top of page

Kamu ihalelerinden yasaklama işlemi ister ihale sürecindeki iş ve işlemlerden isterse sözleşmenin imzalanmasından sonraki iş ve işlemlerden kaynaklansın idarenin idari işlemlerinden birisi olarak kabul edilir. Bu nedenle ihalelere katılmaktan yasaklama işlemine karşı başvuru yolları ile usulünün bilinmesi, yasaklama işleminin kaldırılmasını sağlamak bakımından önemlidir. 

Diğer taraftan ihale ve sözleşmenin uygulanması sürecinde yasak fiil ve davranışların gerçekleştirilmesi halinde bile yasaklama işlemine maruz kalmaksızın sürecin tamamlanması mümkündür. Bu bakımdan konuyla ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak sürecin başarılı bir şekilde yönetilebilmesini sağlayacaktır. 

Konuyla ilgili genel bilgiye aşağıda yer verilmiş olup daha detaylı bilgiye erişmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklamaya ilişkin işlemler hangi mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir?

  • Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama işlemi hem ihale aşamasındaki iş ve işlemlerden hem de sözleşmenin uygulanması aşamasındaki iş ve işlemlerden dolayı gerçekleştirilebilmektedir. Bu kapsamda yasaklama kararı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre verilebilmektedir.

Bir kanuna dayalı yasaklama işlemi diğer kanunlar kapsamındaki ihale/sözleşme süreçlerinde yer almaya engel teşkil eder mi?

  • İhalelere katılmaktan yasaklama işleminin kapsamı hem idareler hem de ihaleler bakımından ele alınmalıdır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen yasaklama işleminin hangi idareleri kapsadığı ilgili kararda belirtilmektedir. Bu bakımdan yasaklılık, sadece yasaklama kararını veren idare tarafından düzenlenecek ihaleleri kapsayabileceği gibi tüm idareleri de kapsayabilecektir. Ancak Devlet İhale Kanunu'na göre verilen yasaklama kararı sadece bu kanun kapsamındaki ihalelere katılmaya engel teşkil edecektir. 

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında verilen yasaklılık kararları ise 4734 sayılı Kanun'dan istisna edilen idareler de dahil olmak üzere tüm idarelerin ihalelerine katılmaya engel olacaktır. 

  • Türk Ceza Kanunu'na göre kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı ise mahkemeler tarafından verilmektedir. 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirmekle birlikte konusu Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirenler hem ilgili idare tarafından yasaklanmakta hem de haklarında ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır. Suçun sabit bulunması halinde idare tarafından verilen yasaklılık kararının sona ermesinden sonra uygulanmak üzere mahkeme tarafından da bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar kamu ihalelerinden yasaklama kararı verilmektedir. Bu karar da 4734 sayılı Kanun'dan istisna edilen idareler dahil tüm idarelerin ihalelerine katılmaya engel teşkil etmektedir. 

bottom of page