Hatalı / Eksik İş için Bedel Ödenmesi / Ödenmemesi

Geçici hakedişle onaylanan bir işe ilişkin bedel, kesin hakedişten veya kesin teminattan kesilebilir mi?


...Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 23 üncü maddesinde; “Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. Proje ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri yüklenici, yapı denetim görevlisinin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. Bununla birlikte, yüklenici tarafından proje ve şartnameden farklı olarak yapılmış olan işlerin, fen ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun oldukları idarece tespit edilirse, bu işler yeni durumları ile de kabul edilebilir. Ancak bu takdirde yüklenici, daha büyük boyutta veya fazla miktarda malzeme kullandığını ve daha fazla emek harcadığını öne sürerek fazla bedel isteyemez. Bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje ve şartnamelerde gösterilen veya yazılı talimatla bildirilen boyutlara göre hesaplanmış miktarlar yazılır. Bu şekilde yapılan işlerin boyutları, emeğin değeri ve malzemesi daha az ise bedeli de ona göre ödenir. 24 üncü maddesinde; “ Yapı denetim görevlisi, yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını gösteren delil ve emareler gördüğü takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklerin, hataların ve kusurların incelenmesi ve tespiti için gerekli görülen yerlerin kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını yükleniciye tebliğ eder. Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak tebliğe uymazsa, incelemeler yapı denetim görevlisince tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla tespit edilir. Bu gibi inceleme ve araştırmaların giderleri, işlerin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunun anlaşılması halinde yükleniciye ait olur. Aksi anlaşılırsa genel hükümlere göre işlem yapılır.Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi şartnameye uymayan işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden ya da teminatından kesilir.” denilmektedir. Söz konusu hükümlere göre, proje ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması, proje ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen işlerin bedellerinin, geçici hakedişlere girmiş olsa dahi, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden ya da teminatından kesilmesi gerekmektedir. Kamu İdaresi Türü: Özel İdareler Yılı: 2014 Dairesi: 1 Karar No: 10677 Tutanak Tarihi: 19.12.2017
Hatalı imalat için ödenen bedelin, kesin teminat tutarından kesilmesi durumunda kamu zararının varlığından bahsedilebilir mi?


...Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 23 üncü maddesinde; “Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. Proje ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri yüklenici, yapı denetim görevlisinin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. Bununla birlikte, yüklenici tarafından proje ve şartnameden farklı olarak yapılmış olan işlerin, fen ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun oldukları idarece tespit edilirse, bu işler yeni durumları ile de kabul edilebilir. Ancak bu takdirde yüklenici, daha büyük boyutta veya fazla miktarda malzeme kullandığını ve daha fazla emek harcadığını öne sürerek fazla bedel isteyemez. Bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje ve şartnamelerde gösterilen veya yazılı talimatla bildirilen boyutlara göre hesaplanmış miktarlar yazılır. Bu şekilde yapılan işlerin boyutları, emeğin değeri ve malzemesi daha az ise bedeli de ona göre ödenir.” 24 üncü maddesinde; “Y apı denetim görevlisi, yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını gösteren delil ve emareler gördüğü takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklerin, hataların ve kusurların incelenmesi ve tespiti için gerekli görülen yerlerin kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını yükleniciye tebliğ eder. Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak tebliğe uymazsa, incelemeler yapı denetim görevlisince tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla tespit edilir. Bu gibi inceleme ve araştırmaların giderleri, işlerin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunun anlaşılması halinde yükleniciye ait olur. Aksi anlaşılırsa genel hükümlere göre işlem yapılır.Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi şartnameye uymayan işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden ya da teminatından kesilir.” denilmektedir. 12.02.2012 tarihinde … TL sözleşme bedeli ile … İnşaat ve Madencilik San. ve Tic.A.Ş.’ ne ihale edilen … İmam Hatip Lisesi 300 Kişilik Öğrenci Pansiyonu Yapımı İşinde proje ve şartnamelere uygun olmayan hususlar kontrol teşkilatı ve idare temsilcisi ile birlikte işyerinde yapılan fiili ve fiziki denetimde tespit edilmiştir. Yapılan tespitler sonucunda;Zemin kat, 1 inci kat, 2 inci kat, 3 üncü kat ve 4 üncü katlarda 60x60 asma tavan imalatının yapıldığı duvar yüzeylerinde asma tavan üstünde kalan alanlarda sıva ve boya imalatlarının eksik yapılması ile Zemin kat, 1 inci kat, 2 inci kat, 3 üncü kat, 4 üncü kat ve Merdiven Kulesinde ilgili mahallerde saten ve alçılı yüzeylere sentetik boya yapılması imalatının 10 cm eksik yapılması sonucu toplam … TL kamu zararı oluşmuşsa da bu tutarın … TL’sinin … tarih ve … nolu Muhasebe İşlem Fişi ile yüklenicinin emanet hesabında tutulan alacağından mahsuben tahsil edidiği, kalan … TL’nin ise … tarih ve … nolu Muhasebe İşlem Fişi ile tahsil edidiği anlaşıldığından, ilişilecek husus kalmadığına, oy birliğiyle,... Yılı: 2016 Dairesi: 1 Karar No: 10676 İlam No: 36 Tutanak Tarihi: 19.12.2017
Projeye uygun olarak gerçekleştirilmeyen bir iş için ödenen bedelin daha sonra yükleniciden kesilmesi veya iade alınması halinde kamu zararının varlığından bahsedilebilir mi?


....… işi mahallinde işin kontrol teşkilatı ile birlikte yapılan fiili fiziki inceleme sonucunu gösteren …. tarihli tespit tutanağında; 1- İhale dokümanı eki uygulama projesi gereğince zemin kat anasınıfı bölümündeki ıslak hacimlerde (kız ve erkek tuvalet) alüminyum asma tavan yüksekliğinin tabandan 270 cm olması gerekirken (çeşitli nedenlerle asma tavan yüksekliğinin düşük tutulması nedeniyle) fiilen bu imalatın zeminden 250 cm yüksekliğinde yapıldığı, sıva ve boya imalatının eksik yapıldığı, 2- İhale dokümanı eki uygulama projesi gereğince zemin kat çok amaçlı salon+beden eğitimi salonu mahallinde alüminyum asma tavan yüksekliğinin tabandan 270 cm olması gerekirken (çeşitli nedenlerle asma tavan yüksekliğinin düşük tutulması nedeniyle) fiilen bu imalatın zeminden 245 cm yüksekliğinde yapıldığı, sıva ve karo imalatının eksik yapıldığı, Tespit edilmiş; söz konusu ölçümlere esas metraj ve hesap kayıtları da tutanağa eklenmiştir. Buna rağmen hakedişin, anılan iş kalemlerinin tamamı yapılmış gibi düzenlenip yükleniciye ödenmesi suretiyle kamu zararına sebep olunmuştur. Belirtilen nedenlerle oluşan …. TL kamu zararının sorumlularına ödettirilmesi gerekmekte ise de; bu tutar …. tarih ve …. numaralı ve …. tarih ve …. numaralı muhasebe işlem fişleri ile tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına, oy birliğiyle,... Yılı: 2016 Dairesi: 1 Karar No: 10673 İlam No: 34 Tutanak Tarihi: 12.12.2017
Çalışılmayan günler için bedel ödenmesi kamu zararı doğurur mu?


25 adet vasıfsız işçi ile temizlik hizmet alımında ağustos ayı maaş bordrosunda …. 28 gün çalıştırılmasına rağmen 30 gün üzerinden çalışmış gibi ödeme yapılması suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan incelemede;

…. İnş.Hiz.İşleri Kült.Çevr.ve Paz.Ltd.Şti’ne ait maaş bordrosunda … 28 gün olarak çalıştırıldığı ve ücretinin de bu gün üzerinden ödendiği, ancak yüklenici firmanın faturasında 30 gün üzerinden tam çalıştırılmış gibi ödeme yapıldığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun “Kamu zararı” başlıklı 71’inci maddesinde aynen

“Madde 71- (Değişik birinci fıkra: 25/4/2007-5628/4 md.) Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

Kamu zararının belirlenmesinde;

a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,

b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,

…” denilmektedir

Bu itibarla; çalışılmayan günler için yani alınmayan hizmet için müteahhite ödeme yapılması suretiyle sebep olunan … TL kamu zararının Harcama Yetkilisi … ve Gerçekleştirme Görevlisi … müştereken ve müteselsilen, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53’üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Yılı: 2016 Dairesi: 7 Karar No: 211 İlam No: 24 Tutanak Tarihi: 17.10.2017