Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler üzerinde meslek mensubunun özel kaşesinin (TÜRMOB) bulunmaması sonradan tamamlatılabilecek bir eksiklik olarak kabul edilebilir mi?


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının isteneceği hüküm altına alınmış olup, anılan Tebliğ’in “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesinde isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurları dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceği açıklanmıştır. Bu doğrultuda, serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından düzenlenen ve/veya onaylanan belgelerde Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen özel kaşe kullanılması gerekmekte olup, Başak Orm. Har. Müh. Turizm İnş. ve Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve eklerinin serbest muhasebeci mali müşavirin kendi kaşesi ve imzası ile onaylanmış olarak sunulduğunun görüldüğü, dolayısıyla söz konusu eksikliğin, üçüncü kişilerden kaynaklanan bir eksiklik olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, bahsi geçen kaşenin anılan Yönetmelik’te belirtilen özel kaşe (TÜRMOB kaşesi) olmamasının, teklifin esasını değiştirmeyecek bir bilgi eksikliği niteliğinde değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından, idarece bu eksikliğin tamamlanmasının istenmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Toplantı No : 2017/028 Gündem No : 61 Karar Tarihi : 07.06.2017 Karar No : 2017/UH.II-1603
Banka referans mektubu düzenlenme tarihinin sehven ihale tarihinden önceki bir tarih olarak yazılmış olması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?


Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğüne gönderilen 23.06.2017 tarihli ve 12962 sayılı yazı ile banka referans mektubunun düzenlenme tarihi (16.02.2017) ile teyit belgesinde belirtilen tarihin (13.04.2017) birbirleri ile uyumlu olmadığından bahisle teyit belgesinin banka referans mektubuna ilişkin düzenlenip düzenlenmediği, banka referans mektubu ile teyit belgesindeki tüm bilgilerin birbiri ile uyumlu olup olmadığı hususunda bilgi talep edilmiştir.

Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 04.07.2017 tarihli ve 13746 sayılı cevabi yazıda “Kahta Şube emrine Balgat Şube tarafından düzenlenen “Çanakkale Biga Gençlik Merkezi Yapım İşi” konulu 16.02.2017 tarihli banka referans mektubunda ve Genel Müdürlük tarafından düzenlenen 13.04.2017 tarihli ve 9858 sayılı banka referans mektubu teyit belgesinde; 6560315137 VKNli firmamız Önay Mim. Müt. İnş. Mal. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. lehine düzenlenirken, 16.02.2017 tarihli banka referans mektubu tarafımızca sehven hatalı düzenlenmiştir. Banka referans mektubunun, 13.04.2017 tarihli ve 9858 sayılı Genel Müdürlük banka referans mektubu teyit yazısı ile uyumlu olması ve banka referans mektubu tarihinin 13.04.2017 tarihli olduğunu teyit ederiz.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan 34’üncü maddesinin birinci fıkrasında teklif dosyası kapsamında sunulan banka referans mektubunun ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olmasının zorunlu olduğunun hükme bağlandığı, mevcut ihalede ihale ilan tarihinin 29.03.2017 olduğu, belge tarihinin ise 16.02.2017 olduğu, ancak başvuru sahibi tarafından teklif dosyasında yer verilen bahse konu belgede idarenin adı, idarenin adresi ve işin adı bilgilerinin yer aldığı, öte yandan belgeyi düzenleyen Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucunda banka referans mektubunun sehven düzenlendiği ve teyit yazısı ile uyumlu olduğu belirtildiği anlaşılmış olup başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/034

Gündem No : 36

Karar Tarihi : 06.07.2017

Karar No : 2017/UY.III-1835
Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgelerin İdari Şartnamede açıkça belirtilmemesi ve teklifle birlikte sunulması gereken belgelerin, “Teknik Şartnamede belirtilen belgeler” şeklinde bir ifadeyle Teknik Şartnameye atıf yapılarak belirtilmesi mümkün müdür?


4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin yeterliklerinin tespitinde kullanılacak kriterlerin ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi ve isteklilerin yeterliklerinin anılan Şartname’de yer verilen kriterler esas alınarak tespit edilmesi gerekmektedir. Yukarıda aktarılan İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelerden demonstrasyon ve numune değerlendirmesi sonucunda komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda tutulan tutanakların da anlaşılabileceği, aksi yorumun usulüne uygun olarak yapılan demonstrasyon değerlendirmesi sonucunda Teknik Şartname’ye uygun olmadığı belirlenen hizmet sunucusundan hizmetin sağlanmasının idarece ihtiyaçların uygun şartlarda ve koşullarda sağlanması ilkesine aykırılık teşkil edeceği belirlenmiştir.

Toplantı No : 2017/034

Gündem No : 26

Karar Tarihi : 06.07.2017

Karar No : 2017/UH.III-1826
İsteklinin kendisine ait cirosu ile ihalede istenilen ekonomik yeterlilik kriterini sağlayamıyor olması halinde daha önceki iş ortaklıklarından elde ettiği ciroyu da gösteren konsolide gelir tablosunu sunması mümkün müdür?


Başvuru sahibinin incelenmekte olan ihaleye ait teklif bedeli 19.594.403,00 TL olup, sağlaması gereken iş hacmi tutarının teklif ettiği bedelin % 25'inden az olmayacak şekilde en az 4.898.600,75 TL (19.594.403,00×%25) olması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin net satışlarının güncelleştirilmiş tutarı 2015 yılı için 139.993,36 TL ve 2014 yılı için 4.777.435,40 TL olup isteklinin 2015 ve 2014 yıllarına ait net satışlar tutarlarının parasal ortalaması (139.993,36 +4.777.435,40)÷2) 2.458.714,38 TL olup, İsteklinin kendisine ait gelir tablosu ile istenilen yeterlik kriterini sağlayamadığından daha önceki iş ortaklıklarından elde ettiği ciroları gösterir konsolide gelir tablosu ile istenilen oranı sağladığı iddia edilmektedir.

...

Netice olarak, iş ortaklığının gerçekleştirilen işlere ait gelir tablosundaki cironun iş ortaklığı ortaklarının hisse oranı dikkate alınmak suretiyle iş hacmi miktarının hesaplanacağına dair mevzuat hükmü bulunmadığı, iş hacmini gösteren belgeler kapsamında sunmuş olduğu belgelerden sadece kendisine ait gelir tabloları dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerektiği, anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2016/055

Gündem No : 32

Karar Tarihi : 12.10.2016

Karar No : 2016/UY.III-2503
Bilanço ve gelir tablosu oranlarının istenilen kriterleri karşılamaması durumunda devralınan şirketlerin bilanço ve gelir tabloları konsolide edilerek gerekli oranların sağlanması mümkün müdür?


...Yapılan incelemede pilot ortak DBH Yol Yapı A.Ş.ye ilişkin olarak sunulan bilanço bilgileri tablosu ile 2017 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan bilgiler ışığında, cari oranın 52,38 olduğu, öz kaynak oranının 0,98 ve kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranının ise 0,00 olduğu, bu haliyle anılan isteklinin İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde belirtilen oranları sağladığı anlaşılmıştır.19.10.2009 tarihli ve 2009/DK.D-143 sayılı Kurul kararı gereğince bilanço ve ciro değerlerine ilişkin olarak, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilanço değerleri ve gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması halinde, bu yıldan daha önceki yıllara ait bilanço ve gelir tablolarının sunulmasında, tasfiyesiz sona eren şirket/şirketlere ait önceki yıllara ait bilanço ve ciro değerlerinin de mevcut şirketin söz konusu yıllara ait bilanço ve ciro değerleriyle toplanarak dikkate alınabileceği anlaşılmaktadır.... Toplantı No: 2017/057 Gündem No: 77 Karar Tarihi: 15.11.2017 Karar No: 2017/UY.II-3087
Teklif zarfında gelir tablosu yerine bilanço bilgileri tablosunun sunulması yeterli midir?


...Diğer yandan, anılan istekli tarafından sunulan “31.12.2016” tarihli ayrıntılı bilanço”nun “F.Dönem Net Kârı/Zararı” bölümünde, “590-Dönem Net Kârı” hesabının alacak kısmında yer alan 4.606.556,29 TL’nin 2016 yılına ilişkin dönem net kârını gösterdiği ve söz konusu “dönem net kârı” tutarına ulaşmak için gelir tablosu hesaplarının kullanıldığı anlaşılmakla birlikte, bahsi geçen “dönem net kârı” tutarının gelir tablosunda yer alan “net satışlar” ile aynı kavramı ifade etmediği, söz konusu “net satışlar” tutarına “brüt satışlar”dan varsa “satış indirimleri” tutarının çıkarılarak ulaşıldığı, nitekim Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen 36’ncı maddesinde toplam cironun “gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarı” olduğunun açıkça hüküm altına alındığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin ayrıntılı bilançoda yer alan “dönem net kârı”na ilişkin tutarın İdari Şartname’de gelir tutarı ile ilgili olarak istenilen kriteri sağladığı yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No : 2017/059

Gündem No : 40

Karar Tarihi : 23.11.2017

Karar No : 2017/UH.I-3128
İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait ciro bilgileri, isteklinin ekonomik ve mali yeterliğini tevsik etmek adına kullanılabilir mi?


...Başvuru sahibi ortak girişim tarafından sunulan iş ortaklığı beyannamesinde Denk Grup Enerji İnş. Danış. San. ve Tic. A.Ş.nin %72 hisseyle pilot ortak olduğu, Özce İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin de %28 ortaklık oranı ile özel ortak olarak belirlendiği, Pilot ortak Denk Grup Enerji İnş. Danış. San. ve Tic. A.Ş. tarafından iş hacmini gösteren yeterlik belgeleri kapsamında anılan pilot ortağın %55 hissesine sahip olduğu yabancı menşeli Oil İnter Limited Şirketi adına düzenlenen hakediş faturalarının ve Denk Grup Enerji İnş. Danış. San. ve Tic. A.Ş. adına düzenlenen YMM tarafından onaylanıp imzalanan Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı İnceleme Raporu’nun sunulduğu, söz konusu raporda pilot ortağın %55 hissesine sahip olduğu Oil İnter Limited Şirketi’nin ortak olunan tarihten sonra gerçekleştiği belirtilen 2016 yılında elde edilmiş hakediş gelirlerinden pilot ortağın hissesine düşen kısımların gösterildiği bir tabloya yer verildiği, söz konusu tabloda 6 adet iş kaleminden pilot ortağın hissesine düşen hakediş gelirleri toplamının 988.931.775,10 TL olarak gösterildiği, bunun yanında Denk Grup Enerji İnş. Danış. San. ve Tic. A.Ş. tarafından ortak girişim teklif dosyasında, Oil İnter Limited Şirketi adına düzenlenen 31.12.2016 tarihli gelir/gider tablosu ile söz konusu pilot ortağın eski ticaret unvanı olan TCR Enerji İnş. Dan. San. A.Ş. adına düzenlenen kurumlar vergisi beyannamesinin de sunulduğu, bununla birlikte kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan “gelir tablosu” başlığı altında net satışlar tutarının yer almadığı görülmüştür. Yukarıda yer alan hükümler ve tespitler çerçevesinde, bir adayın iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, ancak kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu, mevzuatta tanımlandığı şekliyle ihaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan ve iş ortaklığı veya konsorsiyumlar olarak karşımıza çıkan ortak girişime veya girişimlere ait iş hacmi tutarının hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarının belirlenebileceği, mevzuatta bir adayın, iş hacmini gösteren belgeler kapsamında ortak olduğu bir tüzel kişi adına düzenlenen toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun veya taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturaların hissesi oranında kullanabileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı, bu itibarla başvuru sahibi ortak girişimin pilot ortağı tarafından ortağı olduğu tüzel kişiye ait iş hacmine ilişkin belgelerin ve anılan pilot ortak adına düzenlenen yurt dışında %55 hissesine sahip olduğu Oil İnter Limited Şirketi’nin 2016 yılında elde edilmiş hakediş gelirlerinden hissesine düşen kısımların gösterildiği Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı İnceleme Raporu’nun inceleme konusu ihalede pilot ortağın iş hacmini gösteren belgeler kapsamında değerlendirilemeyeceği, ayrıca anılan inceleme raporu içeriğinde, pilot ortak adına düzenlenen Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinin birinci ve ondördüncü fıkrasında sayılan belgelerin de yer almadığı, öte yandan 19.10.2009 tarihli ve 2009/DK.D-143 sayılı Kurul kararı uyarınca ancak devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşme durumunda tasfiyesiz sona eren şirket ya da şirketlere ait ciro değerlerinin devralan ya da yeni kurulan şirkete geçeceği, somut olayda böyle bir durumun da söz konusu olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi ortak girişimin bu husustaki iddiası uygun bulunmamıştır. Toplantı No: 2017/062 Gündem No: 30 Karar Tarihi: 07.12.2017 Karar No: 2017/UY.II-3273
Düzeltme beyannamesi ile bilanço bilgileri tablosunda yer alan verilerin değiştirilmiş olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirir mi?


...Pilot ortak Zirve İnş. Taah. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına 10.05.2017 tarihinde düzenlenen YMM onaylı bilanço bilgileri tablosu (Standart Form-KİK024.1/Y) ile 04.05.2017 tarihinde onaylanan 2016 yılı düzeltilmiş kurumlar vergisi beyannamesi ve eki ayrıntılı bilançonun sunulduğu, söz konusu bilanço bilgilerinin YMM tarafından düzenlenen Bilanço Bilgileri Tablosunda yer alan ve EKAP üzerinden yapılan sorgulama sonucunda edinilen değerlerle uyumlu olduğu, Öte yandan isteklinin düzeltme beyannamesi ile bilanço bilgileri tablosunda yaptığı değişikliklerin vergi mevzuatı açısından Kurumumuz tarafından incelenmesinin mümkün olmadığı, isteklinin ihale konusu iş için belirlenen yeterlik koşullarını sağladığı göz önünde bulundurulduğunda, bu hususun kamu ihale mevzuatı açısından bir aykırılık teşkil etmeyeceği, Özel ortak Beyha Gıda İnşaat Yapı Malz. Otom. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti. adına 27.04.2017 tarihinde düzenlenen SMMM onaylı bilanço bilgileri tablosu (Standart Form-KİK024.1/Y) ile 27.04.2017 tarihinde onaylanan 2016 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ve eki ayrıntılı bilançonun sunulduğu, söz konusu bilanço bilgilerinin YMM tarafından düzenlenen Bilanço Bilgileri Tablosunda yer alan ve EKAP üzerinden yapılan sorgulama sonucunda edinilen değerlerle uyumlu olduğu, Ayrıca, pilot ortak ve özel ortak tarafından sunulan bilanço bilgilerinin SMMM tarafından onaylanmış olması nedeniyle ayrıca noter tarafından onaylanmasına gerek olmadığı, Yönetmelik hükmü uyarınca meslek mensubu veya vergi dairesince onaylanmış olmasının yeterli olduğu anlaşılmaktadır.... Toplantı No: 2017/059 Gündem No: 54 Karar Tarihi: 23.11.2017 Karar No: 2017/UH.I-3140
Teklif ekinde sunulan bilançonun "konsolide bilanço" başlığını taşıması durumunda, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bilançonun kapsamının araştırılması ihale komisyonunun yükümlülüğü olarak kabul edilebilir mi?


...Her ne kadar özel ortak Mapa İnş. ve Tic. A.Ş tarafından sunulan bilançoda yer alan “Konsolide Bilanço” ifadesinin, tek başına bilançonun konsolide bilanço niteliğinde olduğu tespiti için yeterli olmadığı iddia edilse de, idare tarafından başvuru kapsamında sunulan belgeler çerçevesinde yeterliğe ilişkin değerlendirme yapılmakta olup, aksi yöndeki değerlendirmenin yapılabilmesi noktasında mevzuata uygun belge sunulması hususunda ispat yükümlülüğünün adayda veya isteklide olduğu açıktır. Özel ortak Mapa İnş. ve Tic. A.Ş tarafından, ön yeterlik başvurusu kapsamında; Sunulan bilanço belgelerinde yer alan “konsolide bilanço” ifadesinden anlaşılanın aksini gösterir herhangi bir meslek mensubu onaylı rapor/belge ile tevsik edilmediği, Başvuru sahibi tarafından her ne kadar 2018 yılının ilk 4 ayında yapılan ihalelerde 2017 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin ihale dosyasında sunulmasının mümkün olmadığı ifade edilse de Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bilançolara ilişkin olarak ihalede istenen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanların, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilecekleri, ayrıca anılan Yönetmelik maddesinin beşinci fıkrası gereğince ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlara iki önceki yıla ait belgelerini sunabilecekleri, isteklinin “konsolide bilanço” ifadesini içeren ve dönem itibariyle kurumlar vergisi beyannamesiyle tevsik edilmesi mümkün olmayan 2017 yılı bilançosu yerine son üç yıla kadar olan yıllara ait bilanço bilgilerini içeren belge sunabileceği veya son başvuru tarihi 28.03.2018 olan söz konusu ihalede 2016 yılına ait belgelerin sunulabileceği fakat sunulmadığı, Dolayısıyla anılan özel ortağın ön yeterlik başvurusu kapsamında sunulan bilançonun konsolide bilanço olmadığı yönündeki tevsikinin mevzuatta öngörülen diğer herhangi bir belge ile sağlanmadığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan şikâyet başvurusu ekinde Kurumlar Vergisi Beyannamesi sunulmuş ve idare tarafından bilanço bilgileri arasında uyumsuzluk tespiti yapılmıştır. İlgili mevzuat gereği adayların/isteklilerin yeterliklerinin başvuru/teklif dosyası kapsamında sunduğu belgeler üzerinde yapılması gerektiği açık olduğundan başvuru dosyasında sunulmamış olan belgelerin dikkate alınmasına imkan bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, başvuru kapsamında sunulan belgelerin mevzuata ve ön yeterlik şartnamesine uygun olduğu yönündeki ispat yükümlülüğünün basiretli, öngörülü olma sorumluluğuna haiz tacir olması beklenen adayda olduğu göz önüne alındığında, özel ortak Mapa İnş. ve Tic. A.Ş tarafından ön yeterlik başvuru dosyasında sunulan belgeler kapsamında yapılan incelemede, adayın sunduğu “konsolide” ifadesini içeren bilançonun münferit olduğuna ilişkin teklifle birlikte sunulan açıklayıcı bilgi/belgenin ön yeterlik başvuru dosyasında yer almadığı da dikkate alındığında idarece başvuru sahibi İş Ortaklığının ön yeterlik başvurusunun değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/043 Gündem No: 26 Karar Tarihi: 27.07.2018 Karar No: 2018/UY.I-1424
İsteklilerin, vergi ve SGK borcu bulunmadığına ilişkin belgeleri teklif zarfında sunmaları gerekli midir?


...Aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, isteklilerin bu Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmamaları gerektiği, söz konusu durumda olmadıklarının tevsikine ilişkin teklifleri kapsamında belge sunmaları yerine bu durumda olmadıklarına ilişkin taahhütte bulunmalarının yeterli olduğu. gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği anlaşılmıştır. Diğer yandan, ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubunun 2’nci maddesinde “İhale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz…” ibaresi yer almakta olup, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teklif mektuplarında da bahse konu ibarenin mevcut olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda, istekliler tarafından Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde sayılan durumlarda olmadıklarına ilişkin teklifleri kapsamında herhangi bir belge sunulması zorunluluğunun bulunmadığı, ihale tarihi itibarıyla söz konusu durumlarda olmadıklarına ilişkin taahhüdün anahtar teslimi götürü bedel teklif mektuplarında yer almasının yeterli olduğu, ihale uhdesinde bırakılan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin ise sözleşme imzalanmadan önce verilmesi gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bahsi geçen iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/044 Gündem No: 31 Karar Tarihi: 01.08.2018 Karar No: 2018/UY.II-1456