Fiyat Farkı Hesaplanması ve Ödenmesi

Fiyat farkı hesaplanırken yanlış endeks kullanılması nedeniyle fazla ödeme yapılması kamu zararı doğurur mu?


…….. yüklenimindeki ……. . işine ait 2 no.lu hakediş raporunda fiyat farkı hesabında temel endeks göstergesinin hatalı alınarak fiyat farkı hesaplanması suretiyle …….TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak,

4734 sayılı "Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar” ın 4. maddesinin (ı) fıkrasında;

“ı) Temel endeks: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait endeksi, ifade eder,” hükmü yer almaktadır.

Yapılan incelemede, sorguya konu edilen işe ilişkin ihalenin 21.06.2016 tarihinde yapıldığı, yukarıdaki hüküm gereği fiyat farkına esas tutulması gereken endeksin 2016 yılının Haziran ayı endeksi olması gerekirken Mayıs ayı endeksinin esas alındığı, dolayısıyla yükleniciye ödenmesi gerekenden yüksek tutarda fiyat farkı ödenerek kamu zararına sebebiyet verildiği anlaşılmıştır. Bununla birlikte sorumluların savunmalarında, ……. TL’lik kamu zararının …...tarih ve ……. no.lu muhasebe işlem fişi ile kişi borcuna alınmakla birlikte, …. tarih ve ……. no.lu banka dekontu ile ……. TL’nin tahsil edilerek ……. tarih ve ……. no.lu muhasebe işlem fişi ile gelir kaydının yapıldığı anlaşılmıştır.
Yılı: 2016 Dairesi: 5 Karar No: 271 İlam No: 19 Tutanak Tarihi: 12.10.2017