Düzeltme İlanı ve Zeyilname

İhale dokümanının ilana yansıyan hükümlerinde zeyilname ile değişiklik yapılmış olması ihalenin iptal edilmesini gerektirir mi?


25.07.2017 tarihinde yayımlanan ihale ilanında ihale tarihinin 28.08.2017 olduğu, ancak idare tarafından 16.08.2017 düzenlenen zeyilname ile ihale tarihinin istekliler arasında resmi tatil günüyle, idari izin günleri arasında anlam karmaşası yaşanması ihtimali düşünülerek ihalenin 11.09.2017 tarihine ertelendiği anlaşılmıştır. Yukarıda yer alan Kanun maddesine göre ihale dokümanında değişiklik yapılmasını zorunlu kılacak bir durumun varlığı halinde, bunu gerektiren sebep ve zorunlulukların bir tutanakla tespit edileceği, önceki ilânların geçersiz sayılacağı ve yeniden ilan yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Başvuru sahibinin iddia konusu ettiği düzenlemelerin ilana yansıyan düzenlemeler olduğu hususunda bir tereddüt bulunmamakla birlikte, söz konusu düzenlemenin isteklilerin teklif sunmasına engel olmayacağı, aksine bahse konu ihalede başka tekliflerin sunulmasına da imkan verdiği, nitekim düzenlenen zeyilname ile ihale tarihinin 28.08.2017 tarihinden 11.09.2017 tarihine ertelendiği ve başvuru sahibinin de 29.08.2017 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde istekliler arasında resmi tatil günüyle, idari izin günleri arasında anlam karmaşası yaşanması ihtimali düşünülerek ihalenin ileri bir tarihe ertelenmesi işleminin başvuru sahibinin ihaleye katılımı etkilemeyeceği, teklif sunmasına engel olmayacağı ve esasa etkili bir aykırılık oluşturmayacağı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/051 Gündem No: 65 Karar Tarihi: 11.10.2017 Karar No: 2017/UH.I-2782