Birim Fiyat Teklif Mektubu

Birim fiyat teklif mektubu üzerinde ihale kayıt numarasının yanlış yazılmış olması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


... Yapılan incelemeler neticesinde başvuru sahibi tarafından sunulan teklif mektubunun yazılı ve imzalı olduğu, ihale dokümanını oluşturan bütün belgelerin okunup kabul edildiğinin belirtildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazıldığı, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmadığı, teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalandığı dolayısıyla yukarıda aktarılan Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, mektubun taşıması zorunlu unsurları bulundurduğu görülmüştür. Teklif mektubundaki ihale kayıt numarası ise teklif mektuplarının zorunlu unsuru olarak belirlenmediğinden ve birim fiyat teklif mektubunda ihale kayıt numarasının yanlış yazılmasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olmadığı değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin teklifinin ihale kayıt numarasının yanlış yazıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No : 2016/048 Gündem No : 19 Karar Tarihi : 24.08.2016 Karar No : 2016/UH.II-2144
Birim fiyat teklif mektubu üzerindeki satırların doldurulması yerine kaşe basılması yeterli midir?


... Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen “Viranşehir-Ceylanpınar İlçeleri İçmesuyu ve Kanalizasyon Tesisleri İdare Malı Malzeme İle Bakım-Onarım Yapım İşi” ihalesinde, 14.12.2016 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi Şelli Mak. İnş. Gıd. Tur. El. Nak. Son. Pet. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklifin, “birim fiyat teklif mektubunda ticaret unvanı, vergi kimlik numarası, adres bilgilerinin yazılmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibi Şelli Mak. İnş. Gıd. Tur. El. Nak. Son. Pet. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu incelendiğinde, teklif sahibinin adı ve soyadı/ticaret unvanı, uyruğu, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, adresi, telefon ve faks numarası satırlarının doldurulmadığı görülmüştür. Ancak anılan istekli tarafından teklif mektubunun sonunda yer alan “Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı” bölüme basılan kaşede ticaret unvanı, adresi, telefon ve faks numarası ile vergi kimlik numarasına ilişkin bilgilerinin yer aldığı, söz konusu bilgilerin başvuru sahibi istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan ticaret sicil gazetesinde yer alan bilgiler ile de aynı olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.... Toplantı No: 2017/006 Gündem No: 52 Karar Tarihi: 26.01.2017 Karar No: 2017/UY.I-337
Birim fiyat teklif mektubunda teklif fiyatının kuruş kısmında rakam ve yazı arasında fark olması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


Yukarıda yer verilen Kanun ve Yönetmelik hükümlerinde isteklilerce teklif edilen bedellerin rakam ve yazı ile ayrı ayrı yazılmasının istenmesi ve bunlar arasındaki uyumsuzluğun teklifin geçerliğini etkileyen bir unsur olarak değerlendirilmesinin amacı; rakamsal değerlerin yazımından kaynaklanan muhtemel okuma zorluk veya farklılıkların giderilmesi, sonradan üçüncü şahıslarca teklif üzerinde değişiklik veya düzeltme yapılmasının önlenmesi, istekli ile idare arasında doğması muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçilmesi gibi hususlardır. Bu bağlamda, şikâyete konu birim fiyat teklif mektubunda yazı ile yazılan teklif bedelinin, “Bir milyon ikiyüzdoksandörtbinikiyüzon Türk Lirası” olması gerekirken “Bir milyon ikiyüzdoksandörtbinikiyüzdokuz Türk Lirası Yüz Kuruş” ifadesine yer verildiği, söz konusu uyumsuzluğun rakam ile yazılan teklif bedeli dışında bir parasal tutarın anlaşılmasına yol açtığı, bu durumun da teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygunluğu hususunda tereddüde sebebiyet verdiği ve teklif edilen tutara ilişkin belirsizliğe yol açtığı anlaşıldığından, idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması kararının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Öte yandan, ihalenin şikâyete konu kısımlarının yaklaşık maliyeti dikkate alındığında 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca ödenmesi gereken itirazen şikâyet başvuru bedelinin 7.415,00 TL olduğu, başvuru sahibi tarafından toplam yaklaşık maliyet üzerinden 11.123,00 TL’nin Kurum hesaplarına yatırıldığı, bu nedenle fazla ödendiği tespit edilen 3.708,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği anlaşılmıştır. Toplantı No: 2017/050 Gündem No: 86 Karar Tarihi: 04.10.2017 Karar No: 2017/UM.II-2711
Birim fiyat teklif mektubunda, teklife esas para biriminin belirtilmemesi nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


Anılan isteklinin ihale dokümanında yalnızca Türk Lirası olarak teklif verileceği belirtilmiş olan başvuruya konu ihaleye sunmuş olduğu teklif mektubunda ihale dokümanını oluşturan tüm belgelerin okunduğunun, anlaşıldığının ve kabul edildiğinin beyan edildiği, teklif tutarının rakam ve yazı ile birbirine uyumlu olarak yazıldığı dikkate alındığında, bu hususun anılan teklifi geçersiz kılmayacağı ve söz konusu standart form esas alınmadan teklif sunulduğu yönünde bir değerlendirmede bulunulamayacağı anlaşılmıştır. Bununla birlikte isteklilerce teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında sunulması gereken geçici teminat kriterini yerine getirmek amacıyla Bmd Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri Limited Şirketi’nin sunduğu geçici teminat mektubunda para birimi olarak Türk Lirası ibaresinin bulunduğu, geçici teminat tutarı olan 3.000,00 TL’nin ise para birimi belirtilmeksizin teklif edilen bedelin %3’ü olan 1.309,50 TL’den yüksek olduğu hususları dikkate alındığında, isteklinin gerçek iradesinin açıkça tespit edilebildiği, adı geçen isteklinin teklif ettiği tutarın para biriminin Türk Lirası olduğu konusunda tereddüt ya da çelişki oluşturacak bir durumun söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, İdari Şartname’nin 21 inci maddesinde tekliflerin Türk Lirası üzerinden verileceğinin açıkça belirtilmesi ve tekliflerin yalnızca bir para birimi esas alınarak hazırlanmasının zorunlu olması sebebiyle bu konuda herhangi bir belirsizliğin oluşmayacağı açık olmakla birlikte, istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubundan birim fiyat teklif mektubunda yer alan tekliflerin hangi para birimi esas alınarak hazırlandığının anlaşılabilmesi sebebiyle, birim fiyat teklif mektubu ve eki olan birim fiyat teklif cetvelinde teklife esas para birimine yer verilmemesi sonucunda oluşan şekli aykırılığın, isteklinin teklifinin esasına etki edecek nitelikte bir eksiklik olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/050 Gündem No: 81 Karar Tarihi: 04.10.2017 Karar No: 2017/UH.II-2706
Birim fiyat teklif mektubuna özel ortağın adının yazılmamış olması gerekçesiyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


1.12.2014 tarihinde yapılan ihaleye 8 isteklinin katıldığı, başvuru sahibi Galata Tem. Loj. Dest. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Atlas Ser. Otom. Tem. Gıda Sağ. Hiz. Dağ. İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın teklifinin “Teklif sahibinin adı ve soyadı / Ticaret Unvanı” hanesinde özel ortağa ait bilgilerin yazılmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 12.12.2014 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Hanoğlu Tem. Hiz. Taah. Yem. Yön. Dan. Rek. Cen. Bil. Hiz. İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. - Öner Nak. Turz. İnş. Otom. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, Çeip Gıda Paz. Turz. Dan. İnş. Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Önar Araş. Yön. Dan. İns. Kay. Tem. Gıda İnş. Turz. Taş. San ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Başvuru sahibi tarafından idareye sunulan birim fiyat teklif mektubu ile eki birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde “Teklif sahibinin adı ve soyadı / Ticaret Unvanı” hanesinde Galata Tem. Loj. Dest. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., “Vergi Kimlik Numarası” hanesinde yine anılan firmanın vergi kimlik numarasının yer aldığı, özel ortağın unvanının ve vergi kimlik numarasının söz konusu hanelere yazılmadığı, ancak birim fiyat teklif mektubu ile eki birim fiyat teklif cetvelinin hem pilot ortak Galata Tem. Loj. Dest. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. hem de özel ortak Atlas Ser. Otom. Tem. Gıda Sağ. Hiz. Dağ. İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından kaşelenerek imzalandığı, bu itibarla her ne kadar “Teklif sahibinin adı ve soyadı / Ticaret Unvanı” hanesinde özel ortağa ilişkin bilgilere yer verilmemişse de birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvelin özel ortak tarafından kaşelenerek imzalandığı için özel ortağın vergi kimlik numarası ile ticaret unvanının belge üzerinde yer aldığı, ayrıca 11.12.2014 tarihinde düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağı incelendiğinde başvuru sahibi tarafından iş ortaklığı beyannamesinin sunulduğu anlaşıldığından idare tarafından birim fiyat teklif mektubunun “Teklif sahibinin adı ve soyadı / Ticaret Unvanı” hanesinde özel ortağa ait bilgilere yer verilmediği gerekçesi ile başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2015/010 Gündem No: 21 Karar Tarihi: 04.02.2015 Karar No: 2015/UH.I-384
İlk oturum kapatıldıktan sonra birim fiyat teklif mektubu ve teminat mektubu yeniden değerlendirilebilir mi?


...Diğer yandan, başvuru sahibinin “İhalenin ilk oturumunda düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağının iptal edilerek, katılımcılar olmadan söz konusu tutanağın yeniden düzenlenip geçici teminat mektuplarının birinin uygun olmadığının belirtilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu” iddiasına ilişkin olarak, ihalenin ilk oturumunda ihale komisyonunca düzenlenen zarf açma belge kontrol tutanağında Ulusal Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.ye ilişkin “Teminat” satır/sütununda “uygun” ibaresine yer verilerek tutanağın düzenlenmesine karşın, ilk oturumun kapatılmasıyla birlikte ihale komisyonu üyelerince gerçekleştirilen ayrıntılı değerlendirmeler neticesinde Ulusal Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ve Fibabanka A.Ş. tarafından düzenlenen geçici teminat mektubunun ihale dokümanı kapsamında yer verilen geçici teminat mektubu standart formuna uygun olmadığının tespit edilmesi üzerine isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde idarece karar alınmasında mevzuat hükümlerine aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır....

Toplantı No : 2017/039

Gündem No : 92

Karar Tarihi : 09.08.2017

Karar No : 2017/UH.III-2203
Birim fiyat teklif mektubunda kaşe bulunmaması gerekçesiyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


...Başvuru sahibine ait teklif dosyası incelendiğinde, birim fiyat teklif mektubu ile eki birim fiyat teklif cetvelinin imzalı olduğunun görüldüğü, ancak imzalanan kısımda herhangi bir ad, soyad veya ticaret unvanı bilgisi ile kaşenin mevcut olmadığı, diğer yandan teklif dosyası kapsamında sunulan belgelere bakıldığında, söz konusu imzanın, anılan istekliyi münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili olan Yılmaz Nurlu’ya ait olduğunun anlaşıldığı, bahsi geçen hususa ilişkin 31.05.2013 tarihli imza sirkülerinin de teklif dosyasında bulunduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, teklif mektubunda, imzanın bulunduğu kısımda kaşeye ayrıca yer verilmemiş olmasının bir eksiklik olarak değerlendirilmeyeceği, zira anılan Yönetmelik’in 54’üncü maddesinde isteklinin ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanması gerektiğinin hüküm altına alındığı, bu minvalde teklif mektubunun üst kısmında isteklinin ticaret unvanının, adresinin ve diğer bilgilerinin bulunduğu, bu doğrultuda teklif mektubu içerisinde yer alan bir bilginin salt teklif mektubunun sol alt kısmında tekrarlanmamış olmasının, teklif mektubunun usule aykırı olduğu sonucunu doğurmayacağı, ayrıca teklif mektubunun ve eki teklif cetvelinin anılan istekliyi münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili olan Yılmaz Nurlu tarafından imzalandığının anlaşıldığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, söz konusu isteklinin bahsi geçen gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Toplantı No: 2017/056 Gündem No: 35 Karar Tarihi: 08.11.2017 Karar No: 2017/UY.II-2993
Birim fiyat teklif mektubunda vergi kimlik numarasının yanlış yazılması nedeniyle teklifin değerledirme dışı bırakılmasına karar verilebilir mi?


...Bu çerçevede, anılan istekli tarafından teklif mektubunda 1020376494 vergi kimlik numarasının belirtildiği, teklif dosyasında sunulan imza sirkülerinde 8990116500 vergi kimlik numarasının belirtildiği görülmüştür. 8990116500 kimlik numarası ile EKAP aracılığıyla yapılan sorgulamada, Ulus İnşaat Makine Müh. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait bilginin edinildiği, ayrıca her iki numara ile “www.intvrg.gib.gov.tr” adresinden yapılan vergi kimlik numarası doğrulamasına ilişkin sorgulamada elde edilen bilgiler neticesinde 100376494 nolu vergi kimlik numarasının Atika Mimarlık Mühendislik Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait olduğu, 1020376494 nolu vergi kimlik numarasının Ulus İnşaat Makine Müh. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait olduğu anlaşılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde, söz konusu isteklinin teklif mektubunda belirttiği vergi kimlik numarasının kendisine ait olmadığı ve teklif dosyasında sunulan imza sirkülerinde yer alan vergi kimlik numarası ile uyumlu olmadığı, dolayısıyla teklif mektubunun usulüne uygun şekilde düzenlenmediği anlaşılmış olup, idarenin Ulus İnşaat Makine Müh. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifini değerlendirme dışı bırakması işleminde mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla anılan isteklinin teklif mektubu usulüne uygun olmadığından, sınır değer hesabına katılmamasında da mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.... Toplantı No: 2017/064 Gündem No: 45 Karar Tarihi: 13.12.2017 Karar No: 2017/UY.II-3346
Teklif mektubunun esasa etkili olmayan yönleriyle standart forma aykırı olarak düzenlenmesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?


...Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemelerinden başvuru ve teklif mektuplarının ilgili Yönetmelik ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanacağı, teklif mektubunun taşıması zorunlu hususlarının yazılı olması, ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi, ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması olarak belirtildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği, taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamayacağı belirtilmektedir. Bu itibarla sunulan teklif mektubunun içeriğinin ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif mektubu standart formu (KİK015.3/Y) ile uyumlu olduğu, her ne kadar teklif mektubunun başlığının “Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu” olarak düzenlendiği görülse de teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin, teklif mektubunun başlığı dışında standart forma uygun olarak düzenlendiği, söz konusu aykırılığın esasa etkili olmadığı, bu nedenle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/036

Gündem No : 104

Karar Tarihi : 19.07.2017

Karar No : 2017/UY.III-1969
Para biriminin "TL" olarak yazılması gerekirken "BİN" olarak yazılması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?


...Yapılan incelemede söz konusu teklif mektubunda yazı ile belirtilen tutara ilişkin ifadenin sonunda fazladan “BİN” ibaresinin yer aldığı, anılan ibarenin tek başına anlam ifade ettiği ve sayı birimi olduğu, ilgili hatanın yanlış anlaşılmaya mahal verecek nitelikte olduğu, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygunluğu hususunda tereddüde yol açtığı, sonuç olarak başvuru sahibi istekli tarafından teklif edilen tutara ilişkin bir belirsizliğin olduğu, dolayısıyla, anılan isteklinin birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun alarak yazılmamasının, Kanun’un 30’uncu maddesine ve Yönetmelik’in 54’üncü maddesine aykırılık taşıdığı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2018/001 Gündem No: 84 Karar Tarihi: 04.01.2018 Karar No: 2018/UY.I-75
Birim fiyat teklif mektubunda yerli istekli olduğunun belirtilmemesi nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


...Milenyum Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif mektubunun başvuru sahibinin iddiası kapsamında incelemesi neticesinde, birim fiyat teklif mektubu standart formunun 3’üncü satırındaki ibarede yer alan “[yerli/yabancı]” ifadesindeki “yerli” ya da “yabancı” ifadelerinden herhangi birinin anılan isteklinin sunduğu birim fiyat teklif mektubunda belirtilmediği, ancak söz konusu isteklinin sunduğu anılan mektupta uyruğunun T.C. olduğu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir şirket olduğu teklifi kapsamında sunulan Ticaret Sicili Gazetesi’nden anlaşılmıştır. Yukarıda yer alan mevzuat uyarınca tüzel kişilerin yerli istekli olduklarının teklifleri kapsamında sunduğu belgeler üzerinden değerlendirileceği, idarece yapılan değerlendirmede Milenyum Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin yerli istekli olmadığına dair herhangi bir tespitte bulunulmadığı, anılan Tebliğ’in yukarıda yer alan açıklaması doğrultusunda, tüzel kişiliğin yerli istekli olup olmadığına ilişkin tereddüt bulunması halinde anılan isteklinin teklifi kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilebileceği, İdari Şartname’nin 8’inci maddesinde yapılan düzenleme ile bahse konu ihaleye sadece yerli isteklilerin katılabileceği, idarece anılan isteklinin sunduğu birim fiyat teklif mektubunda salt “[yerli]” ibaresinin bulunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, söz konusu isteklinin yerli istekli olduğuna ilişkin olarak ise birim fiyat teklif mektubunda uyruğunun T.C. olduğunun belirtildiği, Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş bir şirket olduğu teklifi kapsamında sunulan Ticaret Sicili Gazetesi’nden anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2018/002 Gündem No: 59 Karar Tarihi: 11.01.2018 Karar No: 2018/UY.II-131
Birim fiyat teklif mektubunda, teklif tutarının yazıyla hatalı olarak yazılması durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


...Yapılan incelemede, söz konusu teklif mektubunda, “7.319.947,50”nin yazı ile“yedimilyonüçyüzondokuzbindokuzyüzkırkyediliraellikuruş” şeklinde yazılması gerekirken, “yedimilyonüçyüzondokuzbindörtyüzkırkyediliraellikuruş " şeklinde yazıldığı, anılan mevzuat hükümleri gereği, teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmasının zorunlu olduğu, başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda yer alan bedelin bu kurala uygun olarak yazılmadığı, teklif mektubunda yer alan rakamın yazı ile doğru bir şekilde ifade edilemediği, farklı tutarlar olduğu anlaşılmıştır.... Toplantı No: 2018/009 Gündem No: 67 Karar Tarihi: 14.02.2018 Karar No: 2018/UH.I-429
Birim fiyat teklif mektubunda kayıtlı elektronik posta adresine (KEP adresi) yer verilmemesi nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


...Başvuru sahibi isteklinin teklif mektubunda KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresine yer vermediği, adres bilgisine yönelik olarak anılan istekli tarafından kaşeli ve imzalı adres beyanının yer aldığı görülmektedir. İdarenin cevabında başvuru sahibinin İdari Şartname’nin 46.1’inci maddesinde belirtilen şartları yerine getirmediği belirtilmekle birlikte, anılan maddede yer alan isteklilerin Osmaniye sınırları içerisinde ofisinin bulunmasına yönelik düzenlemeye ilişkin olarak, 29.01.2018 tarihli ihale komisyonu kararında bir değerlendirmenin yapılmadığı, anılan kararda başvuru sahibinin teklif mektubunda KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresine yer vermediği gerekçesine yer verilerek değerlendirme dışı bırakıldığı görülmektedir. İdari Şartname’de “İstekli firmalar birim fiyat teklif mektubunda kayıtlı elektronik posta adreslerini iletişim bilgileri ile paylaşacaklardır. İstekli olacak firmaların ulaşılabilirlik açısından Osmaniye ili sınırları içerisinde ofisinin olmalıdır” maddesi düzenlenmiş olmakla birlikte, ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu standart formunun İdari Şartname'nin yukarıda yer alan maddesinde istenilen şartı sağlayacak şekilde düzenlenmediği, “Elektronik posta adresi” ne ilişkin olarak ayrı bir satır açılmadığı veya ayrıca belirtilmediği, ayrıca idare tarafından başvuru sahibi istekliye 29.01.2018 tarihinde EKAP üzerinden ihale komisyonu kararının gönderildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin birim fiyat teklif mektubunda kayıtlı e-posta adresi bulunmadığı gerekçesiyle yapılan değerlendirmenin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2018/016

Gündem No: 60

Karar Tarihi: 14.03.2018

Karar No: 2018/UY.I-591
Birim fiyat teklif mektubunda idarenin adının yanlış yazılmış olması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


...Söz konusu teklif mektubunda idare adının “Nusaybin Belediye Başkanlığı Fen işleri Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına” şeklinde yazılmış olması gerekirken “Midyat Beldiye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına” şeklinde farklı yazılmış olduğu tespit edilmekle birlikte, aktarılan mevzuat hükmünde teklif mektubunun taşıması gereken zorunlu hususlar arasında idare adının teklif mektubunda bulunması şartının sayılmadığı ve başvuru sahibine ait teklif mektubunda yer alan ihale kayıt numarası ve ihale adı bilgisinin şikâyete konu ihaleye ait olduğu, bu çerçevede somut ihalede idare adının farklı yazılmasının başvuru sahibinin teklifinin bağlayıcılığı noktasında tereddüte sevk eden bir durum ortaya çıkarmadığı, bu nedenle de idarece başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Öte yandan idarece şikâyete verilen cevapta ihale kayıt numarasının teklif mektubunda doğru yazılmış olmasının yeterli olacağını belirten Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.2.1.1’inci maddesinin yürürlükten kaldırıldığının ifade edildiği görülmüştür. Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “…Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. …” hükmünün yer aldığı, yürürlükten kaldırılmış olan bahse konu Tebliğ maddesinin teklif mektubuna ilişkin olmadığı, teklif zarfına ilişkin bir düzenleme olduğu görülmüştür.... Toplantı No: 2018/053 Gündem No: 49 Karar Tarihi: 26.09.2018 Karar No: 2018/UY.II-1775