esasını oluşturan anagirdilerden olmadığı, bu girdilerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde açıklanan “yardımcı girdiler” kategorisinde olduğu değerlendirildiğinde söz konusu giderlerin açıklanmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır. Toplantı No : 2017/046 Gündem No : 61 Karar Tarihi : 20.09.2017 Karar No : 2017/UH.II-2556
Akaryakıt giderinin açıklanması için EPDK fiyatlarının kullanılması zorunlu mudur?


Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.5 ve 45.1.6’ncı madde açıklamaları uyarınca isteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için, hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemelerinin zorunlu olmadığı, ayrıca ilan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabileceği ve analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaralarını da belirtmek suretiyle liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak anılan Tebliğ’in 45.1.13’üncü maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına gerek bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede anılan istekli tarafından mazot analiz girdisine ilişkin yapılan açıklama incelendiğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2016 yılı rayiç fiyatlarının kullanıldığı, yukarıda aktarılan ilgili mevzuat açıklaması uyarınca şikâyete konu ihalenin ilan tarihi itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılı birim fiyatlarının yayımlanmamış olması sebebiyle (27.02.2017 tarihinde yayımlanmıştır) 2016 yılı rayiç fiyatlarının kullanılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ve analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaralarını da belirtmek suretiyle liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak anılan Tebliğ’in 45.1.13’üncü maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla idarenin mazot analiz girdisine ilişkin yapılan açıklamayı reddetme gerekçesine dayanak teşkil ettiği, mazot girdisinin fiyatının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13’üncü madde başlığı altında yer alan kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar kapsamında ihale ilan ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan asgari akaryakıt fiyatlarının altında bulunmama zorunluluğu olmadığı, söz konusu zorunluluğun kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları/rayiç fiyatları kullanılmaksızın anılan Tebliğ’in 45.1.13’üncü maddesinde belirtilen yöntemler kullanılarak açıklama yapılması durumunda geçerli olduğu anlaşılmıştır. Toplantı No: 2017/046 Gündem No: 55 Karar Tarihi: 20.09.2017 Karar No: 2017/UY.II-2550
Fiyat teklifinin eki olan EK-O.6 satış tutarı tespit tutanağına konu edilen mal miktarı, teklif edilen mal miktarından daha az olabilir mi?


Diğer taraftan idarece, anılan istekli tarafından fiyat teklifleri ile birlikte sunulan satış tutarı tespit tutanaklarında yer verilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarını belirleyen ve satışı yapılan toplam beton miktarı ile söz konusu işin yapımı sırasında ihtiyaç duyulan toplam beton miktarı arasındaki farkın karşılaştırılması neticesinde fiyat teklifini veren ilgili firmanın iş yerinde beton santralini kurup fiyat tekliflerinde belirttiği tutar üzerinden beton temin edebilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmelerinde de bulunulduğu görülmüştür. Mevzuat uyarınca satış tutarı tespit tutanaklarının (Ek-O.6) fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenleneceği, buradaki temel amacın fiyat teklifindeki satış konusu malzeme için öngörülen birim fiyatın doğru bir şekilde tevsik edildiğini ve birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre meslek mensubunca düzenlenerek onaylanan satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını tespit etmek olduğu, ayrıca mevzuat açısından satış tutarı tespit tutanaklarında belirtilen satış konusu mal miktarının, ihale konusu işte kullanılacağı belirtilen miktardan az olmaması gerektiği yönünde bir zorunluluk bulunmadığı anlaşılmıştır. Toplantı No: 2017/046 Gündem No: 55 Karar Tarihi: 20.09.2017 Karar No: 2017/UY.II-2550
Geçici vergi beyanname döneminin, fiyat teklifi üzerinde belirtilmesi mümkün müdür?


Başvuru sahibi tarafından “SEKİ-İKML 15 Barajlarda Açıkta Beton ve/veya Betonarme Betonu (C 25) Yapılması” poz no’lu iş kalemine ilişkin olarak idarece verilen analizde istenen işçilik gideri için fiyat teklifi sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde ise “…(06/06/2017) tarih ve (2017-002) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.(2017/1)” ibaresinin yer aldığı görülmüştür. Diğer yandan; söz konusu fiyat teklifinin dayanağı olan 06.06.2017 tarih ve 2017-008 sayılı maliyet tespit tutanağında geçici vergi dönemine ait bir ifadeye yer vermediği, Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki “…45.1.13.11 Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 ve Ek-O.8 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.” açıklaması çerçevesinde maliyet tespit tutanağının kaynağı olarak geçici vergi beyanname döneminin esas alınacağı, anılan Tebliğin Ek-O.5 standart formunun 3’üncü maddesinde geçici vergi beyanname dönemine yer verildiği, istekli tarafından sunulan maliyet tespit tutanağının üçüncü maddesinde ise sadece “…mükellef e-defter uygulamasına dahil olmuştur.” ifadesinin yer aldığı görülmüştür. Bu itibarla; istekliler tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacak fiyat tekliflerinin dayanağı maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) esas alınarak açıklama yapılabileceğinin mevzuatta düzenlendiği, (Ek-O.5) maliyet tespit tutanağında geçici vergi beyanname dönemini destekleyici bir ifadeye yer verilmediği, sunulan fiyat teklifinde geçici vergi beyanname dönemi 2017/1 olarak belirtilmiş olsa bile bu tespitin (Ek-O.5) maliyet tespit tutanağı üzerinden yapılacağı, mevcut durumun mevzuat hükümlerine aykırı olduğu ve isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır. Toplantı No: 2017/046 Gündem No: 44 Karar Tarihi: 20.09.2017 Karar No: 2017/UY.I-2541
Yemek ihalesi aşırı düşük teklif açıklamasında kıyma fiyatı yerine et fiyatı üzerinden açıklama yapılabilir mi?


... Yukarıda yer verilen Teknik Şartname düzenlemelerine göre örnek menüde yer alan yemeklerde kullanılacak kırmızı et türlerinin “Sığır Eti, Sığır Eti (Kıyma) ve Dana Eti” olarak belirlendiği anlaşılmaktadır. ... Anılan istekli tarafından sunulan açıklama kapsamında örnek menüde yer alan yemeklerden kıymalı soslu makarna içeriğinde kullanılması gereken “sığır eti (kıyma)” için “sığır eti” kullanılarak açıklama yapıldığı, dolayısıyla açıklamanın bu haliyle uygun kabul edilemeyeceği... ... Ayrıca her ne kadar idare tarafından belirlenmemiş olsa da örnek menüde içeriği itibariyle kıyma kullanılması gereken başka yemeklerin de bulunduğu (kıymalı bezelye, kadınbudu köfte, terbiyeli köfte), ancak Teknik Şartname’de söz konusu yemeklerin içeriğinde “sığır eti (kıyma)” kullanılması gerektiğine ilişkin açık bir belirleme yapılmadığı, dolayısıyla anılan yemekler için sunulan malzemelerin uygun olmadığına ilişkin değerlendirme yapılamayacağı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/046 Gündem No: 34 Karar Tarihi: 20.09.2017 Karar No: 2017/UH.I-2531
Yemek ihalesi aşırı düşük teklif açıklamasında, Ek-O.7 Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağının, açıklamanın kaçıncı sayfasında yer aldığının belirtilmemesi nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


...Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından sunulan Ek-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli incelendiğinde açıklama istenen ana çiğ girdilerin birim fiyatlarına ilişkin açıklama yönteminin belirtildiği ve söz konusu belgenin “Açıklama Yöntemi” sütununda ticaret odası bültenlerine ait ekli belgelerin kaçıncı sayfada yer aldığına ilişkin bilgilerin yer aldığı ancak EK-O.7 belgelerine ait ekli belgelerin kaçıncı sayfada yer aldığının belirtilmediği görülmüştür. Yukarıda yer verilen Kamu İhale Genel Tebliği ekinde yer alan standart form EK-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinin 4 numaralı dipnotunda yer alan açıklamalar uyarınca, her ne kadar ekli belgelerin kaçıncı sayfada yer aldığına ilişkin bilgilerin “Açıklama Yöntemi” sütununda gösterilmesi gerektiği kabul edilse de, ekli ticaret borsası bültenlerinin ait olduğu ticaret borsasının hangi tarihli bültenleri olduğu bilgilerinin belirtildiği, bu bilgi ışığında ekte yer alan belgelerin bulunabileceği ve kullanılan fiyatların teyidinin yapılabileceği, yine açıklamalara dayanak olarak sunulan ihale üzerine bırakılan istekli tarafından 2’nci kısım için sunulan 16.06.2017 tarihli ve 1 numaralı EK-O.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağı haricinde başka bir EK-O.7 tutanağının yer almadığı ve bu tutanakta liste halinde belirtilen girdiler için kullanılan fiyatların görülebildiği, yine aynı şekilde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci isteklinin 2’nci kısım için sunulan 16.06.2017 tarihli ve 2017-4 numaralı EK-O.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağı haricinde başka bir EK-O.7 tutanağının yer almadığı ve bu tutanakta liste halinde belirtilen girdiler için kullanılan fiyatların görülebildiği, dolayısıyla bahse konu eksikliğin aşırı düşük teklif açıklamalarını değerlendirme noktasında esasa etki eden bir unsur olmadığı anlaşılmıştır.... Toplantı No: 2017/046 Gündem No: 29 Karar Tarihi: 20.09.2017 Karar No: 2017/UH.I-2526
Aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısında önemli teklif bileşenlerinin belirtilmemesinin yaptırımı nedir?


...Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.1 ’inci maddesindeki “79.2.1 Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.” açıklaması gereğince idare tarafından isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin belirlenmesinin gerektiği, idare tarafından gönderilen yazıda önemli teklif bileşenlerinin açıkça belirtilmediği, anılan aykırılığın esasa etkili bir aykırılık olduğu, dolayısıyla idare tarafından önemli teklif bileşenleri belirlenmek suretiyle teklifi aşırı düşük olan isteklilere tekrar aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, önemli teklif bileşenleri belirlenerek teklifleri aşırı düşük olarak belirlenen isteklilere yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.... Toplantı No: 2017/047 Gündem No: 8 Karar Tarihi: 25.09.2017 Karar No: 2017/UH.I-2567
Aşırı düşük teklif açıklmasında araç bakım-onarım fiyat teklifinin yetkili servisten alınması zorunlu mudur?


İstekli tarafından aracın bakım ve onarım gideri için fiyat teklifinin eki sayılabilecek “Araç Maliyet Analizi Cetveli” tablosunda ayrıca bedel öngörüldüğü, bu gider için ayrıca bir fiyat teklifi de sunulduğu, sunulan fiyat teklifinin Aydoğdu Temizlik Tekstil-Burak Aydoğdu firması tarafından Harmansa İnşaat Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.ye verildiğinin anlaşıldığı, söz konusu fiyat teklifinde “Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün 17.11.2016 tarihinde yapılacak olan 2016/423567 ihale kayıt numaralı ‘Özel Güvenlik Hizmeti Alımı’ ihalesi işinde İdari Şartname’nin 45. Diğer Hususlar maddesinde ve Teknik Şartname’nin araçlarla ilgili teknik özellikler belirtilen araç için araç giderleri içerisinde kabul edilen periyodik bakım, onarım, tamir, yedek parça, yağ bedeli için istemiş olduğumuz birim fiyatlar aşağıda belirtilmiştir. Aşağıda belirttiğimiz fiyatlardan KDV hariç şablonda ayrıştırılan gider kalemlerini karşılamayı kabul ve taahhüt ederiz” ifadelerine yer verildiği, firmaya ait kaşe ve imza, meslek mensubuna ait kaşe ve imza ile meslek mensubu ibaresinin bulunduğu, idarece bakım-onarım giderinin yetkili bayi tarafından yapılmasının şartı koşulmadığı da dikkate alındığında isteklinin açıklamasının bu yönüyle mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır. Toplantı No: 2017/006 Gündem No: 118 Karar Tarihi: 26.01.2017 Karar No: 2017/UH.II-393
Akaryakıt fiyatlarının EPDK fiyatları dikkate alınarak açıklanması zorunlu mudur?


Başvuru sahibi istekli Sağlamlar İnşaat Hafriyat Nakliyat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi.-Ö.D.F. Yılmazlar İnş. Tur. Made. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde 04.109 poz nolu Mazot (Motorin) analiz girdisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2016 yılı yayımlanmış rayici olan 3,45 TL teklif edildiği tespit edilmiştir. İdare tarafından ise söz konusu açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.14’üncü maddesi çerçevesinde ihale ilk ilan tarihi ile ihale tarihi arasında EPDK tarafından il bazında yayımlanan günlük akaryakıt fiyatının altında teklif verildiğinden dolayı teklif açıklamasının uygun bulunmadığı görülmüştür. Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklama istenilen girdiler içerisinde yer alan 04.109 poz no’lu motorin girdisine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2016 yılı yayımlanmış rayiç fiyatının kullanıldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının rayiç fiyatlarının kullanılması durumunda ayrıca başka açıklama sunulmasına gerek bulunmadığı ve istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan kamu kurum kuruluşları tarafından ilan edilen birim fiyatların ayrıca bir liste halinde açıklamaları kapsamında sunulduğu tespit edildiğinden isteklinin açıklamalarının bu yönüyle mevzuata aykırı olmadığı, idarece söz konusu gerekçe ile teklifin reddedilmesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/050 Gündem No: 92 Karar Tarihi: 04.10.2017 Karar No: 2017/UY.II-2717
Anahtar teslimi götürü bedel yapım işi ihalelerinde, aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan metrajlar ile yaklaşık maliyetin belirlenmesinde kullanılan metrajlar arasında farklılık olabilir mi?


Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan yapım işi ihalelerinde isteklilerden açıklamada bulunulması istenilen her bir iş kaleminin veya grubunun gerek yaklaşık maliyet içerisindeki ağırlığı, gerekse isteklilerin teklif bedeli içerisindeki ağırlığı birbirinden farklılık göstermektedir. İstekliler tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında teklif bedelini oluşturan imalat miktarlarının bazı iş kalemlerinde idarece yaklaşık maliyetin bulunmasında kullanılan imalat miktarlarından fazla hesaplanması, bazı iş kalemlerinde eşit hesaplanması diğerlerinde ise eksik hesaplanması olağan bir durumdur. Aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan bir istekli tarafından açıklama istenilen bir iş kaleminin miktarının düşük hesaplanmasının isteklinin teklif bedelinin düşük hesaplanmasına yol açacağı gibi, açıklama istenilen başka bir iş kaleminin miktarının fazla hesaplanmasının da teklif bedelinin yüksek hesaplanmasına yol açacağı da açıktır. Fakat anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde idarenin metrajları ile isteklilerin metrajlarının bire bir örtüşmesi beklenmemekle birlikte, aradaki metraj farkının makul düzeyde olması, düşük metrajlar kullanılarak oluşturulan teklif tutarının işin yapılabilirliğini olumsuz yönde etkilememesi gerekmektedir. İdarenin yaklaşık maliyete dayanak teşkil eden metraj hesaplaması ile istekli aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan iş kalemleri metraj hesaplaması kıyaslandığında, açıklama istenen 85 iş kaleminin 7’sinde isteklinin metrajının idarenin metrajından yüksek olduğu, 68 tanesinde isteklinin metrajının idarenin metrajından düşük olduğu, bunlar arasında metraj farkı sapmasının en fazla % 8 oranında gerçekleştiği saptanmıştır. Bu bağlamda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin metrajı ile idarenin metrajı arasındaki farkın kabul edilebilir düzeyde olduğu değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. Toplantı No: 2017/050 Gündem No: 82 Karar Tarihi: 04.10.2017 Karar No: 2017/UY.II-2707
Aşırı düşük teklif açıklamasıyla birlikte EK-O.5, EK-O.6, EK-O.7 tutanaklarının sunulmaması sebebiyle aşırı düşük teklif açıklaması reddedilebilir mi?


Başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında açıklama istenen maliyet bileşenlerinden, çekici araçlar için tamir-bakım-onarım, yedek parça giderleri, çekici, yarı römork ve hidrolik vinçli katı öğütücü kiralama giderleri, denetim araçları servis, tamir bakım yedek parça giderleri için meslek mensubunca kaşelenip imzalanmış olan fiyat tekliflerinin sunulduğu görülmüştür. Ancak ihale komisyonu tarafından söz konusu fiyat tekliflerinin ekinde Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanaklarının (Ek-O.5/Ek-O.6) sunulmadığı gerekçesiyle açıklamaların uygun bulunmayarak tekliflerinin reddedildiği anlaşılmıştır. Yukarıda yer verilen Tebliğ açıklamalarından söz konusu tutanakların fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenerek meslek mensubu tarafından muhafaza edileceği ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyeceği, ancak idarenin gerekli görmesi halinde bu tutanakların meslek mensubundan istenebileceği anlaşılmaktadır. İdare tarafından teklifleri sınır değerin altında kalan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısı ekinde teklifte önemli maliyet bileşenleri listesi ile beraber ilgili tutanakların standart formlarına yer verildiği ancak söz konusu tutanakların fiyat tekliflerinin ekinde sunulacağına dair herhangi bir bilgiye yazı içinde yer verilmediği görülmüştür. Bu durumda Tebliğ açıklamaları uyarınca fiyat teklifleri ekinde sunulma zorunluluğu bulunmayan tutanaklarının sunulmadığı gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerin teklifinin reddedilemeyeceği sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. Toplantı No: 2017/050 Gündem No: 68 Karar Tarihi: 04.10.2017 Karar No: 2017/UH.I-2693
İhale kapsamında kullanılacak makine ve ekipman için amortisman dahil fiyat teklifi alınarak aşırı düşük teklif açıklaması yapılabilir mi?


Başvuru sahibi istekli tarafından SNT-K12 numaralı iş kaleminde yer alan 03.072/5 Kablo Germe Makinası (germe gevşetme ve kesme makinaları ile pompa ve aksesuarları dahil komple) rayici için Fen-İş Mak. İnş. Turz. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.den fiyat teklifi alındığı görülmüştür. Aşırı düşük teklif açıklaması yapacak istekliler tarafından makine ve ekipman girdilerinin bileşenlerinden amortismana yönelik yapılacak açıklamalarda, kamu kurumu birim fiyatlarının (DSİ, ÇŞB, KGM vb.) rayicinin kullanılabileceği gibi söz konusu makine ve ekipmanın isteklinin kendi malı olması halinde ilgili makine ve ekipmanın edinim bedeli veya kayıtlı değeri üzerinden açıklama yapılabilmektedir. Ancak başvuru sahibi istekli tarafından SNT-K12 numaralı iş kaleminde yer alan 03.072/5 Kablo Germe Makinası (germe gevşetme ve kesme makinaları ile pompa ve aksesuarları dahil komple) rayici için Fen-İş Mak. İnş. Turz. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.den fiyat teklifi alındığı, amortisman girdisinin fiyat teklifi ile açıklanabilmesine izin veren mevzuat hükmü bulunmadığından söz konusu makine için yapılan açıklamanın bu yönüyle uygun olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının söz konusu gerekçeyle uygun görülmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/050 Gündem No: 64 Karar Tarihi: 04.10.2017 Karar No: 2017/UY.I-2689
Aşırı düşük teklif açıklamasında aritmetik hata yapıldığı gerekçesiyle açıklama reddedilebilir mi?


İhale komisyon kararında “Teklif açıklamalarını idareye sunmuş olan isteklilerden AZRAN Güvenlik ve Kor. Hiz. Ltd. Şti. adlı isteklinin teklif açıklama dosyasının 2. sayfasında genel toplam tutarının hatalı yazılmış olması gerekçesiyle bu istekliye ait teklif değerlendirme dışı bırakılmıştır” denilerek başvuru sahibi isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında tutara ilişkin yazım hatası yaptığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

...

Ayrıca, kamu ihale mevzuatında aritmetik hata tanımlanırken yalnızca Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki işlem hataları aritmetik hata olarak tanımlanmış, hizmet alımı ihaleleriyle ilgili aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yapılacak olan yazım hatalarına dair herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Başvuru sahibi istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan tabloların birim fiyatları ile teklif dosyası kapsamında sunulan birim fiyat teklif cetvelindeki birim fiyatların aynı olması, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan birim fiyatların toplanması sonucunda birim fiyat teklif cetvelinde sunulan teklif tutarı ile aynı rakama ulaşılabildiği ve yukarıda bahsedilen sayıların yazılma kuralları birlikte düşünüldüğünde başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yapmış olduğu yazım hatasının sonuca etkili nitelikte olmadığı görüldüğünden, başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının yazım hatası yönünden reddedilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2015/056

Gündem No : 3

Karar Tarihi : 30.09.2015

Karar No : 2015/UH.I-2604
Aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan akaryakıt fiyatının EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının altında olması mümkün müdür?


… Açıklanması istenilen analiz girdilerinden C30/37 beton harcı ve amonyum nitrat, fuel-oil karışımı için fiyat teklifi sunduğu, sunulan fiyat teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1’inci maddesindeki açıklamalara uygun olduğu,

Mazot gideri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2016 yılı yayımlanmış rayici olan 3,45 TL teklif edildiği, idare tarafından ise söz konusu açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.5’inci maddesi çerçevesinde ihale ilk ilan tarihi ile ihale tarihi arasında EPDK tarafından il bazında yayımlanan günlük akaryakıt fiyatının altında teklif verildiğinden dolayı teklif açıklamasının uygun bulunmadığı görülmüştür.

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklama istenilen SY-06, Tİ-01, ÜY-01 ve ÜY-02 no’lu iş kalemleri içerisinde yer alan 04.109 poz no’lu motorin girdisine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2016 yılı yayımlanmış rayiç fiyatının kullanıldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının rayiç fiyatlarının kullanılması durumunda ayrıca başka açıklama sunulmasına gerek bulunmadığından, idarece söz konusu gerekçe ile teklifin reddedilmesi işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır….

Toplantı No : 2017/035

Gündem No : 12

Karar Tarihi : 12.07.2017

Karar No : 2017/UY.III-1851
Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgelerdeki bilgi eksiklikleri tamamlatılabilecek eksiklik olarak kabul edilebilir mi?


İhale sürecinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlatılmasına ilişkin mevzuat hükümleri incelendiğinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda aşırı düşük teklifler başlıklı 38’inci maddesinden önce tekliflerin değerlendirilmesi başlıklı 37’nci maddede yer verilen eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması hususunun, ilk oturumda sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, eksiklikleri tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasından önce bu eksikliklerin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceğinin belirtildiği, Kanun’un 38’inci maddesinde ise idarece tekliflerin Kanunun 37’nci maddesine göre değerlendirilmesi üzerine aşırı düşük tekliflerin sorgulanması aşamasına geçileceğinin belirtildiği görülmüştür. Sonuç olarak Kanun’da belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlanması imkanının isteklilerin yeterliklerinin belirlenmesi aşaması için tanındığı, bu imkan ile yeterliğe sahip olan ancak belgelerdeki bilgi eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin mağduriyetinin önlenerek, rekabetin arttırılmasının amaçlandığı ancak aşırı düşük tekliflerin sorgulanması aşamasındaki isteklilerin tümünün ilgili hüküm uyarınca yeterliğe sahip olduğu kabul edildiğinden, bu aşamada belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlanmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır....

Toplantı No : 2013/071

Gündem No : 21

Karar Tarihi : 06.11.2013

Karar No : 2013/UH.III-4146
Aşırı düşük teklif açıklamasının sunulacağı üç iş gününü belirlenirken tebligat günü dikkate alınır mı?


Yapılan incelemede başvuru sahibine 18.08.2017 Cuma günü gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısıyla aşırı düşük teklif açıklamasının 3 iş günü içerisinde ihale komisyonuna sunmasının istenildiği, anılan istekli tarafından 23.08.2017 Çarşamba günü aşırı düşük teklif açıklamasının idareye elden teslim edildiği, anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunması gereken sürenin tebliğ tarihinden itibaren başlayacağı göz önüne alındığında 3 iş gününe ait sürenin 23.08.2017 Çarşamba günü sona ereceği dolayısıyla başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının yasal süresi içerisinde idareye teslim edildiği görülmüş olup ihale komisyon kararıyla başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle teklifinin reddedilmesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/051 Gündem No: 70 Karar Tarihi: 11.10.2017 Karar No: 2017/UH.I-2787
Aşırı düşük teklif açıklamasına konu edilecek önemli teklif bileşenlerini belirlemek konusunda, idarenin takdir hakkı sınırsız mıdır?


... Buna göre yukarda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarında, aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin idarenin takdir yetkisi kapsamında olmak üzere, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesinin zorunlu olduğunun düzenlendiği, önemli teklif bileşenlerinin belirlenmesine yönelik ayrıca bir düzenlemeye yer verilmediği, idarece şikayete konu taşıma hizmet alımı ihalesine ilişkin olarak yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli teklif bileşenlerinin “İşçilik Maliyeti ve Yakıt Maliyeti” olarak belirlendiği, ihale dokümanında yer alan teklif fiyata dahil giderler dikkate alındığında şikayete konu taşıma ihalesinde idarenin takdir etkisine dayanarak işçilik ve yakıt maliyetlerini önemli teklif bileşeni olarak belirlemesinde bir aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/051 Gündem No: 44 Karar Tarihi: 11.10.2017 Karar No: 2017/UH.I-2761
Yapım ihalesi aşırı düşük teklif açıklamasında malzeme giderleriyle montaj giderlerinin ayrı ayrı açıklanması gerekir mi?


...Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.7'nci maddesi uyarınca yapılan açıklamalarda malzeme ve montaj bedellerinin ayrı ayrı gösterilmemiş olmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yönelik yapılan incelemede istekli tarafından Tebliğ’in 45.1.7’nci maddesi uyarınca yapılan açıklamalarda malzeme ve montaj bedelinin ayrı ayrı gösterildiği fiyat teklifleri ile açıklama yapıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.... Toplantı No: 2017/051 Gündem No: 60 Karar Tarihi: 11.10.2017 Karar No: 2017/UY.I-2777
Yapım ihalesi aşırı düşük teklif açıklamasında nakliye giderlerine yer verilmemesi nedeniyle açıklama reddedilebilir mi?


...Açıklama istenilen birçok iş kalemi için nakliye hesap edilmediği, nakliyeler için öngörülen mesafelerin idarenin belirlemiş olduğu mesafeler ile uyumlu olmadığı, mesafeyi tevsik edici belgelerin sunulmadığı, verilen nakliye formüllerinin kullanılması gerekirken fiyat teklifi ile açıklama yapılamayacağı iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması ekinde yer vermiş olduğu açıklama istenilecek iş kalemleri ve analiz girdileri içeriğinde nakliye girdilerine yer verilmediği, dolayısıyla isteklilerce nakliye giderlerine ilişkin açıklama sunulmasına gerek bulunmadığından isteklinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.... Toplantı No: 2017/051 Gündem No: 60 Karar Tarihi: 11.10.2017 Karar No: 2017/UY.I-2777
Yapım ihalesi aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısında nakliye formülü verilirken nakliye mesafelerinin belirtilmemesi halinde açıklama nasıl yapılmalıdır?


İdari Şartname düzenlemelerinden isteklilerin teklif fiyatını oluştururken esas aldığı ocaklar ve depo yerlerinin taraflarınca belirleneceği ve ihalenin üzerlerinde kalması durumunda tüm izinleri almak koşuluyla tespit edecekleri anlaşılmaktadır. Açıklama istenen iş kalemlerinde bulunan nakliye girdilerinden “07.004/K-1 Yarma ve yan ariyet kazılarının taşınması (m3)”, “07.005/K-2 Depoya gidecek kazının taşınması (m3)”, “07.007/K-1 Dolguya gidecek kazının taşınması m3”, “07.007/K-1 Yola su nakli (ton)”, 07.007/K-4 Malzeme için taşın konkasörden plente nakli (ton)”, “07.007/K-5 Alttemel malzemesinin iş yerine nakli (ton)”, “07.007/K-6 Dolguya su nakli (ton)”, “07.007/K-3 Bitümün nakli (ton)”, 07.007/K-9 Sıcak karışımın nakli (ton)” girdilerinin idare tarafından açıklama istenen girdiler olarak belirtildiği ve idarece hazırlanan analiz formatlarında söz konusu girdiler için taşıma formüllerine yer verildiği ancak bu taşıma formüllerine esas olmak üzere nakliye mesafelerine dair herhangi bir bilgiye yer verilmediği görülmüştür. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından açıklama istenen tüm nakliye kalemlerine ilişkin olarak Tebliğ’in 45.1.12’nci maddesine atıfta bulunularak idarece nakliye mesafeleri verilmemesi sebebiyle taraflarınca nakliyelerle ilgili olarak şantiye sahasındaki incelemeleri neticesinde nakliye mesafelerinin belirlendiği ve “itinerer” tablosunun oluşturulduğu, belirlenen bu mesafelere göre nakliye formülleri kullanılarak hesaplama yapıldığı belirtilmiştir. Yapılan incelemede anılan istekli tarafından sunulan itinerer tablosunda taşıması yapılacak olan her malzemenin nakline ilişkin hesaplamanın yapıldığı ve bu hesaplamalar sonucu elde edilen nakliye mesafelerinin nakliye formüllerine aktarılarak birim fiyatlarının hesaplandığı ve nakliye pozları için alt analizlerin düzenlendiği görülmüştür. Açıklama istenen tüm nakliye kalemlerine ilişkin olarak ihale üzerinde bırakılan isteklinin hesapladığı nakliye mesafelerine göre Karayolları Genel Müdürlüğünün 10.000 m’ye kadar ve 10.000 m’den fazla mesafeler için yayınlamış olduğu nakliye formüllerine ve taşınacak malzemelerin birimlerine (ton/m3) uygun olarak hesaplama yapıldığı tespit edilmiştir. Toplantı No: 2017/051 Gündem No: 53 Karar Tarihi: 11.10.2017 Karar No: 2017/UY.I-2770
Aşırı düşük teklif açıklamasında, açıklanan rakamın teklif tutarından daha az olması halinde aşırı düşük teklif açıklaması reddedilebilir mi?


İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında Avro kurunun ihale tarihi olan 29.06.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3.2262 olarak alınması halinde istekli tarafından açıklanması gereken tutarın 493.268.969,80 TL olduğu, ancak isteklinin bir sonraki gün yayımlanan 3,2044 kurunu esas alarak açıkladığı tutarının 490.268.969,80 TL’ye karşılık geldiği ve bu tutarın isteklinin teklif bedeli olan 152.998.679,88 Avro’nun yukarıda yer verilen Yönetmelik düzenlemesine göre hesaplanan 493.268.969,80 TL’nin altında olduğu, yani isteklinin teklif ettiği tutardan daha düşük bir tutarı açıkladığı anlaşılmıştır. Aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklinin yaptığı açıklamanın, sunduğu teklif fiyatının üzerinde olması halinde isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi gerektiği, öte yandan isteklinin mevzuata uygun şekilde yapacağı açıklamanın teklif fiyatının altında olması halinde bu durumun mevzuata aykırılık teşkil etmeyeceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla somut olayda isteklinin teklif ettiği tutardan daha düşük bir tutarı açıklamasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği ve isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/042

Gündem No : 61

Karar Tarihi : 25.08.2017

Karar No : 2017/UY.III-2386
Anahtar teslimi götürü bedel yapım ihalesi aşırı düşük teklif açıklamasında istekli tarafından açıklanan metrajlarla idare tarafından belirlenen metrajlar arasındaki farkın makul düzeyi nasıl tespit belirlenmelidir?


...Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde mevzuat uyarınca ihale konusu işe ilişkin uygulama projelerinin idarece hazırlanarak isteklilere verilmesi, isteklilerin de bu uygulama projeleri üzerinden imalat kalemlerine ilişkin metrajları kendilerinin hesaplaması ve tekliflerini oluşturması, imalat aşamasında da işi uygulama projesindeki şekliyle bitirmesi esastır. Yine anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde idarenin metrajları ile isteklilerin metrajlarının bire bir örtüşmesi beklenmemekle birlikte aradaki metraj farkının makul düzeyde olması gerekmektedir. Şikayete konu ihalenin de anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle yapıldığı hususu dikkate alındığında, imalat miktarlarının ihale dokumanı içerisinde isteklilere verilememesi dolayısıyla isteklilerce miktar tespitinin proje, pursantaj listeleri ve mahal listeleri üzerinden hesaplanması gerektiğinden ve isteklilerce belirlenen miktarların ise idarenin belirlediği miktarlarla birebir örtüşmesi beklenemeyeceğinden söz konusu makul kabul edilebilecek bir oranda olması gerekmekte ise de açıklama istenilen iş kalemlerinin tamamı üzerinden sağlanan fiyat avantajının ihaleye teklif veren diğer isteklilerin teklif bedellerine göre sıralamada değişikliğe sebep olup olmadığı bu durumun da kendileri lehine bir avantaj sağlayıp sağlamadığı hususunun da dikkate alınması gerekmektedir.

Yukarıda yer alan tabloya göre ve idarece açıklama istenilen iş kalemleri üzerinden başvuru sahibi tarafından düzenlenen hesap cetvelindeki bazı iş kalemlerinde (ISIT.OZ-05, Y. 19.057/007) metraj farklılıklarının %10’u aştığı görülmekle birlikte tüm iş kalemlerinin miktarlarının idarenin miktarları ile farkının başvuru sahibi tarafından teklif edilen birim fiyatlarla çarpımı sonucunda oluşan toplam avantaj tutarı 89.840,50 TL olup bu tutarın başvuru sahibinin teklif bedeline ilave edilmesi durumunda bir başka isteklinin teklif bedeline göre sıralamasının değişmediği anlaşıldığından başvuru sahibi tarafından hesaplanan miktarların idarece belirlenen miktarlara göre makul kabul edilebilecek sınırlar içerisinde olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir....

Toplantı No : 2017/041

Gündem No : 59

Karar Tarihi : 22.08.2017

Karar No : 2017/UY.I-2322
Aşırı düşük teklif açıklamasında bir yıldan uzun süre için düzenlenmiş sigorta poliçesi sunulabilir mi?


...Sigorta giderlerine ilişkin fiyat tekliflerinin 1 seneyi aşamayacağı dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin sunmuş olduğu fiyat tekliflerinin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiye isteklinin teklifinin reddedilmesi hususuna yönelik yapılan incelemede, yetkili acente tarafından düzenlenen söz konusu fiyat tekliflerinin ilgili meslek mensubu tarafından onaylandığı ayrıca bu fiyat tekliflerin de teyit yazılarına yer verildiği düşünüldüğünde sigorta ve kasko giderine ilişkin sunulan fiyat tekliflerinin işin süresinin tamamını kapsayacak şekilde düzenlenmiş olmasında mevzuata bir aykırılık bulunmadığı...

Toplantı No : 2017/041

Gündem No : 60

Karar Tarihi : 22.08.2017

Karar No : 2017/UH.I-2323
Fiyat teklifi alınan firma ile meslek mensubu arasında tam tasdik sözleşmesi olmaması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


Ayrıca 08.03.2017 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasında Mavi Atlas İş Sağ. ve Güv. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kırtasiye malzemelerine ilişkin olarak 06.03.2017 tarihli fiyat teklifi ile fiyat teklifine dayanak 06.03.2017 tarihli ve 1 sayılı satış tutarı tespit tutanağı, fiyat teklifi veren firma ile ilgili meslek mensubu arasındaki 01.01.2016 tarihli ve 2016/73/16 sayılı sözleşme ile meslek mensubuna ilişkin 23.02.2017 tarihli ve 505 sayılı faaliyet belgesinin sunulduğu görülmüştür.

Meslek mensubu ile fiyat teklifi veren firma arasında düzenlenen 01.03.2016 tarihli sözleşmenin “Sözleşmenin Süresi” başlıklı 7’nci bölümünde “İş bu sözleşme, 01.03.2016 tarihinden itibaren geçerli olacak ve takvim yılının son günü itibariyle kendiliğinden sona erecektir. Taraflar müteakip takvim yılında da birlikte çalışmak isterlerse, o takvim yılını kapsamak üzere yeniden sözleşme imzalayacaklardır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu çerçevede, fiyat teklifinin düzenlendiği 06.03.2017 tarihinde meslek mensubu ile fiyat teklifi veren firma arasında düzenlenen geçerli bir sözleşmenin de sunulmadığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla, ilgili firma ve SMMM tarafından düzenlenen fiyat teklifleri ile satış tutarı tespit tutanaklarının düzenlendiği tarihin (06.03.2017), mükellef ile meslek mensubu arasında imzalanan sözleşmenin geçerlilik tarihleri arasında olmadığı, başka bir ifadeyle sözleşme çerçevesinde fiyat teklifi ve satış tutarı tespit tutanağının düzenlediği tarih itibari ile ilgili meslek mensubunun yetkili olduğunun tevsik edilemediği görüldüğünden Mavi Atlas İş Sağ. ve Güv. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin bu gerekçeyle de reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No : 2017/039

Gündem No : 32

Karar Tarihi : 09.08.2017

Karar No : 2017/UH.II-2184
Yapım ihaleleri kapsamında idarece sunulan analiz formatında, kullanılacak olan formüllerin açıkça belirtilmesi zorunlu mudur?


Ancak, idarece aşırı düşük teklif açıklaması istenilen isteklilere gönderilen her bir iş kalemine ilişkin analiz formatlarında poz numarası belirtilmek suretiyle nakliye girdilerine yer verildiği, iddia konusu “07.005/K-1-AD-KAZI” poz numaralı “Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazının Taşınması (10.000 m’ye kadar)” ve “07.005/K-1-Tİ-KAZI” poz numaralı “Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazının Taşınması (10.000 m’ye kadar)” girdilerinin her ikisinde de yer alan “07.005/K-1” poz numarası ve “10.000 m’ye kadar” ifadeleri ile nakliye hesaplamalarının/açıklamalarının Karayolları Genel Müdürlüğünün birim fiyat listesinde yer alan “07.005/K-1” birim fiyat numarasına ilişkin formüle işaret ettiği ve analiz formatında idarece açıkça formülün kendisine yer verilmese de poz numarası/birim fiyat numarası belirtilmek suretiyle “Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazının Taşınması (10.000 m’ye kadar)” işine ilişkin formülün kullanılmasına yönelik yönlendirme yapıldığı ve bu çerçevede isteklilerce söz konusu poz numarasına ilişkin nakliye formülünün kullanılarak açıklama yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bu çerçevede, kamu ihale mevzuatında aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında nakliye girdisine ilişkin olarak üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ile açıklama yapılamayacağına yönelik bir hüküm yer almamakla birlikte, analiz formatı dahilinde veya diğer ihale dokümanı düzenlemelerinde yer alan nakliye formülü/mesafesi şartlarına uygun olarak açıklama yapılması gerektiğinden, Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen 45.1.8 ‘inci maddesinde yer alan “Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir…” açıklaması çerçevesinde, başvuru sahibinin nakliye girdisine ilişkin olarak formül kullanmak yerine fiyat teklifi ile açıklama yapmasının mevzuata uygun olmadığı ve “idarece aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde gönderilen analizlerde ARYT-KAZI ve Tİ-KAZI poz adlı iş kalemlerinde yer alan ‘ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazının taşınması’ girdisi için herhangi bir açıklama şekli veya formül belirtilmediği gibi nakliye fiyatlarının açıklanmasına ilişkin bir düzenlemenin de bulunmadığı” şeklindeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No : 2017/039

Gündem No : 89

Karar Tarihi : 09.08.2017

Karar No : 2017/UY.III-2200
Yapım ihalesi aşırı düşük teklif açıklamasında, ihale dokümanı ile aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısındaki analiz formatları farklı ise hangisi dikkate alınmalıdır?


...Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda da yer verilen maddelerinde detaylı olarak anlatıldığı üzere, isteklilerin teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstermeleri, teklifleri sınır değerin altında kalan isteklilerin yapacakları açıklamalarda sundukları analiz formatlarının idare tarafından hazırlanan formatlara uygun olması gerekmektedir.

Anılan Tebliğ’in söz konusu maddelerinde, aşırı düşük teklif açıklamaları ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya Teknik Şartname’ye uygun olmayan isteklilere ait tekliflerin reddedileceği açıklanmıştır.

İdarece teklifleri sınır değerin altında kalan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazılarının ekinde yer verilen analiz formatlarında açıklama istenen iş kalemlerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 38.1’inci maddesine uygun olarak temel girdilerine kadar indirgenerek açıklama talep edildiği, isteklilerin açıklamalarını bu formatta yapmaları durumunda açıklamaların denetiminin bu şekilde mümkün olacağı anlaşılmıştır.

Bu bağlamda, başvuru sahibi isteklinin açıklamaları hususunda ihale komisyon kararında “….sorgulamaya konu iş kalemlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklama yazımızın ekinde sunulan analizlerde yanlışlık olduğu ve dolayısıyla yaklaşık maliyetin yanlış olduğu kurgusu üzerine hazırladığı söz konusu iş kalemlerinin analizlerindeki pozlar ve miktarlarda değişiklik yapmak suretiyle hazırladığı analizler üzerinden açıklama yaptığından, aşırı düşük teklif açıklaması yeterli görülmemiş ve teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.” şeklinde belirtilen gerekçe ile tesis edilen işlemin mevzuata uygun olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır....

Toplantı No : 2017/039

Gündem No : 100

Karar Tarihi : 09.08.2017

Karar No : 2017/UY.III-2211
İhale konusu işte kullanılacak makine ve araçların kendi malı olduğunun belgelenmesi istenen ihalelerde, aşırı düşük teklif açıklamasının kendi malı makine ve araçlar üzerinden sunulması zorunlu mudur?


... Ayrıca, her ne kadar anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının “Genel Açıklamalar” başlıklı metin kısmında “Firmamız söz konusu ihale işinde, iş makineleri, tesis ve araçların birçoğuna sahiptir. Firmamız ihale konusu işi mali açıdan da sorunsuz yürütebilecek kapasitede olup kendi öz kaynakları dışında hiçbir şeye gerek duymayacaktır.” ifadelerine yer verilse de, başvuru sahibi istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte kullanılacak makine ve ekipman analiz girdilerinin kamu kurum ve kuruluşlarının rayiçleri ile açıklandığı, bu nedenle söz konusu iş makinelerinin kendi malı olduğunun tevsikine gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.... Toplantı No: 2017/056 Gündem No: 72 Karar Tarihi: 08.11.2017 Karar No: 2017/UY.I-3027
Aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısının yenilenmesi halinde, açıklamanın sunulacağı son tarihin yeniden belirlenmesi gerekir mi?


... Aşırı düşük teklif açıklamalarının hazırlanabilmesi için idarelerce isteklilere verilmesi gereken sürenin arkasında yatan temel unsurun isteklilerin mevzuata uygun olarak aşırı düşük teklif açıklamalarını hazırlayabilmeleri için makul bir süreye ihtiyaçları olması durumu olduğu açıktır. İsteklilere makul bir sürenin tanınmaması durumunda, işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar sebebiyle teklifi aşırı düşük olan isteklinin bu aşırı düşük teklifini açıklayabilecekken açıklayamaması sonucunda ihalenin daha yüksek bedelle sözleşmeye bağlanması sonucunun doğması söz konusu olabilecektir ki bu sonucun kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması temel ilkesine aykırılık teşkil edeceği açıktır. Nitekim Kamu İhale Genel Tebliği’nde yapım ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamalarının hazırlanması için asgari beş iş günlük sürenin belirlenmiş olmasının sebebi de budur. Bu kapsamda, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında belirsizlik yarattığını iddia ettiği söz konusu hususların idare tarafında da uygun bulunduğu ve belirsizlik yaratan hususların isteklinin şikayet dilekçesinde belirttiği gibi değiştirildiği hususları göz önüne alındığında, aşırı düşük teklif açıklamasının hazırlanabilmesi için yeni koşulların oluştuğu, aşırı düşük teklif açıklamalarının hazırlanma sürecinin olgunlaşan koşullar kapsamında yeniden başlaması gerektiği ve bu doğrultuda oluşan yeni şartlar dahilinde isteklilere yeniden beş iş günlük açıklama süresinin tanınması gerektiği sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, kendisinden aşırı düşük teklif açıklaması istenen isteklilerin tamamına yeniden beş iş günlük süre tanınarak aşırı düşük tekliflerini açıklamalarının istenmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Toplantı No: 2017/059 Gündem No: 80 Karar Tarihi: 23.11.2017 Karar No: 2017/UY.II-3160
Aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısında paçal pozlara ilişkin analiz formatı verilmeden açıklama istenebilir mi?


... Öztaç Pet. Har. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş.ye 07.09.2017 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi konulu yazıda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesi ve İdari Şartname’nin 33’üncü maddesi uyarınca, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesinde belirlendiği şekilde açıklama yapılması gerektiği ve yazı ekinde açıklama istenilen iş kalemleri listesine, açıklama istenilen analiz girdileri ve açıklama istenmeyen analiz girdilerine yer verildiği görülmüştür. İdare tarafından teklif tutarı sınır değer tutarının altında kalan tek istekli olan Öztaç Pet. Har. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. ye EKAP üzerinden gönderilen yazı ekinde açıklanması istenilen iş kalemlerinin “BFİ.108 Tuvenan Dolgu Temini, Nakli, Serilmesi ve Sıkıştırılması”, “BFİ.156 Renksiz Prefabrik Beton Parke İmali 8 cm”, “BFİ.161 İdare Malı Malzeme İle Kumlu Döşeme Kaplaması Yapılması İşçiliği” ve “BFİ.167 İdare Malı Prefabrik Beton Yaya Bordürü Döşeme İşçiliği” olduğu, idarece hazırlanan söz konusu pozların paçal poz niteliğinde olduğu, anılan iş kalemleri için herhangi bir analiz formatı oluşturulmadığı, aşırı düşük teklif açıklama talep yazısı ekinde de buna ilişkin bir bilgi veya belgeye yer verilmediği tespit edilmiştir. Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının da ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. İhale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgeler çerçevesinde yapılan incelemede, idare tarafından paçal iş kalemleri için herhangi bir analiz oluşturulmadığı, paçal iş kalemlerine ilişkin olarak bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmediği ve söz konusu paçal pozlara ilişkin analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarına açıklama talep yazısında da yer verilmediği tespit edilmiştir. Yapılan tespitler neticesinde idare tarafından aşırı düşük teklif açıklaması istemine ilişkin yazı ekinde paçal pozlara ilişkin pozun numarası, girdi adı, ölçü birimi ve miktarı ile açıklama istenilen ve istenilmeyen iş kalemleri bilgisini içeren ve birden fazla sayıda iş kaleminden oluşan her bir iş grubunu oluşturan her bir iş kalemine ilişkin girdilerin en temel bileşenlerine kadar indirgendiği analiz formatlarının verilmeyerek aşırı düşük teklif açıklama talep edilmesinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 45’inci maddesinde yer alan açıklamalarına aykırılık teşkil ettiği ve aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuatta yer verilen usule uygun yapılmadığı görülmektedir. Toplantı No: 2017/056 Gündem No: 31 Karar Tarihi: 08.11.2017 Karar No: 2017/UY.II-2989
Aşırı düşük teklif açıklamasının, teklif zarfında kendi malı olduğu tevsik edilen araç üzerinden sunulması zorunlu mudur?


... Başvuru sahibi ile idarece aşırı düşük teklif sahibi olarak belirlenen diğer istekli Önar Araş. Yön. Dan. İns. Kay. Tem. Gıda İnş. Turz. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne gönderilen 20.09.2017 tarihli aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında “... Vermiş olduğunuz teklif idaremizin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre aşırı düşük teklif olarak tespit edilmiş, tarafınızdan aşırı düşük fiyat sorgulaması yapılmasına; birim fiyat teklif cetveli içinde yer alan ..., araç bedeli (amortisman, trafik sigortası, kasko sigortası, motorlu taşıtlar vergisi vb.) ücret için ayrıntılı açıklama yapılması ...” ifadeleri yer almakta olup, bu çerçevede itirazen şikayete konu MTV giderinin idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği anlaşılmaktadır. Başvuru sahibi tarafından teklif zarfı içerisinde sunulan belgeler incelendiğinde, kendi malı olması istenilen araç ile ilgili olarak motor silindir hacmi 2987 cm3 olan bir araca ait ruhsat ile teknik özellikleri gösterir belgelenin yer aldığı görülmüştür. Öte yandan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu belgeler incelendiğinde ise, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet adresinde yer alan Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama Modülü’ne göre elde edilen internet çıktısının yer aldığı, sunulan belgede motor silindir hacminin “1301-1600 cm3” olarak dikkate alındığı ve hesaplamanın da bu doğrultuda yapıldığı görülmüştür. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2’nci maddesindeki “İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.” açıklaması ve 20.09.2017 tarihli aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısı dikkate alındığında istekliler tarafından kendilerince sunulan teklif bedelinin açıklanması gerektiği anlaşılmaktadır. İsteklilerin yeterlik kriteri olarak teklif zarfında sundukları araç ile ihale konusu işi yapacakları ve kendilerince oluşturulan teklifin de yeterlik kriteri olarak sunulan aracın maliyetleri dikkate alınarak oluşturulduğu dikkate alındığında, aşırı düşük teklif açıklamasında hesaplanması gereken maliyetin yeterlik kriteri olarak sunulan araç ile aynı özelliklere yani aynı motor silindir hacmindeki araç üzerinden yapılması gerekmektedir. Başvuru sahibi istekli tarafından teklif zarfı içerisinde sunulan ve kendi malı olarak belirtilen aracın motor silindir hacminin 2987 cm3 olduğu görülmektedir. Bu çerçevede, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan aracın motor silindir hacmini kapsayan ve Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet adresinde yer alan Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama Modülü’ne göre hesaplanan 1 yıllık MTV giderinin 6.019,00 TL olduğu, işin süresi olan 3 yıllık toplam MTV giderinin ise 6.019,00 TL x 3 = 18.057,00 TL olduğu dikkate alındığında söz konusu tutarın başvuru sahibi istekli tarafından birim fiyat teklif cetvelinde kendi malı olarak sunulan “Binek Otomobil (En az 1600 cc)” araç için teklif edilen 3 yıllık toplam 6.120,00 TL tutarını aştığı ve bu nedenle de başvuru sahibi istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının idarece reddedilme işleminin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Toplantı No: 2017/056 Gündem No: 32 Karar Tarihi: 08.11.2017 Karar No: 2017/UH.II-2990
Son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemi nasıl belirlenmelidir?


...Yukarıda yer alan hükümler ve tespitler çerçevesinde, Tebliğ’in 79.2.3’üncü maddesi gereğince satış tutarı tespit tutanağındaki bilgilerin doğruluğundan meslek mensubunun sorumlu olduğu, bunun yanında yine Tebliğin 79.3.1’inci maddesi gereğince aşırı düşük teklif açıklaması Tebliğ’de öngörülen usule uygun olan isteklilerin tekliflerinin geçerli kabul edileceği, hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle tekliflerin reddedilemeyeceği anlaşılmakla birlikte, Babacan Öğ. Serv. Turz. Tem. Gıda Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açıklaması kapsamında sunulan Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanağının 2017 yılı üçüncü vergi beyanname dönemine ilişkin düzenlendiği, ancak yukarıda aktarılan Tebliğin 79.2.4’üncü maddesi gereğince, Ek-O.6 numaralı söz konusu tutanağın son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesinin zorunlu olduğu, bu itibarla ihale tarihi 29.09.2017 olan ihalede, son ve bir önceki geçici vergi beyanname döneminin 2017 yılı birinci ve ikinci dönemleri olduğu dikkate alındığında, anılan istekli tarafından açıklaması kapsamında sunulan Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanağının 2017 yılı üçüncü vergi beyanname dönemine ilişkin düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından, söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının bu açıdan uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/062 Gündem No: 27 Karar Tarihi: 07.12.2017 Karar No: 2017/UH.II-3270
Hizmet giderlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması için sunulan fiyat tekliflerinin, maliyete dayalı olarak hazırlanması halinde meslek mensubu tarafından eklenmesi gereken ibare ne olmalıdır?


...Araçların periyodik bakımları için toplam 6,00 TL bedel öngörüldüğü, bu bedeli tevsik etmek üzere Atak Taksi/Elektronik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş proforma faturanın sunulduğu, proforma faturanın meslek mensubu tarafından imzalandığı, ancak iletişim bilgilerine yer verilmediği, ayrıca faturaya konu işin mal/mamul değil bir hizmet olduğu, bu nedenle meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (11/10/2017) tarih ve (01) sayılı maliyet tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılması gerekirken “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (11/10/2017) tarih ve (01) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazıldığı görülmüştür. Bu itibarla bakım onarıma ilişkin açıklamanın mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir... Toplantı No: 2017/062 Gündem No: 26 Karar Tarihi: 07.12.2017 Karar No: 2017/UH.II-3269
Önemli teklif bileşeni olarak belirlenmeyen maliyet kalemleri için belgeye dayalı açıklama sunulması gerekir mi?


...Sarf malzemelerinin, lastik ve akü giderlerinin önemli maliyet bileşeni olarak belirlenmediği, bu nedenle söz konusu giderlere ilişkin belgeye dayalı açıklamaların yapılmasına ve bu belgeler uyarınca faaliyet konularının aranmasına yönelik iddiaların kamu ihale mevzuatı uyarınca yerinde olmadığı,... Toplantı No: 2017/064 Gündem No: 79 Karar Tarihi: 13.12.2017 Karar No: 2017/UH.I-3379
Aşırı düşük teklif açıklamasındaki belirsizlikleri gidermek üzere eksik bilgi ve belge tamamlanabilir mi?


...Diğer taraftan Kamu İhale Genel Tebligi’nin 79.2.2.3’ncü maddesinde yer verilen açıklama uyarınca kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilen fiyatlar ile yapılan açıklamaların kabul edilebilmesi için ilan edilen fiyatların ilan ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunluluğuna karşın, başvuru sahibi tarafından idareye sunulan aşın düşük teklif açıklamasının ekinde yer alan “İstanbul Halk Ekmek A.Ş. Ürün Fiyat Listesinde herhangi bir tarih bilgisinin yer almadığı, İstanbul Halk Ekmek A.Ş.nin internet sayfası üzerinden yapılan sorgulamada da sorgulamanın yapıldığı tarihe ilişkin fiyat bilgisinin görülebildiği, dolayısıyla açıklama ekinde sunulan belgenin teyidinin yapılmasının mümkün bulunmadığı, ayrıca şikâyet dilekçesinin ekinde sunulan İstanbul Halk Ekmek A.Ş.den alınmış 08.11.2017 tarihli ve 1475 sayılı yazının ise aşırı düşük teklif açıklaması ekinde idareye sunulmadığı, kamu ihale mevzuatı gereğince aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulması gereken bir belgenin sonradan tamamlanamayacağı dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/064 Gündem No: 62 Karar Tarihi: 13.12.2017 Karar No: 2017/UH.I-3383
İhale kapsamında kullanılacak olan araçların bakım-onarım giderleri açıklanırken aracın kaç km yol yacapacı dikkate alınmalı mıdır?


...Söz konusu tamir-bakım giderini tevsik etmek üzere sunulan fiyat teklifine ilişkin olarak başvuru sahibinin “araçlara ait onarım tamir maliyeti için sunulan fiyat tekliflerinde, ihale konusu işin süresi boyunca kullanılacak olan aracın toplam km hesabı yapılmadığı” iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, ihale konusu iş kapsamında yüklenici tarafından temin edilecek aracın özelliklerine Teknik Şartname’nin 18’inci maddesinde yer verildiği ve söz konusu maddede aracın çalışma süresinin “8 saat/gün” ve “30 gün/ay” olmak üzere toplamda “20 ay/iş süresinde” olarak belirlendiği, ancak aracın yapacağı km hesabına ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı, bu nedenle bakım onarım giderinin hesabında aracın yapacağı km’nin esas alınması gerektiği yönünde bir sonuca varılamayacağı, ayrıca anılan istekli tarafından ihale konusu işin süresi dikkate alınarak toplamda “6 defa periyodik bakım onarım” yapılacağının öngörüldüğü ve söz konusu gideri tevsik etmek üzere fiyat teklifinin sunulduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/064 Gündem No: 59 Karar Tarihi: 13.12.2017 Karar No: 2017/UH.I-3360
12 aydan uzun süreli işlere ilişkin açıklamalarda, bir yıllık döneme ilişkin fiyatların bir aylık tutarı bulunup bu tutarın işin gerçekleştirileceği ay sayısıyla çarpılması şeklinde kıst hesaplama yapılabilir mi?


...Anılan istekli tarafından sunulan söz konusu sigorta teklifi incelendiğinde, bir yıllık birim fiyatın “1.550,00 TL” olarak belirtildiği, bunun dışında söz konusu teklifte sigorta süresinin hangi tarihler arasında olduğuna ilişkin bir belirlemenin yapılmadığı ve sunulan sigorta teklifinde sigortanın işin süresinin tamamını kapsadığına ilişkin bir ibarenin de yer almadığı, ayrıca bahsi geçen istekli tarafından kasko giderine ilişkin yapılan açıklamada ise “1.550,00 TL” tutarındaki söz konusu birim fiyatın 12’ye bölünerek aylık birim maliyetin bulunduğu ve bu tutarın ihale konusu işin süresi olan 20 ay ile çarpılarak toplam kasko maliyetinin hesaplandığı, yıllık olarak alınan birim fiyatın 12’ye bölünmesi suretiyle ay üzerinden ve kıst yöntemle bu şekilde yapılan bir hesaplamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/064 Gündem No: 59 Karar Tarihi: 13.12.2017 Karar No: 2017/UH.I-3360
Bir yıllık döneme ilişkin MTV (motorlu taşıtlar vergisi) tutarı, on iki aya bölünerek kıst hesaplama yapılabilir mi?


...Anılan istekli tarafından motorlu taşıt vergisine ilişkin olarak yapılan açıklama incelendiğinde, ihale konusu işin süresinin 20 ay olduğundan hareketle, ihale konusu işte kullanılacak olan aracın 2017 yılına ilişkin toplam motorlu taşıt vergisi tutarı olarak belirtilen 1.035,00 TL’nin 12’ye bölünerek aylık motorlu taşıt vergi birim fiyatının bulunduğu ve bu tutarın ihale konusu işin süresi olan 20 ay ile çarpılarak toplam motorlu taşıt vergi tutarının “1.725,00 TL” olarak hesaplandığı, ihale konusu işin gelecek yıllara sari olduğu göz önüne alındığında söz konusu MTV giderine ilişkin olarak 2018 ve 2019 yılları için artış öngörülmeksizin sadece 2017 yılı tutarları kullanılarak ve 2017 yılına ilişkin toplam vergi tutarının 12’ye bölünmesi suretiyle ay üzerinden ve kıst yöntemle açıklama yapılmasının mevzuata uygun olmadığı, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin tutarlarda artış öngörülerek ve bulunan aylık tutar üzerinden değil de doğrudan yıllık vergi tutarının dahil edilerek maliyet hesaplaması yapılması gerektiği anlaşıldığından, açıklamanın bu haliyle uygun olmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.... Toplantı No: 2017/064 Gündem No: 59 Karar Tarihi: 13.12.2017 Karar No: 2017/UH.I-3360
Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde idarenin metrajları ile isteklilerin metrajlarının bire bir örtüşmemesi nedeniyle aşırı düşük teklif açıklaması reddedilebilir mi?


...Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde idarenin metrajları ile isteklilerin metrajlarının bire bir örtüşmesi beklenmemekle birlikte, aradaki metraj farkının makul düzeyde olması ve düşük metrajlar kullanılarak oluşturulan teklif tutarının işin yapılabilirliğini olumsuz yönde etkilememesi gerekmektedir. Bu çerçevede, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemlerine yönelik olarak idarenin yaklaşık maliyete dayanak teşkil eden metraj hesaplamaları ile aşırı düşük teklif sahibi istekli tarafından sunulan metraj hesaplamaları kıyaslandığında, açıklama istenen 53 iş kaleminin 38’inde isteklinin metrajının idarenin metrajından düşük olduğu, 2 tanesinde isteklinin metrajının idarenin metrajından yüksek olduğu, 13 tanesinde metraj farklılığının bulunmadığı, bunlar arasındaki metraj farkı sapmasının da en fazla % 7,91 oranında gerçekleştiği saptanmıştır. Bu bağlamda, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemlerinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin metrajı ile idarenin metrajı arasındaki farkın kabul edilebilir düzeyde olduğu değerlendirildiğinden başvuru sahibinin sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemlerine yönelik iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.... Toplantı No: 2017/064 Gündem No: 30 Karar Tarihi: 13.12.2017 Karar No: 2017/UY.II-3332
Yapım ihalesi aşırı düşük teklif açıklamasında, açıklanması istenmeyen iş kalemlerinin fiyatlarına ilişkin belge sunulmaması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


...Öte yandan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.1’inci maddesinde İhale komisyonunca, sıralı iş kalemleri/grupları listesinin kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenmesi gerektiği, sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubunun sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirleneceği, bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacağı belirtilmiş olup, anılan Tebliğ’in 45.1.3’üncü maddesinin son fıkrasında da anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesinin zorunlu olmadığı, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesinin yeterli olduğu açıklanmıştır. Dolayısıyla mevzuat gereği anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde, sunulacak hesap cetvelinde, aşırı düşük teklif sahibi istekli tarafından sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemleri/grupları için herhangi bir analiz sunmaları ile sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesinin zorunlu olmadığı, sorgulanma tabi tutulmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesinin yeterli olduğu hususları dikkate alındığında sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerine yönelik olarak idarece orantı yapılmasının mevzuata aykırı olduğu, aşırı düşük teklif sahibi isteklinin yaptığı şekliyle “açıklama istenilmeyen iş kalemleri (B) toplamı=356.685,31 TL” açıklamasının mevzuata açısından yeterli olduğu değerlendirilmiş ve başvuru sahibinin sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemleri/gruplarına yönelik iddiasının da yerinde olduğu görüldüğünden başvuru sahibi istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının anılan gerekçelerle reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Toplantı No: 2017/064 Gündem No: 30 Karar Tarihi: 13.12.2017 Karar No: 2017/UY.II-3332
Yapım ihalesi aşırı düşük teklif açıklamasında, malzemenin ileride kurulacak bir tesisten temin edileceği belirtilerek açıklama sunulabilir mi?


Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında, ihale konusu işte kullanılacak malzemelerin temin edileceği taş ocağına ilişkin olarak; yapılan araştırmalar neticesinde iş yerine 15 km uzaklıkta yer alan bir alanın kalker oluşumlarının alt yapı, üst yapı, dolgu ve taş dolgu olarak kullanıma uygun olduğuna ilişkin maden mühendisi Mustafa Yılmaz tarafından düzenlenmiş bir rapor sunulduğu, yine açıklama kapsamında taş ocağı kurulması öngörülen alanı gösterir parsel sorgulama ekranı çıktısı sunulduğu, istekli tarafından sunulan nakliye hesaplamalarında taş ocağı kurulması öngörülen mesafenin dikkate alındığı tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi istekli tarafından taş ocağı olarak kullanılacağı belirtilen mevkide ruhsatlı bir ocağının bulunmadığı, bu hususun başvuru sahibi istekli tarafından da belirtildiği, bu aşamada anılan mevkiden elde edilecek malzemenin ihale konusu işte kullanılabilir nitelikte olup olmadığının kesin bir şekilde belirlenemediği, söz konusu alana ilişkin olarak bir maden mühendisi tarafından hazırlanan raporun kamu ihale mevzuatı açısından geçerliliğinin bulunmadığı, kurulması öngörülen taş ocağına ilişkin sürecin belirsiz olduğu ve süreçte yaşanabilecek gecikmelerin ihale sürecini olumsuz etkileyeceği anlaşılmıştır.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; başvuru sahibi istekli tarafından ihale konusu işte kullanılacak taş ocağına ilişkin olarak yapılan açıklama yönteminin mevzuat açısından geçerli olmadığı, açıklamanın kurulması düşünülen bir tesise ilişkin olduğu, bu durumda ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeye dayalı açıklama yapılması hususunun karşılanmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusunun yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No : 2017/035

Gündem No : 24

Karar Tarihi : 12.07.2017

Karar No : 2017/UY.II-1856
Yapım işi aşırı düşük teklif açıklamasında, dikkate alınan kamu kurumu birim fiyatlarının ihale ilan tarihi itibarıyla yayınlanmamış olması halinde önceki yıl birim fiyatları kullanılabilir mi?


...şikâyete konu ihalenin ilan tarihinin 21.02.2017, ihale tarihinin 23.03.2017 olduğu, ayrıca analizlerde kullanılan rayiçlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılı birim fiyatlarının ise 27.02.2017 tarihinde yayımlandığı dikkate alındığında ihale ilan tarihi (21.02.2017) itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılı birim fiyatlarının yayımlanmadığı tespit edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.5’inci maddesi uyarınca yapım işi ihalelerinde aşırı düşük teklif sahibi istekliler tarafından yapılacak aşırı düşük teklif açıklamalarında, isteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemelerinin zorunlu olmadığı, ayrıca ilan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatlarının kullanılabileceği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.5’inci maddesi uyarınca ihale ilan tarihi itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılı birim fiyatlarının yayımlanmamış olması sebebiyle idarece başvuru sahibi istekli tarafından söz konusu girdilere ilişkin yapılan açıklamaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2016 yılı rayiçleri kullanıldığı gerekçesi ile uygun bulunmamasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/035

Gündem No : 28

Karar Tarihi : 12.07.2017

Karar No : 2017/UY.II-1860
Fiyat teklifi ekinde sunulan tutanakların üzerindeki geçici vergi beyanname döneminin yanlış yazılmış olması bilgi eksikliği kapsamında düzeltilebilecek bir eksiklik midir?


...… Kamu İhale Genel Tebliği nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6 ıncı maddesinde “16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak, a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,İdarelerce tamamlatılacaktır. …” açıklaması yer almaktadır. Açıklama kapsamında sunulmuş olan maliyet tespit tutanağının fiyat teklifine dayanak teşkil edecek olması, maliyet tespit tutanağının idarece yok sayılamayacağı ve maliyet tespit tutanağında geçici vergi beyanname dönemi bilgisinin bulunduğu da dikkate alındığında bu hususun yukarıya aktarılan Kanun un 37 inci maddesi hükmü ve Tebliğ in 16.6 ncı maddesi açıklaması gereği bilgi eksikliği olarak kabul edilemeyeceği ve tamamlatılamayacağı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2015/069
Gündem No : 41
Karar Tarihi : 25.11.2015
Karar No : 2015/UH.II-3152
Anahtar teslim götürü bedel yapım ihalesinde sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında, açıklanması istenen iş kalemlerinde metraj farkı bulunması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?


...Anahtar teslim götürü bedel teklif alınarak ihale edilen işlerde, idarenin metrajları ile isteklilerin metrajlarının birebir örtüşmesi zorunluluğu bulunmamasına karşın, aradaki farkın teklif fiyatının esaslı ölçüde azalmasına sebebiyet verecek boyutta olmaması gerektiği, bu çerçevede idarenin yaklaşık maliyette ve isteklinin teklif bedelinde esas alınan miktarlara ilişkin olarak yukarıda yer verilen tablo incelendiğinde; %10 oranında veya daha yüksek oranda negatif anlamda bir metraj farklılığının bulunmadığı, isteklinin hesap cetvelinde belirlediği miktarlar ile idarenin yaklaşık maliyet hesabındaki miktarlar arasındaki negatif anlamda farkın makul ve kabul edilebilir olduğu sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir....

Toplantı No : 2017/035

Gündem No : 55

Karar Tarihi : 12.07.2017

Karar No : 2017/UY.I-1884
Yapım ihalesi aşırı düşük teklif açıklamasında, analizlerdeki işçilik maliyetlerinin ilgili kamu kurumu tarafından ilan edilen rayicin altında olması mümkün müdür?


...İsteklinin sunmuş olduğu analizde ise 03.617/2(Y), 01.015 ve 01.501 poz numaralı analiz girdilerinin teklif fiyatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilan etmiş olduğu rayiç fiyatlarının altında olduğu görülmekle birlikte 01.015 ve 01.501 poz numaralı işçilik girdilerine ilişkin teklif edilen fiyatların 2017 yılı saatlik asgari ücretin altında olmadığı öte yandan 03.617/2(Y) poz numaralı analiz girdisinin de açıklama kapsamında alt analizinin sunulduğu, sunulan bu alt analizde amortisman giderlerine ilişkin yapılan hesaplamaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilan edilen katsayılar kullanılarak yapıldığı öte yandan i istekli tarafından kendi malı araçlar ile açıklama yapılmadığı ve işçiliğe ilişkin öngörülen maliyetin de aynı şekilde 2017 yılı saatlik asgari ücretin altında olmadığı tespit edilmiştir. Akaryakıt maliyetine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilan yayımlanmış analizde ‘kg’ birimi üzerinden 2017 yılı için ilan edilen 5,96 TL’lik birim fiyata eşit şekilde teklif fiyatı öngörüldüğü anlaşılmış olup açıklamaların bu yönüyle de mevzuata uygun olduğu, operatör makinist alt analiz girdisi için de öngörülen ücretin 2017 yılı saatlik asgari ücretin altında olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır....

Toplantı No : 2017/035

Gündem No : 55

Karar Tarihi : 12.07.2017

Karar No : 2017/UY.I-1884
Önemli teklif bileşeni olarak belirlenen herhangi bir pozun birim fiyat tarifindeki birden fazla girdinin maliyeti, tek bir fiyat teklifi kullılarak açıklanabilir mi?


...İdarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenen “02/BPÇF-02 Pyracontha Coccinea (ateş Dikeni)- Ambalaj: Kaplı (4,1-7 Lt),: Kök boğazından itibaren en az 3-4 dallı, Boy: 40-60 cm fidan temini, yerine dikilmesi” iş kalemi için anılan istekli tarafından sunulan analiz incelendiğinde, söz konusu analizde yer alan girdilerin idarece verilen analiz formatında belirtilen girdiler ile uyumlu olmadığı, idarece verilen analiz formatında yer alan “KGM/37.018/K-1” ve “KGM/37.040/K-1” analiz girdilerinin tek bir kalem altında birleştirilerek “Yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde sert ve çakıllı topraklarda 30 cm çapında 30 cm derinliğinde el ile fidan çukurunun açılması ve yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde sert ve çakıllı topraklarda 40 cm çapında 50 cm derinlikte çukurlara ibreli ve yapraklı fidanların topraklı dikimi” girdisi adı altında gösterildiği, söz konusu girdi fiyatını tevsik etmek üzere ise Denkyol İnş. Elek. Yol Yapım ve Bakım Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.nden alınan fiyat teklifinin sunulduğu, bahsi geçen fiyat teklifinde “02/BPÇF-02 Pyracontha Coccinea (ateş Dikeni)- Ambalaj: Kaplı (4,1-7 Lt),: Kök boğazından itibaren en az 3-4 dallı, Boy: 40-60 cm fidan temini, yerine dikilmesi” pozuyla ilgili olarak şartnameye tam uygun olarak yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde sert ve çakıllı topraklarda 30 cm çapında 30 cm derinliğinde el ile fidan çukurunun açılması ve yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde sert ve çakıllı topraklarda 40 cm çapında 50 cm derinlikte çukurlara ibreli ve yapraklı fidanların topraklı dikimi işleriyle birlikte şartnamenin gereği olan tüm işlerin yapılması, olası malzeme giderleri, nakliye masrafları ve diğer olası tüm giderler dahil 1 adet fiyatımız 2,25 TL, toplam fiyatımız 508.500,00 TL’dir.” olduğunun belirtildiği, ayrıca söz konusu fiyat teklifinde ilgili meslek mensubunun onayı ve “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (02.04.2018) tarih ve (000003) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı görülmüştür. Söz konusu iş kaleminin birim fiyat tariflerine bakıldığında ise, her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile yüklenici kârı ve genel masrafların dahil olduğunun belirtildiği ve ayrıca, “KGM/37.018/K-1” ve “KGM/37.040/K-1” pozlarına ilişkin olarak Karayolları Genel Müdürlüğü analizleri incelendiğinde, “erbab işçi” ile “bahçıvan ve fidan ustası” girdilerinin yer aldığı, söz konusu pozlara ilişkin 2017 kârsız birim fiyatların ise sırasıyla 2,11 TL ve 3,32 TL olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede, idarece, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşeni olarak belirlenen iş kalemlerinin birim fiyat tarifinde yer alan girdilerinin hepsinin bir arada fiyat teklifine konu edilemeyeceği, söz konusu tariflerde ve idarece verilen analiz formatında önemli teklif bileşeni olarak öngörülen girdi maliyetlerinin ayrı ayrı gösterilmek suretiyle açıklama yapılması gerektiği, kaldı ki, bahsi geçen “KGM/37.018/K-1” ve “KGM/37.040/K-1” analiz girdilerinin/pozların önemli maliyet bileşeni olarak idarece verilen analiz formatında ayrı ayrı gösterildiği, ancak anılan istekli tarafından belirlenen söz konusu “KGM/37.018/K-1” ve “KGM/37.040/K-1” analiz girdileri/pozları için toplamda teklif edilen 2,25 TL birim fiyatı tevsik etmek üzere sunulan fiyat teklifinde açıklama istenilen söz konusu girdilere ilişkin olarak tüm maliyet bileşenlerini içerir şekilde tek bir fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı, bu haliyle yapılan açıklamanın Tebliğ’e aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2018/037

Gündem No: 17

Karar Tarihi: 27.06.2018

Karar No: 2018/UH.I-1237
Yapım ihalesi aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat tekliflerinin nakliye bedellerini de kapsadığının açıkça belirtilmemesi nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


...Başvuru sahibi tarafından sunulan fiyat teklifi incelendiğinde, alınan fiyat teklifinin “ilgili teknik şartname hükümleri birim fiyat tarifleri ve ihale dokümanında belirtilen hususlar” çerçevesinde düzenlendiği, 04.103 poz nolu analiz girdisinin rayiç fiyatının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “İnşaat Rayiçleri Kitabı”nda “işbaşında” teslim fiyatı olarak belirlendiği dikkate alındığında, sunulan fiyat teklifindeki zikredilen ifadenin dolaylı olarak teklif tutarına malzeme naklinin de dahil olduğu sonucunu doğurduğu anlaşıldığından fiyat teklifinin “nakliye” maliyetini içerdiğinin kabul edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Bu bakımdan başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının “04.103 (Amonyum Nitrat)” pozu için alınan fiyat teklifinde yer alan birim fiyata nakliyelerin dahil edilmediği” gerekçeleriyle uygun bulunmamasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/003 Gündem No: 62 Karar Tarihi: 17.01.2018 Karar No: 2018/UY.I-224
İleride kurulacak olan bir tesis dikkate alınarak verilen fiyat teklifi ile hazırlanan aşırı düşük teklif açıklaması kabul edilebilir mi?


...Şikayete konu edilen girdi için Batman ilinde faaliyet gösteren firmadan fiyat teklifi ve Ek-O.5 maliyet tespit tutanağı sunulmuştur. Hazır beton harcı kurulu sabit tesislerde üretilebileceği gibi mobil santral kurularak ta üretilebilmektedir. İşin yapılacağı yere nakli mümkün olan mesafelerde bulunan sabit tesisleri bulunan firmalardan fiyat teklifi alınması mümkün iken aşağıda aktarılan gerekçelerle mobil beton santrali kurulması öngörüsü ile fiyat teklifinin açıklamaya dayanak olamayacağı değerlendirilmektedir. Şöyle ki (C30/37) hazır beton harcı farklı tür ve miktarda girdiler (beton harcı, çimento ve nakli, agrega ve nakli, beton santralinin kurulumu, amortisman, nakliye, beton pompası işleri vb.) kullanılarak oluşturulmaktadır. Bu nedenle beton harcı maliyetlerinin söz konusu fiyat teklifi alınan firmaların resmi defter ve muhasebe kayıtlarından çıkarılabilir bilgiler olmadığı ve bu hususun daha önce gerçekleştirilmiş aynı tür ve girdileri içeren beton harcı satım işlemleri olmadığı ve geleceğe dair bir fiyatlandırmanın yapıldığı ve bu şekilde yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/003 Gündem No: 62 Karar Tarihi: 17.01.2018 Karar No: 2018/UY.I-224
Amortisman giderleri fiyat teklifi sunularak açıklanabilir mi?

Aşırı düşük teklif açıklamasında, ihale kapsamında kullanılacak araçların yakıt tüketim miktarlarının belgelendirilmesi gerekir mi?


...Diğer yandan maliyet ve karlılık hesabı detaylarında ihale konusu işte çalıştırılacak araçlar için ayrı ayrı akaryakıt maliyeti hesaplandığı, söz konusu araçların kilometre başı yakıt tüketimlerinin hangi miktarda olduğunu tevsik eden hiçbir belgenin sunulmadığı, ayrıca bahse konu hesap detaylarında yer alan tutarlara hangi girdiler kullanılarak ne şekilde ulaşıldığına ilişkin bir bilginin yer almadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının bu haliyle mevzuata aykırı olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/009 Gündem No: 70 Karar Tarihi: 14.02.2018 Karar No: 2018/UH.I-432
Aşırı düşük teklif açıklaması, aritmetik hata bulunduğu gerekçesiyle reddedilebilir mi?


...İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunduğu maliyet ve karlılık hesabı detaylarında 27 kişilik araç için yaklaşık maliyet hesaplanırken maliyet bileşenler toplamının 68.572 TL olması gerekirken 68.336 TL olarak hesaplandığı, diğer giderlerin toplamının 30.500 TL olması gerekirken 29.500 TL olarak hesaplandığı, kar hariç genel toplamın ise 269.408 TL olarak hesaplandığı, ancak bahsedilen hataları düzeltmek suretiyle kar hariç genel toplamın 269.644 TL olması gerektiği, iki toplam arasında ki farkın 236 TL olduğu görülmüştür. İsteklinin teklif ettiği tutarın 383.050 TL olduğu dikkate alındığında söz konusu eksikliğin esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/009 Gündem No: 70 Karar Tarihi: 14.02.2018 Karar No: 2018/UH.I-432
Birden fazla önemli teklif bileşeni tek bir fiyat teklifi kullanılarak açıklanabilir mi?


İdarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenen “02/BPÇF-02 Pyracontha Coccinea (ateş Dikeni)- Ambalaj: Kaplı (4,1-7 Lt),: Kök boğazından itibaren en az 3-4 dallı, Boy: 40-60 cm fidan temini, yerine dikilmesi” iş kalemi için anılan istekli tarafından sunulan analiz incelendiğinde, söz konusu analizde yer alan girdilerin idarece verilen analiz formatında belirtilen girdiler ile uyumlu olmadığı, idarece verilen analiz formatında yer alan “KGM/37.018/K-1” ve “KGM/37.040/K-1” analiz girdilerinin tek bir kalem altında birleştirilerek “Yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde sert ve çakıllı topraklarda 30 cm çapında 30 cm derinliğinde el ile fidan çukurunun açılması ve yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde sert ve çakıllı topraklarda 40 cm çapında 50 cm derinlikte çukurlara ibreli ve yapraklı fidanların topraklı dikimi” girdisi adı altında gösterildiği, söz konusu girdi fiyatını tevsik etmek üzere ise Denkyol İnş. Elek. Yol Yapım ve Bakım Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.nden alınan fiyat teklifinin sunulduğu, bahsi geçen fiyat teklifinde “02/BPÇF-02 Pyracontha Coccinea (ateş Dikeni)- Ambalaj: Kaplı (4,1-7 Lt),: Kök boğazından itibaren en az 3-4 dallı, Boy: 40-60 cm fidan temini, yerine dikilmesi” pozuyla ilgili olarak şartnameye tam uygun olarak yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde sert ve çakıllı topraklarda 30 cm çapında 30 cm derinliğinde el ile fidan çukurunun açılması ve yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde sert ve çakıllı topraklarda 40 cm çapında 50 cm derinlikte çukurlara ibreli ve yapraklı fidanların topraklı dikimi işleriyle birlikte şartnamenin gereği olan tüm işlerin yapılması, olası malzeme giderleri, nakliye masrafları ve diğer olası tüm giderler dahil 1 adet fiyatımız 2,25 TL, toplam fiyatımız 508.500,00 TL’dir.” olduğunun belirtildiği, ayrıca söz konusu fiyat teklifinde ilgili meslek mensubunun onayı ve “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (02.04.2018) tarih ve (000003) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı görülmüştür.

Söz konusu iş kaleminin birim fiyat tariflerine bakıldığında ise, her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile yüklenici kârı ve genel masrafların dahil olduğunun belirtildiği ve ayrıca, “KGM/37.018/K-1” ve “KGM/37.040/K-1” pozlarına ilişkin olarak Karayolları Genel Müdürlüğü analizleri incelendiğinde, “erbab işçi” ile “bahçıvan ve fidan ustası” girdilerinin yer aldığı, söz konusu pozlara ilişkin 2017 kârsız birim fiyatların ise sırasıyla 2,11 TL ve 3,32 TL olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede, idarece, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşeni olarak belirlenen iş kalemlerinin birim fiyat tarifinde yer alan girdilerinin hepsinin bir arada fiyat teklifine konu edilemeyeceği, söz konusu tariflerde ve idarece verilen analiz formatında önemli teklif bileşeni olarak öngörülen girdi maliyetlerinin ayrı ayrı gösterilmek suretiyle açıklama yapılması gerektiği, kaldı ki, bahsi geçen “KGM/37.018/K-1” ve “KGM/37.040/K-1” analiz girdilerinin/pozların önemli maliyet bileşeni olarak idarece verilen analiz formatında ayrı ayrı gösterildiği, ancak anılan istekli tarafından belirlenen söz konusu “KGM/37.018/K-1” ve “KGM/37.040/K-1” analiz girdileri/pozları için toplamda teklif edilen 2,25 TL birim fiyatı tevsik etmek üzere sunulan fiyat teklifinde açıklama istenilen söz konusu girdilere ilişkin olarak tüm maliyet bileşenlerini içerir şekilde tek bir fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı, bu haliyle yapılan açıklamanın Tebliğ’e aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2018/037

Gündem No: 17

Karar Tarihi: 27.06.2018

Karar No: 2018/UH.I-1237
Malzemeli yemek hizmet alımı ihalesi kapsamında aşırı düşük teklif açıklaması istenirken tüm yemeklerin gramaj listelerinin verilmesi zorunlu mudur?


...Yaş gruplarına göre porsiyon miktarlarının belirtildiği listede, iddiaya konu nohutlu pirinç pilavına ilişkin miktar ve içerik bilgilerine yer verilmediği, aynı listede nohutlu bulgur pilavına ilişkin içerik ve miktar bilgilerine yer verildiği görülmüştür. İhale konusu iş kolunda faaliyet gösteren ve basiretli tacir olması beklenen isteklilerce yemeklerde kullanılacak malzemelere ilişkin gramajlar değiştirilmeksizin benzer malzemelerle yemeklerin benzer türlerinin oluşturulabileceği, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından nohutlu pirinç pilavı için bahse konu “gıda rasyonu”nda ki nohutlu bulgur pilavı gramajının esas alınabileceğini anlaşıldığından bu hususun aşırı düşük teklif açıklama sunulmasına engel olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2018/016

Gündem No: 63

Karar Tarihi: 14.03.2018

Karar No: 2018/UH.I-593
İsteklinin kendisine ait olan makine ve araçların maliyetine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması nasıl hazırlanmalıdır?


...Aşırı düşük teklif açıklama tablosunda “kiralanacak araç gideri yoktur” ibaresinin yer aldığı, araçların amortisman giderini açıklamak için 14.02.2018 tarihli araç fiyat listesi ile araçların değerlerinin gösterildiği, bu listenin ISIZU otobüs grubu araçlar için belirtilen fiyat listesi olduğu, araçlara yönelik olarak 11 aylık amortisman giderinin 6 araç için bu listedeki fiyatlar üzerinden hesaplandığı ve bu hesaplamaya yönelik tablonun sunulduğu görülmüştür. Araçların kiralanmadığı kendi malı araçlar üzerinden amortisman giderinin açıklanmak istendiği, ancak kendi malı araç bedellerinin araç fiyat listesi ile tevsik edilemeyeceği, araçların kendi malı olduğu hususunun ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edilebileceğinin anlaşıldığı, açıklamanın bu yönüyle de uygun olmadığı ve başvuru sahibinin bu iddiasının da yerinde olduğu,

Toplantı No: 2018/016

Gündem No: 41

Karar Tarihi: 14.03.2018

Karar No: 2018/UH.II-582
İdare tarafından analiz formatı verilen iş kalemlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasının fiyat teklifi alınarak hazırlanması mümkün müdür?


...Açıklama sunan istekli tarafından “Stabilize malzeme nakli” iş kalemine ilişkin olarak idarece gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısı ekinde düzenlenen formül ile açıklama yapılmadığı, analiz formatının fiyat teklifi kullanılmak suretiyle değiştirildiği, fiyat teklifinde “stabilize malzeme nakliyesi” ifadesinin yer aldığı ve fiyat teklifinde mesafe bilgisinin yer almadığı görülmüştür. Her ne kadar mevzuat gereği istekliler tarafından fiyat teklifi kullanılmak suretiyle aşırı düşük teklif açıklamalarının yapılması mümkün olsa da söz konusu açıklamada idarece düzenlenen analiz formatlarına uyulması gerektiği, istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklanması istenen “Stabilize malzeme nakli” iş kalemine ilişkin olarak idare tarafından gönderilen analiz formatına uyulmaksızın fiyat teklifi ile yapılan açıklamanın uygun olmadığı bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır....

Toplantı No: 2018/016

Gündem No: 42

Karar Tarihi: 14.03.2018

Karar No: 2018/UY.II-583
Stok tutarı tespit tutanağı kullanılarak Hizmet alım ihalesi aşırı düşük teklif açıklaması yapılabilir mi?


...Diğer yandan, “02/BPÇF-02 poz numaralı iş kaleminde yer alan diğer bir analiz girdisi olan ve idarece verilen analiz formatında “Pyracontha Coccinea (ateş dikeni)- fidan fiyatı” girdisi için anılan istekli tarafından 0,20 TL birim fiyat öngörüldüğü ve bu fiyatı tevsik etmek üzere pilot ortak Has Emlak Müş. Orm. Paz. Kom. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ilişkin olarak ilgili meslek mensubu tarafından düzenlenen stok tespit tutanağının sunulduğu anlaşılmıştır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen 79.2.2’nci maddesinde isteklilerin aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini hangi yöntemleri kullanarak açıklayabilecekleri belirtilmiş olup, söz konusu yöntemler arasında stok tespit tutanağının sayılmadığı görüldüğünden, fidan fiyatına ilişkin olarak söz konusu tutanakla yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı ve idarenin bu hususa ilişkin uygun bulmama gerekçesinin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2018/037

Gündem No : 17

Karar Tarihi : 27.06.2018

Karar No : 2018/UH.I-1237
Aşırı düşük teklif açıklamasındaki hesaplamaların, gerçek verilere uygun olarak yapılmış olmasına rağmen belgelendirilmemesi nedeniyle açıklama reddedilebilir mi?


Teklif fiyatları sınır değerin altında kalan ve aşırı düşük teklif sahibi olarak nitelendirilen isteklilerin, işin aşırı düşük bir fiyatla gerçekleştirilebilmesi için seçtiği teknik çözümler ve/veya avantajlı koşulları ve bu kapsamda dayanak aldığı verileri belgeleriyle birlikte ortaya koyması gerekmekte olup, bu bağlamda isteklilerin kendi özgün, gerçekçi ve kabul edilebilir açıklamalarını sunması gerekmektedir. Bu durum 4734 sayılı Kanun’un aşırı düşük tekliflere ilişkin yazılı açıklamanın dikkate alınarak değerlendirileceğine ilişkin 38’inci maddesinin de bir gereğidir. Bu çerçevede, önemli bileşen olarak belirlenen ve açıklama istenilen nakliye pozlarına ilişkin formüllerde kullanılan nakliye mesafe bilgisinin dayanağının aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında belgelendirilmesi, bir başka ifadeyle esas alınan nakliye mesafelerinin nasıl hesaplandığının hukuken kabul edilebilir verilerle açıklanması, yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının uygunluk denetiminin yapılabilmesi ve seçilen teknik çözümün/avantajlı koşulun uygulanabilirliğinin tespiti açısından gereklilik arz etmektedir. Başvuru sahibi Uyum Yapı İnş. Taah. İnş. Malz. İthal. İhrac. San. ve Tic. A. Ş. nin 04.253 poz numaralı “Beton Çelik Çubuğu Nervürlü Ø 8 -12 mm.” ve 04.254 poz numaralı “Beton Çelik Çubuğu Nervürlü Ø14-32 mm.” analiz girdileri için fiyat teklifi (proforma fatura) aldığı, söz konusu analiz girdilerinde yer alan malzemenin iş başına taşınması için de idarenin belirlemiş olduğu F=Kx(0,0007xM+0,01)xA formülünü kullandığı, hesaplamada kullanılan nakliye mesafesini 700 km olarak belirlediği görülmüştür. Ancak başvuru sahibi tarafından 700 km olarak hesaplamada kullanılan nakliye mesafesinin, nasıl belirlendiğine ilişkin aşırı düşük teklif açıklama dosyası kapsamında herhangi bilgi ve belge sunulmadığı, nakliye mesafelerine ilişkin bilgi ve belgelerin, aşırı düşük teklif açıklama dosyası kapsamında sunulması gerektiği, şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçesi dâhilinde sunulması durumunda bu bilgi ve belgelerin dikkate alınamayacağı anlaşıldığından, idarece söz konusu aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmaması yönünde tesis edilen işlemin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2018/035 Gündem No: 31 Karar Tarihi: 21.06.2018 Karar No: 2018/UY.II-1218
Yapım işine ait aşırı düşük teklif açıklamasında, kamu kurum ve kuruluşları tarafından bir önceki yıl yayınlanan birim fiyatların kullanılması halinde, söz konusu fiyatların güncellenerek kullanılması zorunlu mudur?


Bahse konu isteklinin söz konusu analiz girdilerinin tevsiki için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2017 yılı birim fiyatlarını kullandığı ve bu hususu sunmuş olduğu listede belirttiği ayrıca ilan tarihinin 09.03.2018 olduğu, Karayolları Genel Müdürlüğü 2018 yılı birim fiyatlarının yayımlanma tarihinin ise 19.03.2018 olduğu tespit edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.5’inci maddesi uyarınca yapım işi ihalelerinde aşırı düşük teklif sahibi istekliler tarafından yapılacak aşırı düşük teklif açıklamalarında isteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz düzenlemelerinin zorunlu olmadığı, ayrıca ilan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatlarının yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatlarının kullanılabileceği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede Kamu İhale Genel Tebliği’nin bahsi geçen açıklaması uyarınca, şikayete konu ihalenin ilan tarihi itibarı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı birim fiyatları yayımlanmadığından 2017 yılı birim fiyatlarının güncellenmeden kullanılması mümkün olup, idarece, başvuru sahibi istekli tarafından söz konusu girdilere ilişkin yapılan açıklamaların istekli tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü 2017 yılı rayiçlerinin güncellenmeden kullanıldığı gerekçesi ile uygun bulunmamasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2018/039

Gündem No: 41

Karar Tarihi: 11.07.2018

Karar No: 2018/UY.I-1321
Meslek mensubu tarafından düzenlenen tespit tutanağının ekinde, mükellefle meslek mensubu arasında imzalanan tam tasdik sözleşmesinin de sunulması halinde, bu sözleşme aşırı düşük teklif açıklamasının geçerliliği bakımından değerlendirmeye alınabilir mi?


Bununla birlikte, Kamu İhale Genel Tebliği’nin ekinde yer alan Ek.O-6 numaralı Satış Tutarı Tespit Tutanağı Standart Formu’nun ek kısmında, fiyat teklifi alınan firmaya ait imza sirküleri ve ilgili meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin bulunduğu, mükellef ile meslek mensubu arasında imzalanan sözleşmenin anılan standart formda bulunmadığı, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında tutanak ile birlikte firmaya ait imza sirkülerinin ve meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin sunulmasının yeterli olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, Lami Salman’a ait faaliyet belgesini açıklamaları kapsamında sunan başvuru sahibinin teklifinin, fiyat teklifini veren şirket ile meslek mensubu arasında imzalanan ve sunulması zorunlu olmayan sözleşme esas alınarak ve anılan sözleşmenin 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasını kapsadığı, ihale tarihini veya açıklama verilen tarihi kapsamadığından hareketle açıklamaların mevzuata uygun olmadığı yönündeki değerlendirmenin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2018/038

Gündem No: 28

Karar Tarihi: 05.07.2018

Karar No: 2018/UY.II-1275
Meslek mensubu tarafından düzenlenen tespit tutanağının ekinde yer verilen Faaliyet Belgesinin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle açıklama reddedilebilir mi?


Diğer taraftan bahse konu tutanağın ekinde sunulan meslek mensubu Muhittin Çiftçi’ye ait faaliyet belgesinin geçerlik süresinin dolduğu gerekçesiyle de başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmadığı görülmüştür. Yapılan incelemede faaliyet belgesinin 29.07.2016 tarihinde düzenlendiği ve belgenin geçerlik süresinin 6 ay olarak ifade edildiği, ancak anılan hususun sunulan tutanağın esasını etkileyecek nitelikte olmadığı veanılan belgenin geçerlik süresinin dolmuş olmasının meslek mensubunun yetkisinin sona erdiği anlamına gelmeyeceği anlaşıldığından Muhittin Çiftçi’ye ait faaliyet belgesinin süresi dolduğu gerekçesiyle başvuru sahibinin açıklamalarının uygun bulunmaması yerinde görülmemiştir.

Toplantı No: 2018/038

Gündem No: 28

Karar Tarihi: 05.07.2018

Karar No: 2018/UY.II-1275
Meslek mensubu tarafından düzenlenen tespit tutanağının ekinde yer verilen Faaliyet Belgesi üzerinde, belge geçerlilik süresinin bulunmaması nedeniyle açıklama reddedilebilir mi?


...Öte yandan bahse konu SMMM Hikmet Zilan Vural’a ait faaliyet belgesinde geçerlilik süresi bulunmadığı gerekçesiyle de başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmadığı görülmüştür. Yapılan incelemede, satış tutarı tespit tutanağının eki faaliyet belgesinin 08.04.2016 tarihinde düzenlendiği ve belgede geçerlik süresinin bulunmadığı, ancak anılan belgede geçerlik süresinin belirtilmemesinin meslek mensubunun yetkisinin sona erdiği anlamına gelmeyeceği anlaşıldığından Hikmet Zilan Vural’a ait faaliyet belgesinin süresi dolduğu gerekçesiyle başvuru sahibinin açıklamalarının uygun bulunmaması yerinde görülmemiştir....

Toplantı No: 2018/038

Gündem No: 28

Karar Tarihi: 05.07.2018

Karar No: 2018/UY.II-1275
Satış tutarı tespit tutanağının her sayfasının imzalanmaması nedeniyle aşırı düşük teklif açıklaması reddedilebilir mi?


...Bu çerçevede, C25/30 ve C30/37 beton harçları için alınan fiyat teklifinin dayanağı niteliğinde bulunan satış tutarı tespit tutanağının ilk sayfasında imza ve kaşenin bulunmamasının doğrudan belgenin geçersiz olması sonucuna yol açmayacağı, zira somut olayda sunulan satış tutarı tespit tutanağının ikinci sayfanın birinci sayfanın devamı niteliğinde olduğunun açık olduğu, bu nedenle satış tutarı tespit tutanağının ilk sayfasında imza ve kaşe olmadığı gerekçesiyle satış tutarı tespit tutanağının uygun bulunmamasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır....

Toplantı No: 2018/038

Gündem No: 28

Karar Tarihi: 05.07.2018

Karar No: 2018/UY.II-1275
İş ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının tüm ortaklar tarafından imzalanması zorunlu mudur?


...Osman DAĞ-Mustafa KAYA-MEBAY Tem Taş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından ihale tarihinde sunulan iş ortaklığı beyannamesinde Osman DAĞ’ın %34 ortaklık oranı ile pilot ortak, Mustafa KAYA ve MEBAY Tem Taş İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin ise %33’er ortaklık oranı ile özel ortaklar olduğu anlaşılmış, istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının ise pilot ortak ve özel ortaklardan MEBAY Tem Taş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından imzalandığı görülmüştür.

Aktarılan mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, ihalelere ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması ve ihale üzerinde bırakılan yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, sözleşmenin ortak girişimi oluşturan tüm ortaklarca imzalanması gerekmektedir.

Yönetmelik’in yukarıda aktarılan ilgili maddelerinde, idarece yeterlik değerlendirmesi kapsamında istenebilecek bilgi ve belgeler belirtilirken, bu bilgi ve belgelerin ortak girişimlerce sunulması açısından ortak girişimlerin özel durumu göz önünde tutularak düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede, Uygulama Yönetmeliklerinde, yeterliği tevsik amacıyla sunulacak bilgi ve belgelerden hangilerinin ortak girişimi oluşturan ortakların her biri tarafından sunulması gerektiği, hangilerinin ise sadece bir ortak tarafından veya müştereken sunulmasının yeterli olacağı belirtilmiştir.

Aynı zamanda ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin 7.1.2.f maddesine göre isteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesini sunmak zorunda oldukları ifade edilmiştir. Yukarıda yer verilen iş ortaklığı beyannamesinde pilot ortağın her konuda İş Ortaklığını temsile yetkili olduğu, ihalenin İş Ortaklığı üzerinde kalması halinde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceği ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak gösterilmiş olan ortağın, ortaklığın nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağı, diğer ortakların akdolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığa yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağı ve ortakların iş sonuna kadar kurulan özel ortaklıktan ayrılmayacağı ifade edilmiştir.

Bu bağlamda başvuru sahibinin, ihale üzerine bırakılan İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının özel ortaklardan birinin imza ve kaşesinin eksik olduğu nedeniyle geçersiz olması gerektiği yönündeki iddiası da uygun bulunmamıştır....

Toplantı No: 2018/038

Gündem No: 26

Karar Tarihi: 05.07.2018

Karar No: 2018/UH.II-1273
Aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısında, nakli gereken herhangi bir malzeme için nakil mesafesinin belirtilmemiş olması halinde gerekli hesaplama nasıl yapılmalıdır?


...Sözleşme Tasarısı’nın “Diğer hususlar” başlıklı 33’üncü maddesi uyarınca, malzeme ocaklarının yükleniciler tarafından temin edileceği ancak yüklenicinin talebi halinde idareye ait uygun olan malzeme ocaklarının kullandırabileceği, dolayısıyla anılan imalatın iş başına nakli noktasında tespit edilecek mesafelerin isteklilerin kendilerince tespit edilerek açıklama sunulmasının mümkün olduğu, idarenin anılan imalatın nakliye mesafesine ilişkin tespit etmiş olduğu mesafenin başvuru sahibine gönderilen söz konusu analiz formatında belirtilmemiş olmasının, ihale dokümanı kapsamında belirtilen hususlar çerçevesinde başvuru sahibi isteklinin anılan malzemenin iş başına nakline ilişkin açıklama sunmasına engel bir durum teşkil etmeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2018/038

Gündem No: 55

Karar Tarihi: 05.07.2018

Karar No: 2018/UY.I-1294
Aşırı düşük teklif açıklamasının, birim fiyatlar üzerine kar eklenmesi yerine birim fiyatlardan zarar düşülerek hazırlanması mümkün müdür?


...KDS-119 poz numaralı iş kalemi için ise başvuru sahibi tarafından, açıklama kapsamında 2 adet analizin sunulduğu, ilk analizde idarenin isteklilere tebliğ ettiği analize uygun olarak oluşturulduğu ve oluşturulan analiz de kar ve genel gider olarak “-1095,15 TL” öngörüldüğü, ikinci analizde ise idarenin gönderdiği analizde belirlenen miktarlarda değişiklik yapılarak analiz oluşturulduğu ve analiz de kar ve genel gider olarak “344,69 TL” öngörüldüğü, açıklama kapsamında sunulan maliyet analizinde de “-1120,04 TL” zarar belirlendiği, bu çerçevede isteklinin açıklama kapsamında söz konusu iş kalemi için zarar öngördüğü anlaşılmış olup, aşırı düşük teklif açıklamalarında isteklilerden tekliflerini yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, teklif edilen işin özgünlüğü gibi hususlar yönünden açıklamaları beklendiğinden, başvuru sahibinin anılan iş kalemine ilişkin analizde zarar öngörmüş olmasının avantajlı unsur olarak dikkate alınamayacağı anlaşılmış olup, açıklamalarının bu yönüyle de uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Toplantı No : 2018/005 Gündem No : 20 Karar Tarihi : 30.01.2018 Karar No : 2018/UY.II-301
Yapım ihalesi aşırı düşük teklif açıklamasında, ihale dokümanında ve aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısında yer verilen formüller yerine fiyat teklifi ile açıklama yapılması mümkün müdür?


..Bu çerçevede analiz formatı dâhilinde veya diğer ihale dokümanı düzenlemelerinde yer alan nakliye formülü/mesafesi şartlarına uygun olarak açıklama yapılması gerektiğinden, Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen 45.1.8 ‘inci maddesinde yer alan “Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir…” açıklaması çerçevesinde, başvuru sahibinin nakliye girdisine ilişkin olarak formül kullanmak yerine fiyat teklifi ile açıklama yapmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin açıklamalarının bu yönüyle uygun olmadığı,

Toplantı No : 2018/005

Gündem No : 20

Karar Tarihi : 30.01.2018

Karar No : 2018/UY.II-301
Aşırı düşük teklif açıklamasına dayanak teşkil eden belgelerdeki fiyatlarla, açıklama metninde hesaplamaya dahil edilen fiyatlar arasında fark olması nedeniyle açıklama reddedilir mi?


...İsteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan maddesinde belirtilen yöntemlerden biriyle açıklama sunmaları gerektiği, başvuru sahibi istekli tarafından bahse konu işçilik giderlerine ilişkin olarak KİK İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden yapılan hesaplamalara yer verildiği, Kurum tarafından KİK İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden iddiaya konu Devlet hastaneleri için İdari Şartname düzenlemeleri dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda %4 sözleşme ve genel giderler dâhil bir personel maliyetinin 3.263,10 TL olduğu, istekli tarafından KİK İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden yapılan hesaplamalar sonucu elde edilen tutarın bu tutarla uyumlu olduğu, istekli tarafından yazılı açıklama biçiminde sunulan maliyet bileşeni tablosunda; söz konusu devlet hastanelerinde çalıştırılacak bir personele ilişkin maliyetin 3.236,10 TL olarak yazılmasının istekli tarafından teklifine dayanak teşkil eden belgelerde belirtilen tutarın (3.263,10 TL) öngörüldüğünü değiştirmeyeceği, isteklinin açıklamalarının bu yönüyle uygun olduğu anlaşılmıştır. Öte yandan, başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının, yazılı açıklamalarda yer verdikleri tabloda toplam maliyetin 3.082.965,26 TL yerine 3.085.965,26 TL olarak yazıldığı gerekçesiyle uygun görülmediği, ancak söz konusu tabloya toplam maliyetin sehven 3.085.965,26 TL olarak yazılmasının maliyetleri arttırmadığı, aksine tabloda yapılan maddi hatanın belgelere göre inceleme yapılarak re’sen düzeltilmesi durumunda firma kârını arttırdığının görüleceği, dolayısıyla söz konusu maddi hatanın idarece re’sen düzeltilmesi ve açıklamalarının belgeler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğine yönelik iddiasına ilişkin olarak; Başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklama dosyası kapsamında sunduğu yazılı açıklamalarda yer alan tablo incelendiğinde, idarece belirlenen önemli maliyet bileşenleri (Personel Giderleri, HBYS yazılımı Bedeli, Veri Tabanı Yönetim Sistemi lisansı Bedeli, Konaklama, Kurulum ve Sözleşme Giderleri ve Eğitim Giderler) ile birlikte açıklama sunulması istenilmediği halde açıklama sunulan iş kalemleri (Entegrasyon Maliyeti ve Antivirus Program Maliyeti) ve yüklenici kârı dâhil olmak üzere toplam maliyetin 3.085.965,26 TL olarak yazıldığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemede, yukarıda sözü edilen tabloda yer alan maliyet kalemleri ve yüklenici kârının toplanması neticesinde, söz konusu tutarın 3.082.965,26 TL olduğu ve isteklice toplam tutarın yanlış yazıldığı, ancak 3.085.965,26 TL olarak yazılan toplam maliyet tutarı içerisinde idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenmeyen maliyet kalemlerinin de yer aldığı görülmüştür. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.1’inci maddesi uyarınca idarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin belirtilmesinin zorunlu olduğu, dolayısıyla isteklilerce aşırı düşük teklif açıklamalarının idarelerce belirlenen önemli maliyet bileşenleri üzerinden sunulması gerektiği, bu çerçevede isteklinin açıklamalarının bahse konu ihalede önemli teklif bileşenleri olarak belirlenen; Personel Giderleri, HBYS Yazılımı Bedeli, Veri Tabanı Yönetim Sistemi Lisansı Bedeli, Konaklama, Kurulum ve Sözleşme Giderleri ve Eğitim Giderleri üzerinden sunması ve değerlendirmelerin söz konusu maliyet bileşenleri üzerinden yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede, başvuru sahibi isteklinin yazılı açıklamalarında önemli maliyet bileşeni olarak belirlenmeyen maliyet kalemlerinin tutarlarının da dâhil edilmesi suretiyle hesapladığı maliyet toplamının hatalı yazılmasından dolayı açıklamalarının reddedilemeyeceği, kaldı ki idarece önemli olduğu belirlenen maliyet bileşenleri için istekli tarafından öngörülen bedellerin tevsiki amacıyla açıklama dosyası kapsamında sunulan belgelerden, isteklinin söz konusu maliyet bileşenlerinin tamamı için 2.977.720,80 TL öngördüğü, teklif dosyasında sunduğu teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinden istekli tarafından ihale konusu iş için teklif edilen bedelin 3.237.015,00 TL olduğu anlaşıldığından, isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının bu yönüyle de uygun olduğu anlaşılmıştır. Toplantı No : 2018/004 Gündem No : 59 Karar Tarihi : 24.01.2018 Karar No : 2018/UH.II-286
Teklifi sınır değere eşit olan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenebilir mi?


...Her ne kadar mevzuatta EKAP üzerinde yapılan sorgulama neticesinde ulaşılan sözleşme bilgilerinin dikkate alınması gerektiği belirtilmiş olsa da imzalanan sözleşmelerin tasfiye edilmesi durumunda puanlamaya esas olacak sözleşme tutarının nasıl değerlendirileceği noktasında bir hüküm bulunmamaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan düzenleme ile daha az yüklenimde bulunan isteklilerin daha yüksek puan almasının amaçlandığı, dolayısı ile mahkeme kararları ile yüklenicisi değişen bir ihaleye ilişkin yüklenimlerin sözleşme bedeli üzerinden gerçekleşmeyebileceği göz önüne alındığında, başvuru sahibi isteklinin puanının feshedilmiş bir sözleşmenin gerçekleştirilmeyen kısmının tutarı da dâhil edilerek değerlendirilmesinin bahsi geçen Yönetmelik hükmünün amacına aykırı olduğu anlaşılmaktadır.

Bu sebeple ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacı ile yapılan puanlamada başvuru sahibi istekli tarafından ihale davet tarihinden geriye doğru iki yıl içerisinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanmış toplam sözleşme tutarlarının yaklaşık 7.254.531,22 TL [(17.437.603,08 TL- 11.800.918,86 TL) + 1.617.847,00 TL] olarak dikkate alınması gerektiği anlaşılmıştır.

Yapılan bu değerlendirme neticesinde başvuru sahibi isteklinin ihale ilan tarihinden geriye doğru iki yıl içerisinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalamış olduğu toplam parasal tutarı 7.254.531,22 TL olan 9 adet sözleşme tutarının şikâyete konu işe ait yaklaşık maliyetten daha az olduğu anlaşıldığından, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendine göre yapılan puanlamada anılan istekliye 2 puan verilmesi gerektiğine yönelik iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

Öte yandan, idarece hesaplanan sınır değerin altında teklif sunan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği, bahse konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu göz önüne alındığında, sınır değerin kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı olacağı (13.115.764,44) ve bu tutarın altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması isteneceği, kamu ihale mevzuatında teklifi hesaplanan sınır değere eşit veya sınır değerin üzerinde bulunan isteklilerin tekliflerine yönelik herhangi bir açıklama talebinde bulunulmasını gerektiren hüküm bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Kaldı ki, bahse konu ihalede kâr hariç yaklaşık maliyet tutarını yani sınır değeri asgari işçilik maliyetinin oluşturduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.29’uncu maddesine göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla, sınır değere eşit teklif veren istekliden aşırı düşük teklif açıklaması veya teklifi ile bu işin yapılıp yapılamayacağı hususuna ilişkin açıklama istenmesinin mümkün olmayacağı göz önüne alındığında, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No : 2017/067

Gündem No : 27

Karar Tarihi : 22.12.2017

Karar No : 2017/UH.I-3468
Aşırı düşük teklif açıklamasında herhangi bir maliyet kaleminin mükerrer hesaplanması, açıklamanın reddedilmesine gerekçe olabilir mi?


...Yapılan incelemede; alınan fiyat tekliflerinin, söz konusu iş kalemlerinin ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderlerini kapsadığı, istekli tarafından analiz formatlarında idarece belirlenen işçilik analiz girdilerine de ayrıca bedel öngörüldüğü ve malzeme analiz girdisi için kullanılan işçilik dahil fiyat teklifinin isteklinin lehine olmadığı dikkate alındığında işçilik dahil alınan fiyat tekliflerinin malzeme analiz girdisi için kullanılabileceği, fiyat teklifi içerisinde işçilik giderine yer verilmiş olması nedeniyle mükerrer beden öngörüldüğü gerekçesinin ise aşırı düşük teklif açıklamasının konusu olmadığı ve açıklamayı geçersiz kılmayacağı anlaşılmıştır.... Toplantı No: 2018/042 Gündem No: 19 Karar Tarihi: 24.07.2018 Karar No: 2018/UY.I-1388
İhale dokümanında araçları kullanacak şoför sayısının belirtilmediği durumlarda, aşırı düşük teklif açıklamasına konu personel sayısının araç sayısına eşit olması zorunlu mudur?


...Ancak, her ne kadar şoför için belirleme yapılmadığı görülse de Teknik Şartname’nin 5’inci maddesindeki “…yemeği Taşıma Merkezi Okullara götürmek için yemek taşıyacak donanıma sahip en az 3 adet kapalı aracı hazır edecektir.” düzenleme ile mamul hale gelmiş yemeğin 22 okula dağıtımından isteklinin sorumlu olduğu hususu birlikte değerlendirildiğinde “en az 3 adet araç” için “iki şoför” belirlenmesinin idarenin ihtiyacını karşılamayacağı, ayrıca başvuru sahibinin “üçüncü aracı diğer personellerden birinin kullanabileceği” iddiasına yönelik ise aşırı düşük teklif açıklamasında bu hususa ilişkin herhangi bir ifade bulunmadığından idarece yapılan değerlendirmenin doküman düzenlemelerine uygun olduğu anlaşılmıştır. Netice itibariyle, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında “en az 3 adet araç yerine 2 şoför belirlenmesi” gerekçesiyle teklifinin reddedilmesi işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/051 Gündem No: 50 Karar Tarihi: 12.09.2018 Karar No: 2018/UH.II-1678
Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerinde meslek mensubu tarafından eklenmesi gereken ibarenin bulunmaması veya bu ibarenin tarih ve sayı içermemesi nedeniyle açıklama reddedilebilir mi?


...Yukarıda aktarılan ilgili mevzuat hükümlerinden anlaşıldığı üzere bir belgenin kamu ihale mevzuatınca fiyat teklifi niteliği taşıması için fiyat teklifine dayanak olan tespit tutanağının türüne göre taşıması gereken ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesinde yer alan matbu ifadenin ilgili meslek mensubu tarafından fiyat teklifi üzerine yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, meslek mensuplarınca yazılarak imzalanan ifadede fiyat tekliflerinin dayanağı olan tespit tutanağının tarih ve sayısına atfın yer alması da zorunludur. Yapılan inceleme neticesinde ihale uhdesinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında Assan İş Makinaları Yed. Par. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti., Aksay Makine Kir. İth. İhr. Nak. Harf. San. Tic. Ltd. Şti. ve Hasçelik Nak. İnş. San. Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından üç adet proforma fatura başlığı altında düzenlenmiş fiyat tekliflerinin sunulduğu, söz konusu fiyat tekliflerinin üzerinde yer alan ifadelerin “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan satış tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.” Şeklinde olduğu ve ilgili meslek mensubu tarafından imzalandığı ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği görülmüştür. Söz konusu belgelerin üzerinde taşıdığı ibarenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesinde fiyat tekliflerinin taşıması gerektiği belirtilen “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinden farklı olduğu, fiyat teklifleri üzerinde tutanak tarih-sayısının bulunmadığı, bu çerçevede söz konusu belgelerin kamu ihale mevzuatınca fiyat tekliflerinin taşıması gereken özelliklere haiz olmadığı, başvuru sahibinin bu yönden iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/052 Gündem No: 72 Karar Tarihi: 19.09.2018 Karar No: 2018/UY.I-1739
Aşırı düşük teklif açıklamasına konu iş makinelerinin yakıt tüketimi hesaplamasında lt/kg dönüşümü nasıl yapılmalıdır?


...İhale uhdesinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında akaryakıt girdisine ilişkin olarak yapılan açıklamada, EPDK tarafından Bitlis iline ilişkin günlük yayımlanan ihale ilan tarihi (03.05.2018) ile ihale tarihi (28.05.2018) arasından yer alan 08-26.05.2018 tarihlerine ilişkin verilerin bulunduğu “Akaryakıt Bayi Fiyatı Raporu” çıktısının sunulduğu ve anılan belgede belirtilen tarih aralığındaki bütün akaryakıt fiyatlarının 5,32 TL/lt (KDV dahil) olduğu görülmüştür. Ayrıca söz konusu istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması ekinde akaryakıt girdisine ilişkin kilogram hesabı yapıldığı belgenin sunulduğu, söz konusu belgede akaryakıt fiyatının KDV hariç tutarı olan (5,32/1,18) 4,5084 TL’nin motorin yoğunluğu (1 Kg motorin = 1,176470) ile çarpıldığı ve bulunan bu tutarın 5,3040 TL/kg olduğu, anılan tutarın %90’ının 4,7736 TL/kg’ye tekabül ettiği, bahse konu istekli tarafından ise akaryakıt girdisinin 4,78 TL olarak açıklandığı anlaşılmıştır. Piyasada litre cinsinden satılan mazotun bazı kamu kurum ve kuruluşlarınca yayınlanan analizlerde miktarının kilogram cinsinden belirlendiği bilinmekle beraber, litre cinsinden kilogram cinsine dönüşümde yoğunluğa ilişkin katsayıların ne olması ya da hangi aralıkta olması gerektiği hususunda, gerek idareler ve ilgili kuruluşlar nezdinde, gerekse piyasada faaliyet gösteren firmalar nezdinde farklı değerlendirmelerin esas alındığı tespit edilmiştir. Bu konuya ilişkin olarak 01.11.2017 tarih ve 2017/UY.I-2929 sayılı Kamu İhale Kurumu kararında “Yukarıda yer verilen Türk Standartları Enstitüsü’nden alınan görüş doğrultusunda yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, normal şartlar altında piyasada satılan motorinin hacminin(litre), kütlesel birime (kilogram) dönüşümünde kullanılan katsayıların 0,8200 kg/L - 0,8450 kg/L aralığında olması gerektiği anlaşılmıştır.” bilgilerine yer verildiği, ihale uhdesinde bırakılan istekli tarafından alınan fiyat teklifinde dönüşüm katsayısının 0,85 kg/lt olarak belirlendiği anlaşılmaktadır. Yukarıda yer verilen Türk Standartları Enstitüsü’nden alınan görüş doğrultusunda yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, normal şartlar altında piyasada satılan motorinin hacminin(litre), kütlesel birime (kilogram) dönüşümünde kullanılan katsayıların 0,8200 kg/L - 0,8450 kg/L aralığında olması gerektiği anlaşılmıştır. Başvuru sahibi istekli tarafından ise, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olmayacak ve lehine fiyat avantajı yaratacak şekilde daha yüksek bir katsayı olan 0,850 kg/L değerinin kullanıldığı görüldüğünden, aşırı düşük teklif açıklamalarının bu yönüyle uygun olmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu kanaatine varılmıştır.... Toplantı No: 2018/052 Gündem No: 72 Karar Tarihi: 19.09.2018 Karar No: 2018/UY.I-1739
Aşırı düşük teklif açıklamasına konu edilen araçların yakıt tüketim miktarları belgelendirilmeksizin yapılan yakıt tüketim açıklaması uygun kabul edilebilir mi?


...Öte yandan, anılan istekli tarafından ihale konusu işte kullanılacak araçların toplam 29.131,00 TL'lik akaryakıt maliyetine ilişkin açıklamada 08.08.2018 tarihli motorin birim fiyatını gösteren EPDK tarafından yayımlanan akaryakıt bayi fiyatı raporunun sunulduğu, mesafelerin ihaleye ait Teknik Şartname düzenlemelerine uygun şekilde belirlendiği, bununla birlikte araçlara ilişkin akaryakıt maliyetinin hesaplanmasında kullanılan 8.7lt/100km miktarına ilişkin belirlemenin yetkili servis, yetkili satıcı, üretici vb. kaynaklardan edinilen belgelerle yapıldığına ilişkin herhangi bir bilgi veya belgenin bulunmadığı, söz konusu sarfiyat miktarının, herhangi bir bilgi veya belgeye dayandırılmadan teklif icmaline yansıtıldığı anlaşıldığından anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/053 Gündem No: 42 Karar Tarihi: 26.09.2018 Karar No: 2018/UH.II-1767
Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında alınan fiyat teklifine konu ürünlerin teknik şartnameye uygun olup olmaması bakımından inceleme yapılabilir mi?


...İhale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, temizlik malzemelerine ilişkin olarak Ottoman Tem. Ür. Ekipmanları Sa. Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen fiyat teklifinin sunulduğu, sunulan belgenin meslek mensubu onaylı olduğu ve belgede gerekli ibarelere ve meslek mensubu iletişim bilgilerine yer verildiği görülmüş, öte yandan her ne kadar aşırı düşük teklif açıklaması ile birlikte sunulması zorunlu olmasa da fiyat teklifine esas satış tutarı tespit tutanaklarının da açıklama ile birlikte sunulduğu, araç ve gereçlere ilişkin olarak sunulan açıklamalar incelendiğinde de Ottoman Tem. Ür. Ekipmanları Sa. Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen fiyat teklifinin sunulduğu, sunulan belgenin meslek mensubu onaylı olduğu ve belgede gerekli ibarelere ve meslek mensubu iletişim bilgilerine yer verildiği görülmüş, fiyat teklifi eki satış tutarı tespit tutanaklarının burada da sunulduğu anlaşılmıştır. Öte yandan aşırı düşük teklif açıklamasında fiyat teklifi alınmak suretiyle maliyeti açıklanan ve İdari Şartname'de liste halinde belirtilen temizlik malzemeleri ve araç ve gereçlerin teknik özelliklerinin, Teknik Şartname ile uyumlu olup olmadığının kontrolü hususunun, fiyat teklifleri üzerinden aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında yapılamayacağı açık olup, idarece teknik değerlendirmelerin şikâyete konu olayda işin yürütülmesi, yani sözleşmenin uygulanması aşamasında yapılabileceği anlaşılmıştır. Sonuç olarak idarece önemli maliyet bileşeni olarak belirlenen ve Teknik Şartname'de sayılan temizlik malzemeleri ve araç ve gereçlere ilişkin sunulan fiyat tekliflerinin mevzuata uygun düzenlendiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.... Toplantı No: 2018/054 Gündem No: 48 Karar Tarihi: 04.10.2018 Karar No: 2018/UH.I-1816
İdarece verilen detaylı analiz formatındaki formüller yerine fiyat teklifi kullanılarak aşırı düşük teklif açıklaması hazırlanabilir mi?


...Teklif tutarı sınır değerin altında kalan isteklilere EKAP üzerinden gönderilen 14.01.2019 tarihli ve 668202 sayılı aşırı düşük teklif sorgulama yazısında açıklanması istenen 2 iş kalemi olduğu, açıklama istenilmeyen analiz girdileri listesi ve açıklanması istenen iş kalemlerine ait analiz formatlarının yer aldığı, söz konusu analiz formatlarında nakliye girdisinin ne şekilde tevsik edileceğinin belirtildiği ve nakliye formülüne yer verildiği görülmüştür. Aşırı düşük teklif açıklaması talebine istinaden Eryurt İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, açıklanması istenen ÖZEL-1 ve ÖZEL-4 iş kalemlerine ait analizlerin açıklamalar kapsamında sunulduğu, söz konusu açıklamalarda ÖZEL-1 ve ÖZEL-4 iş kalemlerine ilişkin analizler kapsamında nakliye girdisinin fiyat teklifi alınmak suretiyle açıklandığı görülmüştür. İdare tarafından aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde verilen analiz formatlarında ÖZEL-1 poz numaralı iş kaleminin analiz girdileri arasında yer alan “nakliye (30 km) stabilize” için “F=A x K x (0,0007xM+0,01) x G” formülü ile “A=Zorluk katsayısı=1, G=Taşınan malzemenin yoğunluğu=1,6, K= Taşıt katsayısı (Rayiç-02.017=278,00), M= Taşıma mesafesi=30” şeklinde belirtildiği, söz konusu formül üzerinden yapılan hesaplamada nakliye tutarının 13,79 TL olduğunun tespit edildiği, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan ÖZEL-1 poz numaralı iş kaleminin analizinde nakliye girdisi için 3,20 TL, analizin genel toplam kısmında ise 13,90 TL tutara yer verildiği görülmüştür. ÖZEL-4 poz numaralı iş kaleminin analiz girdileri arasında yer alan “kırmataş nakli” için “F=A x K x (0,0007xM+0,01) x G” formülü ile “A= Zorluk katsayısı= 1, G= Taşınan malzemenin yoğunluğu=1,6, K= Taşıt katsayısı= 278, M= Taşıma mesafesi=30” şeklinde belirtildiği, söz konusu formül üzerinden yapılan hesaplamada nakliye tutarının 13,79 TL olduğunun tespit edildiği, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan ÖZEL-4 poz numaralı iş kaleminin analizinde nakliye girdisi için 3,50 TL, analizin genel toplam kısmında ise 26,60 TL tutara yer verildiği görülmüştür. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde, açıklanması istenen ÖZEL-1 ve ÖZEL-4 iş kalemlerinin analiz girdileri arasında yer alan nakliye girdisi için idarece öngörülen nakliye formülü kullanılarak açıklamaların yapılması gerekirken fiyat teklifi ile gerçekleştirilen açıklamanın idarece verilen detaylı analiz formatına uygun olmadığı, anılan istekli tarafından fiyat teklifi alınmak suretiyle açıklanan stabilize nakli (3,20 TL) ve kırmataş nakli (3,50 TL)nin idare tarafından analiz formatlarında yer verilen nakliye formülü ile hesaplanması gereken nakliye tutarlarının altında olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla idarece hazırlanan detaylı analiz formatında yer alan nakliye formülü kullanılmaksızın üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ile açıklama yapılamayacağı ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan nakliye açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2019/012 Gündem No: 33 Karar Tarihi: 06.03.2019 Karar No: 2019/UY.I-346