Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmesi zorunlu mudur?


Yapılan inceleme neticesinde başvuruya konu ihalenin 17.02.2017 tarihli ihale komisyonu kararında ihalenin 11’inci kısmına ilişkin olarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin belirlendiği ancak, Kuzey Grup Tem. Bil. Oto. Gıd. Tar. ve Hay. San.ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen ekonomik açıdan en avantajlı teklifle arasında %27,10 fark olduğundan kamu yararının da gözetildiği gerekçesiyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenmediği, yukarıda yer verilen ihale mevzuatında ihale komisyonunun ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirleme zorunluluğunu gerektirecek emredici bir hükmün bulunmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmesinin idarenin takdirinde olduğu, bu sebeple söz konusu ihalede idarece ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmemiş olmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, başvuru sahibi isteklinin ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli olarak belirlenmesi gerektiği yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır. Toplantı No : 2017/029 Gündem No : 82 Karar Tarihi : 14.06.2017 Karar No : 2017/UH.III-1691
Yaklaşık maliyetin üzerinde kalan geçerli teklif bulunduğu halde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif belirlenmeksizin ihale sonuçlandırılabilir mi?


24.04.2017 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Mercimek Sağlık Ürün. İth. İhr. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Dünya Ticaret Danışmanlık Medikal Bilgisayar Gıda Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise uygun bulunmadığı, bahse konu ihale komisyonu kararında anılan isteklinin teklifine ilişkin “Malzeme uzman üyelerce uygun bulunmuş, teklif yaklaşık maliyetin üzerinde olmasına karşın Sağlık Bakanlığı İş Zekâsı Sisteminden taranmış ve teklif edilen fiyat yüksek bulunmuştur.” tespitinde bulunulduğu, ayrıca “Kamu İhale Genel Tebliği’ninin “16.3 Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” bölümüne göre yapılan değerlendirmede, yaklaşık maliyetin doğruluğu ile ilgili olarak yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin UBB’leri Sağlık Bakanlığı MKYS Sisteminden fiyatları kontrol edilmiştir. Fiyatları uygun bulunan teklifler değerlendirmeye alınmıştır.” açıklamasına yer verildiği görülmüştür. Bu çerçevede başvuru sahibinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olmasına karşın idarece Sağlık Bakanlığı İş Zekâsı Sisteminden tarandığı ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3’üncü maddesi dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, yaklaşık maliyetin doğruluğu ile ilgili olarak yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin UBB’lerinin Sağlık Bakanlığı MKYS Sisteminden kontrol edildiği ve netice itibariyle anılan isteklinin teklifinin uygun bulunmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla idarenin gerçek iradesinin ihale üzerinde bırakılan istekli ile herhangi bir nedenle sözleşme imzalanamasa dahi başka bir istekli ile sözleşme imzalanmayacağı, daha açık bir anlatımla idarenin yaklaşık maliyetin üzerindeki bir bedel ile ihale konusu işi sözleşmeye bağlamamak yönünde bir irade gösterdiği anlaşılmaktadır. Toplantı No : 2017/028 Gündem No : 62 Karar Tarihi : 07.06.2017 Karar No : 2017/UM.II-1604
İhalenin, yaklaşık maliyetin üzerinde teklif sunan istekli üzerinde bırakılması mümkün müdür?


İhale komisyonu kararı incelendiğinde, idarece teklifin “aradaki farkın cüzi olması nedeniyle kabul edilebilir nitelikte olması, resmi tatillerin tamamında tüm işçilerin çalıştırılabileceği öngörülerek yaklaşık maliyetin tespit edildiği, bu durumun söz konusu olmadığı, bu nedenle ek ödeneğe ihtiyaç duyulmadığı, yine ihalenin bu nedenle iptal edilmesi durumunda sadece ilan gideri olarak yaklaşık 2.944,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulduğu, bu durumun da kamu yararına olmadığı, yine alımı yapılacak olan genel temizlik hizmet alım işinin, 01.01.2017 tarihinde başlayacak olması nedeniyle yeni bir ihale için yeterli sürenin olmaması; yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı asgari ücret fiyat farkı hariç, ek ödeneğe ihtiyaç duyulmayacak olması, kamu yararı ve hizmet gereği idarenin yetkisi doğrultusunda” kabul edildiği görülmektedir.

Aktarılan Tebliğ açıklamaları çerçevesinde, yaklaşık maliyetin üzerindeki bir teklifin kabul edilmesinde takdir ve sorumluluk idareye ait olduğundan, idarece bu takdir yetkisi kapsamında gerekçelendirilerek bu şekilde karar alındığından, başvuru sahibinin ikinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/028

Gündem No : 85

Karar Tarihi : 07.06.2017

Karar No : 2017/UH.I-1619
Yaklaşık maliyetin üzerinde kalan tekliflerden birisi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenirken diğerinin değerlendirme dışı bırakılması mümkün müdür?


...Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3’üncü maddesinde belirtilen açıklamaya göre yaklaşık maliyetin üzerinde ihaleye sunulan tekliflerin kabul edilebilir nitelikte görülmesinin idare ödeneğinin yeterli bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ek ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında tekliflerin, kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebileceği, bu hususun belirtilen gerekçeler bakımından ihaleyi yapan idarenin sorumluğunda ve takdirinde olduğu, idarelerce gerçekleştirilecek ihalelerde sunulan tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunması durumunda, ihale komisyonlarınca aktarılan Tebliğ açıklamasına göre belirtilen sorgulama konuları esas alınarak tekliflerin değerlendirileceği anlaşılmaktadır.

15.08.2016 onay tarihli ihale komisyonu kararında inceleme konusu ihalenin itirazen şikâyet konusu edilen “Anestezi Cihaz Alımı” isimli 1 no’lu kısmına 2 isteklinin teklif sunduğu ve bu kısma ilişkin yapılan değerlendirmede Okuman Medikal Sistemler Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin yapılan demonstrasyon işlemi neticesinde uygun bulunduğu ve söz konusu kısımda ihalenin Okuman Medikal Sistemler Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Drager Medikal Tic. San. Ltd. Şti..nin teklifinin ise yaklaşık maliyetin çok üstünde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

...

Başvuru sahibi istekli Drager Medikal Tic. San. Ltd. Şti.nin teklif bedelinin 128.136,00 TL olup yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. Öte yandan anılan Tebliğ’in 16.3’üncü maddesinde de yaklaşık maliyetin üzerinde verilen tekliflerin idarenin ek ödeneğinin bulunması halinde uygun görülebileceği açıklaması yer almakta olup, yaklaşık maliyet üzerindeki teklifin uygun bulunup bulunmaması yönünde takdir hakkının idarede olduğu bu nedenle başvuru sahibi isteklinin teklifinin uygun bulunmaması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır....

Toplantı No : 2017/038

Gündem No : 46

Karar Tarihi : 02.08.2017

Karar No : 2017/UM.III-2083
Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli belirlenmeden ihalenin sonuçlandırılması mevzuata aykırı mıdır?


...İhalenin itirazen şikâyete konu 2’nci kısmının 23.08.2017 tarihli ve 1 sayılı ihale komisyonu kararı ile iptal edildiği, ancak gerçekleşen hukuki süreçlerden sonra teklif değerlendirilmesi yapılarak 08.08.2018 tarihli ve 2 sayılı ihale komisyonu kararı ile ihalenin incelemeye konu kısmının 27.926.080,00 TL teklif tutarı ile aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Futaş İnş. Gıda Org. San. ve Tic. AŞ. üzerinde bırakılmasına karar verildiği, diğer istekliler arasından ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmediği, öte yandan incelenen kısmın idarece tespit edilen yaklaşık maliyetinin 34.195.200,00 TL olduğu, başvuru sahibi tarafından ise anılan kısma 32.699.160,00 TL teklif verildiği görülmüştür. Hal böyle iken, mevzuatta ihale komisyonuna ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirleme zorunluluğunu gerektirecek emredici bir hükmün bulunmadığı gibi ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanamaması halinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanmasının dahi ihale yetkilisinin uygun görmesine bağlı olduğu, dolayısıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmesinin idarenin takdirinde olduğu ve mevzuat karşısında idarenin bu hususta zorlanamayacağı, ancak idare tarafından da takdir hakkının mevzuatın temel ilkelerine, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun kullanılması gerektiği, ihalenin incelemeye konu kısmında ihale üzerine bırakılan isteklinin teklifi ile başvuru sahibinin teklifi arasındaki 6 isteklinin tekliflerinin çeşitli gerekçeler ile değerlendirme dışı bırakıldığı veya reddedildiği, mevcut durumda anılan isteklinin ve başvuru sahibinin teklifi ile yaklaşık maliyet tutarı bir arada değerlendirildiğinde kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu idare tarafından mezkûr ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmemesinin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin birinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/054 Gündem No: 50 Karar Tarihi: 04.10.2018 Karar No: 2018/UH.I-1818