Hakedişten Yapılacak Kesintiler

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari ücret destek priminin hakediş tutarından kesilmemesi kamu zararına sebep olur mu?


...5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, 6661 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 nci maddesi ile eklenen Geçici 68 inci maddesinde; “(1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, b) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır. ... 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında; ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir” hükümlerine yer verilmiştir.

Yapılan incelemede, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereği Hazine tarafından karşılanan asgari ücret destek priminin yüklenicinin hakedişinden kesilmeyerek kamu zararına neden olunduğu, sorumluların savunmalarından da ortaya çıkan kamu zararının tahsil edildiği anlaşılmıştır. Yılı: 2016 Dairesi: 5 Karar No: 278 Tutanak Tarihi: 30.11.2017
Sözleşmede belirtilen gecikme cezasının eksik hesaplanması kamu zararına sebep olur mu?


...Rapor dosyası ve eki belgelerin incelenmesinden; yüklenici Şirketin işin bitirildiğini belirten ve kesin hesabının hazırlanmasını isteyen dilekçesini … tarihinde İdareye verdiği, İdarece oluşturulan Geçici Kabul Komisyonunun hazırladığı … tarihli Tutanakta ise işin eksik ve kusurlu işlerinin listeye bağlandığı ve işin bu haliyle geçici kabulünün mümkün olmadığının tespitinin yapıldığı, Tutanakta ayrıca işin eksik ve kusurlu işlerinin tamamlanması için yükleniciye … tarihine kadar süre verildiği; bu sürede tamamlanmadığı takdirde gecikilen her gün için sözleşmede belirtilen günlük gecikme cezasının ¼ oranında gecikme cezası uygulanacağının belirtildiği, Daha sonra … tarihinde söz konusu işe ait olarak düzenlenen 14 üncü ve son hakediş dosyasına ekli Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında işin 08.01.2016 tarihinde tamamlandığı ve bu tarihin geçici kabul itibar tarihi olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar Geçici Kabul Komisyonunca hazırlanan ilk Tutanakta yükleniciye … tarihine kadar süre verilmiş olsa da bu süre, cezalı çalışılmayı engelleyecek nitelikte değildir. Çünkü Tutanakta da belirtildiği üzere yüklenici dilekçe tarihinde işi geçici kabule hazır hale getirmemiştir. Nitekim söz konusu Komisyonca imzalanan Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında geçici kabul itibar tarihi … olarak belirlenmiştir. Bu durumda Komisyonun geçici kabule hazır olmayan iş için İdarenin yerine geçerek süre uzatımı vermesi ve Sözleşmede belirlenen gecikme cezası dışında gecikme cezası tespit etmesi uygun değildir. Zira yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde Geçici Kabul Komisyonu ancak geçici kabule engel teşkil etmeyen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için süre verebilir ve yeni bir gecikme cezası tespit edebilir. Bu nedenle, işin ilk tutanak tarihi olan … ile geçici kabul itibar tarihi olan … tarihi arasında geçen … günün cezalı çalışıldığını ve bu cezanın da Sözleşmesinde belirlenen tutar üzerinden kesileceğini kabul etmek gerekecektir. Diğer taraftan, Sözleşmesine göre işin bitirilmesinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %006’sı tutarında gecikme cezası kesilmesi öngörülmüştür. Buna göre günlük gecikme cezası … TL olmalıdır.

Bu durumda söz konusu işin bitirilmesinde gecikilen … gün için … TL gecikme cezasının kesilmesi gerekmektedir. Ancak işin 14 nolu ve son hakediş raporunda gecikme cezası kesintisi olarak gösterilen … TL bu tutardan düşülmelidir. Sonuç itibariyle toplam … TL gecikme cezası ortaya çıkmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; … Kültür Merkezi Hizmet Binası Büyük Onarım İşini süresi içinde sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlamayan … İnş.Taah. ve Turizm Ltd. Şti.’ne yapılan hakediş ödemelerinden gecikme cezasının eksik kesilmesi sonucu ortaya çıkan … TL kamu zararının … TL’sinin; … tarih ve … nolu Muhasebe İşlem Fişi ile tahsil edildiği anlaşıldığından bu tutar için ilişilecek husus kalmadığına,... Yılı: 2016 Dairesi: 1 Karar No: 10664 İlam No: 14 Tutanak Tarihi: 20.11.2017
İşin yapımında ve tesliminde gecikme olmasına rağmen gecikme cezası düzenlenmemesi kamu zararı doğurur mu?


Yapım işinde gecikme cezası:

...İnşaat San. Tic. Ltd Şti yükleniminde bulunan 2016/...ihale kayıt numaralı “Otobüs terminali-cami-Wc-peyzaj ve çevre düzenlemesine ait avan uygulama projesi hazırlanması işi”nde gecikme cezası uygulanmaması suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi iddiası ile ilgili olarak yapılan incelemede;

Yüklenici ile yapılan sözleşmenin 9’uncu maddesinde işin süresinin 45 gün olduğu, 10.2 maddesinde sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacağı, 16’ncı maddesinde ise gecikme cezasının, gecikilen her takvim günü için % 0,2 olarak hesaplanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bahis konusu işe ilişkin sözleşme ise, taraflarca 11.07.2016 tarihinde imzalanmıştır. Buna göre işin bitim tarihinin 11.07.2016 + 5 gün + 45 gün olmak üzere 28.08.2016 olarak itibar edilmesi gerekmektedir.

İşe ilişkin Kabul Tutanağında; “Kabul bakımından muayene ve inceleme işlemlerinin yapılması görevi Komisyonumuza verilmiş bulunan söz konusu işin yukarıda belirtilen kayıtlarla 15.07.2016- 23.08.2016 tarihleri arasında Belediyemize bir adet fatura karşılığında Terminal Binasının Avan ve Uygulama Projeleri sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde teslim alınarak kabulünün yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüş ve Başkanlık Makamının onayına sunulmak üzere işbu Kabul Tutanağı 3 nüsha olarak düzenlenmiştir.” denilmiştir.

Buna göre; işin bitirilmesinin fatura karşılığı esasına dayandırıldığı anlaşılmaktadır. Ancak Hakediş eki faturalar incelendiğinde yüklenici tarafından kesilen faturalardan ilkinin 06.09.2016 tarihli olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, ihale konusu avan projenin teslim tarihinin 06.09.2016 tarihi olarak kabul edilerek (06.09.2016 - 28.08.2016) 9 gün üzerinden gecikme cezası uygulanması gerekmektedir.

Bu itibarla; ...İnşaat San. Tic. Ltd Şti yükleniminde bulunan 2016/...ihale kayıt numaralı “Otobüs terminali-cami-Wc-peyzaj ve çevre düzenlemesine ait avan uygulama projesi hazırlanması işi”nde gecikme cezası uygulanmaması suretiyle sebep olunan toplam ...TL tutarındaki kamu zararının ...tarih ve ... nolu muhasebe işlem fişi ile tahsil olunduğu anlaşıldığından ilişilecek husus kalmadığına,
Yılı: 2016 Dairesi: 7 Karar No: 212 İlam No: 21 Tutanak Tarihi: 24.10.2017
Eksiksiz olarak teslim edilen ancak zamanında bitirilmeyen iş için gecikme cezası hesaplanması zorunlu mudur?


……. yüklenimindeki ........... işinde, işin 10 gün gecikmeli bitirilmesine rağmen yükleniciden gecikme cezası kesilmemesi neticesinde ……. TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak,

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İş Programı” başlıklı 18 inci maddesinin (6) ncı fıkrasında; “Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir” denilmekte olup, aynı Şartnamenin “İşin Süresi ve Sürenin Uzatılması” başlıklı 30 uncu maddesinde;

“İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her takvim günü için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır” hükmü yer almaktadır.

Yapılan incelemede, yüklenicinin idare ile imzaladığı sözleşmede yer alan, işin bitiş tarihinde işi zamanında tamamlayamadığı ve geçici kabule hazır hale getiremediği, 10 gün gecikilen iş için ise idare tarafından uygulanması gereken gecikme cezasının yükleniciden tahsil edilmeyerek kamu zararına neden olunduğu; sorumluların savunmalarından ise ortaya çıkan kamu zararının tahsil edildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, ……. yüklenimindeki......işinde, işin 10 gün gecikmeli bitirilmesine rağmen yükleniciden gecikme cezası kesilmemesi neticesinde oluşan.......TL kamu zararı, ……. tarih ve ……. no.lu muhasebe işlem fişi ile tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına,
Yılı: 2016 Dairesi: 5 Karar No: 271 İlam No: 19 Tutanak Tarihi: 12.10.2017