Geçici Teminat Mektubu

İlk oturum kapatıldıktan sonra birim fiyat teklif mektubu ve geçici teminat mektubu yeniden değerlendirilebilir mi?


...Diğer yandan, başvuru sahibinin “İhalenin ilk oturumunda düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağının iptal edilerek, katılımcılar olmadan söz konusu tutanağın yeniden düzenlenip geçici teminat mektuplarının birinin uygun olmadığının belirtilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu” iddiasına ilişkin olarak, ihalenin ilk oturumunda ihale komisyonunca düzenlenen zarf açma belge kontrol tutanağında Ulusal Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.ye ilişkin “Teminat” satır/sütununda “uygun” ibaresine yer verilerek tutanağın düzenlenmesine karşın, ilk oturumun kapatılmasıyla birlikte ihale komisyonu üyelerince gerçekleştirilen ayrıntılı değerlendirmeler neticesinde Ulusal Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ve Fibabanka A.Ş. tarafından düzenlenen geçici teminat mektubunun ihale dokümanı kapsamında yer verilen geçici teminat mektubu standart formuna uygun olmadığının tespit edilmesi üzerine isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde idarece karar alınmasında mevzuat hükümlerine aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır....

Toplantı No : 2017/039

Gündem No : 92

Karar Tarihi : 09.08.2017

Karar No : 2017/UH.III-2203
Nakit olarak yatırılan geçici teminata ilişkin makbuzda “geçici teminat” ifadesi yer almaması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


....İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede Sercan Köksal tarafından geçici teminat bedelinin yatırıldığını tevsiken teklif dosyası kapsamında 1 adet banka dekontu sunulduğu, T.C. Ziraat Bankası Ankara Bakanlıklar Şubesi üzerinden Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü hesabına 20.000,00 TL havale edildiğini gösteren banka dekontunda, işlem tarihinin 12.06.2017, saat: 15:07 olduğu, açıklama kısmında “Sercan KÖKSAL Yenice Yapı –Vn:5840211402-2017/247386 İKN 46 (Eskişehir)Şb. Şefliği Sanat Yapıla” ibarelerinin yer aldığı görülmüştür.

Şikâyete konu ihaleye ait dokümanda teminat mektupları dışındaki teminatların Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne yatırılması gerektiğinin düzenlendiği ancak doküman kapsamında idareye ait herhangi bir hesap numarasına yer verilmediği, Sercan Köksal tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan dekontta “geçici teminat” ibaresinin de olmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, idarece tesis edilen Sercan Köksal’a ait teklifin geçici teminatın usulüne uygun olarak sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde ve akabinde gerçekleştirilen ihalede geçerli teklif kalmaması sebebiyle ihalenin iptal edilmesi işleminde mevzuata bir aykırılık görülmemiş olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.....

Toplantı No : 2017/038

Gündem No : 41

Karar Tarihi : 02.08.2017

Karar No : 2017/UY.III-2094
Gerçek kişi tacirin unvanı ad-soyad ve ekten oluştuğu halde geçici teminat mektubu sadece ad-soyad belirtilerek düzenlenebilir mi?


...6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 39 ve 40’ıncı maddelerinde, her tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorunda olduğu, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmesi gerektiği; 41’inci maddesinde gerçek kişi olan tacirin ticaret unvanının, 46’ncı maddeye uygun olarak yapabileceği ilaveler ile kısaltılmadan yazılacak ad ve soyadından oluştuğu; 45 ve 46’ncı maddelerinde ticaret unvanına Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde ek yapılması gerektiği, tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında, üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte bulunmamak, gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla her ticaret unvanına, işletmenin özelliklerini belirten veya unvanda yer alan kişilerin kimliklerini gösteren ya da hayali adlardan ibaret olan ekler yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca kamu ihale mevzuatı hükümleri ve ihale dokümanında yer alan düzenlemeler uyarınca, geçici teminat mektubunun standart forma uygun olarak bankalar ve özel finans kurumları tarafından düzenlenmesi ve söz konusu geçici teminat mektubunda isteklinin tüzel kişi olması halinde ticaret unvanının, gerçek kişi olması halinde ise ad ve soyadının bulunması gerekmektedir.

İhale üzerinde bırakılan istekli İlhami Yılmaz’ın gerçek kişi tacir olduğu ve bu sıfatla ihaleye katılarak teklif dosyası kapsamında imza beyannamesini sunduğu, 6102 sayılı Kanun’un yukarıda aktarılan hükümleri doğrultusunda da anılan isteklinin ticaret unvanının ad ve soyad ile ekten oluştuğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Kanun’da gerçek kişilerin ticaret unvanının, ad ve soyadının kısaltılmadan yazılmış hali ve varsa eklerinden oluştuğu belirtilmiş olsa da, kamu ihale mevzuatı hükümleri gereğince geçici teminat mektubunda isteklinin gerçek kişi olması halinde “adı ve soyadı”, tüzel kişi olması halinde ise “ticaret unvanı”nın yazılmasının gerekli ve yeterli olduğu, bu kapsamda İlhami Yılmaz’ın ihaleye gerçek kişi sıfatıyla katıldığı ve teklif dosyası kapsamında sunduğu geçici teminat mektubunda adı ve soyadının yazılmasının yeterli olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı No : 2017/035

Gündem No : 47

Karar Tarihi : 12.07.2017

Karar No : 2017/UY.I-1876
İhale süreci devam ederken geçici teminat mektubunun iade alınması durumunda teklifin değerlendirme dışı bırakılması mümkün müdür?


4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin beşinci fıkrasında “İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir...” şeklinde yer alan hüküm, idarelerin geçici teminat mektuplarını gereğinden fazla alıkoyarak kendileri ile sözleşme ilişkisi kurulmayacağı belli olan isteklilerin zarar görmesini engellemeye matuftur. Anılan Kanun hükmü, bir yönüyle idarelere ödev yüklemekte iken diğer bir yönüyle de sözleşme ilişkisi kurulmayacağı belli olan isteklilere bir hak tanımaktadır. Ancak, yeni hukuki durum oluşması durumunda isteklinin oluşan bu yeni hukuki durum nedeniyle yeniden hak sahibi olabilmesi için iade aldığı geçici teminatı tamamlamasının gerektiği açıktır.

Bu itibarla 09.05.2018 tarihli ve 2018/UH.II-958 sayılı Kurul kararı ile ihalede yeni bir hukuki durumun oluştuğu, dolayısıyla idarenin oluşan yeni hukuki durum karşısında isteklilere, iade edilen geçici teminat mektubunu tamamlaması için bir süre tanıması gerekmekte iken teminatlarını iade ettiği isteklilerin tekliflerini doğrudan değerlendirme dışı bırakmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Toplantı No: 2018/039

Gündem No: 51

Karar Tarihi: 11.07.2018

Karar No: 2018/UH.II-1326
İş ortaklığı olarak katılım sağlanan ihalede, ortaklardan birisinin yasaklanmış olması nedeniyle geçici teminatın tamamı gelir kaydedilebilir mi?


...Geçici teminat mektubunun ihaleye teklif veren istekli tarafından iş ortaklığı adına sunulduğu ve iş ortaklığını oluşturanların, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yaptığı ve geçici teminat miktarının ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri tarafından karşılanabileceği dikkate alındığında, teklif dosyasında sunulan geçici teminat mektubunun iş ortaklığının hangi ortağı adına düzenlendiğinden bağımsız olarak değerlendirme yapılması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesini gerektiren aykırılıkların ortaya çıkması halinde sunulan geçici teminatın gelir kaydedilmesi gerektiği açıktır...

Toplantı No: 2018/038

Gündem No: 27

Karar Tarihi: 05.07.2018

Karar No: 2018/UH.II-1274
Geçici teminatın idarenin banka hesabına EFT yoluyla yatırılması mümkün müdür?


...İhale üzerinde bırakılan istekliye ait teklif dosyasında yer alan belgeler kapsamında yapılan incelemede 08.11.2017 tarihli bir banka dekontu bulunduğu görülmüştür. İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan belgelerin fotokopi olması nedeniyle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında yer alan geçici teminata ilişkin banka dekontunun asıl olup olmadığının teyidi için 19.01.2018 tarihli ve 2821 sayılı yazı ile idareden ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında bulunan geçici teminata ilişkin dekontun teklif dosyasında bulunduğu haliyle aslı istenilmiş, idarece Kuruma gönderilen 22.01.2018 tarihli ve 28089 sayılı yazı ekinde banka dekontunun aslının bulunduğu görülmüştür.

Söz konusu banka dekontu üzerinde yer alan bilgilerden, mevzu bahis dekontun Adem Karagöz tarafından 08.11.2017 tarihinde saat 08:56’da Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün hesabına 2017/497086 ihale kayıt no’lu işe ait geçici teminatın EFT ile yatırılmış olduğunu gösteren ve bankanın Sincan OSB Şubesi tarafından imzalanmış bir dekont olduğu anlaşılmıştır.

Aktarılanlar neticesinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından 2017/497086 ihale kayıt numaralı şikâyete konu ihaleye ait geçici teminatın nakit olarak EFT yoluyla ihale tarihinde ihale saatinden önce idare hesaplarına yatırıldığı, bahse konu EFT işleminin yapıldığını gösteren banka dekontunun aslının ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2018/005

Gündem No: 27

Karar Tarihi: 30.01.2018

Karar No: 2018/UY.II-307
Geçici teminat mektubunda, ihalenin adının yanlış belirtilmesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?


...Anılan Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde; “22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir…” düzenlemesi; “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “…26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.”düzenlemesi bulunmaktadır. Orhan Sipahi tarafından sunulan geçici teminat mektubu incelendiğinde geçici teminat mektubunun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin ekinde yer alan Standart Form-KİK024.1/H Geçici Teminat Mektubu kullanılarak düzenlendiği, ancak geçici teminat mektubunda ihalenin adı yazılırken “4.800 adet kek ve meyve suyu ile 4.800 öğün sabah, öğle ve akşam yemeği hizmet alımı” olarak belirtildiği, ihalenin adının İdari Şartname’de belirtildiği üzere “Yunus Emre Kuruluş Gençlik Kampında Konaklayacak Öğrenciler ve Görevliler İçin Yemek Hizmeti Alımı” olduğu, geçici teminat mektubunda işin adı yerine İdari Şartname’de belirtilen işin miktarının yazılmış olduğu tespit edilmiştir. Teminata yönelik düzenlenen belgelerin belirli bir taahhüdün karşılanması amacıyla taahhüdü üstlenecek tarafın yükümlülüğüne ilişkin bankalarca düzenlenen belgeler olduğu ve ihale konusu işin adının söz konusu standart formda yer verilmesi gereken esaslı unsurlar arasında yer aldığı, teminatın gelir kaydedilmesine yönelik bir durumun oluşması halinde söz konusu işlemlerin işin adı üzerinden gerçekleştirilebileceği, bu nedenle dokümanda belirtilen ihale konusu işin adının söz konusu belgede farklı bir şekilde belirtilmesinin, teminatın gelir kaydedilmesine yönelik işlemlerde tereddüte neden olabileceği belirlenmiştir. Toplantı No: 2018/043 Gündem No: 10 Karar Tarihi: 27.07.2018 Karar No: 2018/UH.II-1411