Birim Fiyat Teklif Cetveli

Birim fiyat teklif cetvelinde, ihale dokümanında yer alan tüm gider unsurları için satır açılması gerekli midir?


İdari Şartname’nin anılan maddesinin belirlenen 27 adet hat ile akıllı telefon, 2000 adet çalı süpürgesi, 56 adet kare ağızlı kürek, çöp araçlarının parklanması ve ihtiyaçlarının karşılanması için Fevzi Çakmak Mh. Bora Sokakta bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü park ve şantiye alanının her türlü bakım, onarım, elektrik, doğalgaz, su temini, cezalar ve koruma gider kalemlerinin yüklenici tarafından karşılanacağı ve teklif fiyatına dahil olduğunun kabul edildiği şeklinde düzenlendiği tespit edilmiştir. İhale konusu iş kapsamında bulunan anılan giderlerin bu giderler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmamış olsa da söz konusu giderlerin istekliler tarafından birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ilgili gider kalemlerine yansıtılmak suretiyle teklif fiyata dâhil edilmesinin önünde herhangi bir engel bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/050 Gündem No: 93 Karar Tarihi: 04.10.2017 Karar No: 2017/UH.II-2718
Birim fiyat teklif cetvelinde, Teknik Şartnamede belirtilen tüm maliyet unsurları için satır açılması zorunlu mudur?


İdari Şartname’nin anılan maddesinde 46 araç için istenen akıllı telefon ve telefon hattının bedelinin birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili araç kalemlerinin teklif bedeline yansıtılması gerektiği düzenlenmiştir. Diğer yandan 27 adet akıllı telefon ve hattı için Birim Fiyat Teklif Cetvelinde ayrı satır açılmadığı tespit edilmiştir. İhale konusu işin büyüklüğü dikkate alındığında iddia konusu edilen giderlerin Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan diğer gider kalemlerine kıyasla genel gider mahiyetinde giderler olarak değerlendirilebileceği anlaşılmıştır. İhale konusu iş kapsamında kullanılacak anılan akıllı telefon ve hat maliyetleri için Birim Fiyat Tekif Cetvelinde satır açılmamış olmakla birlikte söz konusu giderlerin istekliler tarafından birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ilgili gider kalemlerine yansıtılmak suretiyle teklif fiyata dâhil edilmesinin önünde herhangi bir engel bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/050 Gündem No: 91 Karar Tarihi: 04.10.2017 Karar No: 2017/UH.II-2716
Rakamların ondalık kısımlarının ayrılması için virgül yerine nokta kullanılabilir mi?


Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen maddelerinde, birim fiyat teklif cetvelindeki birim fiyatlar ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarların ne şekilde yuvarlanacağına ve aritmetik hatanın yapılması durumunda hangi işlemin yapılacağına ilişkin açıklamaların yer aldığı, teklif bedelinin yazımında ondalık ve binlik ayraçlar olarak hangi noktalama işaretinin kullanılacağı hususunda bir açıklamanın bulunmadığı görülmektedir. Bu durumda, teklif mektubu ve eki cetvelde kullanılan ayraçların teklif bedeli, birim fiyatlar ve miktarlarda belirsizlik veya tereddüde neden olabilecek şekilde kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi gerekliliği açıktır. Yapılan inceleme neticesinde ise anılan isteklinin tutar sütununda yer verdiği fiyatlarda kullanmış olduğu binlik ve ondalık ayraçları doğru olarak kullandığı yani binlik ayraç için nokta (.) kullandığı, kuruş gösterimi için ondalık ayraç olarak virgül (,) kullandığı, ancak birim fiyatlarda teklif ettiği birim fiyatların tamamını 1000’lik ayraç gösterimi ile belirlediği, diğer bir anlatımla anılan isteklinin kuruşlu fiyatların yazımında virgülün kullanılması gerektiği bilgisine sahip olduğu teklif tutarlarında yer alan yazım şeklinden anlaşılmaktadır. Ayrıca birim fiyat sütununda yer alan fiyatlarda noktadan sonra 3 sıfırın kullanıldığı, bu durumda da kullanılan noktanın binlik ayraç olarak kabul edilmesi gerektiği, ancak bu ayraçtan sonra 2 sıfır kullanılması durumunda kullanılan noktanın ondalık ayraç olarak kabul edilmesinin mümkün olabileceği, Bu durumda başvuru sahibi isteklinin teklif mektubunda yer alan birim fiyatlarda ayraçtan sonra 3 sıfır kullandığı ve birim fiyat sütununun tüm satırlarında bu şekilde binlik ayraç kullanarak belirlediği birim fiyatların isteklinin itirazen şikâyet başvurusunda beyan ettiği iradesini yansıtmadığı, bu bakımdan idarenin başvuru sahibi isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakma işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir. Toplantı No: 2017/050 Gündem No: 67 Karar Tarihi: 04.10.2017 Karar No: 2017/UH.I-2692
Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif tutarı ile birim fiyat teklif mektubundaki teklif tutarının farklı olması gerekçesiyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


Anılan isteklinin sunduğu birim fiyat teklif mektubunda, teklif edilen bedelin rakamla “477.506,34 TL”, yazıyla “Dörtyüzyetmişyedibinbeşyüzaltı TL Otuzdörtkuruş” şeklinde belirtildiği, birim fiyat teklif mektubunun eki birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde ise; toplam teklif bedelinin teklif mektubundan farklı olarak “477.560,34 TL” şeklinde belirtildiği, teklif cetvelinde öngörülen toplam teklif tutarının teklif mektubunun 54 TL üzerinde olduğu, teklif cetvelinde iş kalemleri için öngörülen birim fiyatlar ile miktarların çarpım sonuçlarının ve iş kalemlerine ilişkin teklif tutarlarının toplamının doğru şekilde hesaplandığı tespit edilmiştir. Başvuru sahibinin birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazıldığı, ancak birim fiyat teklif mektubunun 5’inci maddesinde yer alan teklif bedeli ile birim fiyat teklif cetvelinin toplam satırında yer alan tutar arasında uyumsuzluk bulunduğu, teklif cetvelinde aritmetik hata bulunmaması nedeniyle de anılan isteklinin toplam teklif tutarının net bir şekilde belirlenemediği, dolayısıyla söz konusu aykırılığın teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunun yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/051 Gündem No: 50 Karar Tarihi: 11.10.2017 Karar No: 2017/UY.I-2766
"Birim fiyat teklif cetveli standart formunda" yer alan rakamlar yuvarlanarak hesaplama yapılabilir mi?


...Kamu ihale mevzuatı uyarınca aritmetik hataların teklif edilen fiyatları gösteren birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda yapılan çarpım ve toplama hatalarını içerdiği, birim miktarda yapılan hataları içermediği anlaşılmaktadır. Teklif birim fiyat üzerinden ihale edilen işlerde, idare tarafından hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutar, isteklinin teklif tutarını oluşturmakta ve bu bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanmaktadır. Teklif birim fiyatlı işler için teklif mektubunun 4’üncü maddesinde istekliler, tekliflerini “Teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarının ve mahiyetinin ihale dokümanda yer alan teknik şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz” beyanıylakabul ve taahhüt etmektedirler. Ayrıca Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesinde teklif mektuplarının teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği ve 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesinde de teklifin esasını değiştirecek nitelikteki eksikliklerin tamamlatılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla birim fiyat teklif cetvelinin birim fiyat teklif mektubunun eki ve ayrılmaz bir parçası olduğu, dolayısıyla birim fiyat teklif cetvelinde yapılacak değişikliklerin de standart forma aykırılık olarak kabul edileceği sonucuna varılmaktadır. Yapılan inceleme neticesinde idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetveli standart formunda 89, 91 ve 94’üncü kalemlerin miktarları virgülden sonra üç haneli olmasına rağmen, başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde anılan kalemlerin miktarlarının virgülden sonraki kısımların yuvarlanması suretiyle iki haneli olarak gösterildiği, böylece idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetveli standart formunda yer alan miktar sütununun söz konusu kalemler için değiştirildiği, bu nedenle idarenin hazırladığı standart forma uygun olmayan teklif verildiği ve söz konusu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan başvuru sahibi tarafından söz konusu ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif mektubu standart formunun Word formatında hazırlandığı, teklif dosyası kapsamında sundukları birim fiyat teklif cetvelinin ise Excel formatında hazırlandığı, birim fiyat ve miktarların çarpımında ise idarece belirlenen virgülden sonraki 3 basamaklı miktarların kullanıldığı, hesaplamada herhangi bir hata olmadığı iddia edilmiş olmakla birlikte, birim fiyat teklif cetvelindeki idarece virgülden sonra üç haneli olarak belirlenen diğer kalemlerin virgülden sonra iki haneye yuvarlanmaksızın standart forma uygun olarak teklif cetveline yansıtıldığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı, kaldı ki idarece belirlenen miktarın yanlış gösterilmesinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.3’üncü maddesi kapsamındaki çarpım ve toplamlarda bilgisayar yazılımından kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılığı olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır.... Toplantı No: 2017/065 Gündem No: 12 Karar Tarihi: 19.12.2017 Karar No: 2017/UY.I-3415
Birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının imzalanmamış olması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?


...Yapılan inceleme birim fiyat teklif mektubunda yer alan toplam teklif bedelinin 1.031.081,40 olduğu, rakam ve yazı ile yazılan tutarların birbiri ile uyumlu olduğu, birim fiyat teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinin 5 sayfadan oluştuğu, birim fiyat teklif mektubunun toplam teklif bedelinin yazılı olduğu ilk sayfası ile birim fiyat teklif cetvelinin yine toplam teklif bedelinin yazılı olduğu son sayfasının imzalı ve kaşeli olduğu, birim fiyat teklif cetvelinin ilk dört sayfasında ise kaşe ve imza bulunmadığı belirlenmiştir.

Birim fiyat teklif cetvelinin birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olduğu, teklif mektubunun usulüne uygun şekilde imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelinin toplam teklif tutarının yer aldığı son sayfasının yine usulüne uygun olarak imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelindeki toplam tutarla teklif mektubundaki tutarın aynı olduğu, imzalı olmayan sayfalar dâhil bütün iş kalemlerinde teklif edilen fiyatların toplam tutarla uyumlu olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemleri sıra numaralarının birbirini takip ettiği ve maddi bütünlük sağlandığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, birim fiyat teklif cetvelinin ilk dört sayfasının kaşesiz ve imzasız olmasının esasa etkili bir aykırılık niteliği taşımadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/035

Gündem No : 48

Karar Tarihi : 12.07.2017

Karar No : 2017/UH.I-1877
Birim fiyat teklif cetvelinin sadece son sayfasının imzalanmış olması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?


... Yapılan inceleme birim fiyat teklif mektubunda yer alan toplam teklif bedelinin 680.395,00 TL olduğu, rakam ve yazı ile yazılan tutarların birbiri ile uyumlu olduğu, birim fiyat teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinin 2 sayfadan oluştuğu, birim fiyat teklif mektubunun toplam teklif bedelinin yazılı olduğu ilk sayfası ile birim fiyat teklif cetvelinin yine toplam teklif bedelinin yazılı olduğu son sayfasının imzalı ve kaşeli olduğu, ancak birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında ise kaşe ve imza bulunmadığı belirlenmiştir. Birim fiyat teklif cetvelinin birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olduğu, teklif mektubunun usulüne uygun şekilde imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelinin toplam teklif tutarının yer aldığı son sayfasının yine usulüne uygun olarak imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelindeki toplam tutarla teklif mektubundaki tutarın aynı olduğu, imzalı olmayan sayfalar dâhil bütün iş kalemlerinde teklif edilen fiyatların toplam tutarla uyumlu olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemleri sıra numaralarının birbirini takip ettiği ve maddi bütünlük sağlandığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasının kaşesiz ve imzasız olmasının esasa etkili bir aykırılık niteliği taşımadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/002 Gündem No: 76 Karar Tarihi: 11.01.2018 Karar No: 2018/UH.II-157
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde giyim ile iş sağlığı ve güvenliği giderleri için ayrı satır açılması gerekli midir?


...İhale konusu iş her ne kadar personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olsa da, ihale dokümanında personel çalıştırılacağına ilişkin düzenlemelere ve çalıştırılacak personel sayılarına yer verilmiştir. İdari Şartname’de personele yönelik her türlü giderin hizmet sunucusuna ait olduğu Teknik Şartname’de ise ihale konusu işte çalıştırılacak olan personel tarafından kullanılacak giyim eşyalarının miktar ve cinslerine detaylı olarak yer verilmiştir. İdari Şartname’de ihale konusu işte çalıştırılacak olan personel sayısına ve personele yönelik her türlü giderin yükleniciye ait olduğunun düzenlendiği, Teknik Şartname’de ise bu personel tarafından kullanılacak giyim eşyalarının miktar ve cinslerine ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verildiği dolayısıyla ihale dokümanı eki birim fiyat teklif cetvelinde her ne kadar giyim giderine ilişkin ayrı bir satır açılmasa da bu hususun teklif verilmesine engel teşkil etmediği, isteklilerin personele ilişkin maliyetlerini hesaplarken personel tarafından kullanılacak giyim giderini de göz önünde bulundurabilecekleri anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde görülmemiştir. Başvuru sahibinin birim fiyat teklif cetvelinde iş sağlığı ve güvenliği giderlerine ilişkin ayrı bir satır açılması gerektiği yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, ihale dokümanında İş Kanunu’na göre işçi sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılması gereken tüm masrafların teklif fiyata dâhil olacağı belirtilmiş olup, her ne kadar incelenen ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı göz önünde bulundurulsa da işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücretinin Kanundan kaynaklanan bir yükümlülük olarak personel maliyetine yansıtılabilecek nitelikte bir gider olduğu görüldüğünden bu giderlerin birim fiyat teklif cetvelindeki diğer kalemlere yansıtılabileceği, bu nedenle birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmamasının ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte aykırılık teşkil etmediği anlaşılmış olup başvuru sahibin bu hususa ilişkin iddiası yerinde görülmemiştir.

Toplantı No : 2017/036

Gündem No : 100

Karar Tarihi : 19.07.2017

Karar No : 2017/UH.III-1965
Birim fiyat teklif cetvelinin el ile doldurulması nedeniyle, teklif tutarının binde birinden daha az hesaplama farklarının aritmetik hata olarak kabul edilmesi mümkün müdür?


...Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.3’üncü maddesinde, elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, …) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıklarının, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyeceği ve bu farklılıkların isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltileceği, yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutarın, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edileceğine yönelik açıklamalara yer verilmiştir. Başvuru sahibinin birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, istekli tarafından birim fiyat teklif cetvelinin “Teklif Edilen Birim Fiyat” ve “Tutarı” sütunlarındaki ile “Toplam Tutar” satırındaki değerlerin el yazısı ile oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler dikkate alındığında, başvuru sahibinin teklif ettiği “Toplam Tutar” ile el ile gerçekleştirilen hesaplama sonucunda elde edilen “Toplam Tutar” arasındaki farkın (3.749.589,33 - 3.749.589,32 = 0,01) 0,01 TL olduğu, istekli tarafından birim fiyat teklif cetvelinin “Teklif Edilen Birim Fiyat” ve “Tutarı” sütunlarındaki ile “Toplam Tutar” satırındaki değerlerin el yazısı ile oluşturulduğu dikkate alındığında söz konusu farkın elektronik araçlar yardımıyla kullanılan tablolama programından kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından el yazısı ile doldurulan birim fiyat teklif cetvelinde toplam tutar kısmında, toplama işlemi esnasında hata yapan isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Toplantı No : 2017/036

Gündem No : 97

Karar Tarihi : 19.07.2017

Karar No : 2017/UY.III-1962
Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunan isteklinin teklifi sınır değer hesaplamasına dahil edilir mi?


...Anılan Tebliğ’in yukarıda yer verilen açık düzenlemesinden sınır değer hesaplamalarında anılan Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca birim fiyat teklif mektubu ve geçici teminat mektubunun usulüne uygun olduğu ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin esas alması gerektiği, “geçerli teklif” ibaresinden anlaşılması gerekenin ilk oturumda teklif mektubu ile geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri olduğu, ilk oturumda veya sonraki oturumlarda eksik belge sunulması, yeterlik kriterlerinin karşılanmaması veya birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunması gibi sebeplerle teklifinin uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin dahi sınır değer hesaplamasını değiştirmeyeceği anlaşılmaktadır. Hal böyle iken, teklif mektuplarının uygunluğuna ilişkin incelemenin hangi unsurlar dikkate alınarak yapılacağının yukarıda aktarıldığı, teklif mektuplarının taşıması zorunlu hususlar arasında birim fiyat teklif cetveli de dikkate alınarak yapılacak bir incelemenin mevzuatta bulunmadığı, Yağız İnşaat Müh. Mad. Gıda Taah. Ot. San. Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif mektubunun mevzuata uygun olduğu, nitekim ihale komisyonu tarafından ihaleye teklif veren tüm isteklilerin teklif mektuplarının mevzuata uygun olduğunun ilk oturumda tespit edildiği ve zarf açma ve belge kontrol tutanağına bağlandığı, yürürlükteki açık mevzuat gereği sınır değer hesaplamasında “geçerli teklif” olarak ihalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin dikkate alınacağı, dolayısıyla anılan Tebliği’nin 45.1.1.5’inci maddesindeki açık düzenleme karşısında anılan isteklinin, birim fiyat teklif cetvelinin 23’üncü sıradaki iş kalemine “0,00 TL” teklif verildiği diğer bir ifadeyle anılan iş kalemine teklif verilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan teklifinin sınır değer hesaplamasına dahil edilmemesi gerektiği yönündeki başvuru sahibi iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmış olup, idarece gerçekleştirilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/036

Gündem No : 81

Karar Tarihi : 19.07.2017

Karar No : 2017/UY.I-1951
Personel çalıştırılacağı öngörülen bir ihaleye ait birim fiyat teklif cetvelinde, personel için ayrı satır açılması gerekli midir?


...6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda işverenin, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu, bu çerçevede; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamakla ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlü olduğu, acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendireceği, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptıracağı ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlayacağı, özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapacağı, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlayacağı, bu eğitimin özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verileceği düzenlendiği anlaşılmıştır.

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olduğu dikkate alındığında iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı gibi 6331 sayılı Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin maliyetlerin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemleri içinde gösterilebileceğinden hareketle bu hususun birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir teklif bileşeni olarak gösterilmesine gerek bulunmadığı değerlendirildiğinden bu açıdan başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No: 2018/012

Gündem No: 25

Karar Tarihi: 27.02.2018

Karar No: 2018/UH.I-492
Birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının imzalanmaması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


...Başvuru sahibi Kısas Cantur Taş. İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, isteklinin sadece ihalenin 2’nci kısmına teklif verdiğinin görüldüğü, tek sayfadan oluşan teklif mektubunda imza ve kaşenin bulunduğu, birim fiyat teklif cetvelinin ise toplam 6 sayfadan oluştuğu, teklif verilen kısma ilişkin bölümün birim fiyat teklif cetvelinin 4’üncü sayfasında yer aldığı ve 6’ncı sayfada ise toplam teklif tutarının yer aldığı, diğer sayfalarda (1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 5’inci) ise öteki kısımlara ilişkin boş cetvellerin yer aldığı, istekli tarafından sadece birim fiyat teklif cetvelinin toplam tutarının yer aldığı son sayfasının imzalanıp kaşelendiği, ancak 2’nci kısma ilişkin teklif cetvelinin 4’üncü sayfasında imza ve kaşenin bulunmadığı, teklif mektubunda yer alan teklif tutarı ile birim fiyat teklif cetvelinin son sayfasında yer alan toplam teklif tutarının birbiri ile uyumlu olduğu görülmüştür. Birim fiyat teklif cetvelinin birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olduğu, teklif mektubunun usulüne uygun şekilde imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelinin toplam teklif tutarının yer aldığı son sayfasının yine usulüne uygun olarak imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelindeki toplam tutarla teklif mektubundaki tutarın aynı olduğu, imzalı olmayan sayfada ilgili kısma ilişkin yer alan tutar ile son sayfada yer alan toplam teklif tutarının uyumlu olduğu, birim fiyat teklif cetvelinin bir bütün olarak değerlendirmesi gerektiği, ayrıca istekli tarafından toplam 4 kısımdan oluşan ihalenin sadece 2’nci kısmına ilişkin teklif verildiği hususları göz önünde bulundurulduğunda, birim fiyat teklif cetvelinin ilgili kısma ilişkin 4’üncü sayfasının kaşesiz ve imzasız olmasının esasa etkili bir aykırılık niteliği taşımadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/052 Gündem No: 73 Karar Tarihi: 19.09.2018 Karar No: 2018/UH.I-1729
Birim fiyat teklif cetvelinin tek bir sayfasında imza ve kaşe bulunmaması nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mümkün müdür?


...Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerinden, teklif mektuplarının ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanacağı, teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda aktarılan niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği, birim fiyat teklif cetvellerinin ise teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanması gerektiği anlaşılmaktadır. İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, ihalenin “Kısas İlkokulu/Ortaokulu” başlıklı 14’üncü kısmının şikâyete konu olduğu ve söz konusu kısıma 2 isteklinin teklif verdiği, başvuru sahibi Kısas Cantur Taşm. İnş. Turz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin idarece “birim fiyat teklif cetvelinde teklif verilen sayfada imza ve kaşe olmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve Mayir Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Başvuru sahibi tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, anılan isteklinin ihalenin sadece “Kısas İlkokulu/Ortaokulu” başlıklı 14’üncü kısmına teklif verdiğinin anlaşıldığı, tek sayfadan oluşan teklif mektubunda imza ve kaşenin bulunduğu, birim fiyat teklif cetvelinin ise toplam 24 sayfadan oluştuğu, teklif verilen kısıma ilişkin bölümün birim fiyat teklif cetvelinin 11’inci sayfasında yer aldığı ve cetvelin 24’üncü sayfasında toplam teklif tutarına yer verildiği, diğer sayfalarda ise öteki kısımlara ilişkin boş cetvellerin yer aldığı, söz konusu istekli tarafından sadece birim fiyat teklif cetvelinin toplam tutarının yer aldığı son sayfasının imzalanıp kaşelendiği ve birim fiyat teklif cetvelinin ihalenin 14’üncü kısmına ilişkin 11’inci sayfasında imza ve kaşenin bulunmadığı, ayrıca teklif mektubunda yer alan teklif tutarı ile birim fiyat teklif cetvelinin son sayfasında yer alan toplam teklif tutarının birbiri ile uyumlu olduğu görülmüştür. Bu çerçevede, anılan istekli tarafından birim fiyat teklif mektubunun ve birim fiyat teklif cetvelinin son sayfasının usulüne uygun olarak imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelindeki toplam tutarla teklif mektubundaki tutarın aynı olduğu, imzalı olmayan sayfada ilgili kısma ilişkin olarak yazılan tutar ile son sayfada yer alan toplam teklif tutarının uyumlu olduğu, birim fiyat teklif cetvelinin birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olduğu ve birim fiyat teklif cetvelinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca istekli tarafından toplam 28 kısımdan oluşan ihalenin sadece 14’üncü kısmına ilişkin teklif verildiği hususu bir arada değerlendirildiğinde, birim fiyat teklif cetvelinin söz konusu kısıma ilişkin 11’inci sayfasının imzasız ve kaşesiz olmasının esasa etkili bir aykırılık niteliği taşımadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/054 Gündem No: 46 Karar Tarihi: 04.10.2018 Karar No: 2018/UH.I-1814