Hakediş Raporlarının Düzenlenmesi

Hakediş raporunun ve eklerinin şartnameye ve mevzuata uygun düzenlenmemiş olması kamu zararı doğurur mu?


Yapım işinde eksik imalat:

...İnş. Tic. Ltd. Şti. yükleniminde bulunan 2016/... ihale kayıt numaralı Otobüs Terminali Yapılması inşaatında, 15.140/İB-8 poz nolu “Tuvenan kum-çakılın (08.008/ib) el ile (tokmaklanarak) sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ile boru tabanı yataklanması, borunun gömleklenmesi, hendek ve temel dolgusu yapılması” imalatının yapılmaması suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi iddiası ile ilgili olarak yapılan incelemede;

15.140/İB-8 nolu imalatın tarifinde; “Boru hendek veya temel tabanın tesviyesi tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra 08.008/İB Poz No'lu birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahilinde hazırlanmış veya aynı evsafta piyasadan satın alınarak hendek kenarına getirilmiş, tuvenan kum-çakıl'ın, hendek kenarından makirıa ile alınarak hendek ve temel tabanına atılması, 20 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi, ve sulanarak tokmakla sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, alet ve edevat giderleri ile iş yerindeki yatay ve düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderleri dahil, (Yalnız, tuvenan-kum çakılın ocaktan hendek kenarına kadar taşınması ve figüre bedeli hariç) 1.000 m3 tuvenan kum-çakıl ile tatbikat projesinde belirtilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması, borunun gömleklenmesi ile hendek ve temel dolgusunun yapılmasının;

1 m3 fiyatı:

ÖLÇÜ: 1) Zemin ıslahında: Projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile dolgu yapılan hendek boyunun çarpımından elde edilen metreküp cinsinden miktarıdır.

2) Boru gömleklenmesi ve yataklanmasında: Hendek ve temel dolgularında projesindeki tip kesitte belirtilen hendek genişliği ve dolgu yüksekliği ile yataklam ve gömlekleme yapılan hendek boyunun çarpımından, dolgu kesiti içinde kalan boru ve beton dış hacimlerinin minha edilmesi ile elde edilen metreküp cinsinden miktarıdır.

NOT: Granülometrik malzeme yerine tuvenan kum-çakıl esas alınarak 15.140/İB-4 Poz No'lu birim fiyat tarifinde belirtildiği gibidir. ” denilmektedir.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Yükleniciye ait giderler” başlıklı 27’nci maddesinde ise; “f) Yapı denetim görevlisinin işin durumunu, ilerlemesini göstermek ve tespit etmek üzere, iş süresince gerekli göreceği zamanlarda çekilecek, işin değişik aşamalarını gösterir üçer kopya fotoğraflarının filmleri ile birlikte giderleri, yükleniciye aittir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre; denetim esnasında hakediş ekleri arasında bulunan ve imalatın her aşamasını yansıtan fotoğraflar incelendiğinde; poz tanımında yer alan “suyun kurutulması ile 20 cm’lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanarak tokmakla sıkıştırılması” imalatlarına ilişkin resimlerin hakediş evrakı eklerinde bulunmadığı görülmüştür.

Ancak, sorumlular savunmalarda bahis konusu imalata ilişkin fotoğrafları göndermişlerdir.

Bu itibarla; 2016/... ihale kayıt numaralı Otobüs Terminali Yapılması inşaatı işinde 15.140/İB-8 poz nolu imalatın gerçekleştirildiği savunmalarda gönderilen fotoğraflardan anlaşıldığından, söz konusu imalata ilişkin ödenen toplam ...TL hakkında ilişilecek husus bulunmadığına,
Yılı: 2016 Dairesi: 7 Karar No: 212 İlam No: 21 Tutanak Tarihi: 24.10.2017
Hakedişe esas birim fiyatların yanlış hesaplanması kamu zararına sebep olur mu?


……. yüklenimindeki …....... işine dair 2 no.lu hakediş ödemesinde; KGM/60.216 poz no.lu 2 mm. Kalınlığında çift kompenantlı boya ile seyrek refüj taramaları çizilmesi imalatına ait hak edişe ekli özel fiyat analizinde, m² birim fiyat 26,87TL/m² olarak tespit edilmesine rağmen, hakedişe 28,67TL/m² olarak girilmesi suretiyle, imalat tutarının ve dolayısıyla fiyat farkının fazla ödenmesi sonucunda ……. TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Kamu Zararı” başlıklı 71. Maddesinde kamu zararı “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması” olarak tanımlanmış ve (a) fıkrasında “İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması” (b) fıkrasında ise “Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması” kamu zararının belirlenmesinde esas alınacak kriterler arasında sayılmıştır.

Yapılan incelemede, Rapor konusu işe ilişkin KGM/60.2016 poz no.lu imalat kaleminin, m² birim fiyatının hakediş ödemesinde hatalı esas alınması suretiyle, yükleniciye gerçekleştirdiği imalat tutarından daha yüksek ödeme yapılması ve bu suretle fiyat farkı hesabının da yüklenici lehine hatalı yapılması sebebiyle kamu zararına neden olunduğu; sorumluların yapmış oldukları savunmalardan ise ortaya çıkan kamu zararının tamamının tahsil edildiği anlaşılmıştır.
Yılı: 2016 Dairesi: 5 Karar No: 271 İlam No: 19 Tutanak Tarihi: 12.10.2017
Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, projede revizyon yapılması halinde revize projede kullanılan malzeme metrajları nasıl belirlenir?


Anahtar teslim götürü bedel işlerde proje esas olup, eğer bu proje revize edilmiş ise yapılan imalatlarda kullanılan malzemelere ilişkin metrajların da revize projeden hesaplamalara dâhil edilmesi gerekmektedir.

İşin anahtar teslim götürü bedel olması ve ödemelerin pursantaj oranları üzerinden yapılmış olması da bu durumu etkilememekte olup, revize projedeki metraj miktarı, ilama konu olayda olduğu gibi (asıl) projedeki miktardan daha düşük ise; her hâlukârda düşük miktardan ödeme yapılır.

Olayın bu yönüyle, Analiz-4 özel pozlu puzolanik kireç harçlı temel betonu yapılması imalatı işinde kullanılan malzemenin sarfiyat miktarının revize proje üzerindeki metrajı 163,014 m3 olmasına rağmen 165,447 m3 üzerinden hesaplamasına dayanan ve aradaki farkın birim fiyat ile çarpımını kamu zararı olarak nitelendiren tazmin hükmünde hukuki bir isabetsizlik yoktur.
Yılı: 2011 Dairesi: 7 Dosya No: 40658 Tutanak No: 43614 Tutanak Tarihi: 8.11.2017