Fiyat Dışı Unsur

İdari şartnamede, teknik değer nitelik puanlamasına yönelik düzenleme yer almadığı halde sunulan iş deneyim belgesine için puanlama yapılabilir mi?


...İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi için yapılacak puanlamada teknik değer nitelik puanı alınabilmesi için sunulması gereken iş deneyim belgelerinin taşıması gereken kriterlere yer verildiği, bununla birlikte söz konusu belgelerin iş bitirme, iş yönetme, iş denetleme veya iş durum belgelerinden biri olması halinde hangi oranlarda dikkate alınacağına ilişkin özel bir düzenlemeye yer verilmediği, dolayısıyla puanlama için sunulan iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde de yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin esas alınması gerektiği, bu bağlamda idare tarafından teknik değer nitelik puanlamasında Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 48’inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hükümler doğrultusunda sunulan iş yönetme belge tutarının beşte bir oranında dikkate alınmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Toplantı No: 2018/002 Gündem No: 70 Karar Tarihi: 11.01.2018 Karar No: 2018/UY.II-153
İş deneyiminin fiyat dışı unsur olarak belirlendiği bir ihalede iş denetleme ve iş yönetme belgelerine puan verilmemesi ihaleyi katılımı daraltır mı?


...Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 61’inci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenmesi ile ilgili hususlar” başlıklı 53.3’üncü maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde idareler tarafından fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da kullanılarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenebileceği ve fiyat dışı unsurları belirleme yetkisinin tamamen idarenin takdirinde olduğundan bahsedilmiştir. Ancak anılan Tebliğ’de yine fiyat dışı unsurların belirlenmesinde anılan Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen ilkelere halel getirmeyecek bir biçimde idarenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi gerektiği açıklanmıştır.... Toplantı No: 2017/068 Gündem No: 81 Karar Tarihi: 27.12.2017 Karar No: 2017/UY.II-3519
İdare tarafından fiyat dışı unsurların belirlenmesi konusunda herhangi bir sınırlama var mıdır?


...Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 61’inci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenmesi ile ilgili hususlar” başlıklı 53.3’üncü maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde idareler tarafından fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da kullanılarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenebileceği ve fiyat dışı unsurları belirleme yetkisinin tamamen idarenin takdirinde olduğundan bahsedilmiştir. Ancak anılan Tebliğ’de yine fiyat dışı unsurların belirlenmesinde anılan Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen ilkelere halel getirmeyecek bir biçimde idarenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi gerektiği açıklanmıştır.... Toplantı No: 2017/068 Gündem No: 81 Karar Tarihi: 27.12.2017 Karar No: 2017/UY.II-3519
Kalite ve teknik değer puanlaması yapılırken her bir iş kaleminin yaklaşık maliyet içindeki ağırlığına göre puanlanması zorunlu mudur?


...Kamu İhale Genel Tebliği’nin 53.3’üncü maddesinde yer alan ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenmesi ile ilgili açıklamalar kapsamında ihale konusu işi oluşturan bileşenler itibarıyla isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumu gibi hususların fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceği anlaşılmaktadır. Anılan Tebliğ açıklamasında, fiyat dışı unsur olarak ihale konusu işi oluşturan bileşenler itibarıyla yaklaşık maliyetin yapısı ile istekli/isteklilerin tekliflerinin yapısının birbiri ile uyumundan bahsedilmekte olup, cümlede geçen “ihale konusu işi oluşturan bileşenler” ifadesinden bir yapım işini oluşturan “iş kalemleri”nin anlaşılması gerekmektedir. Kamu İhale Genel Tebliği’nin söz konusu maddesinde yer alan düzenleme ile amaçlanan, 4734 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesinde düzenlenen fiyat dışı unsurun, ihale konusu işin beklenen kaliteye uygun olarak gerçekleştirilmesini ve özellikle yapım işleri ihalelerinde işin erken tasfiye edilmesi suretiyle kaynakların verimli kullanılması ilkesinin muhtemel ihlallerini engelleyecek şekilde etkin kullanımını sağlamaktır. Bu bağlamda, yapım işi ihalelerinde bazı isteklilerin birim fiyat üzerinden teklif alınan iş kalemlerinden özellikle işin niteliği itibarıyla miktarı işin devamı sırasında büyük değişkenlik gösterebilecek olan kazı yapılması gibi alt yapıya ilişkin iş kalemlerinin birim fiyatını yaklaşık maliyete oranla çok yüksek, diğer iş kalemlerinin birim fiyatını ise çok düşük belirledikleri, bunun sonucunda ihalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerinde kalması halinde, işin gerçekleştirilmesi aşamasında yüksek birim fiyat teklif edilen iş kalemlerindeki miktar artışı nedeniyle sözleşme bedelinin büyük kısmının bu iş kalemlerine karşılık olarak ödendiği, bu durumun sözleşme konusu iş kapsamındaki bazı imalatlar gerçekleştirilmeden işin tasfiye edilmesi sonucunu doğurduğu ve bu suretle kamu hizmetlerinin gecikmesine ve kaynakların verimli kullanılamamasına neden olduğu görüldüğünden, söz konusu Tebliğ düzenlemesi ile yaklaşık maliyet içerisindeki idarece belirlenen her bir iş kaleminin yaklaşık maliyetteki oranı ile isteklinin teklifindeki aynı iş kalemlerinin her birinin isteklinin teklif fiyatına oranının karşılaştırılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Yapılan açıklamalar çerçevesinde başvuru sahibinin iddiasına konu olan fiyat dışı unsur düzenlemesi incelendiğinde, isteklinin idare tarafından belirlenen pozlardaki fiyat ağırlığının aynı iş için yaklaşık maliyetteki oranlamaya yaklaşması halinde fiyat dışı unsur puanı verileceğinin düzenlendiği görülmektedir. Bir başka ifadeyle değerlendirmede teklifteki oranla yaklaşık maliyetteki oran karşılaştırılmaktadır. Anılan düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 53.3’üncü maddesinde yer alan açıklama ve bu maddenin genel gerekçesinde belirtilen konularla uyumlu olduğu, idarenin iş tamamlanmadan sözleşmenin tasfiye edilme riskini azaltmak için bu düzenlemeye gittiği, anılan haliyle de etkinlik, verimlilik ve teknik değer kriterlerinin sağlandığı görüldüğünden iddia konusu doküman düzenlemesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık görülmemiştir.

Toplantı No: 2018/014

Gündem No: 53

Karar Tarihi: 06.03.2018

Karar No: 2018/UY.II-548