Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması

Ortaklık durum belgesi üzerinde meslek mensubunca yapılan hata, tamamlatılabilecek bir eksiklik olarak değerlendirilebilir mi?


Bu çerçevede Büyük Zigana İnş. Nak. Mad. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan ortaklık durum belgesinin incelenmesi neticesinde, ortaklık durum belgesinin düzenlenmesi için başvuruda bulunanın ön yeterlik için başvuran iş ortaklığının pilot ortağı olan ve kendi ortağına ait bir iş deneyim belgesi sunduğuna yönelik olarak ortaklık durum belgesi sunan Büyük Zigana İnş. Nak. Mad. San. ve Tic. A.Ş. olduğu anlaşılmış, bu doğrultuda KİK031.1/Y standart formuna uygun şekilde ortaklık durum belgesinin “… yukarıda ticaret unvanı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca ..…… [Başvuru sahibi şirketin ticaret unvanı yazılacaktır.]” kısmında başvuru sahibi şirketin ticaret unvanı olarak Büyük Zigana İnş. Nak. Mad. San. ve Tic. A.Ş.nin belirtilmesi gerekirken yukarıda aktarıldığı üzere iş deneyim belgesi kullanılan Mühendis Yol Tamir Tikinti Ltd. Şti.nin ticaret unvanına yer verildiği tespit edilmiştir.

Dolayısıyla belge üzerinde iş deneyim belgesi kullanılan ortağa ilişkin olarak yer alan “Mühendis Yol Tamir Tikinti Ltd. Şti.” ifadesi ile “Başvuruda bulunan şirkete ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda ticaret ünvanı bulanan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca Mühendis Yol Tamir Tikinti Ltd. Şti.nin kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğu tespit edilmiştir.” ibaresi bir arada değerlendirildiğinde, sunulan belgenin Mühendis Yol Tamir Tikinti Ltd. Şti.nin başvuru sahibi Büyük Zigana İnş. Nak. Mad. San. ve Tic. A.Ş.nin ön yeterlik başvuru tarihinden geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğunu tevsik eder nitelikte muteber ve standart forma uygun olarak düzenlenmiş bir belge olmadığı anlaşılmış, bu bağlamda Büyük Zigana İnş. Nak. Mad. San. ve Tic. A.Ş.- Ermit Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Uğursal Elektrik Elektronik İnş. Malz. Kırt. Med. Mob. Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ortağı tarafından sunulan ortaklık durum belgesinin mevzuata uygun olarak düzenlenmediği sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte anılan adayın başvuru dosyası kapsamında ilave olarak sunduğu belgelerin de ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortak olma şartının korunduğunu gösteren ortaklık durum belgesinin muhteviyatına dair nitelikleri karşılamadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca belgenin bütünü dikkate alındığında belgede ortaklık durumuna ilişkin yer verilen ifadedeki hatanın bir eksiklik olmadığı, bahse konu hatanın esaslı bir hata niteliği taşıdığı, dolayısıyla söz konusu hususun kamu ihale mevzuatı uyarınca bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacağı sonucuna varılmıştır.

Netice itibarıyla anılan iş ortaklığının pilot ortağı tarafından ortaklık durum belgesinin ihale dokümanı kapsamında da verilen standart forma (KİK031.1/Y no’lu standart form) uygun şekilde sunulmadığı ve sunulan ortaklık durum belgesi ile standart form arasındaki ifade farklılığının esasa etkili olduğu anlaşıldığından idarece anılan adayın başvurusunun yeterli bulunmaması işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

Toplantı No : 2017/032

Gündem No : 44

Karar Tarihi : 23.06.2017

Karar No : 2017/UY.II-1798
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler üzerinde meslek mensubu onayı bulunmaması sonradan tamamlatılabilecek bir eksiklik olarak kabul edilebilir mi?


Bahçevan Taşımacılık Peyzaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından ekonomik ve mali yeterlik kriterlerinin tevsiki için teklif dosyası kapsamında 06.04.2017 belge düzenleme tarihli bilanço bilgileri tablosu ile aynı tarihli 2016 dönemine ait ayrıntılı bilanço ve 30.04.2016 onay zamanlı 2015 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ekindeki ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosunun sunulduğu, söz konusu belgelerden bilanço bilgileri tablosu ile 2016 dönemine ait ayrıntılı bilançonun SMMM Neşe Eroğlu tarafından özel kaşe (TÜRMOB) kullanılmak suretiyle kaşelenip imzalandığı, ancak bahsi geçen Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ekindeki ayrıntılı bilanço ve gelir tablosunda ise herhangi bir imza ve kaşenin bulunmadığı tespit edilmiştir. Aktarılan mevzuat hükümleri doğrultusunda, bu kapsamda sunulacak gelir tablosunun da SM, YM veya SMMM ya da vergi dairesince onaylı olmasının zorunlu olduğu, ancak anılan istekli tarafından sunulan Kurumlar Vergisi Beyannamesinde herhangi bir onayın bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu tevsikin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmediği anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Toplantı No : 2017/028 Gündem No : 61 Karar Tarihi : 07.06.2017 Karar No : 2017/UH.II-1603
Teknik Şartnameye uygunluğun katalog ile tevsik edilmesinin istendiği durumlarda, teklifle birlikte sunulan kataloğun uygunluğu tevsik etmemesi halinde eksik bilgi belge kapsamında ilave katalog sunulması mümkün müdür?


İstekliler tarafından teklif edilen ürünlere ilişkin teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesinin ihale sürecinde yapılması istenilen ihalelerde tekliflerine uygun katalog vb. değerlendirme araçlarını teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiği, idarelerce de teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmamak kaydıyla belgelerdeki bilgi eksikliğinin tamamlatılabileceği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından i5 tümleşik bilgisayar, yazıcı-tarayıcı ve barkod yazıcı için teklif edilen ürünlerin teknik şartnamede düzenlen teknik kriter ve özellikleri karşılamadığının sunulan kataloglar ve idarenin cevap yazısından sarih şekilde anlaşıldığı, sunulan kataloglarda bilgi eksikliğinin de bulunmadığı, şikayet dilekçesi ekinde yer verilen katalog ve distribütör yazılarının teklif kapsamında sunulmadığından değerlendirmeye alınamayacağı, ayrıca şikayet dilekçesi ekinde teknik şartnamedeki düzenlemelere uygun katalogların teklif dosyasında sunulan kataloglardan farklı olduğundan değerlendirmede dikkate alınması teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu, kaldı ki başvuru sahibinin, kendisi tarafından ihale teklif dosyasında sunulan kataloglar üzerinden teknik şartnamenin ilgili maddelerini karşıladığına ilişkin iddiası bulunmadığı da dikkate alındığında başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/034

Gündem No : 22

Karar Tarihi : 06.07.2017

Karar No : 2017/UM.I-1823
İş hacmini gösteren belgeler (ciro vb.) sonradan tamamlatılabilir mi?


Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı, ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla sunulan belgelerde bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler ile isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin idarelerce tamamlatılacağı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan aktarılan mevzuat hükümlerinde, iş hacmini gösteren belgeler olarak idarece isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ya da taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturaların isteneceği, isteklilerin yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunmasının yeterli olduğu, bahse konu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanların, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabileceği, bu durumda belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacağı belirtilmiştir. Sonuç olarak, söz konusu düzenlemeler göz önüne alındığında istekliler tarafından, teklif zarfı içerisinde yeterlik kriteri olarak belirlenmiş olan iş hacmini gösteren belgelerin sunulmasının zorunlu olduğu ve iş hacmine ilişkin belgelerin usulüne uygun olarak sunulma sorumluluğunun basiretli bir tacir gibi hareket etmek durumunda olan istekliye ait olduğu, teklif zarfı içerisinde yer alması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgelerin idarelerce tamamlatılmasının mümkün olmadığı ve başvuru sahibi İş Ortaklığının özel ortağı tarafından anılan belgelerin mevzuata uygun şekilde sunulmadığı anlaşılmış olup, iddia konusu hususun bilgi eksikliği kapsamında tamamlanacak bir husus olmadığı, söz konusu hususa ilişkin idarece yapılacak bir işlemin eksik belgenin tamamlatılması sonucunu doğuracağı, böyle bir işlemin yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine ve açıklamalarına aykırılık teşkil edeceği ve bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No : 2017/045 Gündem No : 41 Karar Tarihi : 13.09.2017 Karar No : 2017/UY.II-2472
Aşırı düşük teklif açıklamasındaki eksik bilgi ve belgeler tamamlatılabilir mi?


İhale sürecinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlatılmasına ilişkin mevzuat hükümleri incelendiğinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda aşırı düşük teklifler başlıklı 38’inci maddesinden önce tekliflerin değerlendirilmesi başlıklı 37’nci maddede yer verilen eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması hususunun, ilk oturumda sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, eksiklikleri tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasından önce bu eksikliklerin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceğinin belirtildiği, Kanun’un 38’inci maddesinde ise idarece tekliflerin Kanunun 37’nci maddesine göre değerlendirilmesi üzerine aşırı düşük tekliflerin sorgulanması aşamasına geçileceğinin belirtildiği görülmüştür. Sonuç olarak Kanun’da belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlanması imkanının isteklilerin yeterliklerinin belirlenmesi aşaması için tanındığı, bu imkan ile yeterliğe sahip olan ancak belgelerdeki bilgi eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin mağduriyetinin önlenerek, rekabetin arttırılmasının amaçlandığı ancak aşırı düşük tekliflerin sorgulanması aşamasındaki isteklilerin tümünün ilgili hüküm uyarınca yeterliğe sahip olduğu kabul edildiğinden, bu aşamada belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlanmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

Toplantı No : 2013/071

Gündem No : 21

Karar Tarihi : 06.11.2013

Karar No : 2013/UH.III-4146
Banka referans mektubu üzerindeki eksik tarih bilgisi sonradan tamamlatılabilir mi?


...İsteklilerin ekonomik ve mali yeterliklerini tevsik etmek amacıyla sunacakları banka referans mektuplarının ihalenin ilk ilan tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesinin zorunlu olduğu hususu ve ihale komisyonunca isteklilerden talep edilen açıklamaların hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemeyeceği hususu birlikte değerlendirildiğinde belge üzerinde yer alması gereken tarihin banka referans mektubunun asli bir unsuru olduğu, bu bağlamda sunulan belgede düzenleme tarihinin yer almamasının idare tarafından bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmış olup idarece başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/056 Gündem No: 58 Karar Tarihi: 08.11.2017 Karar No: 2017/UH.I-3016
Özel sektöre gerçekleştirilen işe ilişkin iş deneyimini tevsik etmek adına sunulması gereken sözleşmenin sonradan tamamlatılması mümkün müdür?


...Netice olarak, başvuru sahibi tarafından iş deneyimi tevsik amacıyla özel sektöre taahhüt edilen işlere ilişkin fatura örneklerinin sunulduğu ancak yukarıda anılan Yönetmelik’in 46’ncı maddesinde belirtildiği üzere söz konusu faturalara ilişkin sözleşmelerin sunulmadığı, teklif dosyası kapsamında idareye sunulmayan belgelerin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği ve dolayısıyla eksiliğin sonradan tamamlatılamayacağı belirlendiğinden, başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden ilkinin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/057 Gündem No: 58 Karar Tarihi: 15.11.2017 Karar No: 2017/UM.II-3070
İş deneyim belgesinin ayrıştırılmasına ilişkin ilave bilgi-belge istenmesi, eksik bilginin tamamlatılması olarak değerlendirilebilir mi?


... İdare tarafından, ihale üzerinde bırakılan istekliye 16.08.2017 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen söz konusu yazının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 50'nci maddesi kapsamında anılan iş deneyim belgesine konu işte yer alan imalat kalemlerinin tutar ve niteliğinin belirlenmesine ilişkin olarak tanzim edildiği, ihale uygulama yönetmelikleri eki iş deneyim belgesi standart formunda bahse konu imalat kalemlerinin nitelik ve miktarına ayrıca yer verilmediği dolayısıyla söz konusu yazı içeriğinde talep edilen hususun salt bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/059 Gündem No: 82 Karar Tarihi: 23.11.2017 Karar No: 2017/UY.II-3162
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerdeki eksikliklerin sonradan tamamlatılması mümkün müdür?


...Uzunlar İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifle birlikte sunduğu oran analizi adı altındaki belge üzerinde yer alan bilanço bilgilerinin eksik olduğu, sunulan söz konusu belge üzerinde eksik bilgi olduğundan bu bilgilerin EKAP üzerinden teyit edilemeyeceği, ayrıca söz konusu belge üzerinde yer alan bilgilerle EKAP üzerinde yer alan söz konusu bilgilerin uyumsuz olduğu, ayrıca yukarıda aktarılan Tebliğ’in açıklamaları gereği, ilgili mevzuatı gereğince bilançolarını yayımlatma zorunluluğu bulunmayan aday ve istekliler, eşdeğer belge kapsamında; bilançolarını veya bilançonun yukarıda belirtilen bölümlerini sunabilecekleri gibi, bunların yerine bilançoda aranan kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi de sunabilecekleri, bu belgeler dışında, bilançoda aranan kriterlerin sağlandığını göstermek üzere sunulan hiçbir belge, eşdeğer belge olarak kabul edilmeyeceğinin açıklandığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin pilot ortağı tarafından sunulan oran analizi adı altındaki belgenin (KİK024.1/Y) numaralı standart forma uygun olarak düzenlenmediği, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülen belgelerin idari şartnamede belirtilen şartlara uygun olarak sunulmasının isteklilerin sorumluluğunda olduğu, söz konusu husus teklifin esasını etkilediği, ayrıca teklif dosyasında sunulan belgelerin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte bir bilgi eksikliğinin bulunmadığı, teklifle birlikte sunulan belgeler üzerinde yer alan bilgilerle EKAP üzerinde yer alan söz konusu bilgiler uyumsuz olduğundan EKAP üzerinden bu bilgilerin teyidinin yapılamayacağı, teklif dosyası kapsamında sunulan belgelerle İdari Şartname’de istenilen yeterlik kriterlerinin sağlanamadığı hususu göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/059 Gündem No: 51 Karar Tarihi: 23.11.2017 Karar No: 2017/UY.I-3137
Teknik şartnameye uygunluk belgesindeki eksik/hatalı beyanlar sonradan tamamlatılabilir mi?


...Yukarıda yer verilen mevzuat hükmü ve açıklamalarından idarenin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasını yazılı olarak isteyebileceği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesindeki açıklamadan bilgi eksikliğinin sadece başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerle sınırlı tutulduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, başvuru sahibi istekli tarafından iddia edilen hususun kendisi tarafından hazırlandığı ve belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olmadığı göz önüne alındığında, teknik şartnameye uygunluk belgesinde “1 düşük kapasite hormon analizörü (80 test/saat)” cihazının yer almamasının bilgi eksikliği olarak değil yeterlik kriterinin sağlanamaması olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Toplantı No: 2017/056 Gündem No: 33 Karar Tarihi: 08.11.2017 Karar No: 2017/UM.II-2991
Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamındaki eksik bilgi ve belgenin sonradan tamamlanması mümkün müdür?


...Diğer taraftan Kamu İhale Genel Tebligi’nin 79.2.2.3’ncü maddesinde yer verilen açıklama uyarınca kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilen fiyatlar ile yapılan açıklamaların kabul edilebilmesi için ilan edilen fiyatların ilan ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunluluğuna karşın, başvuru sahibi tarafından idareye sunulan aşın düşük teklif açıklamasının ekinde yer alan “İstanbul Halk Ekmek A.Ş. Ürün Fiyat Listesinde herhangi bir tarih bilgisinin yer almadığı, İstanbul Halk Ekmek A.Ş.nin internet sayfası üzerinden yapılan sorgulamada da sorgulamanın yapıldığı tarihe ilişkin fiyat bilgisinin görülebildiği, dolayısıyla açıklama ekinde sunulan belgenin teyidinin yapılmasının mümkün bulunmadığı, ayrıca şikâyet dilekçesinin ekinde sunulan İstanbul Halk Ekmek A.Ş.den alınmış 08.11.2017 tarihli ve 1475 sayılı yazının ise aşırı düşük teklif açıklaması ekinde idareye sunulmadığı, kamu ihale mevzuatı gereğince aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulması gereken bir belgenin sonradan tamamlanamayacağı dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/064 Gündem No: 62 Karar Tarihi: 13.12.2017 Karar No: 2017/UH.I-3383
Meslek mensubu imza ve kaşesi sonradan tamamlatılacak bilgi/belge eksikliği olarak kabul edilir mi?


...Zikredilen belgeler incelendiğinde belgelerin tamamının üzerinde ilgili meslek mensubunun bilgilerini ihtiva eden kaşesinin, TÜRMOB kaşesinin ve imzasının yer aldığı, belge üzerinde belgeyi düzenleyen meslek mensubunun adı, soyadı, adresi, iletişim numarası, vergi numarası gibi bilgilerin görüldüğü ve bu itibarla ilgili meslek mensubunun kim olduğu hakkında herhangi bir şüphenin söz konusu olmadığı, ayrıca kurumlar vergisi beyannamesinde belgeyi düzenleyen mali müşavirin bilgilerinin ve ilgili odaya kayıtlı olduğunu gösteren oda sicil numarasının da bulunduğu, ancak TÜRMOB kaşesinin silik çıkması nedeniyle kaşe numarasının tam olarak okunamadığı görülmüştür

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde İdari Şartname’nin 7.4.2 ve 7.4.3’üncü maddelerinde düzenlenen kriterlerin tevsiki için sunulan belgelerin SM, SMMM, YMM ya da vergi dairesince onaylanmış olma zorunluluğunun bulunduğu, ihale dokümanında istenen ve SM veya SMMM tarafından düzenlenerek ya da onaylanarak teklif dosyasında idareye sunulan belgelerde Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerektiği, anılan Yönetmelik’te de çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensupları ile çalışanlar listesine kayıtlı olmamakla birlikte, çalıştıkları mükelleflerin muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumlu olan ve beyannamelerini imzalayan meslek mensupları tarafından düzenlenen resmi ve mesleki belgelerde özel kaşe kullanılacağının hüküm altına alındığı, söz konusu özel kaşenin şeklen nasıl olması gerektiğine ilişkin belirlemeye bahsedilen Yönetmelik’in 6’ncı maddesinde yer verildiği görülmüştür.

Bu doğrultuda yapılan değerlendirmede başvuru sahibi tarafından sunulan bilanço bilgileri tablosu ile Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ekinde yer alan ayrıntılı yılsonu bilançosu ve ayrıntılı gelir tablosunda ilgili meslek mensubunun bilgilerini ihtiva eden kaşesi ile özel kaşenin (TÜRMOB kaşesi) mevcut olduğu görülmüş olup, söz konusu tevsikin mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiği, TÜRMOB kaşesinin silik çıkması nedeniyle kaşe numarasının okunamamasının teklifin esasını değiştirmeyecek bir bilgi eksikliği olduğu ve iddia konusu husus çerçevesinde idarece anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan 4734 sayılı kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesi, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 56’ncı maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6’ncı maddesinde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmamak kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlatılacağı hüküm altına alınmış olup bu çerçevede başvuru sahibi tarafından sunulan iddia konusu belgelerde TÜRMOB kaşesinin silik çıkması nedeniyle kaşe numarasının okunamadığı hususuna ilişkin olarak ortaya çıkan eksikliğin üçüncü kişilerden kaynaklanan bir eksiklik olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, idarece söz konusu bilginin tamamlatılabileceği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/067

Gündem No : 26

Karar Tarihi : 22.12.2017

Karar No : 2017/UH.I-3471
Teklif ekinde sunulan ve "konsolide bilanço" başlığı taşıyan bilançonun kapsamının incelenmesine yönelik teklif zarfında sunulmayan eksik bilgi ve belgeler sonradan tamamlanabilir mi?


...Her ne kadar özel ortak Mapa İnş. ve Tic. A.Ş tarafından sunulan bilançoda yer alan “Konsolide Bilanço” ifadesinin, tek başına bilançonun konsolide bilanço niteliğinde olduğu tespiti için yeterli olmadığı iddia edilse de, idare tarafından başvuru kapsamında sunulan belgeler çerçevesinde yeterliğe ilişkin değerlendirme yapılmakta olup, aksi yöndeki değerlendirmenin yapılabilmesi noktasında mevzuata uygun belge sunulması hususunda ispat yükümlülüğünün adayda veya isteklide olduğu açıktır. Özel ortak Mapa İnş. ve Tic. A.Ş tarafından, ön yeterlik başvurusu kapsamında; Sunulan bilanço belgelerinde yer alan “konsolide bilanço” ifadesinden anlaşılanın aksini gösterir herhangi bir meslek mensubu onaylı rapor/belge ile tevsik edilmediği, Başvuru sahibi tarafından her ne kadar 2018 yılının ilk 4 ayında yapılan ihalelerde 2017 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin ihale dosyasında sunulmasının mümkün olmadığı ifade edilse de Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bilançolara ilişkin olarak ihalede istenen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanların, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilecekleri, ayrıca anılan Yönetmelik maddesinin beşinci fıkrası gereğince ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlara iki önceki yıla ait belgelerini sunabilecekleri, isteklinin “konsolide bilanço” ifadesini içeren ve dönem itibariyle kurumlar vergisi beyannamesiyle tevsik edilmesi mümkün olmayan 2017 yılı bilançosu yerine son üç yıla kadar olan yıllara ait bilanço bilgilerini içeren belge sunabileceği veya son başvuru tarihi 28.03.2018 olan söz konusu ihalede 2016 yılına ait belgelerin sunulabileceği fakat sunulmadığı, Dolayısıyla anılan özel ortağın ön yeterlik başvurusu kapsamında sunulan bilançonun konsolide bilanço olmadığı yönündeki tevsikinin mevzuatta öngörülen diğer herhangi bir belge ile sağlanmadığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan şikâyet başvurusu ekinde Kurumlar Vergisi Beyannamesi sunulmuş ve idare tarafından bilanço bilgileri arasında uyumsuzluk tespiti yapılmıştır. İlgili mevzuat gereği adayların/isteklilerin yeterliklerinin başvuru/teklif dosyası kapsamında sunduğu belgeler üzerinde yapılması gerektiği açık olduğundan başvuru dosyasında sunulmamış olan belgelerin dikkate alınmasına imkan bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, başvuru kapsamında sunulan belgelerin mevzuata ve ön yeterlik şartnamesine uygun olduğu yönündeki ispat yükümlülüğünün basiretli, öngörülü olma sorumluluğuna haiz tacir olması beklenen adayda olduğu göz önüne alındığında, özel ortak Mapa İnş. ve Tic. A.Ş tarafından ön yeterlik başvuru dosyasında sunulan belgeler kapsamında yapılan incelemede, adayın sunduğu “konsolide” ifadesini içeren bilançonun münferit olduğuna ilişkin teklifle birlikte sunulan açıklayıcı bilgi/belgenin ön yeterlik başvuru dosyasında yer almadığı da dikkate alındığında idarece başvuru sahibi İş Ortaklığının ön yeterlik başvurusunun değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2018/043 Gündem No: 26 Karar Tarihi: 27.07.2018 Karar No: 2018/UY.I-1424
İş ortaklığı beyannamesi üzerinde ortaklardan birisinin imzasının ve kaşesinin bulunmaması halinde bu eksiklik sonradan tamamlatılabilir mi?


Yapılan incelemede, başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan iş ortaklığı beyannamesinde pilot ortak adı, adresi, ortaklık oranı, vergi kimlik numarası bilgileri ile pilot ortak Emt-Han Tur. Nakl. Pet. İnş. Oto Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin kaşesi ve imzasının yer aldığı, ancak özel ortağın adı, adresi, ortaklık oranı, vergi kimlik numarası bilgilerinin yer almasına rağmen özel ortak Ay Grup Tur. Nakl. Pet. İnş. Gıda Tem. San. Tic. Ltd. Şti. kaşesinin ve yetkili kişi imzasının bulunmadığı görülmüştür. Bu haliyle, Emt-Han Tur. Nakl. Pet. İnş. Oto Taah. Tic. San. Ltd. Şti.- Ay Grup Tur. Nakl. Pet. İnş. Gıda Tem. San. Tic. Ltd. Şti. ortak girişimince sunulan İş Ortaklığı Beyannamesinin özel ortak Ay Grup Tur. Nakl. Pet. İnş. Gıda Tem. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından kaşelenip imzalanmadığı anlaşılmaktadır. Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, adi ortaklık niteliği bulunan ortak girişimin, her iki tarafın da konuyla ilgili irade beyanlarının uyuştuğunu gösteren bir anlaşma olduğu, ihale konusu işe ilişkin olarak hak ve borçları müteselsilen üstlenme ve işi birlikte yapma konusunda irade uyuşmasının tarafların beyannameye usulüne uygun biçimde imza koymaları ile mümkün olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin anılan gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. ... 16.6.4. İlgili mevzuatına göre ihaleye katılma şartı olarak istenmesi gereken belge veya bilgilerin idarece istenmediği ve bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edildiği hallerde, idarelerce bu tür belge veya bilgiler başvuruların ya da tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aday veya isteklilerden talep edilemeyecek ve tamamlatılamayacaktır.” açıklaması bulunmakta olup, belgedeki imza eksikliğinin bilgi eksikliği olarak değerlendirilemeyeceği dikkate alındığında, ihale komisyonunca belgedeki imza eksikliğinin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmeyip tamamlatılmaması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Toplantı No: 2018/053 Gündem No: 44 Karar Tarihi: 26.09.2018 Karar No: 2018/UH.II-1769