İhale İlanı ve İhale Dokümanının Düzenlenmesi

Personel çalıştırılmasına dayalı bir ihalede, ayni yemek gideri için birim fiyat teklif cetvelinde satır açılması zorunlu mudur?


… davacı tarafından ileri sürülen … dokuzuncu iddiaya gelince; içeriği teknik şartnamede belirtilen 3190 adet gıda paketinin yüklenici tarafından ihale konusu hizmet işinde çalışacak personele verileceğinin belirtildiği, ancak Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.21 maddesine aykırı olarak yüklenicinin bu yükümlülüğünden kaynaklanacak giderinin idari şartnamenin teklif fiyatına dahil olan giderlerin belirtildiği 25. maddesinde belirtilmediği, birim fiyat teklif cetvelinde ise ayrı bir iş kalemi olarak düzenlenmediği, idarenin yaklaşık maliyet hesabında ise öngörülen söz konusu maliyete ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemi düzenlenmemiş olmasının, tekliflerin yaklaşık maliyet ve birbirleri ile eşit koşullarda karşılaştırılmasına imkan vermediği, diğer taraftan yine teknik şartnamede kriterleri ve asgari standartları belirlenen ve idari şartnamenin 25. maddesinde teklif fiyata dahil olan giderler arasında sayılan ayni yemek bedeline ilişkin Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.22. maddesine aykırı olarak ayrı bir iş kalemi düzenlenmediği görüldüğünden, gıda paketi ile ilgili maliyetin bu kapsamda değerlendirilmesine de imkan bulunmadığı anlaşıldığından, davacının iddiası yerinde görülerek bu sebeple söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır

Ankara 14. İdare Mahkemesi

30.12.2015

E:2015/2691

K:2015/2205
Yapım işi ihalelerinde ihale dokümanının, ön proje veya kesin projeye yer verilmeksizin hazırlanması mümkün müdür?


Bu durumda, uyuşmazlığa konu ihalede ihale konusu iş kalemlerinin büyük bir oranın ve yine yaklaşık maliyetinin büyük bir kısmının hizmet alım işleri oluşturduğu, bir yapım işi ihalesinde ihale dokümanında ön proje veya kesin projeye yer verilmesi gerekirken ihale dokümanı kapsamında herhangi bir projeye yer verilmemesi karşısında uyuşmazlık konusu ihalenin bir yapım işi ihalesi değil bir hizmet alımı ihalesi niteliğinde olduğu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesi gereğince idarelere verilen rekabeti sağlama görevi nedeniyle idareler ihaleye çıkarken ihale usulünü ve ihale türünü doğru belirlemekle yükümlü olduğu dikkate alındığında yapım işi olarak ihaleye çıkılmasının hukuka aykırı olduğu dolayısıyla davacının itirazen şikâyet dilekçesindeki 1. İddia yönünden itirazen şikayet başvurusunun reddinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, ihalenin bir yapım işi ihalesi değil bir hizmet alımı ihalesi niteliğinde olduğunun belirlenmesi karşısında ihalede benzer iş tanımının Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplan Tebliği’nde yer alan D/V grubu işler olarak belirlenmesinin hukuka aykırı olması karşısında davacının itirazen şikayet dilekçesindeki 2. İddia yönünden de itirazen şikayet başvurusunun reddinde de hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Ankara 13. İdare Mahkemesi

09.02.2017

E:2016/4922

K:2017/317
İhale dokümanında, ihale konusu işin yürütümü sırasında kullanılacak olan malzemelere ilişkin üretim tesislerinin işin yapılacağı il sınırları içerisinde olması şartı getirilebilir mi?


… Davacının ilk iki iddiası yönünden yapılan incelemede, asfalt plent tesislerinin ve taş ocağının Bursa il sınırları dâhilinde bulunması şartının rekabet ve kaynakların verimli kullanılması ilkesini ihlâl etmediğinden bahisle, bu kısım hakkında verilen davanın reddi yönündeki kararda hukuka aykırılık görülmemiştir Danıştay 13. Dairesi 08.05.2017 E: 2017/398 K: 2017/1418
Birim fiyat teklif cetvelinde ulusal bayram ve genel tatil günü sayısının eksik olarak düzenlenmesi tekliflerin oluşturulmasına engel olur mu?


...Öte yandan; dava konusu ihaleye ait olan Teknik Şartnamede ulusal bayram ve genel tatil günleri ile bu günlerde çalışacak personelin sayısı açık bir şekilde belirlenmiştir. Ancak bu sayısal belirleme yapılırken 2429 sayılı Kanun'un yukarıda aktarılan ve son günü Cuma gününe rastlayan tatil günlerinin ertesi gününün de tatil olarak kabul edildiği düzenlemesi dikkate alınmamıştır. Bu durumun ise sözleşmenin uygulanması esnasında, ihale üzerinde kalan yüklenici aleyhine ek bir mali yük yaratacağı görülmektedir. Bu haliyle, sözleşmenin uygulanması süresince çalışılacak ulusal bayram ve genel tatil günlerinin sayısı Teknik Şartnamede belirlenecekse, bu hususun da dikkate alınarak bir belirleme yapılması gerekmektedir. Bu nedenlerle, aksi yönde olan Teknik Şartname düzenlemesine ilişkin olarak davacı şirketin iddialarının yerinde olduğu görülmüştür. Bu durumda; dosyadaki bilgi ve belgelerle, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, davacı şirketin, birim fiyat teklif cetvelinde ulusal bayram ve gene tatil günlerinin ve bu günlerde çalışacak personelin sayı olarak belirlendiği, fakat 2429 sayılı Kanun'a göre ulusal bayram ve genel tatil gününün son gününün Cuma gününe rastlaması halinde ertesi günün de bayram ve tatil günü olduğu, bu günlerde çalışan personelin hakedişlerinin bir buçuk kat fazla olduğu, bu haliyle yüklenici üzerine birim fiyatta belirlenenden daha fazla maliyet yüklendiği ve bu hususun teklif oluşturulması noktasında sağlıklı bir değerlendirme yapılmasına engel teşkil ettiği yolundaki iddiasının yerinde olduğu anlaşıldığından, dava konusu Kamu İhale Kurulu kararının bu iddia yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır... Ankara 11. İdare Mahkemesi 04.10.2018 tarihli E:2018/1435 K:2018/1901