Engelli Personel

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalesi ihale dokümanında, engelli personel öngörülmemesi mümkün müdür?


İhalede çeşitli kategorilerde tam zamanlı 142 personel olmak üzere aynı il bazında elliden fazla işçi çalıştırılması istenmekle birlikte ihale dokümanında engelli işçi düzenlemesinin bulunmadığı, ancak tekliflerin ihale dokümanında düzenlenen iş kalemlerinin adet birim fiyatı üzerinden alınacağından ihale dokümanında engelli işçi düzenlemesi bulunmasa da performansa dayalı ihalede yüklenicilerin 4857 sayılı İş Kanunu’nun emredici hükmü gereği asgari yüzde üç olmak üzere diledikleri orandan engelli işçi çalıştırılmalarının önünde bir engelin bulunmadığı ve çalıştırılan engelli personelle ilgili hazinece karşılanacak prim teşvik tutarının hakediş ödemelerinden düşülebileceği bir arada değerlendirildiğinde işçi sayısı üzerinden teklif alınmayan ihalede bu engelli işçilerin tabi olacağı ücret grubuna ilişkin düzenleme yapılmaması ayrıca birim fiyat teklif cetvelinde de ayrı satır açılmamasının mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No : 2017/045 Gündem No : 69 Karar Tarihi : 13.09.2017 Karar No : 2017/UH.I-2498
Toplam personel sayısının %3'ünden daha az sayıda engelli personel öngörülmüş olması nedeniyle ihale iptal edilebilir mi?


Anılan mevzuat hükümleri uyarınca, aynı il sınırları içinde birden fazla işyerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, elli veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işverenlerinin, çalıştırdıkları toplam işçi sayısının en az %3 oranında engelli işçi çalıştırmalarının zorunlu olduğu, ihale dokümanında aynı il bazında elli veya daha fazla işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü ihalelerde, 4857 sayılı Kanun uyarınca tespit ettikleri engelli işçi sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubunu İdari Şartname’nin ilgili maddesinde düzenlenmesi ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde de ayrı satır açılması gerektiği, ayrıca engelli işçi hesaplanmasında yarıma kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı, yarım ve daha fazla olanların ise tama dönüştürüleceği anlaşılmaktadır. İncelemeye konu ihale kapsamında Dicle Üniversitesi Hastaneleri İle Bağlı Birimlerde 1569 adet personelin istihdam edileceği, söz konusu ihalede ihale dokümanı arasında yer alan Standart Form’un (Standart Form- KİK015.3./H) 3, 5, 7, 9, no’lu sütunlarda çalıştırılacak engelli personel sayısının idarece 46 kişi olarak belirlendiği, ancak toplam personel sayının %3’ünün ( 1569/100 X 3=47,07 ) 47,07 kişi olarak hesaplanması gerektiği, yukarıda yer alan mevzuat açıklamaları gereği yarıma kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağının düzenlendiği ve idarece çalıştırılması öngörülen engelli personel sayısının 47 kişi olarak belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır. İtirazen şikayet konusu olan ihalede engelli işçi sayısının eksik belirlenmiş olmasının 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesinde yer alan hüküm ile uyumlu olmadığı görülmekle birlikte, bu durumun sözleşmenin yürütülmesi aşamasında düzeltilerek anılan yasa maddesi ihlal edilmesine mahal verilmeyeceği, dolayısıyla ihalenin iptalini gerektirmeyeceği kanaatine varılmıştır. Şöyle ki, öncelikle dokümanın mevcut hali dikkate alındığında, şikayet konusu hususun isteklilerin eşit şartlarda teklif vermesini engellemediği değerlendirilmektedir. Öte yandan, 4857 sayılı Kanunun anılan maddesi ile uyumlu olmayacak bir şekilde eksik sayıda engelli işçi çalıştırılmasının öngörülmüş olması durumu sözleşmenin yürütülmesi aşamasında düzeltilebilecek bir eksiklik olup, bu eksiklik idarece 4735 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesi uyarınca engelli işçi sayısında artışa gidilerek (İş artışı yapılarak) giderilebilecektir. Toplantı No: 2017/050 Gündem No: 105 Karar Tarihi: 04.10.2017 Karar No: 2017/UH.II-2730
Engelli işçi çalıştırılması öngörülmeyen bir ihalede, asgari işçilik maliyeti 4857 sayılı Kanun’a göre hesaplanan sayıda engelli işçinin ücreti dikkate alınarak hesaplanabilir mi?


...Söz konusu iş kapsamında çalıştırılacak personel sayısının 135 kişi olması nedeniyle ihale dokümanında (135x%3=4,05) 4 adet engelli işçi çalıştırılmasına yönelik düzenleme yapılması gerekirken idare tarafından birim fiyat teklif cetvelinde 3 adet engelli personel çalışmasına ilişkin düzenleme yapıldığı görülmüştür. İhaleye ait İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak tüm personele ihale konusu iş süresince ödenecek aylık ücrete ilişkin düzenlemelere yer verilirken ihale konusu iş kapsamında 3 engelli işçi çalıştırılacağının belirlendiği ve buna göre birim fiyat teklif cetveli standart formunun oluşturulduğu görülmüştür. Ayrıca, ihale dokümanının anılan düzenlemelerine yönelik yasal süresi içerisinde yapılan bir başvuru neticesinde dokümanın düzeltilmesi durumu söz konusu olmadığından, doküman bu haliyle kesinleşmiştir. İsteklilerin ihaleye teklif vermekle ihale dokümanına uygun olarak teklif vermeyi kabul ettikleri dikkate alındığında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan eşit muamele ilkesinin gereği olarak isteklilerin eşit şekilde yarışabilmelerini ve bu tekliflerin eşit şekilde değerlendirilebilmesini teminen, istekliler tarafından İdari Şartname’de yer verilen düzenlemelere uygun olarak 3 engelli personel için öngörülen hazine yardımına ilişkin tutar dikkate alınarak tekliflerin hazırlanması gerektiği anlaşılmaktadır. Aksi taktirde, tekliflerin eşit koşullarda yarıştırılması mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla, başvuru sahibinin teklifinin idarece toplam asgari ücret maliyetinin altında işçilik bedeli sunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde herhangi bir aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır....

Toplantı No : 2017/036

Gündem No : 107

Karar Tarihi : 19.07.2017

Karar No : 2017/UH.III-1972