İhale İlanı ve İhale Dokümanının Hazırlanması

Personel çalıştırılmasına dayalı işlerde, amortismana tabi iktisadi kıymetler için birim fiyat teklif cetvelinde satır açılmaması mümkün müdür?


Bu bağlamda Teknik Şartname’nin 6’ncı maddesinde ihale konusu işin ifasında kullanılacak halı yıkama makinesi, yer bakım makinesi, kombine temizlik makinesi, yer yıkama otomatı, özel vakumlu temizleyici ve otomatik zemin temizleme ve yıkama makinesi, elektrik süpürgesi, zemin yıkama makinesi, su çekme makinesinin amortismana tabi iktisadi kıymet niteliğinde olduğu, bu itibarla söz konusu makinelerin maliyetlerinin %4 oranındaki sözleşme ve genel giderler içerisine dâhil edilmesi gerektiği, dolayısıyla da söz konusu makinalar için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasına gerek olmadığı görülse de, anılan Şartname’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Listesi’nde yer almayan kalemlerin de bulunduğu, bu durumda tüm ekipmanın amortismana tabi olmaması nedeniyle ekipmanın temininden kaynaklanacak maliyetin tamamının Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.30’uncu maddesinin (ç) bendinde açıklanan “Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler” kapsamında değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/030

Gündem No : 23

Karar Tarihi : 20.06.2017

Karar No : 2017/UH.I-1709
Özel güvenlik ihalesi ihale dokümanında, teklif zarfında faaliyet izin belgesi sunulması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılmaması ihalenin iptal edilmesini gerektirir mi?


Anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde şikayete konu ihalede isteklilerce sunulması zorunlu belgeler arasında “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi”ne yer verilmesi gerekmektedir. Buna karşın, idarece hazırlanan idari şartnamenin 7.1.o maddesinde bahse konu belgenin teklifle birlikte sunulması gerektiğine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı tespit edilmiştir.

Diğer yandan, ihale konusu hizmetin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında bir hizmet olduğu ve faaliyet izin belgesi bulunmayan isteklilerin hizmeti gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı açıktır.

Bu itibarla, bahse konu belgenin istenilmesi halinde söz konusu ihaleye izin belgesi bulunmayan isteklilerin teklif vermesine ve ihalenin bu durumda olan istekli üzerinde bırakılması halinde sözleşme imzalanması aşamasında idare ile istekli arasında uyuşmazlık çıkması ve isteklinin yasaklanması ile ihale kararının iptali gibi sonuçlar doğuracağı mümkün olmakla birlikte; ihale tarihi itibariyle Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesine sahip olan istekliler açısından katılımın engellenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı aşikardır.

Bu durumda, bahse konu belgenin istenilmesi halinde sunmayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması; istenilmemesi halinde ise tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgeye dayalı olarak işlem gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bu itibarla, teklifle birlikte Özel Güvenlik Şirketi İzin Belgesinin sunulması gerektiğine ilişkin idari şartnamede düzenleme yapılmamasının ihale sonucuna etkili olmadığı gibi şikayetçinin herhangi bir hak kaybına neden olması söz konusu olmadığından iddia yerinde görülmemiştir.

Toplantı No : 2006/065

Gündem No : 2

Karar Tarihi : 11.12.2006

Karar No : 2006/UH.Z-3099
Paçal iş kalemlerine analiz formatlarının ihale dokümanında verilmeyip aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısı ekinde verilmesi mümkün müdür?


İdare tarafından sınır değerin altında teklif veren isteklilerden EKAP üzerinden tebliğ edildiği anlaşılan yazılarla aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, söz konusu yazıda isteklilerden İB-01, İB-03, İB-09, İB-14, İB-27, İB-29, İB-30, İB-35 poz no’lu iş kalemlerine ilişkin öngördükleri birim fiyatların açıklanmasının istenildiği, bahse konu yazı ekinde ise anılan iş kalemlerine ait analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının yer aldığı görülmüştür.

Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin olarak ihale işlem dosyasında yer alan belgeler arasındaki söz konusu iş kalemlerine ait analizlere bakıldığında açıklama istenilen iş kalemlerinin paçal iş kalemi olduğu anlaşılmıştır. Aktarılan Tebliğ açıklaması gereğince açıklama istenilen paçal iş kalemlerine ilişkin analiz formatlarının ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesinin esas olduğu anlaşılmakta ise de ihale dokümanı kapsamında verilmesi gereken analiz formatlarının, başvuru sahibince tebellüğ edilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı ekinde verilmiş olduğu ve bahse konu analiz formatları dikkate alınarak aşırı düşük teklif açıklama yapılmasının mümkün olduğu, kaldı ki ihale dokümanı kapsamında açıklama istenilecek iş kalemlerine ait analiz formatı verilmesindeki maksadın teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerin söz konusu iş kalemlerine ilişkin öngördükleri teklif bedelini açıklamaları sırasında kullanabilmelerini sağlamak olduğu dikkate alındığında paçal iş kalemlerine ilişkin analiz formatlarının ihale dokümanı kapsamında değil de açıklama isteme yazısı ekinde verilmiş olmasının sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklaması sunabilmesi açısından esasa etkili olmadığı ve açıklama istenilen paçal iş kalemlerine ait analiz formatlarının açıklama isteme yazısın ekinde verilmesi ile anılan Tebliğ açıklamalarındaki maksadın hasıl olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/034

Gündem No : 51

Karar Tarihi : 06.07.2017

Karar No : 2017/UY.II-1841
İhale dokümanında, hakediş ödemelerinin nasıl yapılacağının düzenlenmemiş olması ihalenin iptal edilmesini gerektirir mi?


Sözleşme Tasarısı’nın 8’inci maddesinde İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralamasına yer verildiği ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin ihale dokümanı öncelik sıralamasında Sözleşme Tasarısı’nın üstünde yer aldığı anlaşılmıştır.

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 28’inci maddesinde yüklenicinin, sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli olan yasal prosedürlerin tamamlandığının kendisine tebliği ve buna göre işe başlama tarihinden itibaren, sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, üstlenilen işler için kontrol teşkilatının öngöreceği formda ve detaylarda ayrıntılı bir iş programı düzenleyeceği ve kontrol teşkilatının uygun görüşüne sunacağı,

Anılan Genel Şartname’nin 42’nci maddesinde ise sözleşme bedelinin iş süresince dönemler itibariyle ödenmesi durumunda; sözleşme konusu hizmetin yüklenici tarafından belli bir süre boyunca devamlı olarak verilmesi veya işin bölümlere ayrılabilir olması durumunda sözleşmede belirtilen aralıklarla, kesin ödeme mahiyetinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş ödemeleri yapılacağı, yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri, sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra, sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödeneceği,

Toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmelerde; geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça ayda bir defa düzenleneceği, gelecek yıllara sari olmayan sözleşmelerde yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın yirminci (20.) günü düzenleneceği, işe başladığından beri meydana getirilen işler, kontrol teşkilatı tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanacağı ve bulunan miktarlar, teklif edilen birim fiyatlarla çarpılmak suretiyle sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna geçirileceği,

Hakediş raporunun, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanacağı ve bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Sözleşme Tasarısı’nın 12.1’inci maddesinde ödeme planı ve şartlarına yönelik usul ve esaslar belirlenmemiş olmasına rağmen, Sözleşme Tasarısı’nın 8’inci maddesi uyarınca sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olarak kabul edilen ihale dokümanı kapsamında yer verilen Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 42’nci maddesinde yüklenici tarafından gerçekleştirilen işlerin hakediş dönemleri itibariyle hangi usul ve esaslar gözetilerek ödeme yapılacağına ilişkin düzenlemelere yer verildiği, dolayısıyla istekliler açısından tekliflerin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasını engelleyecek nitelikte aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No : 2017/034

Gündem No : 34

Karar Tarihi : 06.07.2017

Karar No : 2017/UH.III-1834
Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgelerin İdari Şartnamede açıkça belirtilmemesi ve teklifle birlikte sunulması gereken belgelerin, “Teknik Şartnamede belirtilen belgeler” şeklinde bir ifadeyle Teknik Şartnameye atıf yapılarak belirtilmesi mümkün müdür?


4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin yeterliklerinin tespitinde kullanılacak kriterlerin ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi ve isteklilerin yeterliklerinin anılan Şartname’de yer verilen kriterler esas alınarak tespit edilmesi gerekmektedir. Yukarıda aktarılan İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelerden demonstrasyon ve numune değerlendirmesi sonucunda komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda tutulan tutanakların da anlaşılabileceği, aksi yorumun usulüne uygun olarak yapılan demonstrasyon değerlendirmesi sonucunda Teknik Şartname’ye uygun olmadığı belirlenen hizmet sunucusundan hizmetin sağlanmasının idarece ihtiyaçların uygun şartlarda ve koşullarda sağlanması ilkesine aykırılık teşkil edeceği belirlenmiştir.

Toplantı No : 2017/034

Gündem No : 26

Karar Tarihi : 06.07.2017

Karar No : 2017/UH.III-1826
Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerine ait ihale dokümanlarında iki haftalık örnek menü ve yemeklerin gramaj listelerinin detaylı olarak açıklanması gerekli midir?


Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılması ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilmesi gerektiği belirtilmiştir. İdarenin 03.08.2017 tarihli aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında, teklifin önemli bileşenlerinin belirtilmediği, sadece gerekçelerinin bildirilmesinin istenildiği görülmüştür. Söz konusu ihaleye ilişkin Teknik Şartname’de 175 güne ilişkin örnek yemek menüsüne yer verildiği, aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında da açıklama yapılacak iki haftalık örnek menüye yer verilmediği belirlenmiştir. Anılan Teknik Şartname incelendiğinde, Bulgur pilavı, pirinç pilavı, kıymalı makarna ve salata çeşitlerine ilişkin içerik ve çiğ girdi miktarlarına yer verilmediği tespit edilmiştir. .... Bu itibarla, idarece Teknik Şartname’de asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi ile bulgur pilavı, pirinç pilavı, kıymalı makarna ve salata çeşitlerine ilişkin içerik ve çiğ girdi miktarlarına yer verilmediği, ayrıca söz konusu yemeklerin Teknik Şartname’de cinsleri ve miktarları belirtilen yemeklere (etli barbunya, etli kuru fasulye, sebzeli tavuk, çiftlik kebabı, tas kebabı, etli nohut, tavuk sote, zeytinyağlı taze fasulye, izmir köfte, yoğurtlu ıspanak, sulu köfte) eş değer bir nitelik taşımadığı, içeriklerinin ve gramajlarının emsalsiz olacağı, dolayısıyla bu durumun istekliler tarafından söz konusu ihaleye sağlıklı bir fiyat teklifi verilebilmesini ve ihale dokümanına uygun aşırı düşük teklif açıklaması yapılabilmesini engellediği anlaşılmıştır. Sonuç olarak, bulgur pilavı, pirinç pilavı, kıymalı makarna ve salata çeşitlerinin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının belirtilmediği, ayrıca bu yemeklerin Teknik Şartname’de yer alan yemeklere eş değer bir nitelik taşımadığı, bu nedenle Teknik Şartname’de cinsleri ve gramajları düzenlenen yemekler arasından menüye uygun yemeklerin seçilerek 2 haftalık örnek menünün hazırlanmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir. Toplantı No : 2017/045 Gündem No : 61 Karar Tarihi : 13.09.2017 Karar No : 2017/UH.I-2490
Yapım işi ihale dokümanında analiz formatlarının verilmesi gerekli midir?


Yapılan incelemede ihale dokümanı kapsamında yer alan belgeler arasında malzeme, işçilik, makine ve diğerleri olmak üzere sadece girdi cinslerinin belirtildiği tüm iş kalemleri için tek bir analiz formatının ve iş kalemlerine ait birim fiyat tariflerinin bulunduğu, söz konusu iş kalemlerine ilişkin olarak analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarına yer verilmediği tespit edilmiştir. Bununla beraber ihale dokümanı kapsamında hazırlanan birim fiyat tariflerinde anılan iş kalemleri kapsamında gerçekleştirilecek imalatların detaylı olarak belirlendiği ve birim fiyata dahil olan ve olmayan masrafların ayrıntılı olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. Kamu İhale Genel Tebliği’nin anılan maddesinde yer verilen açıklama uyarınca ihale dokümanı kapsamında açıklama istenilecek iş kalemlerine ait analiz formatı verilmesindeki amacın teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerin söz konusu iş kalemlerine ilişkin öngördükleri teklif bedelini açıklamaları sırasında kullanabilmelerini sağlamak olduğu, bu doğrultuda söz konusu analiz formatlarının aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarece her halükarda hazırlanarak teklifi sınır değerin altında kalan isteklilere aşırı düşük teklif sorgulama yazıları ekinde gönderilmesinin mümkün ve de zorunlu olduğu açık olduğundan başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı, itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Toplantı No : 2017/046 Gündem No : 62 Karar Tarihi : 20.09.2017 Karar No : 2017/UY.II-2557
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalesinde giyim ve iş sağlığı ve güvenliği giderleri için ayrı satır açılması gerekir mi?


... Yapılan inceleme neticesinde başvuru sahibinin iddiasında belirttiği sarf malzeme, büro, kırtasiye gibi maliyet kalemlerinin birim fiyat teklif cetvelinin ikinci bölümünün 27’nci satırında yer alan “Sarf ve Diğer Malzemeler” kalemine derç edildiği, işletme merkezi giderleri, iş yeri hekimi ve iş sağlığı ve güveliği uzmanı gibi maliyet kalemlerinin ise teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği hususunun idare tarafından İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde açıkça düzenlendiği anlaşıldığından birim fiyat teklif cetvelinde söz konusu giderler için ayrı bir kalem açılmasının bu gerçeği değiştirmeyeceği, söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olduğu ve anılan giderlerin diğer iş kalemlerine eklenmek suretiyle tekliflerin oluşturulabileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/046 Gündem No: 42 Karar Tarihi: 20.09.2017 Karar No: 2017/UH.I-2539
Çöp toplama ihalesi kapsamında yükleniciler tarafından çöp konteyneri temin edilmesi talep edilebilir mi?


Yaklaşık maliyet bileşenlerinden olan ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılan toplam işçilik maliyeti için; KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplama neticesinde ayni yemek gideri hariç %4 sözleşme gideri ve %7 yüklenici kârı dahil işçilik maliyetinin 57.957.488,61 TL olarak belirlendiği, ayrıca ayni yemek gideri için piyasa araştırması esas alınarak 4.696.099,20 TL, araç maliyeti için piyasa araştırması esas alınarak 36.099.291,95 TL bedel belirlendiği, yine konteyner maliyeti için piyasa araştırması esas alınarak 3.546.371,33 TL, boya ve diğer malzemeler için piyasa araştırması esas alınarak 2.510.299,96 TL bedel belirlendiği görülmüştür. 25.08.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihale için 27 adet ihale dokümanı satın alındığı ve 2 isteklinin teklif verdiği, aynı tarihte alınan ihale komisyonu kararında bir isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak değerlendirildiği ve toplam yaklaşık maliyeti 104.809.551,06 TL olarak belirlenen ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif tutarının 103.202.808,00 TL olduğu görülmüştür. Yaklaşık maliyet bileşenleri arasında yer alan çöp konteynerlerinin maliyetinin 3.546.371,33 TL olarak hesaplandığı, bu iş kaleminin ihale konusu işin oransal olarak büyük bir kısmını oluşturmasa da, rakamsal tutar olarak başka bir ihalenin konusunu oluşturacak boyutta olduğu görülmüştür. Böylelikle, konteyner alımının diğer işlerden ayrı olarak ihale edilmesinin yalnızca konteyner tedarikçilerinin de ihaleye iştirakleri açısından faydalı olabileceği, ayrıca ihale konusu işe ilişkin benzer iş tanımı dikkate alındığında mevcut düzenleme ile hiçbir tecrübesi bulunmayanların da ihaleye katılımına yol açılacağı anlaşılmaktadır. 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi uyarınca idareler bu madde kapsamında sayılan temel ilkeleri sağlamakla yükümlüdür. Söz konusu ihalede alıma konu mal ve hizmet arasında doğal bir bağlantının bulunmadığı, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını ve ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını teminen söz konusu konteyner alımının ayrı bir ihaleye konu edilmesi mümkünken itirazen şikâyete konu hizmet alımı ihalesi kapsamında temin edilmesinin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu, söz konusu alımın rakamsal tutar olarak dikkate alındığında başka bir ihaleye konu edilmesinin 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere daha uygun olacağı, nitekim anılan ihalede 27 adet ihale dokümanı satın alınmış olmasına karşın ihaleye sadece iki isteklinin katıldığı ve tek geçerli teklifin bulunduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür. Toplantı No: 2017/046 Gündem No: 36 Karar Tarihi: 20.09.2017 Karar No: 2017/UH.I-2533
İhale dokümanında, personelin işe alınması ve işten çıkarılması işlemleri idarenin onay vermesi şartına bağlanabilir mi?


Başvuru sahibi tarafından Teknik Şartname’nin 2.9.1.2, 2.9.1.7, 2.9.1.10, 2.10.1.1 ve 2.10.1.4’üncü maddelerinde idarenin onaylamadığı hiçbir personelin işe alınmayacağının düzenlendiği, ancak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.26’ncı maddesine göre işe alınacak veya işten çıkarılacak personelin idarece belirlenmesine yönelik düzenleme yapılamayacağı iddia edilmektedir. Yukarıda yer alan Teknik Şartname maddelerine göre personelin idarenin onayı ile işe başlayacağı, yürürlükteki İş Kanununa ve genel ahlak kurallarına uymak mecburiyetinde olduğu, aksi durumda idarenin uygun görmediği personelin yüklenici tarafından değiştirilmesi gerektiği ve idareye haber vermeden yüklenici tarafından personelin değiştirilemeyeceğinin anlaşıldığı, bu düzenlemelerin personelin işe alınmasına ve işten çıkarılmasına ilişkin yukarıda anılan Hizmet İşleri Genel Şartnamesi maddelerinde yer alan idare ve kontrol teşkilatına tanınan yetkiler çerçevesinde bulunduğu, bu nedenle mevcut durumda işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.26’ncı maddesinde bahsedildiği gibi sınırsız bir şekilde idareye bırakılmadığı sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde bulunmamıştır. Toplantı No: 2017/046 Gündem No: 32 Karar Tarihi: 20.09.2017 Karar No: 2017/UH.I-2529
Sözleşme kapsamında çalıştırılacak işçilere ilişkin özlük dosyasında yer alacak belgelerin, işe başlamadan önce idareye sunulmasına yönelik düzenleme yapılabilir mi?


Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin Sorumlulukları” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.1.14. Yüklenici, idareye ait binalarında çalışacak işçilerin her ikisi için aşağıda maddeler halinde belirtilen evrakları ayrı ayrı tanzim edeceği dosyalarla birlikte işe başlamadan idareye teslim edecektir. a) Savcılık Sabıkasızlık belgesi b) Askerlik Durum Belgesi (erkek çalışanlar için) c) Sağlık Raporu d) İkametgah İlmühaberi e) Nüfus Cüzdanı Sureti f) Sigorta Kartı Fotokopisi g) Öğrenim Belgesi h) 2 adet vesikalık fotoğraf (4x6)” düzenlemesi yer almaktadır. İdarenin şikayete cevapta yer verdiği gerekçeler doğrultusunda, çalıştırılacak işçilere ilişkin söz konusu evrakların hizmet verilecek yerin kamuya açık alan olması, kolluk kuvvetlerince güvenlik önlemleri önceliğinde olması gibi nedenlerle işe başlanmadan önce çalıştırılacak personellerin temel bilgileri ile adli ve iş sağlığı yönünden yeterliliklerine ihtiyaç duyulduğu anlaşıldığından, iddia konusu hususun ihale konusu işin niteliği ve hizmet gerekleri dikkate alındığında yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/050 Gündem No: 97 Karar Tarihi: 04.10.2017 Karar No: 2017/UH.II-2722
İhale dokümanında, sözleşmenin feshedilmesi için gerekli aykırılık sayısının belirtilmesi zorunlu mudur?


Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesine ait 26 numaralı dipnotta yapılan açıklamalardan, sürekli tekrar eden işlerde, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi halinde her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarının sözleşme bedelinin %1’ini geçmeyecek şekilde oran olarak belirleneceği, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda, öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceği hususu ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısının (iki veya daha fazla) idarece belirleneceği, ancak ağır aykırılık hallerinde, bu aykırılık halleri maddede belirtilmek kaydıyla, aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi yukarıda öngörülen şekilde sözleşmenin feshedilebileceği hususuna da idarece gerek görülmesi halinde bu maddede yer verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve Sözleşmenin Feshi” başlıklı 16'ncı maddesinde, hizmetin ifa şeklinde yükleniciden kaynaklanan bir kusurun meydana gelmesi halinde her bir aykırılık hali için belli oranlarda ceza kesileceğine dair düzenleme yer alsa da, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak tekrarı ile belli bir sayıya ulaşması durumunda sözleşmenin 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın feshedileceği hususu ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısına ilişkin düzenleme yapılmadığı tespit edilmekle birlikte, Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve Sözleşmenin Feshi” başlıklı 16’ncı maddesinin işin sözleşmeye uygun olarak yürütülmesinde bir engel oluşturmayacağı, ayrıca bu hususun sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu ve teklif vermeye engel teşkil etmediği, isteklilerden birini diğerine karşı avantajlı duruma getirmediği anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. Toplantı No: 2017/050 Gündem No: 93 Karar Tarihi: 04.10.2017 Karar No: 2017/UH.II-2718
İhale dokümanında, hakediş ödemelerinin hangi tarihte yapılacağının açıkça belirtilmesi zorunlu mudur?


Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8’inci maddesinde “ 8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 1) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, 2) İdari Şartname, 3) Sözleşme Tasarısı, 4) Birim fiyat tarifleri (varsa), 5) Özel Teknik Şartname (varsa), 6) Teknik Şartname, 7) Açıklamalar (varsa), 8.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.” düzenlemesi yer almaktadır. Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı birlikte değerlendirildiğinde, ihale dokümanının, sözleşme ve ekleriyle bir bütün olması, ödeme şartlarının belirlenmemesi durumunda bu konuda genel kuralların yer aldığı Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin uygulanacağı dikkate alındığında, hakediş ödemesinin, hakediş raporunun tahakkuka bağlanmasından itibaren başlamak üzere otuz gün içinde yapılacağının belirtilmiş olması karşısında, söz konusu madde düzenlemesinde isteklilerce tekliflerin hazırlanmasına engel teşkil edecek bir belirsizliğin yer almadığı ve anılan düzenlemenin mevzuat hükümlerine aykırı nitelikte bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/050 Gündem No: 93 Karar Tarihi: 04.10.2017 Karar No: 2017/UH.II-2718
İhale dokümanında, raporlu personel yerine ilave bedel ödenmeksizin yeni personel çalıştırılmasına ilişkin düzenleme yapılabilir mi?


Teknik Şartname’nin şikâyete konu maddesinde personelin doğum, ölüm ve raporlu olması gibi nedenlerle eksilmeleri durumunda eksik personelin ek ücret talep edilmeden yüklenici tarafından karşılanacağının öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 55’inci maddesinde ise yıllık ücretli iznin dışında yıllık izin gibi çalışılmış sayılacak hallerin neler olduğu belirtilmiş olup bu izinlerin kullanılması durumunda da Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.25’inci maddesine göre izin kullanan işçilerin yerine başka işçiler getirilerek sayının tamamlanmasının idarece talep edilmemesi gerekmektedir. Yapılan incelemede ihale dokümanında yıllık izinli personel yerine başka personel getirilmesinin istenmediği, doğum, ölüm ve raporlu personel yerine ikame personel çalıştırılmasının düzenlendiği, raporlu personelin geçici iş göremezliğinin üçüncü gününden itibaren yüklenici için herhangi bir maliyete neden olmayacağı, ilgili personelin yerine yeni bir personel getirilmesine ilişkin idarece süre belirlemesi yapılmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği 78.25’inci maddesinin ise yıllık izne hak kazanan işçilerin yerine ikame personel temin edilemeyeceğinin düzenlediği, ayrıca ihale konusu işin büyüklüğü dikkate alındığında anılan hususun teklif hazırlamaya engel nitelikte olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu düzenlemenin anılan Tebliğ hükümlerine aykırılık taşımadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/050 Gündem No: 72 Karar Tarihi: 04.10.2017 Karar No: 2017/UH.I-2697
İhale dokümanında, çalıştırılacak personelin belirlenmesinde kontrol teşkilatının onayının alınması zorunluluğu getirilebilir mi?


.... Anılan Şartname’nin “Yüklenicinin sorumluluk ve yükümlülükleri” başlıklı 6.5’inci maddesinde “…6.5.1.8. Yüklenici, idarenin onayı olmayan hiçbir personeli çalıştırmayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Yukarıda aktarılan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.26’ncı maddesi uyarınca idarelerce, sözleşme ve şartnamelere işe alınacak kişilerin belirlenmesine yönelik hüküm konulamayacağı belirtilmiş, idarelerin denetim yetkisi sadece teknik şartnamede istenen kriterlere göre ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nde idareye verilen yetki ve sorumluluklar ile sınırlandırılmış, ihale dokümanında, ilgili mevzuata aykırı şekilde, işe alınacak personelin idarece belirleneceğine yönelik düzenlemelere yer verilmeyeceği hususları belirtilmiştir. Diğer taraftan Tebliğ’in yukarıda aktarılan açıklamaları uyarınca 4857 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere; işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması yönünde düzenlemelere yer verilemeyeceği, ancak Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nde kontrol teşkilatının yetkilerine ilişkin düzenlemeler doğrultusunda, kontrol teşkilatının çalıştırılmasında veya işyerinde bulunmasında engel durumu olduğunu tespit ettiği, uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine getirmekte yetersiz olduğu kanısında olduğu veya işyerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü her kademe ve nitelikteki personelin ve alt yüklenicilerin iş başından veya işyerinden uzaklaştırılmasını yükleniciden talep edebileceği, yüklenicinin bu talebi yerine getirmemesi durumunda kontrol teşkilatının bu personeli görevden uzaklaştırma yetkisinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Şikâyete konu edilen Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelerin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin yukarıda belirtilen hükmü uyarınca idareye verilmiş olan hakkın kullanılmasına yönelik bir düzenleme olduğu ve söz konusu düzenlemenin personeli işe almaya veya işten çıkarmaya yönelik değil, söz konusu çalışanların kontrol teşkilatının onayı ile firma tarafından alınan personel arasından belirleneceği şeklinde anlaşılan bir düzenleme olduğu, bahis konusu düzenlemelerin 4857 sayılı İş Kanunu’na aykırı nitelikte olmadığı, anılan Kanun ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer aldığı şekliyle işe alınacak/çıkarılacak personel ile ilgili bütün yetkiyi idareye veren nitelikte bir düzenleme olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/050 Gündem No: 72 Karar Tarihi: 04.10.2017 Karar No: 2017/UH.I-2697
Kıdem tazminatı dahil tüm işçi alacaklarından yüklenicinin sorumlu olduğuna ilişkin düzenleme yapılması ihaleye katılımı engeller mi?


Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin Yükümlülükleri” başlıklı 5.3’üncü maddesinde “ 5.3.6. Veri Hazırlama ve Teknik Hizmetinin yerine getirilmesi için yüklenici tarafından istihdam edilecek işçilerin ve personelin ücretleri yüklenici tarafından ödenecek ve bu işçilerin ve personelin özlük hakları ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu, Bölge Çalışma Müdürlükleri, Vergi Daireleri ve sair ilgili resmi mercilere karşı her türlü prim vergi ve benzeri ödemelerden Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenici bu konuda ilgili mevzuat hükümlerini tam ve eksiksiz uygulamakla yükümlü olup, işçi ve personelinin ücret bordrosu suretlerini ve bordrolara yazılı sigorta primlerinin ödendiğine dair Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacağı makbuzların fotokopilerini ve İdarenin bu konuda kendisinden talep edebileceği sair belgelerin kopyalarını idare’ye verecektir. Yüklenici işe başlama tarihinden başlayarak 15 (on beş) gün içinde İşyeri Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimde bulunarak yasa, yönetmelik ve tüzüklerin gereklerinin uygulayacak ve bu konudaki ilgili belgelerin birer kopyasını İdare’ye teslim edecektir.” düzenlemesi, Aynı Şartname’nin “İş Emniyeti ve Sağlık Tedbirleri” başlıklı 5.4.4’üncü maddesinde “5 .4.4.3- Sosyal Güvenlik Mevzuatının her türlü işçi ve işveren hakkındaki yasalardan dolayı sorumluluk firmaya aittir. İdare bu konuda hiçbir sorumluluk taşımaz, firna işçiler ait dönem bordrolarını ödemeyi müteakip işçilerin imzalamasından sonra her dönem, hastane idaresine teslim etmek zorundadır. Ayrıca dönem bordroları hiçbir mazeret gösterilmeksizin rahatça görülebilir bir yerde asılı bulundurulacaktır. Bordrolarda gelir ve gider bölümleri ayrıntılı düzenlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. Yapılan incelemede söz konusu Teknik Şartname düzenlemelerinde yüklenicinin yasal ödevlerinin vurgulanmasına ilişkin olarak bazı genel ifadelere yer verildiği, idare ve yüklenicinin sözleşmenin uygulanması aşamasında ilgili kanun ve yönetmeliklere uyması gerektiği, söz konusu düzenlemeler uyarınca yüklenicinin ve idarenin yasal zorunluluktan kaynaklı yükümlülüklerinden muaf tutulamayacağı, ayrıca ihale dokümanında belirtilen her türlü giderin teklif fiyata dahil olduğunun belirtildiği, ihaleye teklif veren isteklilerin de teklif fiyatlarını oluştururken bu hususları dikkate alarak teklif fiyatlarını oluşturmaları gerektiği, bu hususun ihaleye teklif veremeye engel bir durum teşkil etmediği, bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/050 Gündem No: 69 Karar Tarihi: 04.10.2017 Karar No: 2017/UH.I-2694
Malzemeli yemek hizmet alımı ihale dokümanında, yemek girdilerinin ve gramajlarının belirtilmemesi teklif hazırlamaya engel teşkil eder mi?


...Yapılan incelemede bahse konu ihalede işin süresinin 8 ay olduğu, anılan ihalenin Teknik Şartnamesi’nde dört haftalık örnek menünün yer aldığı, ancak söz konusu menülerde yer alan yemeklerin çiğ girdilerine ilişkin detaylı gramaj bilgilerine yer verilmediği, sadece yemeklerde kullanılacak gramajlar hakkında genel bilgiler verildiği, yemek alım hizmeti ihalelerinde istekliler tarafından sağlıklı ve objektif bir fiyat teklifi verilebilmesi için, yemeklere ilişkin toplam öğün sayısı ve bu öğünlerde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının (gramajlarının) belirtilmesi gerektiği, birim fiyat teklif cetvelinde ve Teknik Şartname’de toplam öğün sayısının belirtildiği, ancak Teknik Şartname’de yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının (gramajlarının) belirtilmediği, dolayısıyla bu hususun istekliler tarafından tekliflerin sağlıklı hazırlanmasında ve sözleşmenin uygulanması aşamasında belirsizlik yaratacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/051 Gündem No: 65 Karar Tarihi: 11.10.2017 Karar No: 2017/UH.I-2782
ihale dokümanında, ihale kapsamında kullanılacak malzemelerin belli bir ilden temin edilmesine ilişkin düzenleme yapılabilir mi?


Teknik Şartname’nin “Yemekte Kullanılacak Malzemelerin Özellikleri” başlıklı 3’üncü maddesinde “… Et ihtiyacı Balıkesir il sınırları dahilinden temin edilecektir. Ancak; Belediye ve Hıfzısıhha Kurumu’nun Balıkesir İl dahilinde et kesimini yasaklaması durumunda veya kesilecek büyükbaş hayvan kıtlığı durumunda (belgelendirmek şartıyla) firma idareden ön onay alarak Balıkesir'e komşu illerden (Çanakkale, Bursa, Kütahya, Manisa, İzmir) et temin edebilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu oldukları, bunun için ihale dokümanında rekabeti engelleyici hususları içermeyen düzenlemelerin yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. İhale kapsamında et temininin sadece Balıkesir’den istenmesinin, ticaret serbestliği kapsamında isteklilerin diğer illerden daha uygun fiyata temin edebilme ihtimalini ortadan kaldırdığı, komşu illerden belli şartlar altında et temin edilebileceği düzenlemesinin ise sınırlı durumlarda gerçekleşecek bir durum olduğu, ayrıca idarenin şikayete cevap yazısında yer alan “özellikle et ürünlerinin uzun mesafeden taşınması durumunda gıda kontaminasyonuna ve soğuk zincirinin kırılmasına sebep olabilmektedir.”gerekçesinin sözleşmenin uygulanması aşamasında muayene ve kabul komisyonunca denetlenebileceği, ilaveten satın alınan doküman sayısı karşısında ihaleye sunulan teklif sayısı ve teklif bedelleri birlikte dikkate alındığında, söz konusu düzenlemenin anılan Kanun’da belirtilen kaynakların verimli kullanılması ve rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/051 Gündem No: 65 Karar Tarihi: 11.10.2017 Karar No: 2017/UH.I-2782
Sözleşme tasarısında, hakediş ödeme dönemini belirlemek konusunda idarenin takdir hakkının sınırı nedir?


... Bu hükümler çerçevesinde, ödeme emri belgesi düzenlenmesi ve tahakkuk işlemleri harcama biriminin (harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlileri), ödeme emri belgesinin kontrol edilmesi ve uygun bulunması halinde ödeme yapılması işlemleri ise muhasebe biriminin (muhasebe yetkilisi) görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. Somut olay bakımından bahsetmek gerekirse de; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi internet sayfasında İdari Birimler arasında Maaş, Tahakkuk ve Hesap İşleri Müdürlüğü ile Döner Sermaye Saymanlığının; İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü internet sayfasındaki Teşkilat Şeması’nda Tahakkuk Departmanı ile Muhasebe Departmanının ayrı birimler olarak gösterildiği, bu kapsamda tahakkuk işlemlerinin muhasebe birimi görev alanında olmadığı tespit edilmiştir. Yukarıda yer verilen hususlar çerçevesinde, Sözleşme Tasarısı’nın 12’nci maddesindeki düzenlemeden, ödeme emri belgesi düzenlenmesi ve tahakkuk işlemlerinin ardından ilgili belgelerin muhasebe kayıtlarına alınmasından itibaren 90 gün içinde ödeme yapılacağının anlaşıldığı, bu itibarla düzenlemenin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin ilgili maddesindeki tahakkuk tarihinden başlamak üzere 30 gün içerisinde ödeme yapılması şartına aykırılık taşıdığı, bu nedenlerle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/051 Gündem No: 48 Karar Tarihi: 11.10.2017 Karar No: 2017/UH.I-2765
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalesinde işçilik giderleri için satır açılmaması teklif oluşturmaya engel teşkil eder mi?


İdari Şartname’nin ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen personelin işçilik maliyetlerine yer verilmediği, ancak ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılması öngörülen personele gün üzerinden satır açıldığı görülmüştür.

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmadığı, bu kapsamda başvuruya konu ihalede işçilik maliyetleriyle ilgili birim fiyat teklif cetvelinde satır açılmasına gerek bulunmadığı, birim fiyat teklif cetvelinde belirlenen iş kalemlerinde çalıştırılması öngörülen personelin işçilikle ilgili tüm maliyetlerinin ilgili iş kalemine dahil edilerek teklif verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede başvuru sahibinin 6’ncı iddiasında yer verdiği ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının yetersiz belirlendiği iddiasına yönelik yapılan incelemede, başvuruya konu ihalede çalıştırılması öngörülen personel miktarlarının idarenin ihtiyacı doğrultusunda ve hizmet gereklerinin yerine getirilmesine yönelik idare tarafından belirlenebileceğinden başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde görülmemiştir. Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasında yer verdiği ihale konusu işte çalıştırılacak personele fazla çalışma ücreti ile ilgili personelin yıllık izin süreleri öngörülerek birim fiyat teklif cetvelinde fazla çalışmaya yönelik satır açılması gerektiği iddiasının incelenmesi neticesinde ise, ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi olmadığı, bu nedenle söz konusu ihalede işçilikle ilgili maliyetlere yönelik birim fiyat teklif cetvelinde satır açılmasına gerek bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/042

Gündem No : 74

Karar Tarihi : 25.08.2017

Karar No : 2017/UH.III-2397
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalesinde iş sağlığı ve güvenliği giderleri için satır açılmaması teklif vermeye engel midir?


...Yukarıda anılan Teknik Şartname düzenlemelerinde ihale konusu işte çalıştırılacak personelin iş sağlığı ve güvenliğine dair gerekli tedbirlerin yüklenici tarafından karşılanması gerektiğinin belirtildiği, bu nedenle iş sağlığı ve güvenliğine dair giderlerin teklif bedeli içerisinde yer aldığı ve ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı anlaşıldığından, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik giderlerin birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen iş kalemleri içerisine dâhil edilmek suretiyle teklifin hazırlanması gerektiği ve söz konusu durumun istekliler açısından teklif verilmesine engel teşkil etmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır....

Toplantı No : 2017/042

Gündem No : 74

Karar Tarihi : 25.08.2017

Karar No : 2017/UH.III-2397
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde, nakdi olarak ödenecek yemek ve yol bedeli için ayrı satır açılabilir mi?


Yapılan incelemede, yaklaşık maliyet hesabında esas alınan yaklaşık maliyet cetvelinde, nakdi olarak karşılanacak olan yol ve yemek giderlerinin ayrı satırda hesaplandığı, bu nedenle asgari işçilik maliyetine dâhil maliyetlerin tamamının dikkate alınmadan yapılan hesaplama sonucunda sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin ve yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığı ve 6.306.008,34 TL olarak belirlendiği tespit edilmiştir. Anılan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yer verilen hataya aynı şekilde birim fiyat cetvelinde de yer verildiği görülmüştür. Bahse konu ihalede, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.29’uncu uyarınca hesaplanması gereken sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin 6.478.968,54 TL olduğu anlaşılmıştır. İhale onay belgesindeki kullanılabilir ödenek tutarının ise 6.892.516,21 TL olduğu görülmektedir.

İdari Şartname’nin 25.3.2’nci maddesinde açıkça, yüklenicinin yol ve yemek bedelini nakdi olarak ödeyeceği, yol bedelinin günlük brüt tutarı 4,60.-TL, yemek bedelinin günlük brüt tutarı 6,50 TL olarak hesaplanacağı ve her iki maliyet bileşeninin ayda 22 gün üzerinden ödeneceği düzenlenmiş olmasına rağmen, asgari işçilik maliyetine dâhil olan yol ve yemek gideri için yaklaşık maliyet hesap cetvelinde ayrı bir satır açılarak hesaplama yapılmış olmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatına aykırı olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı No : 2015/002

Gündem No : 5

Karar Tarihi : 07.01.2015

Karar No : 2015/UH.II-9
Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde, il sınırları içerisinde ikinci bir mutfağa sahip olmanın yeterlik kriteri olarak belirlenmesi rekabeti engeller mi?


...İhale konusu işin idarenin mutfağında veya tesisinde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü, idare mutfağında gerçekleşebilecek arıza durumlarına ilişkin olarak teklif dosyasında sunulması istenilen kapasite raporuna ilişkin olarak idarenin günlük yemek ihtiyacının yarısını aşmayacak şekilde asgari 350 kişilik bir sınır konulduğu, arıza durumunda personelin yemek ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanabilmesini temin amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bir yemek fabrikası veya mutfak talep edildiği, yine arıza durumunda sunulacak geçici yemek hizmetinin Teknik Şartname’de yer alan kriterleri karşılayabileceğini görmek amacıyla bu üretime ilişkin (8985) İşyeri Yemek Fabrikaları Toplu Yemek Mutfakları Yemek Servisleri Genel Kuralları Standardı kurallarına göre düzenlenen TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin teklif zarfı içerisinde sunulmasının istendiği tespit edilmiştir. İhale konusu işin genel olarak idarenin mutfağında veya tesisinde gerçekleştirileceği, idare mutfağında gerçekleşebilecek arıza durumlarına ilişkin olarak istenilen kapasite raporu günlük üretim miktarının, idarenin günlük yemek ihtiyacının yarısını aşmayacak şekilde asgari 350 kişilik olması gerektiğinin belirlendiği, bu durumda kapasite raporuna ilişkin düzenlemenin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğu, yine arıza durumlarında gerekecek geçici yemek hizmetine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki yemek fabrikası veya mutfak bulundurma gerekliliği ile TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin arıza durumlarında ihale konusu işin sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesini sağlamaya yönelik olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, iddiaya konu düzenlemenin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğu anlaşılmıştır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 74.6’ncı maddesinde, belirli istisnalar haricinde idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler için Hizmet yeterlilik belgesi istenemeyeceğinin belirtildiği, söz konusu maddenin isteklilerin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önüne alınarak hazırlandığı, işin doğası gereği idarenin hizmet binasında sunulacak bir hizmete ilişkin olarak ihaleye teklif katılacak isteklilerin, ihale sürecinde Hizmet yeterlilik belgesi sunamayacağı ancak incelemeye konu ihalede sunulması istenilen Hizmet yeterlilik belgesinin, sözleşmenin uygulanması sürecinde idare mutfağında gerçekleşebilecek arıza durumlarına karşı geçici yemek hizmetinin sunumuna ilişkin olduğu anlaşılmıştır. İnceleme esnasında 18 adet ihale dokümanı satın alınmış olduğu, doküman alma sürecinin devam etmekte olduğu, başvuruya konu düzenlemede yer alan belgelerin ihale konusu işle ilgili olduğu ve potansiyel tedarikçiler tarafından çoğunlukla temin edilen belgeler olduğu, arıza durumunda kullanılacak yemek fabrikası ve mutfağın bulunması gereken alana ilişkin sınırların Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sınırlarını kapsayacak şekilde geniş tutulduğu görüldüğünden arıza durumunda ihale konusu işin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılan söz konusu düzenlemenin ihaleye katılımı daraltıcı ve rekabeti engelleyici nitelikte olmadığı görülmüştür. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; iddiaya konu düzenlemenin gerçekleşmesi muhtemel arıza durumlarına karşın ihtiyat amacıyla yapıldığı, yapılan düzenlemenin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmadığı, anlaşıldığından başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunun yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/056 Gündem No: 53 Karar Tarihi: 08.11.2017 Karar No: 2017/UH.I-3011
Malzemeli yemek hizmet alımı ihalesine Teknik Şartnamede ana girdilerin ve ekmek miktarının belirtilmemesi teklif oluşturulmasına engel olur mu?


...Kamu ihale mevzuatına göre örnek menü düzenlemesi, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında kullanılacağından, bu aşamada söz konusu eksikliğin esasa etki etmediği anlaşılmıştır. Ancak Teknik Şartname’de kahvaltı malzemelerinin miktarlarına ilişkin bir belirlemenin yapılmamış olmasının eşit koşullarda ve sağlıklı bir şekilde teklif hazırlanmasına engel olacağı sonucuna varılmıştır. Ayrıca Teknik Şartname ekinde yer alan “Yemeklerde Kullanılacak Gıda Maddelerinin Kişi Başına Düşen Net Gramaj Listesi”nde; sadece ana yemek malzemelerinin gramajlarına (kemikli/kemiksiz koyun/dana eti, kemikli/kemiksiz tavuk eti, pirinç, kuru fasulye, nohut, makarna, yufka gibi) yer verildiği, yemeklerin ihtiva ettiği tüm malzemelerin cins ve miktarlarına yönelik düzenleme yapılmadığı, yine Teknik Şartname’de ekmek miktarının da belirlenmediği tespit edilmiştir. Başvuruya konu malzemeli yemek alımı ihalesinde imal edilecek yemeklerin içerikleri ve çiğ girdi miktarları belirli olmadığından, yemeklerin maliyetinin belirli olamayacağı, öte yandan malzemeli yemek alımı ihalelerinde ekmek maliyetinin toplam maliyet içerisindeki yeri göz önüne alındığında ekmeğin önemli bir maliyet bileşeni olduğu, dolayısıyla ekmek miktarının belirlenmemesinin tekliflerin hazırlanmasını etkileyeceği, bu durumda söz konusu düzenlemeler ile eşit koşullarda ve sağlıklı bir şekilde teklif hazırlanmasının mümkün olmadığı ve ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılamayacağı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.... Toplantı No: 2017/056 Gündem No: 51 Karar Tarihi: 08.11.2017 Karar No: 2017/UH.I-3009
Hizmet alımı ihalelerinde hakedil ödemelerine ilişkin sürenin üst sınırı nedir?


...Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nde, hakediş raporunun yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda tahakkuka bağlanacağı, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanacağı ve bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılacağı düzenlenmiştir. Bu durumda, hakedişlerin tahakkuka bağlanmasına ilişkin olarak otuz günlük kısıtlamanın, sözleşmede kayıt bulunmaması şartına bağlandığı, bu itibarla, hakedişin tahakkuka bağlanmasına ilişkin olarak Genel Şartname’de belirtilen süre dışında bir süre öngörülmesinin idarenin yetki ve sorumluluğunda olduğu anlaşılmıştır. Ancak tahakkuk tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde ödeme yapılması hususunda, farklı bir süre belirlemek açısından, idareye herhangi bir takdir yetkisi verilmediği anlaşılmaktadır. İhale dokümanının bir parçasını oluşturan Sözleşme Tasarısı’nda; ödemelerin, Adana Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Adana Büyükşehir Belediyesince onaylanan Ayrıntılı Harcama Programı ile nakit durumu doğrultusunda 90 gün içerisinde yapılacağı düzenlenmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; idarece yükleniciye yapılacak ödemelere ilişkin Sözleşme Tasarısı’nın 12’nci maddesinde yer verilen düzenlemede, 90 gün içinde yüklenici firmaya ödeme yapılacağının belirtildiği, öte yandan Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nde tahakkukun tamamlanmasından itibaren ödeme yapılmasına ilişkin 30 günlük azami süre tanındığı, belirtilen süreye ilişkin idarelere farklı bir düzenleme yapma hakkı tanınmadığı, sonuç olarak ihale dokümanında öngörülen ödeme süresinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.... Toplantı No: 2017/057 Gündem No: 62 Karar Tarihi: 15.11.2017 Karar No: 2017/UH.II-3074
İhale dokümanındaki düzenlemelerin, yalnızca belli sayıda firma dikkate alınarak hazırlanmış olmasının rekabeti engellediğinden bahsedilebilir mi?


... Ayrıca, söz konusu hizmete ilişkin başvuru sahibinin İdari Şartname’nin 47.1’inci maddesindeki “…Yüklenici firma sözleşme imzalanması ve işyeri teslimi yapılmasına müteakip 30 (otuz) gün içerisinde İşi; Teknik Şartname ve eklerine uygun olarak, tam ve işler durumda muayene kabul komisyonundan geçirmesi şarttır…” düzenlemesine ilişkin iddiasının ise, şikayete cevapta da yer verildiği üzere, herhangi bir hizmet aksamasına sebebiyet vermemek gerekçesiyle düzenlendiğinin anlaşıldığı, idarelerin ihtiyaçlarını uygun şartlarda ve zamanında karşılama açısından takdir yetkisine sahip olduğu, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak, idarelerin ihtiyacı olan hizmetin tespiti ve niteliklerini dikkate alarak teknik şartnamede hangi kriterleri belirleyip belirlemeyecekleri ve belirledikleri kriterlerin ihtiyaçlarını yerinde ve zamanında karşılamada yeterli olup olmadığı noktasında belli bir serbestiye sahip oldukları, ihale konusu işi gerçekleştiren idarenin de ihtiyacını karşılama amacıyla alacağı hizmete (sisteme) ilişkin olarak teknolojik özelliklerini belirlemek konusunda takdir hakkı ve yetkisi bulunduğu, kaldı ki idarece şikayete cevap için görevlendirilen uzmanlarca da ihaleye konu alanda bilinen dört üreticiye uygun olarak şartların düzenlendiğinin belirtildiği ve mevcut ihaleye üç istekli tarafından teklif verildiği hususları da birlikte düşünüldüğünde, söz konusu düzenlemelerin idarenin ihtiyaçlarını karşılama noktasındaki takdir yetkisi kapsamında bulunduğu ve rekabeti engelleyici, teklif vermeye engel nitelikte olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/059 Gündem No: 87 Karar Tarihi: 23.11.2017 Karar No: 2017/UH.II-3167
İhale konusu işe ait projelere ihale dokümanında yer verilmesi zorunlu mudur?


... Öte yandan başvuru sahibinin ihale dokümanı kapsamında projelerin verilmesi gerektiği yönündeki iddiası incelendiğinde, şikâyete konu işin adının “Karaman Çevre Yolunun Km:106+500-118+360 Kesiminde Toprak işleri, Köprü, Sanat yapıları ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama İkmal İnşaatı Yapım İşi” olduğu, söz konusu işe ait projelerin ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmediği, idarenin şikâyete verdiği cevabi yazıda özetle “İhale edilecek olan işe ilişkin projeler idarede mevcut olduğu ve istenildiği takdirde projeler idarede incelenebileceği ve temin edilebileceği” şeklinde ifadelere yer verildiği görülmekle birlikte, işin niteliği göz önünde bulundurulduğunda sağlıklı bir fiyat teklifi hazırlanabilmesi için projelerin istekli olabileceklere ihale dokümanı kapsamında verilmesi gerektiği, projelerin verilmemesi esaslı bir eksiklik olduğu ve ihalenin iptalini gerektirdiği anlaşılmıştır. Toplantı No: 2017/059 Gündem No: 52 Karar Tarihi: 23.11.2017 Karar No: 2017/UY.I-3138
İhale dokümanında, kullanılacak mazeret iznine ilişkin olarak yüklenici firmaya ödeme yapılmayacağı ve mazeret izni kullanan personel ait ücretlerin hakkedişten kesileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir mi?


…4857 sayılı İş Kanunu’nun 55’inci maddesinde yıllık ücretli izin dışında yıllık izin gibi çalışılmış sayılacak hallerin neler olduğunun belirtildiği,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.25 inci maddesinde ise, idarelerce 4857 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca izne hak kazanan işçilerin izin haklarının idarece belirlenecek bir takvim çerçevesinde kullandırılacağı, izin kullanan işçilerin fiilen çalışan işçi sayısına dahil kabul edileceğinden izin kullanan işçilerin yerine başka işçiler getirilerek sayının tamamlanmasının idarece talep edilemeyeceği açıklanmıştır.

Buna göre yıllık ücretli izinde ve yıllık izin gibi çalışılmış sayılacak diğer hallerde izin kullanan işçilerin fiilen çalışan işçi sayısına dahil kabul edileceği ve söz konusu işçilerin maliyetinin teklif edilen fiyata dahil olduğu dikkate alındığında, İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlığı altında, izin kullanan işçilerin ilgili dönemlere ait hizmet bedelinin yüklenici hak edişinden kesileceği şeklinde yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır….

Toplantı No : 2017/059

Gündem No : 34

Karar Tarihi : 23.11.2017

Karar No : 2017/UH.I-3123
İhale konusu iş kapsamında kullanılacak olan kontrol aracına, yaklaşık maliyet içerisinde yer verilmemiş olması ihalenin iptal edilmesini gerektirir mi?


...Yüklenici kontrol aracına ilişkin giderlerin yaklaşık maliyetin belirlenmesi esnasında idarece dikkate alınmadığı, İdari Şartname’nin ilgili kısmında teklif fiyata dahil giderler arasında belirtilmediği ve bu gidere ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmadığı tespit edilmiştir. İdarenin düzenlemeleri dikkate alındığında, kontrol aracına ilişkin giderlerin cüzi miktarda kaldığı dikkate alınarak önemli bir teklif bileşeni olarak değerlendirilmediği anlaşılmıştır.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; ihalede yaklaşık maliyetin 2.701.124,38 TL olarak belirlendiği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesinin ‘ç’ bendi gereğince idarece önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen giderlerin %4 oranındaki sözleşme ve genel giderler içerisinde yer aldığının kabul edileceğinin belirtildiği, ihale konusu işin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlamak ve kontrollük hizmetlerinin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan araca ilişkin giderlerin ihale konusu işin büyüklüğü dikkate alındığında önemli bir teklif bileşeni olarak görülmemesinin mevzuata aykırılık teşkil etmeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin 2’nci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır....

Toplantı No : 2017/059

Gündem No : 37

Karar Tarihi : 23.11.2017

Karar No : 2017/UH.I-3126
İhale konusu işin kapsamında yer almayan malzeme ve ekipmanların ihale konusu iş kapsamında kullanılacağına ilişkin düzenleme yapılabilir mi?


...Diğer taraftan idarelerin ihalelerde makine, araç, gereç ve ekipmanların özelliklerini ihtiyaçları doğrultusunda belirlemeleri, söz konusu belirlemeyi yaparken rekabeti engellememeleri ve istekliler açısından fırsat eşitliğini sağlamaları gerekmekte olup bu doğrultuda başvuru sahibinin kendi malı olma şartı getirilen araçlara yönelik yapılan düzenlemelerin çok detaylı olduğu, istenilen bazı özelliklerin anlamsız olduğu, bazılarının ise güvenlik açısından riskler taşıdığı, örneğin Buharlı Ozonlu Yıkama Aracı için istenilen basınçların (500-600 bar) çok tehlikeli olduğu, bu denli yüksek basınçlarda yapılan çalışmaların sadece özel işlerde özel ekipman ve elbise kullanılarak gerçekleştirilebildiği, örneğin 500 barlık bir basınç ile taş kesme işlemleri ve gemi sanayiinde kumlama gibi işlemler yapıldığı, ayrıca ozon ile ilgili APM diye bir kavram olmadığı, bahsedilen hususların rekabeti kısıtladığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan değerlendirmede idarece istenilen basınç düzeyinin yüksek olduğu, bu durumun güvenlik açısından sorun teşkil edebileceği anlaşılmış olup idare tarafından yapılan iddia konusu düzenlemeye ve söz konusu araç için istenilen özelliklere herhangi bir açıklama da getirilmediği görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuş ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Toplantı No : 2017/059 Gündem No : 42 Karar Tarihi : 23.11.2017 Karar No : 2017/UH.I-3131
İhale dokümanında, isteklilerin çalıştırdığı personele ilişkin belgeler yeterlik kriteri olarak belirlenebilir mi?


...İdari Şartname’nin 47.2’nci maddesinde yer alan düzenlemeden, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle bünyesinde en az 4 yıllık mezuniyet belgesi, ilgili fakültelerden mezun 1 gıda mühendisi diploması ile istihdamı zorunlu personel sözleşmesinin aslı ya da noter tasdikli suretinin teklif zarfında sunulması gerektiği anlaşılmaktadır. Bahse konu düzenlemeyle idare tarafından ihaleye katılım ve yeterlik kriteri olarak, personel çalıştırıldığına, personelin sayısı ve niteliğine ilişkin belge istendiği görülmekte olup söz konusu düzenlemenin anılan Yönetmelik’in “Personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40’ıncı maddesinde yer alan hükme ve anılan Tebliğ’in “Personel durumu” başlıklı 66’ncı maddesinde yer alan açıklamalara aykırılık teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Bu sebeple, mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.... Toplantı No: 2017/062 Gündem No: 35 Karar Tarihi: 07.12.2017 Karar No: 2017/UH.II-3279
İhale dokümanının farklı kısımlarında, uygulanacak ceza oranlarının farklı farklı belirlenmiş olması ihalenin iptal edilmesini gerektirir mi?


...Teknik Şartname’nin “Cezalar ve kesintiler” başlıklı 4’üncü maddesinde ve Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesi karşılaştırıldığında aynı hususa ilişkin bazı düzenlemelerde ceza miktarları veya oranlarının farklı olduğu görülmektedir. Anılan Yönetmelik’in “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 12’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin birbirine aykırı olmaması gerektiği anlaşılmakla birlikte yine ihale dokümanı kapsamında yer alan Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8’inci maddesine göre ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması gereğince Sözleşme Tasarısı’ndaki düzenlemelerin esas alınması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin üçüncü iddiası yerinde bulunmamıştır.... Toplantı No: 2017/062 Gündem No: 35 Karar Tarihi: 07.12.2017 Karar No: 2017/UH.II-3279
Sözleşme tasarısında, hakediş ödeme sürelerinin belirtilmemesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?


...Aktarılan mevzuat hükümlerinden idareleri yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, hazırlanan ihale dokümanında ihaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerektiği, ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceğine ilişkin bilgilerin yer alması gerektiği, idarelerin Sözleşme Tasarısı’nın 12.2.2’nci maddesinde yükleniciye yapacakları ödemenin zamanını belirtmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Yapılan incelemede idare tarafından hazırlanan Sözleşme Tasarısı’nın 12’nci maddesinde yükleniciye yapılacak ödemelerin süresine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği, Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin 23 numaralı dipnotundaki “İdare ödemeyi en geç kaç gün içinde yapacağını bu maddede belirtecektir. Geçici kabulün söz konusu olması durumunda ödemeye yönelik farklı bir düzenleme öngörülüyor ise bu maddede belirtilebilir.” açıklama dikkate alındığında idare tarafından ödemenin en geç kaç gün içinde yapılacağının belirtilmesi gerektiği, idarenin “İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.” şeklindeki düzenlemesinde yükleniciye yapılacak ödemelerin süresine ilişkin bir ifadenin yer almadığı, ödeme zamanının belirlenmemesinin tekliflerinin hazırlanmasına, teklif fiyatlarının oluşturulmasına etki edeceği ve aktarılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/062 Gündem No: 21 Karar Tarihi: 07.12.2017 Karar No: 2017/UM.I-3264
İhale dokümanında, sözleşme uygulama sırasında kullanılacak araçların belli bir ilin plakasına kayıtlı olması gerektiğine yönelik düzenleme yapılması ihaleye katılımı ve rekabeti engeller mi?


...Anılan Yönetmelik maddesinde, gerçek veya tüzel kişi ayrımı yapılmadan yerleşim yerlerine bağlı olarak ilgili araçların tescil işlemlerine yönelik hususların hükme bağlandığı ve söz konusu hüküm kapsamında, yerleşim yerine bağlı olarak ilgilinin araç tescili açısından bir takım şartların bulunduğu, ancak söz konusu hükmün yine yerleşim yerine bağlı olarak anılan tescil işlemlerinin gerçekleştirilebilmesine yönelik hususların açıklanmasına ilişkin olduğu görülmüştür. Başvuruya konu ihale kapsamında, idarece, teknik özelliklerine anılan Teknik Şartname maddesinde yer verilen söz konusu araca ilişkin, isteklilerce birim fiyat teklif cetvelinde yalnızca teklif tutarı oluşturulmasının istendiği, ayrıca anılan araca ilişkin İdari Şartname’de ihaleye katılımda yeterlik kriterlerinin sağlanması açısından, herhangi bir yeterlik belgesinin isteklilerce teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiğine yönelik bir düzenlemenin ise yapılmadığı görülmüştür. Diğer bir ifadeyle, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında çalıştırılması istenen özelliklere sahip araca yönelik, isteklilerce teklif tutarının oluşturulmasına ilişkin, isteklinin (kendi malı, kiralama vb.) farklı avantajlı koşullarının değerlendirilmesini ortaya koyabilecek herhangi bir yeterlik kriterinin veya hesaplama yönteminin yeterlik değerlendirmesi açısından düzenlenmediği görülmüştür. Bu nedenle söz konusu doküman kapsamındaki teklif fiyatına ilişkin maliyet hesaplamasına ilişkin düzenlemenin, söz konusu teknik kritere sahip aracın isteklilerin kendi tespitleri ile aylık çalışma süreleri üzerinden belirleyecekleri teklif tutarları ile oluşturmasına yönelik olduğu görülmüş olup, Bu çerçevede doküman düzenlemeleri kapsamında, yeterlik değerlendirmesi kapsamında herhangi bir kriter belirlenmeyen ve sözleşmenin yürütülmesi aşamasında temin edilecek ilgili araç açısından, yukarıda yer verilen tespitler uyarınca bir yeterlik kriterine bağlı olarak teklif verilmesine engel bir durumdan bahsedilemeyeceği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiaları yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/062 Gündem No: 19 Karar Tarihi: 07.12.2017 Karar No: 2017/UH.I-3262
Yapım ihalesinde, sabit beton santrali bulunması zorunluluğunun getirilmesi ihaleye katılımı ve rekabeti engeller mi?


...İhale konusu işin kapsamı incelendiğinde imalatların şehir merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere geniş bir alanda yapılacağı, imalat miktarları bakımından da önemli miktar ve kapasitede tesis, makine, ekipman ve iş gücüne ihtiyaç duyulacağı anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda aktarılan hükmü uyarınca bu tarz nitelikli ve büyük ölçekli işlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadan ihale dokümanında öngörülen tarihte işe başlanması ve gecikme yaşanmadan işin gerekleri yerine getirilerek bitirilebilmesi için söz konusu beton santralinin ihale dokümanında istenilmesinin idarenin söz konusu tesiste yapılacak üretim ile ihtiyaçlarının karşılanması aşamasında sorun yaşanmaması amacı doğrultusunda yapıldığı değerlendirilmiştir. Bu bağlamda sabit beton santralinin istenilmesiyle ilgili doküman düzenlemesinin idarenin ihtiyaçlarını uygun şartlarla ve zamanında sağlama sorumluluğu kapsamında değerlendirilebileceği, bu çerçevede ihale dokümanında yeterlik kriteri olarak yer alan düzenlemenin rekabeti engelleyici ve mevzuata aykırı nitelik taşımadığı anlaşıldığından,... Toplantı No: 2017/064 Gündem No: 78 Karar Tarihi: 13.12.2017 Karar No: 2017/UY.I-3378
Malzemeli yemek hizmet alımı ihalesinde, iki haftalık örnek menüde yer alan bazı yemeklerin gramajlarına yer verilmemesi teklif oluşturulmasına engel olur mu?


...Her ne kadar başvuru sahibinin iddiasında belirttiği yemeklerin gramajlarına ihale dokümanında yer verilmediği görülmüş olsa da aynı örnek yemek menüsü içerisinde birbirine yakın yemek çeşitlerine yer verildiği, bu kapsamda ihale dokümanında yer alan gramaj listeleri incelendiğinde başvuru sahibinin iddiasında yer verdiği şehriyeli bulgur pilavı, mevsim salata ve peynirli erişte yemeklerine içerik ve gramaj bakımından sırasıyla muadil olabilecek; mercimekli bulgur pilavı, çoban salata ve peynirli makarnanın gramajlarına yer verildiği, bu nedenle söz konusu yemeklerin içeriklerinin ve gramajlarının şikâyete konu yemeklere emsal olabilecek nitelikte olduğu, dolayısıyla isteklilerin muadil olabilecek yemeklerin gramajları esas alınarak tekliflerini oluşturabileceği değerlendirildiğinde bahse konu eksikliğin isteklilerin teklif hazırlamasına engel bir durum oluşturmayacağı ve başvuru sahibinin iddiasının bu kısmıyla yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/064 Gündem No: 76 Karar Tarihi: 13.12.2017 Karar No: 2017/UH.I-3376
İhale dokümanında, %20'yi aşan oranda iş artışı yapılabileceğine ilişkin düzenleme yapılması mümkün müdür?


...İlgili mevzuat hükümleri incelendiğinde, Birden çok mal kaleminden oluşan mal alımlarında 4735 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesi çerçevesinde iş artışı ve iş eksilişinde temel kuralın her bir kalemde kalem tutarının %20’si oranına kadar iş eksilişi veya iş artışı yapılmasının olduğu, ancak alıma konu bazı mal kalemi veya kalemlerinde bu kalemlerin her birinin tutarının %20’sinden çok olmamak üzere iş eksilişi yapılmış olması ve sözleşme tutarının da aşılmaması şartıyla diğer mal kalemi veya kalemlerinde söz konusu kalem tutarının %20’sinden fazla iş artışı yapılabileceğinin belirtildiği görülmüştür. Dolayısıyla, Teknik Şartname’de yer verilen söz konusu düzenlemenin ihale mevzuatında yer alan düzenlemeler ile çelişmediği, gerekli şartların sağlanması halinde %20 oranını aşan iş artışlarının da yapılabileceği bu çerçevede sözleşme fiyatları üzerinden yükleniciye ödeme yapılacağı yönündeki düzenlemelerin ihale mevzuatı ile uyumsuz olmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.... Toplantı No: 2017/064 Gündem No: 69 Karar Tarihi: 13.12.2017 Karar No: 2017/UM.I-3369
İhale ilanında yer verilmeyen yeterlik kriterlerine idari şartnamede yer verilebilir mi?


...İlanda düzenlenmeyen bir kriterin ihaleye katılımda rekabeti engellemeyeceği, ilanda yer verilmeyen bir düzenlemeye İdari Şartname’de yer verilmesinin istekliler açısından çelişki oluşturmayacağı düşünüldüğünde İdari Şartname’deki dmenin ihaleye katılımda istekliler arasında haksız bir rekabete yol açmayacağındanüzenle başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2018/002 Gündem No: 89 Karar Tarihi: 11.01.2018 Karar No: 2018/UH.II-170
İhale kapsamında kullanılacak olan iş makineleri için günlük km bilgisi yerine günlük çalışma saati belirtilmesi teklif fiyatı oluşturulması için yeterli midir?


...Teknik Şartname ve birim fiyat teklif cetveli standart formu bir arada değerlendirildiğinde araçların günlük kaç saat çalışacağı hususunun açıkça belli olduğu, bu şartlarda tekliflerin oluşturulması için ayrıca km miktarının verilmesine gerek bulunmadığı, ayrıca akaryakıt vb. giderlerin istekliler tarafından hesaplanmasının fiilen mümkün olduğu anlaşıldığından idarece yapılan şikâyete konu düzenlemelerin teklif vermeye engel nitelikte olmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde görülmemiştir.

Toplantı No : 2017/036

Gündem No : 100

Karar Tarihi : 19.07.2017

Karar No : 2017/UH.III-1965
Yapım ihalesine ait ihale dokümanında her bir iş kalemine ilişkin analiz formatı verilmesi gerekli midir?


...Yapılan incelemede, istekli olabilecekler tarafından edinilen ihale dokümanı kapsamında 1 adet analiz formatına yer verildiği ancak başvuru sahibinin idareye şikâyeti üzerine 27 adet iş kalemine ait analiz formatının 18.01.2018 tarihinde yayımlanan Zeyilname ile ihale dokümanına eklenerek toplam 28 adet iş kalemine ait analiz formatın yer verildiği görülmüştür. Toplam 201 iş kaleminden oluşan birim fiyat teklif cetvelinde 84 adet iş kaleminin kamu kurum ve kuruluş birim fiyatları ve poz numaralarının kullanıldığı, geriye kalan 117 adet iş kalemi için ise analiz yapılarak özel birim fiyat oluşturulduğu, bu iş kalemlerine ait birim fiyatların da piyasadan alınan fiyat teklifleriyle belirlendiği görülmüştür. Söz konusu 117 adet iş kaleminden 15’i için analiz formatının düzenlendiği ve zeyilname ile ihale dokümanına eklendiği, diğer 112 iş kalemine ilişkin olarak herhangi bir analiz formatı verilmediği anlaşılmıştır. İdarece her ne kadar anılan 112 iş kalemine ait analiz formatı verilmese de söz konusu iş kalemlerinin sadece malzeme girdisinden oluştuğu ve birimlerinin adet/metre olarak belirtildiği (adaptör, 24 V ağaç aydınlatma armatürü, 9 metre çift kollu 130 W LED arma türlü aydınlatma direği, 26’lık PVC boru, disk, havuz kumanda panosu vs.) ve bu iş kalemlerinin birim fiyat tariflerinin açık ve anlaşılır olarak fotoğraf, çizim vb. gibi örnek görsellerle desteklendiği hususları göz önünde bulundurulduğunda dokümanda yer alan bu veriler doğrultusunda istekli olabileceklerin teklif fiyatı oluşturabilecekleri sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/014 Gündem No: 53 Karar Tarihi: 06.03.2018 Karar No: 2018/UY.II-548
Özel ve paçal iş kalemlerine ait analiz girdi ve miktarlarının ihale dokümanında belirtilmesi gerekli midir?


...Başvuru sahibinin “Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının ihale dokümanı kapsamında verilmediği…” iddiasına ilişkin olarak, aktarılan mevzuat hükümlerinden, idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının da ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır....

Toplantı No : 2018/014

Gündem No : 53

Karar Tarihi : 06.03.2018

Karar No : 2018/UY.II-548
Her bir özel ve paçal iş kalemine ait analiz girdi ve miktarlarının ihale dokümanında ayrı ayrı belirtilmesi gerekli midir?


...Yapılan incelemede, istekli olabilecekler tarafından edinilen ihale dokümanı kapsamında 1 adet analiz formatına yer verildiği ancak başvuru sahibinin idareye şikâyeti üzerine 27 adet iş kalemine ait analiz formatının 18.01.2018 tarihinde yayımlanan Zeyilname ile ihale dokümanına eklenerek toplam 28 adet iş kalemine ait analiz formatın yer verildiği görülmüştür. Toplam 201 iş kaleminden oluşan birim fiyat teklif cetvelinde 84 adet iş kaleminin kamu kurum ve kuruluş birim fiyatları ve poz numaralarının kullanıldığı, geriye kalan 117 adet iş kalemi için ise analiz yapılarak özel birim fiyat oluşturulduğu, bu iş kalemlerine ait birim fiyatların da piyasadan alınan fiyat teklifleriyle belirlendiği görülmüştür. Söz konusu 117 adet iş kaleminden 15’i için analiz formatının düzenlendiği ve zeyilname ile ihale dokümanına eklendiği, diğer 112 iş kalemine ilişkin olarak herhangi bir analiz formatı verilmediği anlaşılmıştır. İdarece her ne kadar anılan 112 iş kalemine ait analiz formatı verilmese de söz konusu iş kalemlerinin sadece malzeme girdisinden oluştuğu ve birimlerinin adet/metre olarak belirtildiği (adaptör, 24 V ağaç aydınlatma armatürü, 9 metre çift kollu 130 W LED arma türlü aydınlatma direği, 26’lık PVC boru, disk, havuz kumanda panosu vs.) ve bu iş kalemlerinin birim fiyat tariflerinin açık ve anlaşılır olarak fotoğraf, çizim vb. gibi örnek görsellerle desteklendiği hususları göz önünde bulundurulduğunda dokümanda yer alan bu veriler doğrultusunda istekli olabileceklerin teklif fiyatı oluşturabilecekleri sonucuna varılmıştır....

Toplantı No: 2018/014

Gündem No: 53

Karar Tarihi: 06.03.2018

Karar No: 2018/UY.II-548
Malzemeli yemek hizmet alımı ihalesine ait Teknik Şartnamede, örnek menüye ait çiğ girdilerin tamamının belirtilmesi zorunlu mudur?


...Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde yer alan açıklama uyarınca idare tarafından şikâyete konu ihaleye ait olası aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Teknik Şartname’de asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılması ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının belirtilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede, yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemeleri uyarınca, malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir öğüne ilişkin asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılması ve bu menülerde yer alan her bir malzemeye yemek türlerine ilişkin miktarların gramajların belirtilmesi suretiyle ihale dokümanında düzenleme yapılması gerektiği, Teknik Şartname’de düzenlenen örnek menülere bakıldığında, iki haftalık örnek menünün hazırlandığı, ancak şikayete konu salatabar ve su böreği için çiğ girdi miktarlarının belirlenmediği, söz konusu düzenlemenin bu haliyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesine uygun olmadığı görülmekle birlikte, salatabar için Teknik Şartname’de yer alan “…Salata mevsim ve o günkü mönüye uygun nitelikte hazırlanmış en az dört çeşitten (soğan, biber, marul, kıvırcık, domates, maydanoz, salatalık, havuç, patates, zeytinyağlı, soğuk meze vs.) ibaret olacaktır.” düzenlemesi göz önünde bulundurularak salatanın mevsimine göre seçilerek bir fiyat öngörülebileceği, Teknik Şartname kapsamında patatesli gül böreği, ıspanaklı tepsi böreği, pırasalı tepsi böreği gibi börek çeşitlerine ve bunların içeriklerine yer verildiği, ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve basiretli tacir olma yükümlülüğüne haiz isteklilerin yukarıda yer verilen börek çeşitlerindeki içerik türü ve miktarlarını göz önünde bulundurarak anılan börek çeşidine ilişkin teklif oluşturabileceği ve yukarıda yer verilen eksikliklerin idarece tarafından aşırı düşük teklif sorgulama aşamasında giderilebilmesinin mümkün olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2018/012

Gündem No: 19

Karar Tarihi: 27.02.2018

Karar No: 2018/UH.II-490
İsteklilerin, makine ve ekipmanların kendi malı olduğunu tevsik etmesine yönelik yöntemlerin ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeden daha farklı şekilde belirlenmesi mümkün müdür?


İdarece dokümanda kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın tevsikinde mevzuatta yer alan “… veya serbest muhasebeci raporu”şekli ile yazılmayıp “… ve mali müşavir” şeklinde düzenlenmesi ile mevzuatta yer almayan yeni bir belgenin istenilmediği, isteklilerin mevzuat hükmü uyarınca kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı “yeminli mali müşavir”, “serbest muhasebeci mali müşavir” ve “serbest muhasebeci” raporu ile de tevsik edebilecekleri, ayrıca şikâyete cevap yazısında da “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41. maddesi’nde “… ” hükmünün yer aldığı ve ilgili maddede belirtildiği üzere tevsik işleminin ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile yapılabileceği gibi “yeminli mali müşavir”, “serbest muhasebeci mali müşavir”, “serbest muhasebeci raporu” ile de rapor şeklinde sunabilecekleri, piyasada isteklilerin zaten bahsi geçen tacirlerden herhangi üçünden biri ile çalıştıkları, dolayısıyla tevsik işleminin bahsi geçen tacirlerden herhangi biri tarafından yapılabileceği, tevsik işleminin alınan hizmete göre (yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu) şekillenebileceği, bu durumun kaldı ki ihale dokümanı ve ilgili yönetmelik maddeleri hükümlerinde açıkça ortada olduğu”bilgilerine yer verildiği, idare tarafından da isteklilerin anılan yönetmeliğe göre tevsik işleminin ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile yapılabileceği gibi “yeminli mali müşavir”, “serbest muhasebeci mali müşavir”, “serbest muhasebeci raporu” ile de rapor şeklinde sunabilecekleri ve tevsik işlemi için üç meslek mensubu raporunun da kabul edileceğinin belirtildiği görüldüğünden isteklilerde tereddüt yaratarak teklif verilmesine engel bir durumun olmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2018/039

Gündem No: 40

Karar Tarihi: 11.07.2018

Karar No: 2018/UY.I-1311
İhale dokümanında zeyilname yayınlanarak yapılacak değişiklikler konusunda herhangi bir sınırlama var mıdır?


Başvuru sahibi istekli tarafından idarenin şikâyete verdiği gerekçenin dayanaktan yoksun olduğu iddia edilmekte ise de, idare tarafından her iki şikâyet konusunda istekliye verilen cevap yazısı incelendiğinde, değişikliklerin cihazların birbirini yedekleyebilmesi ve hasta tedavi çeşitliliğinin artırılabilmesi amacıyla idarenin ihtiyacı doğrultusunda gerçekleştirildiği hususunun belirtildiği, istekli tarafından iddia edildiği üzere idarenin gerekçesinin dayanaktan yoksun olduğu değerlendirmesinin yapılamayacağı, ayrıca istekli tarafından “son derece ciddi bir teknik özelliğe ilişkin değişikliğin zeyilname ile yapılmasının mevzuata aykırı olduğu” iddiasının ise, mevzuatta zeyilname ile yapılabilecek teknik değişiklikler açısından bir sınırlama veya düzenleme bulunmaması nedeniyle yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Toplantı No: 2018/039

Gündem No: 48

Karar Tarihi: 11.07.2018

Karar No: 2018/UH.II-1336
İdari şartname ile teknik şartname hükümleri arasında çelişki bulunması halinde ne yapılmalıdır?


Söz konusu maddede ilk olarak sözleşmenin, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütün olduğu ve idare ile yükleniciyi bağlayacağı belirtilmiş, dolayısıyla ihale dokümanının sözleşmenin ayrılmaz parçası olduğu ile tarafları bağlayıcılığı vurgulanmıştır. Bu cümlenin ardından ise, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümlerin esas alınacağı belirtilmiştir

Maddenin devamında ise, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması sayılmıştır. Buna göre, sayılan belgelerdeki düzenlemelerin birbiriyle çelişmesi veya farklılık arz etmesi durumunda, maddede belirtilen sıralama çerçevesinde bir çözüme ulaşılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, idari şartname düzenlemeleri ile teknik şartname düzenlemeleri arasında çelişki ya da farklılık olması halinde idari şartname düzenlemelerinin öncelikle uygulanacağı açıktır.

Toplantı No: 2018/039

Gündem No: 48

Karar Tarihi: 11.07.2018

Karar No: 2018/UH.II-1336
Sözleşme ile ihale dokümanı hükümleri arasında çelişki bulunması halinde ne yapılmalıdır?


Söz konusu maddede ilk olarak sözleşmenin, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütün olduğu ve idare ile yükleniciyi bağlayacağı belirtilmiş, dolayısıyla ihale dokümanının sözleşmenin ayrılmaz parçası olduğu ile tarafları bağlayıcılığı vurgulanmıştır. Bu cümlenin ardından ise, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümlerin esas alınacağı belirtilmiştir

Toplantı No: 2018/039

Gündem No: 48

Karar Tarihi: 11.07.2018

Karar No: 2018/UH.II-1336
İhale dokümanında, yüklenici tarafından sağlanan makine ve ekipmanların işin bitiminden sonra belli süreyle ve ücretsiz olarak idarenin kullanımına bırakılacağı yönünde düzenleme yapılabilir mi?


Başvuru sahibi tarafından söz konusu demirbaş ve mutfak malzemelerinin 3 ay süreyle ve ücretsiz olarak idarenin kullanımına bırakılmasına ilişkin düzenlemenin 4735 sayılı Kanun’a aykırılık teşkil ettiği iddia edilmekteyse de incelemeye konu işin süreklilik arz eden bir hizmet alımı olduğu ve idarenin işin kesintisiz olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu göz önünde bulundurulduğunda böyle bir düzenleme yapılmasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği, demirbaş ve malzemelerin idarenin kullanımına bırakılmasından ötürü maddi talepte bulunulmayacağı şeklindeki düzenlemenin bu hususun ücretsiz olarak gerçekleştirileceği anlamına gelmediği, isteklilerin bahse konu demirbaş ve malzemeleri sözleşmeden sonra üç ay süre ile idarenin kullanımına bırakacaklarını hesaba katarak teklif fiyatlarını oluşturmaları gerektiği sonucuna varıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Toplantı No: 2018/038

Gündem No: 49

Karar Tarihi: 05.07.2018

Karar No: 2018/UH.I-1287
Hakediş ödemelerine ilişkin sürenin, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen otuz günlük süreden farklı bir şekilde belirlenmesi mümkün müdür?


...5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve muhtelif kanunlarla bütçe uygulama sürecine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisinin Maliye Bakanlığına verildiği ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği’nde ödeneklerin etkin, verimli, mali disiplini gözeten ve finansman maliyetlerini düşüren bir anlayışla kullanılmasına yönelik olarak, ayrıntılı harcama programları (AHP) ve ayrıntılı finansman programlarının (AFP) uygulamasının yönlendirilmesine ve gerçekleştirilecek bütçe işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği görülmüş olup bu çerçevede idarenin ödeme işlemlerini söz konusu Tebliğ açıklamaları çerçevesinde yapmasının yasal bir zorunluluk olduğu anlaşılmıştır.

Öte yandan Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin aktarılan maddesinde ödeme işleminin hakediş raporunun yüklenici tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde gerçekleştirileceği açıklanmış olup bu çerçevede sözleşmede 30 günden farklı bir düzenleme yapılabileceği anlaşılmaktadır.

Toplantı No: 2018/038

Gündem No: 49

Karar Tarihi: 05.07.2018

Karar No: 2018/UH.I-1287
İhale dokümanında, sürekli olarak işin başında bulunması gereken yüklenici vekili için ücret veya fiyat farkı öngörülmemiş olması mevzuata aykırı mıdır?


...Yapılan değerlendirmede Teknik Şartname’nin yukarıdan aktarılan 33’üncü maddesinde idare tarafından personelin haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirmek zorunda olmadığının açık bir şekilde düzenlendiği, anılan düzenleme çerçevesinde gıda mühendisi, proje müdürü ve birim sorumluları dahil aşçıbaşı, aşçı ve diğer personelin de incelemeye konu iş haricinde yüklenicinin farklı işlerinde çalışmasını engelleyen bir durum söz konusu olmadığı, öte yandan başvuru sahibi tarafından yüklenici vekilinin sürekli olarak işin başında bulunması gerektiğinden gıda mühendisi, proje müdürü ve birim sorumlularının tam zamanlı çalışması gerektiği iddia edilmekteyse de yüklenici vekilinin bir kişi olduğu ve yüklenicinin kendisinin işin başında bulunması gerektiği, yüklenicinin gelmemesi halinde yerine görevlendireceği vekilin personel olarak nitelendirilemeyeceği, zira işin başında bulunma yükümlülüğünün yüklenicide olduğu, yüklenicinin bizzat gelmemesinden ötürü idarenin külfete sokulamayacağı, yapılan tespitler çerçevesinde ihalede tam zamanlı olarak çalışması gereken personel bulunmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin fiyat farkına ilişkin düzenleme yapılması gerektiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığına karar verilmiştir.

Toplantı No: 2018/038

Gündem No: 49

Karar Tarihi: 05.07.2018

Karar No: 2018/UH.I-1287
İdari şartnamenin 25’inci maddesinde, ihale kapsamında ortaya çıkabilecek tüm gider kalemlerine yer verilmemiş olması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?


...Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinin 30 numaralı dip notunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde teklif fiyata dahil olan giderlerin işçilik ücreti, yemek ve yol giderleri, malzeme giderleri ve diğer giderler şeklinde açık açık ve ayrı ayrı yazıldığı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri dışındaki tüm ihalelerde ise böyle bir ayrıntıya yer verilmeyerek gider kalemlerinin ihale konusu işin özelliğine uygun olarak ilgili mevzuatına, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği ile Kurumun diğer düzenleyici işlemlerine aykırı olmamak kaydıyla idare tarafından belirleneceğinin ifade edildiği görülmüştür.

Aktarılan mevzuat hükümleri ve yapılan tespitler çerçevesinde ihalede teklif fiyata dahil olan tüm giderlerin idari şartnamede yer almasına gerek bulunmadığı, işçilik ücreti, yemek ve yol giderleri ile malzeme giderlerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde bulunması gerekirken personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerin idari şartnamelerinde bulunmasına gerek olmadığı, ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağının ise tüm ihalelerin idari şartnamelerinde yer alması gerektiği, hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı, hizmet işleri genel şartnamesi ve standart formlardan oluştuğu, bu çerçevede mevzuata aykırı olmamak kaydıyla ihalede oluşacak maliyetlere ihale dokümanında yer verilebileceği, incelemeye konu ihalede de idare tarafından iddia konusu husus kapsamında İdari Şartname’de yer verilmesi gereken zorunlu hususlara yer verildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2018/038

Gündem No: 49

Karar Tarihi: 05.07.2018

Karar No: 2018/UH.I-1287
Sözleşmeye aykırılık halinde sözleşmenin idarece feshedilebileceğine yönelik ihale dokümanı düzenlemesi 4735 sayılı Kanun’a aykırı mıdır?


...İdarece şikâyete verilen cevapta da belirtildiği üzere besin zehirlenmesinin insan yaşamına etki eden bir durum olduğu ve ağır aykırılık hali olarak değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesine ait 26 numaralı dipnotta yapılan açıklamalarda da ağır aykırılık hallerinde, bu aykırılık halleri maddede belirtilmek kaydıyla, aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi yukarıda öngörülen şekilde sözleşmenin feshedilebileceği hususuna da idarece gerek görülmesi halinde bu maddede yer verileceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde ağır aykırılık halinin ve bu durum gerçekleştiğinde sözleşmenin tek taraflı feshedilerek teminatın irat kaydedileceğinin belirtildiği, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 20’inci maddesinde ise anılan maddede yer alan durumların gerçekleşmesi durumunda ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedileceği ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edileceği hükme bağlanmış olup, Sözleşme Tasarısı’nın bahse konu maddesinde yer alan “Yüklenici firma gıda zehirlenmelerine karşı koruyucu önlemleri almak, uygulamak ve personelinin hizmet içi eğitimini, yetkili kişiler ile yapmak zorundadır. Hekim tasdikli besin zehirlenmesi raporu alması ve bu durumun laboratuvar bulguları ile desteklenmesi halinde, sözleşme tek taraflı feshedilerek teminatı irat kaydedilir. Zehirlenmeye maruz kalan kişi veya kişilerin sağlık masrafları ve iş gücü kayıpları ve maddi tazminatı, firma tarafından karşılanır.” düzenlemesinin 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesine aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2018/038

Gündem No: 50

Karar Tarihi: 05.07.2018

Karar No: 2018/UH.I-1289
Malzemeli yemek hizmet alımı ihalesine ait ihale dokümanında, bazı yemeklere ait gramaj listesinin verilmemesi teklif oluşturmaya engel teşkil eder mi?


Teknik Şartname’de yer alan 1.Grup Yemek Çeşitleri ve İçerikleri incelendiğinde;

- Et haşlama yemeğinin cinsi ve miktarının yemek çeşitleri ve içerikleri listesinde bulunmadığı ancak anılan listede “terbiyeli haşlama et” yemeğine ilişkin malzeme ve gramaj bilgisinin yer aldığı, “et haşlama” ve “terbiyeli haşlama et” yemeklerinin eşdeğer nitelikte olduğu, içeriklerinin ve gramajlarının da birbirine benzer olduğu, dolayısıyla “terbiyeli haşlama et” yemeğine ilişkin malzemelerin ve gramajların emsal alınarak “et haşlama” yemeğinin maliyetinin oluşturulabileceği,

-Patatesli poğaçanın cinsi ve miktarının yemek çeşitleri ve içerikleri listesinde bulunmadığı ancak anılan listede “peynirli poğaça” ve “kaşarlı poğaça”ya ilişkin malzeme ve gramaj bilgilerinin yer aldığı, bu doğrultuda ihale konusu iş kolunda faaliyet gösteren basiretli tacir olması beklenen isteklilerce yemeklerde kullanılacak ana malzemelerin ve söz konusu malzemelere ilişkin gramajların değiştirilmeksizin benzer türlerin oluşturabilmesinin önünde bir engel bulunmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla istekliler tarafından patatesli poğaça için bahse konu peynirli poğaça ve kaşarlı poğaça reçetesindeki malzemelerin (lor ve kaşar peyniri girdileri yerine patates girdisi kullanılarak) ve gramajların esas alınabileceğini anlaşıldığından bu hususun teklif vermeye engel nitelikte olmadığı sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde bulunmamıştır.

Toplantı No: 2018/038

Gündem No: 50

Karar Tarihi: 05.07.2018

Karar No: 2018/UH.I-1289
Malzemeli yemek hizmet alımı ihalalerinde, ihale dokümanının yemek gramaj listelerini içermemesi teklif oluşturulmasına engel olur mu?


...Başvuru sahibinin iddiasının son kısmında yer verdiği “diyet yemeği kalemine teklif cetvelinde yer verilmesine rağmen yemek reçetesinde çiğ girdi miktarları veya porsiyon miktarları için herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği” iddiasına ilişkin yapılan incelemede ise, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı internet sitesi üzerindeki gıda rasyon listesi incelendiğinde, söz konusu listede diyet yemek gramajlarının yer almadığı, ayrıca ihale dokümanında diyet gramajlarının normal yemek gramajları üzerinden hesaplanmasına yönelik yönteme ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almadığı, bu haliyle diyet yemeklerine ilişkin isteklilerin teklif fiyatlarını hangi girdi gramajları üzerinden oluşturacaklarının belirsiz olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda idarece ihale dokümanı kapsamında verilmiş olması gereken gıda rasyonunun doküman kapsamında verilmemesi ve idare tarafından verilen cevapta atıf yapılan Bakanlık resmi internet sitesinde yer alan verilerde de diyet yemek gramajlarının bulunmaması neticesinde ortaya çıkan belirsizliğin isteklilerin sağlıklı ve gerçekçi teklif fiyatı oluşturmalarını engellediği sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.... Toplantı No: 2018/043 Gündem No: 14 Karar Tarihi: 27.07.2018 Karar No: 2018/UH.II-1415