Belgelerin Sunuluş Şekli

Belge aslı veya aslı gibidir onaylı sureti yerine, noterlikçe daha önce yapılan işleme dayanarak düzenlenen örneğin (daireden örnek) verilmesi mümkün müdür?


“…Olayda, Mahkememizin 25.04.2016 tarihli ara kararı ile Keşan 2. Noterliği’nden; davacı şirketin ihalede sunduğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı’nca düzenlenen 24.03.2016 tarihli ve 9658-Y-KD-1-1 sayılı iş bitirme belgesinin aslı görülerek onaylanıp onaylanmadığının sorulduğu, Mahkememizin kayıtlarına 16.05.2016 tarihinde giren ara kararına verilen cevap ve ekinde yer alan bilgi ve belgelerden, iş deneyim belgesini aslının 02.11.2015 tarih ve 11450 yevmiye nolu örnek çıkarma işlemi sırasında görülerek, örnek çıkarılmasına müteakiben ilgiliye iade edilen söz konusu iş bitirme belgesinin aslına Noterlik Kanunu’nun 97/2. Maddesi gereğince gerekli şerhin düşüldüğü; 24.12.2015 tarih ve 15289 yevmiye no ile yapılan onay işleminin ise, daha önce 02.11.2015 tarih ve 11450 yevmiye no ile aslı görülerek örneği çıkarılıp onaylanan ve bir örneği noterlik cilt bendinde saklanan söz konusu iş bitirme belgesinin örneğinden suret verme işlemi (daireden örnek) olup, bu onay işlemi sırasında yasal olarak söz konusu iş bitirme belgesi aslının görülmesinin gerekmediği belirtilmiştir.

Bu durumda, uyuşmazlık konusu iş bitirme belgesinin, mevzuata uygun olarak aslının görülerek noterce onaylanmış belge olduğu dikkate alındığında, davacının teklifinin bu sebeple değerlendirme dışı bırakılması yerinde olmadığından, bu haliyle aksi yönde tesis edilen Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır…”

Ankara 16. İdare Mahkemesi

23.06.2016

E:2016/945

K:2016/2031