top of page
 • Sınır değer belirlenerek ilk oturum tamamlandıktan sonra, ikinci oturumda yapılacak değerlendirme ile sınır değer değiştirilebilir mi?"
  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre, ihale komisyonunun; ilk oturumda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığını ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığını kontrol edeceği, anılan Kanun’un 37’nci maddesine göre ise, ikinci oturumda ihale komisyonu, tekliflerin değerlendirilmesine geçip, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar vereceği, daha sonra ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçip, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığını inceleyeceği ve uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifleri değerlendirme dışı bırakacağı anlaşılmıştır. Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1’inci ve 45.1.1.5’inci maddelerinde 25.01.2017 tarihinde yapılan değişiklik ile de yapım işleri ihalelerinde, Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubunu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin “geçerli teklif” olarak dikkate alınacağı ve geçerli teklifler tespit edildikten sonra sınır değer tutarının hesaplanacağı görülmüştür. Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacak ve geçerli teklifler tespit edildikten sonra sınır değer tutarı hesaplanacaktır. Bununla birlikte yukarıda yer alan düzenlemelere göre teklif dosyası kapsamında sunulan teklif mektuplarının ihale dokümanı kapsamında bulunan teklif mektubu standart formuna uygun olması ve usulüne uygun olmayan teklif mektuplarının tespit edilmesi halinde söz konusu isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, idarece hazırlanarak ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilen teklif mektubu standart formunda isteklilerce değişiklik yapılmasının mümkün olmadığı ve teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından idarece düzenlenen teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği anlaşılmaktadır. Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve yapılan tespitler birlikte değerlendirildiğinde, isteklilerce teklif dosyası kapsamında sunulan teklif mektuplarının ihale dokümanı kapsamında bulunan teklif mektubu standart formuna uygun olması ve usulüne uygun olmayan teklif mektuplarının tespit edilmesi halinde söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, idarece hazırlanarak ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilen teklif mektubu standart formunda isteklilerce değişiklik yapılmasının mümkün olmadığı ve teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından idarece düzenlenen teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği, İdare tarafından birinci oturumda bahsi geçen isteklilerin teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı belirlemesi yapılıp teklif mektuplarının “uygun” olarak işaretlemesi yapılsa bile, anılan Kanun’un 37’nci maddesine göre, ikinci oturumda ihale komisyonunun, tekliflerin değerlendirilmesine geçip, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen istekliler ile teklif mektupları usulüne uygun olarak düzenlenmeyen isteklileri ikinci oturumda da belirleyip değerlendirme dışı bırakabileceği yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden anlaşılmaktadır. Toplantı No : 2017/029 Gündem No : 83 Karar Tarihi : 14.06.2017 Karar No : 2017/UY.III-1692
 • Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunan isteklilere ait teklifler, sınır değer hesaplamasında dikkate alınır mı?"
  Ahkut İnş. Tic. A.Ş.ye ilişkin olarak birinci oturumda birim fiyat teklif cetvelinin “uygun değil” olarak işaretlendiği görülmekle birlikte, ihale komisyonu kararında “Yapılan ayrıntılı değerlendirme neticesinde; isteklilerden Ahkut İnş. Tic.A.Ş.’nin birim fiyat teklif mektubunda 3 sıra numaralı “DSİ/224-01,DSİ/224-02, DSÎ/224-03, DSİ/224-04, DSİ/224- 06,DSÎ/224-12 ye DSÎ/224-18” poz numaralı iş kalemlerinde ve dolayısıyla toplam tutar mbölümünde aritmetik hata yaptığı tespit edilmiştir.” şeklinde bir değerlendirme yapılarak, anılan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır. İsteklilerin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı hususunun sınır değer hesaplanmasında dikkate alınmaması, “teklif mektubu” ve “geçici teminatı” usulüne uygun olan isteklilerin sınır değer hesaplamasına dahil edilmesi gerektiği anlaşıldığından Ahkut İnş. Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olduğu ancak sınır değer hesaplamasında; anılan isteklinin teklifi dikkate alınarak sınır değer hesaplamasının yapılması gerektiği... Toplantı No : 2017/029 Gündem No : 83 Karar Tarihi : 14.06.2017 Karar No : 2017/UY.III-1692
 • Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunan isteklinin teklifi, sınır değer hesabında dikkate alınır mı?"
  Öte yandan yapılan incelemede; idarece teklif sınır değerin ilk oturumda geçici teminat mektubu ve birim fiyat teklif mektubu uygun olduğu tespit edilen 36 teklif esas alınarak 4.464.245,82 TL olarak belirlendiği anlaşılmakla birlikte; sınır değer hesabına teklifi birim fiyat teklif cetvelindeki aritmetik hata nedeniyle değerlendirme dışı bırakılan Nekay Yapı Yönetim Ltd. Şti.nin dahil edilmediği görülmüş olup, anılan isteklinin birim fiyat teklif mektubunun usulüne uygun sunulduğu anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin de sınır değer hesabına dahil edilmesi gerektiği, bu şekilde hesaplandığında sınır değerin 4.462.322,53 TL olduğu….. Toplantı No : 2017/029 Gündem No : 22 Karar Tarihi : 14.06.2017 Karar No : 2017/UY.II-1642
 • Personel taşıma ihalesinde hangi sınır değer katsayısı kullanılmalıdır?
  Yapılan incelemede 19.04.2017 tarihli ihale komisyon kararında yer alan ifadelerden www.ihale.gov.tr internet sitesi üzerinde yer alan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespit modülü kullanılarak sınır değerin 1.944.937,34 TL olarak belirlendiği sınır değer tespitinde sınır değer tespit katsayısının “Diğer Hizmetler (0.83)” olarak alındığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin iddia ettiği şekilde ihale konusu işin araç kiralama hizmeti olmadığı, araç kiralama işinin nevi itibariyle hizmet alımı suretiyle belirli bir süre taşıt edinilmesi olduğu, ancak ihale konusu işin bir taşıt edinimi ve tam zamanlı olarak o taşıttan bir yararlanma değil, yalnızca personele sabah ve akşam olmak üzere servis hizmeti verilmesi olduğu, söz konusu personel taşıma işleri için hususi bir sınır değer tespit katsayısı belirlemesi Kamu İhale Kurumu tarafından yapılmadığı anlaşıldığından idarece ihale konusu işin diğer hizmetler sınıfına dahil edilerek R katsayısının “Diğer Hizmetler (0.83)” olarak alınmasının mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte İdari Şartname’de OKAS kodu yanlış belirlenmiş olsa dahi bunun ihalenin esasını etkileyecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No : 2017/028 Gündem No : 87 Karar Tarihi : 07.06.2017 Karar No : 2017/UH.I-1621
 • Birim fiyat teklif mektubundaki eksikliğin ikinci oturumda fark edilmesi nedeniyle, ilk oturumda belirlenen sınır değer ikinci oturumda değiştirilebilir mi?"
  İsteklinin teklif mektubundaki eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olduğu, söz konusu eksikliğin ihale komisyonunca ikinci oturumda fark edilmesi ve ilk oturumun sonunda isteklilere tekliflerinin geçerli olduğunun belirtilmesi nedeniyle, standart forma uygun olmayan teklif mektubunun oluşturduğu mevzuata aykırılığın idarece görmezden gelinerek, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkralarına aykırı bir şekilde idari işlem tesis edilemeyeceği açıktır. Bu bağlamda, Hca İnşaat A. Ş. - Genel İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklif dosyasındaki birim fiyat teklif mektubunun standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirilme dışı bırakılması ve söz konusu teklifin geçerli teklif olarak değerlendirilmeyip sınır değer hesabında dikkate alınmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No : 2017/032 Gündem No : 47 Karar Tarihi : 23.06.2017 Karar No : 2017/UY.II-1770
 • Öğrenci servis hizmeti alımı ihalelerinde sınır değer katsayısı ne olmalıdır?
  ...İhale konusu işin araç kiralama hizmeti olmadığı, araç kiralama işinin nevi itibariyle hizmet alımı suretiyle belirli bir süre taşıt edinilmesi olduğu, ancak ihale konusu işin bir taşıt edinimi ve tam zamanlı olarak o taşıttan bir yararlanma değil, yalnızca öğrenci servis hizmeti verilmesi olduğu, söz konusu öğrenci taşıma işleri için hususi bir sınır değer tespit katsayısı belirlemesinin Kamu İhale Kurumu tarafından yapılmadığı anlaşıldığından idarece ihale konusu işin diğer hizmetler sınıfına dahil edilerek R katsayısının “Diğer Hizmetler (0.83)” olarak alınmasının mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.... Toplantı No: 2017/057 Gündem No: 80 Karar Tarihi: 15.11.2017 Karar No: 2017/UH.II-3090
 • İhale dokümanının satın alınmaması/indirilmemesine rağmen sunulan teklif sınır değer hesabında dikkate alınabilir mi?
  ... Yukarıda yer alan mevzuat hükmü ve Tebliğ açıklamaları ile Ark Su İnş. San ve Tic. A.Ş- Maz İnş. Taah. Pet. Nak. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından teklif mektubu ile geçici teminat mektubu dahil yeterlik belgeleri idareye teslim edilmek suretiyle ihaleye şeklen teklif verildiği anlaşılmış olsa da, ihaleye teklif vermenin ön koşulu olan ihale dokümanın satın alınması veya EKAP üzerinden indirilmesi işleminin söz konusu iş ortaklığı tarafından gerçekleştirilmediği, yukarıda aktarılan Tebliğin 45.1.1.5’inci maddesi gereğince sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin geçerli teklif olarak dikkate alınacağı, bu doğrultuda adı geçen iş ortaklığının mevzuata göre istekli sıfatını haiz olması bir yana, istekli olabilecek sıfatını dahi kazanmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin fiyat teklifi dikkate alınmaksızın idarece yapılan sınır değer hesabı sonucunda ihalenin karara bağlanması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/059 Gündem No: 61 Karar Tarihi: 23.11.2017 Karar No: 2017/UY.I-3147
 • Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif tutarı ile birim fiyat teklif mektubundaki teklif tutarı uyumlu olmayan isteklinin teklifi sınır değer hesaplamasına dahil edilir mi?
  ...Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda, teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri geçerli teklif olarak dikkate alınacak ve geçerli teklifler tespit edildikten sonra sınır değer tutarı hesaplanacaktır. Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve tespitler ışığında, isteklilerin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan toplam tutar ile birim fiyat teklif mektubunda bulanan tutarın birbiri ile aynı olması gerektiği, bahse konu isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olmadığı, birim fiyat teklif cetvelinde hesaplanan toplam tutarın birim fiyat teklif mektubuna doğru bir şekilde aktarılması gerektiği, istekli tarafından hangi tutarın teklif edildiğinin anlaşılamadığı, iddia konusu hususun ihale komisyonu tarafından ilk oturumda tespit edildiği, teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olduğu ilk oturumda tespit edilen isteklilerin sınır değer hesaplamasına dahil edilmesi gerektiği anlaşıldığından Dirgün İnş. Turizm Doğalgaz Teks. Gıda Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının ve sınır değer hesaplamasında anılan isteklinin teklifinin dikkate alınmayarak sınır değer hesaplamasının yapılmasının gerektiği, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/068 Gündem No: 75 Karar Tarihi: 27.12.2017 Karar No: 2017/UY.II-3515
 • Birim fiyat teklif mektubundaki hatanın ilk oturumdan sonra fark edilmesi halinde sınır değerin yeniden hesaplanması gerekir mi?
  ...Yukarıda aktarılan Kanun’un 36 ve 37’nci maddelerinde, ihale komisyonu tarafından, ilk oturumda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığının ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edileceği, ikinci oturumda ise tekliflerin değerlendirilmesine geçilip, öncelikle ilk oturumda belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı, daha sonra isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçileceği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1’inci ve 45.1.1.5’inci maddelerinde ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin “geçerli teklif” olarak dikkate alınacağı ve geçerli teklifler tespit edildikten sonra sınır değer tutarının hesaplanacağı anlaşılmakla birlikte; teklif mektubu uygun olmayan istekli ikinci oturumda belirlenip değerlendirme dışı bırakılsa dahi, birinci oturumda uygun olarak değerlendirildiği gerekçesiyle “geçerli teklif” olarak sayılamayacağı ve sınır değer hesaplamasına dahil edilmemesi gerektiği sonucuna varılmış olup, idare tarafından ikinci oturumda teklif mektubunun uygun olmadığı tespiti ve buna bağlı olarak sınır değer hesabı yapılarak anılan isteklinin sınır değer hesaplamasına dahil edilmemesinde mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.... Toplantı No: 2017/068 Gündem No: 26 Karar Tarihi: 27.12.2017 Karar No: 2017/UY.I-3485
 • İmza beyannamesini sunmayan istekliye ait birim fiyat teklif mektubu sınır değer hesaplamasında dikkate alınır mı?
  ...Bu çerçevede, Tebliğ açıklamaları doğrultusunda Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacak ve geçerli teklifler tespit edildikten sonra sınır değer hesaplanacaktır. İsteklilerin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı hususu, teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelindeki imzanın imza sirkülerindeki imza ile aynı olup olmadığı hususu ile diğer belgelerin ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığı yönündeki değerlendirmeler anılan Kanun’un 37’nci maddesi gereğince ikinci oturumda değerlendirilecek ve sınır değer hesabında bu değerlendirme dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelindeki imzaya ait imza beyannamesinin uygun şekilde sunulup sunulmadığına ilişkin değerlendirmenin ihalenin ilk oturumunda yapılmayacağı, sınır değer hesabında da bu hususun dikkate alınmayacağı anlaşılmıştır. Toplantı No: 2018/002 Gündem No: 85 Karar Tarihi: 11.01.2018 Karar No: 2018/UY.II-166
 • Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı ihalesinde sınır değer asgari işçilik maliyeti olarak belirlenebilir mi?
  ...Bahse konu ihalenin “Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüz Resmi Hizmetlerin Yürütülmesi Amacıyla 02.01.2018-31.12.2020 Tarihleri Arasında 1 Adet Sürücülü 3 Adet Sürücüsüz Dizel Sedan Otomobil Kiralama” işi olduğu, söz konusu işin yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde, 1 sürücü maliyetinin %4 sözleşme gideri dâhil toplam 97.444,80 TL, firma kârının 2.810,91 TL, 4 adet araç maliyetinin ise 263.232,00 TL ve toplam yaklaşık maliyetin 363.487,71 TL olarak hesaplandığı, dolayısıyla niteliği gereği ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olmadığı sonucuna varılmıştır. Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemeleri üzerinden işin süresi boyunca bir sürücü maliyeti hesaplandığında, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde şoförlerin maaşlarının, brüt asgari ücretin % 10 fazlası olacağı, şoföre 22 gün üzerinden brüt 7,70 TL yol ücreti verileceği, yemek ücreti ise verilmeyeceği idarece karşılanacağı, yol ücretlerinin maaş bordrosunda gösterileceği, resmi tatil ve dini bayram, rapor ve senelik izin günlerinde yol bedelinin ödenmeyeceği, yüklenici hakedişini kesintilere göre düzenleyeceği, ayrıca sürücünün il dışı görevlerinde 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre harcırahları idarece ödeneceğinin, düzenlendiği, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında sözleşme giderleri ve genel giderlerin %4 oranında hesaplanmasının söz konusu olmayacağı dikkate alınarak KİK İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden yapılan hesaplamada, aylık işçilik maliyetinin 2.602,69 TL, işin süresinin 36 ay, toplam asgari işçilik maliyetinin ise 2.602,69 x36=93.696,84 TL olduğu, başvuru sahibi tarafından ise bu kaleme 97.200,00 TL bedel öngörüldüğü anlaşılmıştır. Diğer yandan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine göre personel çalıştırılmasına dayalı olmayan işlerde sınır değer anılan Tebliğ’in 79.1.2’nci maddesine göre hesaplanacağı, şikâyete konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 33’üncü maddesinde ihalenin açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağının düzenlendiği, başvuru sahibinin toplam teklifinin sınır değerin üzerinde kaldığı tespit edildiğinden, idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/003 Gündem No: 67 Karar Tarihi: 17.01.2018 Karar No: 2018/UH.I-228
 • Personel taşıma ihalelerinde sınır değer katsayısı ne olmalıdır?
  ...Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla sınır değerin altında olan tekliflerin ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilebileceği ve bu durumda söz konusu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak isteneceği, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan formüle göre hesaplanacağı, formülde yer alan “R” sınır değer tespit katsayısının her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenip ilan edileceği, 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilan edilen “R” katsayısının “araç kiralama” hizmeti için “0,86”, özel olarak belirtilmeyen diğer işler için ise “0,83” olarak belirlendiği anlaşılmaktadır. Öte yandan Kurum tarafından belirlenen sınır değerin tespitinde kullanılacak “R” katsayıları listesinde personel taşıma hizmetinin yer almadığı ve bu itibarla araç kiralama hizmet alımı mahiyetinde olmayan personel taşıma hizmet alımlarında “diğer hizmetler” için belirlenen “0,83” katsayısının kullanılması gerektiği anlaşılmıştır. Yapılan incelemede ihale konusu işin adının “Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'nün İhtiyacı Olan 30 Adet Panel ile Personel ve Malzeme Taşınması” şeklinde düzenlendiği görülmekle birlikte yukarıda aktarılan Teknik Şartname düzenlemeleri çerçevesinde anılan işin belirli bir süre boyunca taşıt edinilmesi işi olduğu ve tam zamanlı olarak o taşıttan yararlanma durumunun söz konusu olduğu, bu itibarla her ne kadar işin adında “personel ve malzeme taşınması” ifadesi yer almaktaysa da başvuruya konu işin personel taşıma işi değil araç kiralama işi olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede “R” katsayısı için araç kiralama hizmet alımlarına ait 0,86 katsayısı kullanılarak sınır değerin hesaplaması gerektiği anlaşılmış olup yapılan hesaplamada sınır değerin 1.039.725,07 TL olduğu tespit edildiğinden idarece sınır değerin mevzuata uygun olarak hesaplandığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/003 Gündem No: 65 Karar Tarihi: 17.01.2018 Karar No: 2018/UH.I-227
 • Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunan isteklinin teklifi sınır değer hesaplamasına dahil edilir mi?
  Anılan Tebliğ’in yukarıda yer verilen açık düzenlemesinden sınır değer hesaplamalarında anılan Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca birim fiyat teklif mektubu ve geçici teminat mektubunun usulüne uygun olduğu ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin esas alması gerektiği, “geçerli teklif” ibaresinden anlaşılması gerekenin ilk oturumda teklif mektubu ile geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri olduğu, ilk oturumda veya sonraki oturumlarda eksik belge sunulması, yeterlik kriterlerinin karşılanmaması veya birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunması gibi sebeplerle teklifinin uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin dahi sınır değer hesaplamasını değiştirmeyeceği anlaşılmaktadır. Hal böyle iken, teklif mektuplarının uygunluğuna ilişkin incelemenin hangi unsurlar dikkate alınarak yapılacağının yukarıda aktarıldığı, teklif mektuplarının taşıması zorunlu hususlar arasında birim fiyat teklif cetveli de dikkate alınarak yapılacak bir incelemenin mevzuatta bulunmadığı, Yağız İnşaat Müh. Mad. Gıda Taah. Ot. San. Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif mektubunun mevzuata uygun olduğu, nitekim ihale komisyonu tarafından ihaleye teklif veren tüm isteklilerin teklif mektuplarının mevzuata uygun olduğunun ilk oturumda tespit edildiği ve zarf açma ve belge kontrol tutanağına bağlandığı, yürürlükteki açık mevzuat gereği sınır değer hesaplamasında “geçerli teklif” olarak ihalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin dikkate alınacağı, dolayısıyla anılan Tebliği’nin 45.1.1.5’inci maddesindeki açık düzenleme karşısında anılan isteklinin, birim fiyat teklif cetvelinin 23’üncü sıradaki iş kalemine “0,00 TL” teklif verildiği diğer bir ifadeyle anılan iş kalemine teklif verilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan teklifinin sınır değer hesaplamasına dahil edilmemesi gerektiği yönündeki başvuru sahibi iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmış olup, idarece gerçekleştirilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No : 2017/036 Gündem No : 81 Karar Tarihi : 19.07.2017 Karar No : 2017/UY.I-1951
 • Sınır değerin hesaplanmasında, teklif değerlendirme sürecinin uzaması nedeniyle geçerlilik süresi dolan teklifler de dikkate alınır mı?"
  ...Söz konusu Tebliğ açıklaması gereğince, ihale süreci devam ederken çeşitli nedenlerle teklif geçerlik süresinin bitmesi ve 4734 sayılı Kanun’un 32’nci maddesi uyarınca teklif geçerlik sürelerinin uzatılması yönündeki idare talebini kabul etmeyen isteklilerin bulunması durumunda yeniden bir sınır değer tespit edilmeyeceği ve idarece aşırı düşük teklif sorgulamasının tespit edilen ilk sınır değer dikkate alınarak gerçekleştirileceği, ancak gerek idarece gerek Kurum veya mahkemeler tarafından alınan kararlar çerçevesinde, ihale tarihi itibarı ile geçerli olan teklif sayısında değişiklik olması halinde aşırı düşük teklif sınır değerinin geçerli teklifler dikkate alınarak yeniden belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla ihale komisyonu tarafından 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesine göre teklifler değerlendirildikten sonra sınır değer tespit edilecek, teklifler değerlendirme aşamasında iken çeşitli nedenlerle teklif geçerlik süresinin bitmesi ve 4734 sayılı Kanun’un 32’nci maddesi uyarınca teklif geçerlik sürelerinin uzatılması yönündeki idare talebini kabul etmeyen isteklilerin bulunması durumunda yeniden bir sınır değer tespit edilmeyecek, bununla birlikte sonraki süreçte gerek idarece gerekse Kamu İhale Kurumu veya mahkemeler tarafından alınan kararlar çerçevesinde, ihale tarihi itibarı ile geçerli olan teklif sayısında değişiklik olması halinde sınır değer geçerli teklifler dikkate alınarak yeniden belirlenecektir. 18.05.2017 onay tarihli ihale komisyonu kararında teklif geçerlik süresini uzatma talebine olumlu yanıt veren 6 isteklinin tekliflerinin dikkate alınarak sınır değerinhesaplandığı görülmüştür. Anılan Tebliğ açıklaması uyarınca sadece teklif geçerlik süresini uzatma talebine olumlu yanıt veren 6 isteklinin teklif bedelleri dikkate alınarak sınır değer tespitinin yapılmasına yönelik idarenin işleminin yerinde olmadığı, sınır değer hesabı yapılırken teklif geçerlik süresini uzatmayan isteklilerin tekliflerinin de dikkate alınarak hesaplanması gerektiği belirlenmiş olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür. Toplantı No : 2017/036 Gündem No : 78 Karar Tarihi : 19.07.2017 Karar No : 2017/UY.I-1948
 • Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde sınır değer hesaplanırken personel giderleri dışındaki maliyet kalemleri sınır değer hesabına dahil edilir mi?
  ...Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin kar hariç yaklaşık maliyet tutarı olduğu, İdari Şartnamenin 25’inci maddesinde personel giderinin yanı sıra, eğitim gideri, ferdi kaza sigortası ve emniyet suiistimal sigortası giderlerine yer verildiği, ayrıca eğitim, ferdi kaza sigortası ve emniyet suiistimal sigortası gider kalemleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açıldığı ve ayrı bir gider kalemi olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Yaklaşık maliyet cetvelinin toplam işçilik, eğitim gideri (145 kişi), ferdi kaza sigortası bedeli (168 kişi), emniyet suiistimal sigorta bedeli (145 kişi) ve %4 kar payı bileşenlerinden oluştuğu görülmüştür. 22.01.2018 tarihli ihale komisyon kararında “…Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.1 maddesi gereğince kar hariç yaklaşık maliyet tutarının sınır değer olarak kabul edileceği, 2015/UH. 1-1032 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı da dikkate alındığında sınır değerin işçilik maliyetine (19.184.222,60 TL) tekabül ettiği, sınır değerin altında teklif sunan istekli bulunmadığından aşırı düşük teklif sorgulamasına yer olmadığı…” ifadelerine yer verilmiştir. Bu itibarla idare tarafından sınır değer olarak işçilik maliyetinin belirlendiği, yaklaşık maliyet cetvelinde ve birim fiyat cetvelinde işçilik gideri dışında eğitim gideri (145 kişi), ferdi kaza sigortası bedeli (168 kişi), emniyet suiistimal sigorta bedeli (145 kişi) giderlerinin yer aldığı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında sınır değerin kar hariç yaklaşık maliyet olduğu, incelemeye konu işin yaklaşık maliyetinin 20.311.785,10 TLolduğu, kâr olarak 781.222,50 TL öngörüldüğü, sınır değerin de kar hariç yaklaşık maliyet olması gerektiği bu durumda tespit edilmesi gereken sınır değerin 19.530.562,60 TL (20.311.785,10TL- 781.222,50 TL) olduğu, İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde yer alan düzenleme uyarınca da teklif tutarı sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması isteneceği anlaşılmış olup, idare tarafından tespit edilen sınır değerin mevzuata uygun olarak belirlenmediği sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/012 Gündem No: 33 Karar Tarihi: 27.02.2018 Karar No: 2018/UH.I-499
 • Pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde, son yazılı fiyat teklifi geçersiz olan istekliler tarafından sunulan teklifler sınır değer hesaplamasında dikkate alınır mı?"
  ...4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Pazarlık usulü” başlıklı 21’inci maddesinin (f) bendinde kapsamında yapılan alımlarda, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde yeterliği tespit edilen isteklilerden, ilk fiyat tekliflerini aşmamak ve ihale kararına esas olmak üzere son yazılı fiyat teklifleri istenmekte, isteklilerin sundukları son fiyat teklifleri, sunmamaları halinde ise ilk fiyat teklifleri nihai teklif olarak alınmaktadır. Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk fiyat teklifi geçerli teklif olarak belirlenen isteklinin, son yazılı fiyat teklif mektubunun usulüne uygun olmaması veya tutarının ilk fiyattan yüksek tutarlı olması durumlarında, ilk fiyat teklifinin esas alınarak ilgili teklinin geçerli sayılmasının uygun olacağı anlaşılmıştır. Bu bağlamda söz konusu ihalede idarece yapılan sınır değer hesabında Okyanus Müh. A.Ş.nin geçerli teklif olarak belirlenen ilk fiyat teklifinin dikkate alınmamasının yerinde olmadığı anılan isteklinin ilk fiyat teklifinin, geçerli teklif olarak belirlenen diğer isteklilerin son fiyat tekliflerinin dikkate alınarak sınır değerin yeniden hesaplanması gerektiği anlaşılmıştır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1.2 ve 79.1.3’üncü maddelerinde yer alan açıklamalar gereğince www.ekap.kik.gov.tr adresinde yer alan sınır değer hesaplama modülü kullanılarak sınır değer 134.815,49 TL olarak hesaplanmıştır Netice itibariyle Cemre Sahin Kazıcı’nın son fiyat teklifinin 132.500,00 TL olduğu, söz konusu teklifin 134.815,49 TL’lik sınır değerin altında olduğu dikkate alındığında Cemre Sahin Kazıcı’nın teklifinin İdari Şartname’nin 34.2’nci maddesi gereğince aşırı düşük açıklama istenilmeksizin reddedilmesi gerektiği, ihalenin sonuçlandırılması noktasında Okyanus Müh. A.Ş.’nin ilk teklifinin dikkate alınması gerektiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Cemre Şahin Kazıcı’nın teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir Toplantı No : 2018/004 Gündem No : 63 Karar Tarihi : 24.01.2018 Karar No : 2018/UH.II-290
 • İhale dokümanının satın alınmamış olması durumunda, teklif tutarı sınır değer hesaplamasına dahil edilir mi?"
  İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kanunun 36 ncı maddesine göre ihale komisyonunca ilk oturumda yapılacak iş ve işlemler” yan başlıklı 16.2’nci maddesinde “16.2.1.1 Başvuru veya teklif zarfı üzerinde ilgili ihaleye ilişkin İhale Kayıt Numarası (İKN) bilgisinin bulunması durumunda, bu numara üzerinden anlaşılabilecek bilgilere ayrıca başvuru veya teklif zarfı üzerinde yer verilmediği veya bunların hatalı olduğu gerekçe gösterilerek, zarfın değerlendirmeye alınmaması yönünde işlem tesis edilmeyecektir. 16.2.2. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan tip şartnamelerde başvuru veya teklif zarfı içinde sunulacak belgeler arasında aday veya isteklilerin ön yeterlik veya ihale dokümanını satın aldıklarına ilişkin belge bulunmamaktadır. Bu nedenle, idarelerce söz konusu belgenin başvuru veya teklif kapsamında sunulması istenmeyecektir. Ancak, ihale komisyonu tarafından başvuru veya teklif zarflarının 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olup olmadığı incelenecek ve yapılan bu inceleme sonucunda başvuru veya teklif zarfı açılan aday veya isteklilerin doküman satın alıp almadıkları, idare tarafından düzenlenen ve bir nüshası idarede bulunan Ön yeterlik/ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formlardan kontrol edilerek doküman satın almadığı halde başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği anlaşılanların başvuru veya teklifleri 4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesindeki “… İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.” hükmü çerçevesinde anılan Kanunun 37 inci maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılacaktır.” açıklaması, Aynı Tebliğ’in “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “45.1.1. Yapım işleri ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca geçerli teklifler tespit edildikten sonra; Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmaksızın, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanır…” açıklaması yer almaktadır. Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden istekli olabilecek sıfatını haiz olma koşulunun doküman satın alınmasına bağlı olduğu ve ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale dokümanını satın almalarının zorunlu olduğu, idarece ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formlardan kontrol edilerek doküman satın almadığı halde teklif verdiği anlaşılanların tekliflerinin 4734 sayılı Kanunun 28’inci maddesi çerçevesinde anılan Kanun’un 37’inci maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede idarece düzenlenen doküman indirenlerin/satın alanların listesi incelendiğinde Feza Taah. A.Ş.nin ihaleye şeklen teklif verildiği anlaşılmış olsa da, ihaleye teklif vermenin ön koşulu olan ihale dokümanının satın alınması veya EKAP üzerinden indirilmesi işleminin gerçekleştirilmediği, yukarıda aktarılan Tebliğin 45.1.1’inci maddesi gereğince sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kanun’un 37’inci maddesi uyarınca geçerli teklifler belirlendikten sonra sınır değer hesaplamasının yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda Feza Taah. A.Ş.nin mevzuata göre istekli sıfatını haiz olması bir yana, istekli olabilecek sıfatını dahi kazanmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklif tutarı dikkate alınmaksızın idarece yapılan sınır değer hesabı sonucunda ihalenin karara bağlanması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiasının yerinde olmadığı kararına varılmıştır. Toplantı No: 2018/043 Gündem No: 24 Karar Tarihi: 27.07.2018 Karar No: 2018/UY.I-1420
 • İhalenin ilk oturumunda, birim fiyat teklif cetvelinde hata olduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu teklif sınır değer hesaplamasına dahil edilir mi?"
  ...4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca Kamu İhale Kurumunun aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirleme yetkisi bulunmaktadır. Bu kapsamda Kurum tarafından yapım işleri ihalelerinde uygulanacak olan sınır değerin belirlenmesine ilişkin esaslar Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesinde düzenlenmiş olup, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1’inci ve 45.1.1.5’inci maddelerinde 25.01.2017 tarihinde yapılan değişiklik ile sınır değer hesaplama yöntemi revize edilmiştir. Bu maddeye göre sınır değer hesaplamalarında 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca teklif mektubu ve geçici teminatlarının usulüne uygun olduğu ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin sınır değer hesabında esas alınması gerektiği, anılan Tebliğ’in 45.1.1.5’inci maddesine göre sınır değer hesaplamalarında ilk oturumda veya sonraki oturumlarda eksik belge sunulması, yeterlik kriterlerinin karşılanmaması veya birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunması gibi sebeplerle teklifinin uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin de sınır değer hesaplamasında dikkate alınacağı anlaşılmaktadır. 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesine göre yapılan ilk oturumda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı hususunun kontrol edileceği, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edileceği, anılan Kanun’un 37’nci maddesine göre yapılan ikinci oturumda ise öncelikle ilk oturumda belgelerin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği ve isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı hususları ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı hususunun inceleneceği anlaşılmaktadır. 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesine göre teklif mektubunun usulüne uygunluğu belirlenirken teklif mektuplarının yazılı ve imzalı olup olmadığı, ihale dokümanının tamamen okunup kabul edilip edilmediği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygunluğu, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunup bulunmadığı, ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanıp imzalanmadığı, ayrıca teklif mektubu standart formuna uygun olup olmadığı hususları incelenmektedir. Ayrıca, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelindeki miktara ilişkin inceleme ise ikinci oturumda yapılmaktadır. Bu çerçevede yapılan incelemede, Al-Ga İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İş Ortaklığı tarafından sunulan karma teklif mektubunun 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesine, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesine ve idarece hazırlanan karma teklif mektubu standart formuna uygun olduğu görülmüştür. Diğer taraftan, birim fiyat teklif cetvelindeki itirazen şikâyet başvurusunda bahsi geçen söz konusu iş kalemlerinin miktarlarının hatalı olduğu tespitinin anılan Kanun’un 37’nci maddesi gereğince ikinci oturumun konusu olduğu, sınır değer hesabına katılacak isteklilerin belirlenmesinde dikkate alınmayacağı anlaşıldığından bu tespitin ilk oturumda yapılmamasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Netice itibarıyla, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde yapılan incelemeye göre Al-Ga İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İş Ortaklığının karma teklif mektubunun usulüne uygun olduğu anlaşıldığından, idarece anılan isteklinin teklifinin sınır değer hesabına dâhil edilmesi işleminin yerinde olduğu ve sınır değer hesaplamasının mevzuata uygun olduğu, teklifi sınır değerin altında kalan başvuru sahibi istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesinin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.... Toplantı No: 2018/058 Gündem No: 52 Karar Tarihi: 24.10.2018 Karar No: 2018/UY.II-1878
bottom of page