Fiyat Farkı

Fiyat farkı hesaplamasında dikkate alınacak ağırlık oranlarının, yaklaşık maliyet belirlenirken dikkate alınan unsurların yaklaşık maliyet içindeki ağırlığını aynen yansıtması zorunlu mudur?


Ağırlık oranlarına ilişkin katsayıların, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde belirlenmesi gerektiği, bu bağlamda idarenin elinde bulunan en önemli göstergenin yaklaşık maliyet olduğu, dolayısıyla katsayıların belirlenmesi aşamasında yaklaşık maliyetin dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilik ücretinin yaklaşık maliyetin %67,4’üne karşılık geldiği kabulüyle a1 katsayısının 0,6740 olarak belirlendiği anlaşılmaktadır. Öte yandan, yaklaşık maliyet hesap cetvelinde haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için %4 sözleşme gideri ve genel giderler dâhil 14.465.728,56 TL bedel öngörüldüğü, bu tutarın yaklaşık maliyetin %73,7’sine karşılık geldiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla, fiyat farkı hesaplanmasına kullanılacak a1katsayısının, yaklaşık maliyet tam olarak dikkate alınmadan belirlendiği anlaşılmaktadır. Ancak, fiyat farkı hesaplanması için kullanılan tek girdinin ağırlık oranlarına ilişkin katsayılar olmadığı, bu katsayıların yanı sıra gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme fiyatlarının da fiyat farkı hesaplama formülünde An ve Pn katsayıları kapsamında yer aldığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, fiyat farkı hesaplamasında yaklaşık maliyetin tek kriter olmadığı, bununla birlikte sözleşme fiyatları, yani ekonomik açıdan en avantajlı teklifin de fiyat farkı hesabında etkili olduğu anlaşılmaktadır. Zira, idare tarafından iş kalemleri için yaklaşık maliyet hesabında bedeller öngörülürken isteklilerin tekliflerinin yaklaşık maliyetle aynı ağırlık oranları dahilinde gelmesinin kesinlik arz etmediği açıktır. Örneğin, somut olaydan bağımsız olarak, yaklaşık maliyet hesap cetvelinde haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için belirlenen tutarın yaklaşık maliyetin %73,7’sine karşılık geldiği bir ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklifte haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilik ücretinin toplam teklif bedelinin %67,4’üne karşılık gelme ihtimali ve bu şekilde sunulan teklif üzerinden sözleşme imzalanması ihtimali bulunmaktadır. Sonuç olarak, her ne kadar ağırlık oranlarına ilişkin katsayıların belirlenmesi aşamasında yaklaşık maliyet çok önemli bir gösterge olsa da, yaklaşık maliyetin tek kriter olarak değerlendirilmesinin fiyat farkı hesaplanmasında birebir sonuç vermediği, fiyat farkının azami ölçüde doğru hesaplanması için yardımcı bir kriter olduğu anlaşılmaktadır. Toplantı No : 2017/029 Gündem No : 29 Karar Tarihi : 14.06.2017 Karar No : 2017/UH.II-1647
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan fiyat farkının ödeneceğine ilişkin düzenleme yapılması


Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1’inci maddesi uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dâhil işçilik giderinden oluştuğu hizmetler olup, ihale işlem dosyası kapsamında yaklaşık maliyet icmal tablosu üzerinden yapılan incelemede, yaklaşık maliyetin 104.809.551,06 TL olduğu, buna karşın personel giderinin sözleşme ve genel gider maliyeti ile kâr hariç ve ayni yemek bedeli dahil 56.909.784,85 TL olduğu, bu durumda personel giderinin yaklaşık maliyetin %54’üne karşılık geldiği, dolayısıyla söz konusu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olduğu anlaşılmıştır. Yukarıda aktarılan 4734 sayılı Kanun’un 62’nci, 4735 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde ve Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik’te yer alan hükümlerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine yönelik hükümler olduğu, itirazen şikâyete konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalesi olduğu göz önüne alındığında söz konusu Kanun ve Yönetmelik maddelerinde belirtilen hükümlerin anılan ihalede uygulanamayacağı belirlenmiş olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir. Toplantı No: 2017/046 Gündem No: 36 Karar Tarihi: 20.09.2017 Karar No: 2017/UH.I-2533
Fiyat farkı ödemelerinin, ilgili mevzuatın hangi hükümleri kapsamında yapılacağının belirsiz olması ihalenin iptal edilmesini gerektirir mi?


İdari Şartname’nin 46’ncı maddesi incelendiğinde, maddede önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5’inci maddesine göre hesaplama yapılacağının belirtildiği, maddenin devamında ise anılan Esasların 6’ncı maddesine yer verildiği görülmüştür. Bu durumda, anılan Esasların 10’uncu maddesi gereği fiyat farkı katsayılarının belirtilmemesinin tek başına fiyat farkı hesabına imkansız kılmadığı da dikkate alındığında, İdari Şartname’nin 46’ncı maddesindeki düzenlemenin fiyat farkının anılan Esasların hangi maddesine (5 mi? 6 mı?) göre hesaplanacağı konusunda çelişki içerdiği sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/050 Gündem No: 105 Karar Tarihi: 04.10.2017 Karar No: 2017/UH.II-2730
Personel çalıştırılması öngörülen bir ihaleye ait ihale dokümanında, personel için fiyat farkı hesaplanacağına yönelik düzenleme yapılması zorunlu mudur?


...Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerinden, ihale konusu işin süresinin 24 ay olduğu, anılan iş kapsamında çalışacak personele ilişkin giderlerin teklif fiyata dahil olduğu, sözleşmenin uygulanması aşamasında fiyat farkı verilmeyeceği anlaşılmaktadır.

İhale dokümanı düzenlemelerinde ihale konusu işte çalıştırılacak personelin tam zamanlı çalıştırılacağına yönelik bir düzenlemenin olmadığı, söz konusu ihalede yüklenicinin ihale konusu işin yapılması esnasında bulundurulması zorunlu personelin belirlendiği, bu doğrultuda hizmet işi kapsamında idarede çalıştırılacak personelin Ticaret Sarayı için 1 servis elemanı, 1 garson ve 2 bulaşıkçı, Hadımköy Tesisleri gündüz için 1 aşçıbaşı, 1 aşçı, 2 aşçı yardımcısı, 1 gıda teknikeri, 1 garson, 2 servis elemanı, 3 bulaşıkçı ve 1 şoför, Hadımköy Tesisleri gece için 1 aşçı ve 1 servis elemanı, Bayrampaşa Tesisleri için 2 servis elemanı, Arnavutköy (Boğazköy) Tesisleri için 1 servis elemanı, Tuzla Tesisleri gündüz için, 1 aşçıbaşı, 1 aşçı, 2 aşçı yardımcısı, 1 gıda teknikeri, 1 garson, 2 servis elemanı ve 3 bulaşıkçı, Tuzla Tesisleri gece için, 1 aşçı ve 1 aşçı yardımcısı ve Hadımköy ile Tuzla tesislerine 1’er adet gıda teknikeri olmak üzere 34 kişi olduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri, ihale dokümanı düzenlemeleri ve yapılan açıklamalar birlikte dikkate alındığında, ihale konusu malzeme dâhil yerinde yemek pişirilmesi taşınması, servisi ve servis sonrası hizmetleri işinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işi olmadığı anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı” başlıklı 81’inci maddesinde ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği yönünde açıklama yapılmıştır. Söz konusu açıklamalar uyarınca, ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği, ancak söz konusu personelin tam zamanlı çalıştırılacağına yönelik bir düzenlemenin olmadığı incelemeye konu ihalede, ihale dokümanında personele fiyat farkı verilmesini öngörecek şekilde düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2018/012

Gündem No: 19

Karar Tarihi: 27.02.2018

Karar No: 2018/UH.II-490