Benzer İş

İhale konusu iş ile benzer işin kapsamının aynı olması ihaleye katılımı engeller mi?


Teknik Şartname’nin 1’inci maddesinde yer alan düzenlemelerden ihale konusu işin “Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinde (AŞTİ) Açık ve Kapalı Alanlarının Temizliğinin ve Yeşil Alanların Temizlik ve Bakım İşlerinin günün koşullarına ve Fenni usullere uygun olarak yaptırılması” işlerini ihtiva ettiği anlaşılmaktadır. Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile ihale dokümanı düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, ihale dokümanını oluştururken ihale konusu işi ve benzer işleri belirlemede mevzuat sınırları içerisinde idarenin takdir yetkisine sahip olduğu, buna göre alınması istenen hizmetin gerekleri dikkate alınarak ihale konusunun “AŞTİ İşletme Binasının Kapalı ve Açık Alanlarının Malzemeli Genel Temizliği ve Yeşil Alanların Temizlik ve Bakım İşleri” olarak, benzer işin ise “Kamu veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen kapalı ve açık mekan temizlik hizmeti ve yeşil alanların bakım onarım hizmeti işleri, birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.” olarak belirlendiği, ihale konusu işe ilişkin Teknik Şartname’de yer alan ayrıntılı düzenlemeler dikkate alındığında benzer işin ihale dokümanında yer verildiği şekilde belirlenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı, kaldı ki söz konusu ihalede 31 doküman alınması ve 6 teklif verilmesi hususlarından başvuru sahibinin iddia ettiğinin aksine rekabet şartlarının sağlandığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak, idarece ihale konusu işin niteliği ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işlerin benzer iş olarak belirlendiği, benzer işlerin idarece gördürülmesi istenen işin niteliğine göre belirlendiği ve bu hususta idarenin takdir yetkisine sahip olduğu, bu bağlamda idarece ihale dokümanında düzenlenen benzer iş tanımının mevzuata aykırı olmadığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/050 Gündem No: 97 Karar Tarihi: 04.10.2017 Karar No: 2017/UH.II-2722
İş deneyim belgesinin benzer işe uygun olduğunu göstermek üzere, teklif zarfında ilave destekleyici belge sunulması gerekli midir?


...İhale konusu işin Teknik Şartname’de “İstanbul kent sınırları içerisinde tesis edilen noktalarda, ana yollar üzerindeki trafik ihlallerini tespit ederek trafik güvenliği ile düzenini sağlamak ve kent geneli karayolu ağında elektromekanik sistemler kurmaktır.” şeklinde tanımlandığı, benzer işin ise E-1 grubu işler olarak belirlendiği göz önüne alındığında anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde Trafik İzleme ve Yönetim Sistemi Sinyalizasyon işlerinin yapıldığının ifade edildiği bu kısmın benzer iş tanımına uygun olduğu, ancak belge ekinde yer alan yazının iş deneyim belgesinde yer alan işlerin yapıldığını teyid eder nitelikte olmadığı, başvuru sahibince iş deneyiminin değerlendirilmesine ilişkin başkaca belge sunulmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle Trafik İzleme ve Yönetim Sistemi Sinyalizasyon işlerinin ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında değerlendirilmesinin iş deneyim belgesi üzerinden mümkün olmadığı, idarelerin, Kanun’un temel ilkelerinden olan ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları da düşünüldüğünde, sunulan belgenin yabancı ülkede düzenlenen iş deneyim belgesi olması hasebiyle, Trafik İzleme ve Yönetim Sistemi Sinyalizasyon işlerinin, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında değerlendirilmesi için, söz konusu iş kısımlarının içeriğini gösterir tevsik edici belgelerin başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında sunulması gerektiği anlaşılmış olup, bu hususa yönelik herhangi bir tevsik edici belgenin sunulmadığı görüldüğünden idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/056 Gündem No: 54 Karar Tarihi: 08.11.2017 Karar No: 2017/UY.I-3012
İş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmamasına rağmen ihale konusu işin kapsamında yer alması durumunda teklifin geçerliliğinden bahsedilebilir mi?


...Diğer yandan; ihale üzerine bırakılan isteklinin özel ortağı tarafından iş deneyimi tevsiki için sunulan iş bitirme belgesine konu ihalede işin tanımının “Korunma ve bakım altında bulunan kişilerin temizlik ve bakımlarının yapılması işidir.” şeklinde olduğu, yani ihale konusunun “bakım ve temizlik” hizmeti işleri olduğu; personel olarak bakım elemanı(temizlik işleri dahil), hemşire(acil tıp teknisyeni, sosyal hizmet uzmanı veya çocuk gelişimi uzmanı), yaşlı bakım elemanı, refakatçi çalıştırılacağına ilişkin düzenlemelere yer verildiği, söz konusu ihalenin İdari Şartnamesi’nin 2’nci maddesinde belirtilen düzenlemeden ve çalıştırılacak personel dışında başka kaleme yer verilmediği görülen birim fiyat teklifi cetvelinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla; şikayete konu ihalenin ve Burcum Plastik İnş. Med. Oto. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu ihalenin ilgili maddeleri incelendiğinde, söz konusu ihalelerin “bakım ve temizlik” hizmeti işleri olduğu, söz konusu belge benzer işe uygun olmamakla birlikte, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösterdiği, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler kapsamında değerlendirilebileceği, idarenin şikayete cevap yazısında iş bitirme belgesinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu ve şikayete konu ihalenin iş tanımına uygun olduğu ifadeleri de dikkate alındığında söz konusu belgenin ihale konusu işe uygun olduğunun kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/064 Gündem No: 81 Karar Tarihi: 13.12.2017 Karar No: 2017/UH.I-3381