Gerçek Kişi Tacir

Teklif zarfında sunulması gereken belgelerde gerçek kişi tacirin unvanı nasıl yazılmalıdır?


...6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 39 ve 40’ıncı maddelerinde, her tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorunda olduğu, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmesi gerektiği; 41’inci maddesinde gerçek kişi olan tacirin ticaret unvanının, 46’ncı maddeye uygun olarak yapabileceği ilaveler ile kısaltılmadan yazılacak ad ve soyadından oluştuğu; 45 ve 46’ncı maddelerinde ticaret unvanına Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde ek yapılması gerektiği, tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında, üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte bulunmamak, gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla her ticaret unvanına, işletmenin özelliklerini belirten veya unvanda yer alan kişilerin kimliklerini gösteren ya da hayali adlardan ibaret olan ekler yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca kamu ihale mevzuatı hükümleri ve ihale dokümanında yer alan düzenlemeler uyarınca, geçici teminat mektubunun standart forma uygun olarak bankalar ve özel finans kurumları tarafından düzenlenmesi ve söz konusu geçici teminat mektubunda isteklinin tüzel kişi olması halinde ticaret unvanının, gerçek kişi olması halinde ise ad ve soyadının bulunması gerekmektedir.

İhale üzerinde bırakılan istekli İlhami Yılmaz’ın gerçek kişi tacir olduğu ve bu sıfatla ihaleye katılarak teklif dosyası kapsamında imza beyannamesini sunduğu, 6102 sayılı Kanun’un yukarıda aktarılan hükümleri doğrultusunda da anılan isteklinin ticaret unvanının ad ve soyad ile ekten oluştuğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Kanun’da gerçek kişilerin ticaret unvanının, ad ve soyadının kısaltılmadan yazılmış hali ve varsa eklerinden oluştuğu belirtilmiş olsa da, kamu ihale mevzuatı hükümleri gereğince geçici teminat mektubunda isteklinin gerçek kişi olması halinde “adı ve soyadı”, tüzel kişi olması halinde ise “ticaret unvanı”nın yazılmasının gerekli ve yeterli olduğu, bu kapsamda İlhami Yılmaz’ın ihaleye gerçek kişi sıfatıyla katıldığı ve teklif dosyası kapsamında sunduğu geçici teminat mektubunda adı ve soyadının yazılmasının yeterli olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı No : 2017/036

Gündem No : 104

Karar Tarihi : 19.07.2017

Karar No : 2017/UY.III-1969