İhalelere Yönelik Başvurular

Herhangi bir şikayet olmaksızın ihalenin iptal edilmesi halinde iptal işlemine karşı nereye başvurulmalıdır?


Yapılan incelemede, ihale yetkilisince 18.05.2017 tarihinde ihalenin iptal edildiği; idarenin faks ile Kuruma gönderdiği 06.06.2017 tarihli ve 21566598-755.02/E.175876 sayılı yazısında iptal kararı alınmadan önce ve ihale sürecinin herhangi bir aşamasında idareye herhangi bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ifade edilmektedir. Ayrıca başvuru sahibinin teklifi, değerlendirme dışı bırakılan bir teklif olmaması nedeniyle İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 2’nci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen durum da söz konusu değildir.

Buna göre yukarıda anılan mevzuat hükümleri gereğince, istekli tarafından Kuruma başvuruda bulunulamayacağı ve iptal kararının idari yargı mercilerinde dava konusu edilebileceği tespit edilmiştir.

Toplantı No : 2017/028

Gündem No : 14

Karar Tarihi : 07.06.2017

Karar No : 2017/UY.IV-1559
Sözleşmenin imzalanmış olması şikayet başvurusunda bulunmaya engel teşkil eder mi?


Söz konusu Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin son fıkrasında “İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.” hükmüne,

Adı geçen Kanun’un “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında “İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.

Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmış olması veya itirazen şikayet başvurusundan feragat edilmesi itirazen şikayet başvurusunun incelenmesine ve 54 üncü maddede sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teşkil etmez.” hükümlerine yer verilmiştir.

Başvuru konusu ihalede sözleşmenin imzalandığı 08.12.2016 tarihi dikkate alındığında, yukarıda aktarılan “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddenin son fıkrasına aykırı şekilde sözleşme imzalandığı görülmektedir. Alıntılanan hükümler uyarınca, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmekte, öte yandan süre ve usullere uyulmadan sözleşme yapılmış olması Kamu İhale Kurumu tarafından başvurunun incelenmesine engel teşkil etmemektedir.

Toplantı No : 2017/028

Gündem No : 85

Karar Tarihi : 07.06.2017

Karar No : 2017/UH.I-1619
Şikayet başvurusunda, başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilmemesi nedeniyle şikayetin reddedilmesi mümkün müdür?


Öte yandan, idarenin şikayet başvurusuna verdiği cevapta şikayetin reddedilme gerekçeleri arasında gösterilen; “başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilmemesi” hususunun ihale komisyonu kararı tarihi ile idareye şikayet başvuru tarihi arasında 10 günden az süre bulunması nedeniyle, “başvuru sahibinin faks numarasının belirtilmemesi” hususunun ise mevzuatta tebligat ile ilgili yer verilen hükümler karşısında esasa etkili olmaması nedeniyle yerinde olmadığı anlaşılmaktadır.

Toplantı No : 2017/034

Gündem No : 30

Karar Tarihi : 06.07.2017

Karar No : 2017/UY.III-1830
Şikayet başvurusunda, faks numarasının belirtilmemesi nedeniyle şikayetin reddedilmesi mümkün müdür?


Öte yandan, idarenin şikayet başvurusuna verdiği cevapta şikayetin reddedilme gerekçeleri arasında gösterilen; “başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilmemesi” hususunun ihale komisyonu kararı tarihi ile idareye şikayet başvuru tarihi arasında 10 günden az süre bulunması nedeniyle, “başvuru sahibinin faks numarasının belirtilmemesi” hususunun ise mevzuatta tebligat ile ilgili yer verilen hükümler karşısında esasa etkili olmaması nedeniyle yerinde olmadığı anlaşılmaktadır.

Toplantı No : 2017/034

Gündem No : 30

Karar Tarihi : 06.07.2017

Karar No : 2017/UY.III-1830
Şikayet dilekçesi örneğinin itirazen şikayet dilekçesine eklenmemesi nedeniyle itirazen şikayet başvurusu reddedilebilir mi?


Anılan Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

…. g) İdareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneğinin ve idare tarafından şikayet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği,…

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir”....hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibi tarafından idareye şikâyet dilekçesinin bir örneğinin itirazen şikâyet dilekçesine eklenmediği, söz konusu eksikliğin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için “www.ihale.gov.tr” internet adresi üzerinden ilan edildiği, ancak İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca on günlük itirazen şikâyet süresi içinde giderilmediği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 17’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Toplantı No : 2017/034

Gündem No : 16

Karar Tarihi : 06.07.2017

Karar No : 2017/UM.IV-1818
Kamu İhale Kurulu tarafından alınan kararların, idarelerce uygulanmaması halinde yeniden Kurul’a başvuruda bulunmak mümkün müdür?


Başvuru dilekçesinde özetle; 2017/MK-151 sayılı karara istinaden ihalenin şirketleri üzerinde bırakılması gerektiği, kendileri ile sözleşme imzalanması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kararların uygulanması” başlıklı 16’ncı maddesinde; “(1) İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.

(2) Hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia eden ilgililer bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikayet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.

(3) Kurul tarafından alınan kararların hiç uygulanmaması halinde ilgililer tarafından doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuruya konu hususun Kamu İhale Kurulu’nun 26.04.2017 tarih ve 2017/MK-151 sayılı kararının hiç uygulanmamasına ilişkin olduğu, yukarıda belirtilen Tebliğ düzenlemesi uyarınca Kurul tarafından alınan kararların hiç uygulanmaması halinde ilgililer tarafından doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabileceği, dolayısıyla başvurunun Kurumun görev alanında bir başvuru olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin on birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

Toplantı No : 2017/034

Gündem No : 12

Karar Tarihi : 06.07.2017

Karar No : 2017/UH.IV-1814
İhale ilanına yönelik şikayet başvuru süresi nasıl hesaplanır?


Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin ihale dokümanını 09.08.2017 tarihinde satın aldığı, idareye aynı tarihte dokümana yönelik hususlarda şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Her ne kadar itirazen şikâyet dilekçesinde şikâyete konu işlemin farkına varıldığı tarih olarak 09.08.2017 tarihinin belirtildiği görülmüşse de, başvuru sahibinin söz konusu Asfalt Besleme Makinasına ilişkin düzenlemenin rekabeti ihlal ettiği ile ilgili iddiasının ihale dokümanının ilana yansıyan hususlarına ilişkin olduğu, dolayısıyla şikâyete konu işlemin farkına varıldığı tarihin 20.07.2017 olduğu, başvuru sahibinin anılan tarihi izleyen 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken bu süre geçtikten sonra başvuruda bulunduğu, bunun da Kanun’un ve Yönetmelik’in yukarıda anılan hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin bahse konu iddiasının, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince süre yönünden reddi gerekmektedir. Toplantı No : 2017/046 Gündem No : 63 Karar Tarihi : 20.09.2017 Karar No : 2017/UY.II-2558
İhale dokümanının indirilmesi/satın alınması ihaleye yönelik şikayet başvurusunda bulunma hakkı sağlar mı?


Uyuşmazlığa konu ihalede anılan mevzuat hükmüne göre istekli olabileceklerin ihale dokümanının verilmesi, ihale ilanında veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzlukları başvuru konusu yapabileceği ancak yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemleri başvuru konusu yapamayacağı, zira tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemleri şikayete konu edebilmek için ihaleye teklif sunarak istekli sıfatını haiz olmak gerektiği, başvuru sahibinin 09.08.2017 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı ancak ihaleye teklif sunmadığı, daha açık bir ifadeyle başvuru sahibinin istekli sıfatını kazanmadığı, yaklaşık maliyet ve tekliflere ilişkin itirazların ihaleye teklif sunmayan istekli olabilecekler tarafından yapılamayacağı, bu bakımdan iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No : 2017/046 Gündem No : 63 Karar Tarihi : 20.09.2017 Karar No : 2017/UY.II-2558
İhalenin iptal edilmesi işlemine karşı hangi durumlarda doğrudan mahkemeye başvuruda bulunmak gerekir?


Yapılan incelemede, ihalenin ihale yetkilisi tarafından yeterli rekabet oluşmadığı gerekçesiyle iptal edildiğinin 24.08.2017 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği ve idarece Kuruma gönderilen 13.09.2017 tarihli ve 13723233 sayılı yazıdan ihalede iptal kararı alınmadan önce idareye herhangi bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı anlaşılmıştır. Buna göre yukarıda anılan mevzuat hükümleri gereğince, istekli tarafından Kuruma başvuruda bulunulamayacağı ve iptal kararının idari yargı mercilerinde dava konusu edilebileceği tespit edilmiştir. Toplantı No: 2017/046 Gündem No: 15 Karar Tarihi: 20.09.2017 Karar No: 2017/UH.IV-2512
Şikayet başvurusunun yetkilendirilmemiş personel tarafından cevaplandırılması mümkün müdür?


Anılan mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda idareye yapılan şikayet başvuruları üzerine yapılacak inceleme ihale yetkilisi tarafından yapılabileceği gibi ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen herhangi bir raportör tarafından da yapılabilecektir. Diğer yandan ihale komisyon başkanının ya da üyelerinin raportör olarak görevlendirilebilmesinin önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak şikayet başvurusuna ilişkin yapılacak inceleme sonucunda, ihale yetkilisi veya usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış kişi tarafından gerekçeli olarak ikinci fıkrada belirtilen kararlardan biri alınacağı açık olduğundan usulüne uygun olarak ihale yetkilisi tarafından görevlendirilmemiş kişi tarafından şikayet başvurusuna ilişkin değerlendirmenin yapılamayacağı ve karar alınamayacağı anlaşılmaktadır. İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine alınan kararın ve kararın bildirim yazısının ihale komisyon başkanı Erol Vuruk tarafından imzalandığı anlaşılmıştır. Diğer yandan idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde şikayet başvurusunun cevaplandırılması konusunda ihale komisyonu başkanının ihale yetkilisi tarafından raportör olarak atandığına ilişkin herhangi bir belge bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda isteklinin şikayet başvurusuna cevabın ihale yetkilisi tarafından değil de ihale komisyon başkanı tarafından verilmesinin yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu tespit edilmekle birlikte, isteklinin şikayet başvurusuna idarece herhangi bir cevap verilmemiş olsa dahi Kurum tarafından itirazen şikayet başvurularına ilişkin değerlendirme yapılacağı göz önüne alındığında şikayet başvurusunun ihale yetkilisi tarafından görevlendirilmiş bir raportör tarafından değerlendirilmemiş olmasının esasa etkili bir aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/050 Gündem No: 94 Karar Tarihi: 04.10.2017 Karar No: 2017/UY.II-2719
Dizi pusulası sunulmamış olması nedeniyle şikayetin reddedilmesi mümkün müdür?


İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarıda yer verilen ve “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında şikâyet dilekçelerinde yer verilmesi gereken hususların sayıldığı ve söz konusu dilekçelere eklenmesi zorunlu olan belgelerin “başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneği” olarak belirtildiği, ayrıca teklif zarfı içerisinde bu belgelerin bulunması durumunda dilekçe ekinde söz konusu belgelerin aranmayacağının hükme bağlandığı, dizi pusulasına ilişkin olarak ise anılan Yönetmelik’in 9’uncu maddesinin ikinci fırkasında “Dilekçeye eklenen bütün belgeler; belgelerin adları, sayfa sayıları, asıl/tasdikli/fotokopi vb. olduklarını gösteren iki nüsha dizi pusulası ile birlikte sunulur.”hükmüne yer verildiği, ancak bahsi geçen Yönetmelik’in yukarıda yer alan 8’inci maddesinde dizi pusulasının dilekçe ekinde yer alması zorunlu olan belgeler arasında sayılmadığı, ayrıca başvuru sahibi istekli tarafından idareye şikâyet başvuru dilekçesi ekinde şikâyet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekâletname ile vekilin imza beyannamesinin ve teklif dosyası kapsamında da ilgili imza sirkülerinin sunulduğu, öte yandan başvuru dilekçesinin anılan Yönetmelik’in 8’inci maddesinde belirtilen şekil şartlarını karşıladığı anlaşıldığından, idarece şikâyet başvurusunun dizi pusulası sunulmadığı gerekçesiyle reddedilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/042

Gündem No : 62

Karar Tarihi : 25.08.2017

Karar No : 2017/UM.III-2387
Şikayet başvurusunda detaylı olarak açıklanan hususların itirazen şikayet başvurusunda genel aykırılık olarak ifade edilmesi halinde itirazen şikayet başvurusu incelenir mi?


... Anılan isteklinin itirazen şikâyet dilekçesi incelendiğinde ise Teknik Şartname’de herhangi bir marka veya model ismi verilmeksizin, belli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verildiği, bu nedenle Teknik Şartname düzenlemelerinin (hepsinin) Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine aykırı olduğunun iddia edildiği ve şikâyet dilekçesinde somutlaştırılarak ileri sürülen iddiaların, itirazen şikâyet dilekçesinde yer almadığı görülmüştür. Yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinde öngörüldüğü şekilde şikâyete konu Teknik Şartname’nin hangi maddesi/lerinin hangi nedenlerle hukuka aykırı olduğu hususlarına yer verilmediği, Teknik Şartname’nin bir bütün olarak Kamu İhale Kanunu’nun 5 ve 12’nci maddelerine aykırı olduğu yönündeki iddiasının genel hukuka aykırılık niteliğinde olduğu, bu noktada başvuru sahibi tarafından aksini ispat edici daha somut verilerin ortaya konulması gerektiği, dolayısıyla bu aşamada teyit yapılmasını gerektirecek herhangi bir aykırılığın da bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/059 Gündem No: 74 Karar Tarihi: 23.11.2017 Karar No: 2017/UM.II-3155
İtirazen şikayet başvurusu ekinde sunulan imza sirküleri üzerinde aslı gibidir yerine ibraz edilenin aynı olduğunu belirten bir onay bulunması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?


...Bu itibarla, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesi ekinde sunduğu imza sirküleri incelendiğinde, Bakırköy 26. Noterliğince 27.12.2016 tarih ve 32485 yevmiye numarası ile düzenlenmiş imza sirkülerinin Bakırköy 46. Noterliğince 13.11.2017 tarih ve 18743 yevmiye numarası ile çıkartılan örneğinin sunulduğu, imza sirküsünde ıslak olarak Bakırköy 46. Noterliği mührü, imzası ve iletişim adresine ek olarak sadece “Örnek” ibaresinin bulunduğu, müstenidat olan Ticaret Sicili Gazetesi sayfalarında ise “İbraz Edilenin Aynısı Olduğunu Onaylarım” ibaresinin bulunduğu, imza sirküsü örneğinde, örneğin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, başvuru sahibince başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin (aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıyan noter onaylı örneğinin) sunulmadığı anlaşıldığından, başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddedilmesi gerekmektedir....

Toplantı No : 2017/059

Gündem No : 36

Karar Tarihi : 23.11.2017

Karar No : 2017/UH.I-3125
Dokümana yönelik şikayet dilekçesinin ekinde faaliyet alanını gösterir belgelerin sunulması şikayet başvurusunun reddedilmesine gerekçe olabilir mi?


... İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin on birinci fıkrasında, ilana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, şikâyet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belgenin eklenmesi gerektiği belirtilmiş, 15’inci maddesinde, Kuruma yapılan başvuruların, öncelikle 16’ncı madde çerçevesinde inceleneceği, 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, başvuru ehliyetinin olup olmadığı yönünden inceleneceği, 17’nci maddesinin birinci fıkrasında ise, 16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verileceği düzenlemelerine yer verilmiştir. Bu çerçevede, başvuru sahibinin şikâyet dilekçesine anılan isteklinin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin bir belge eklenmediği görüldüğünden, başvuru sahibinin şikâyet başvurusunun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onbirinci fıkrasında yer “İlana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, şikayet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesi zorunludur.” hükmü gereğince idare tarafından reddedilmesi işleminin yerinde olduğu, dolayısıyla başvurunun şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Toplantı No : 2017/059 Gündem No : 48 Karar Tarihi : 23.11.2017 Karar No : 2017/UH.I-3134
Şikayet başvurusuna yönelik cevabın ihale komisyonu kararı ile verilmesi zorunlu mudur?


...Yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklaması doğrultusunda şikâyet başvuruları üzerine idare tarafından yapılacak inceleme ihale yetkilisince bizzat yapılabileceğinden, idarece şikâyet başvurusu üzerine tesis edilen işlemde anılan mevzuat hüküm ve açıklamasına aykırı herhangi bir durumun oluşmadığı, bu nedenle de başvuru sahibinin anılan hususa yönelik iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.... Toplantı No: 2017/064 Gündem No: 30 Karar Tarihi: 13.12.2017 Karar No: 2017/UY.II-3332
İhalelere yönelik başvurularda sunulan imza sirkülerinin, belgelerin sunuluş şekline ilişkin hükümlere aykırı olması nedeniyle başvuru reddedilebilir mi?


...Bu itibarla, başvuru sahibi İş Ortaklığının pilot ortağının itirazen şikâyet başvuru dilekçesi ekinde sunduğu imza sirküleri incelendiğinde, Adana 9. Noterliğince 20.12.2017 tarih ve 20293 yevmiye numarası ile çıkartılan örneğinin sunulduğu, imza sirküsünde ıslak olarak Adana 9. Noterliği mührü ve imzasına ek olarak “İşbu örnek daireye ibraz edilen Adana 3. Noterliğinden onaylı 26.01.2017 tarih ve 1546 sayılı işlemin aynısı olmakla tasdik edilerek verildi.” ibaresinin bulunduğu, imza sirküsü örneğinde, örneğin aslına uygun olduğunu belirten bir şerhin ise bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, başvuru sahibi İş Ortaklığının pilot ortağınca başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin (aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıyan noter onaylı örneğinin) sunulmadığı anlaşıldığından, başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddedilmesi gerekmektedir.... Toplantı No: 2017/068 Gündem No: 61 Karar Tarihi: 27.12.2017 Karar No: 2017/UY.II-3505
İtirazen şikayet dilekçesinin ekinde sunulan imza sirkülerinin "Aslı Gibidir" onaylı olmaması nedeniyle başvurunun reddedilmesi mümkün müdür?


...Başvuru sahibine ait itirazen şikâyet dilekçesinde ise söz konusu hususa ilişkin olarak, teklifleri kapsamında gerekli imza sirkülerinin sunulduğu, dolayısıyla İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi gereğince başvurularının mevzuata uygun olduğu iddiasına yer verilmiştir. İdare tarafından Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, başvuru sahibi tarafından sunulan şikâyet dilekçesinin Mustafa Yavuz Ertürk tarafından imzalandığı, şikayet dilekçesi ekinde Fatih Ertürk’e ait imza sirkülerinin, ticaret sicil tasdiknamesinin, Ticaret Sicili Gazetesi örneğinin sunulduğu, sunulan belgelerde Mustafa Yavuz Ertürk’ün şirket ortağı olduğunun ve münferiden şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunun anlaşıldığı, ancak Mustafa Yavuz Ertürk’e ait imzaları gösterir imza sirkülerinin bulunmadığı, ayrıca başvuru sahibi tarafından sunulan teklif kapsamında da Mustafa Yavuz Ertürk’e ait imza sirkülerinin bulunmadığı tespit edildiğinden idareye yapılan başvurunun usulüne uygun olmadığı sonucuna varılmıştır... Toplantı No: 2017/068 Gündem No: 71 Karar Tarihi: 27.12.2017 Karar No: 2017/UM.II-3512
KİK itirazen şikayet başvuru bedelinin, firma yetkilisi olmayan kişi tarafından yatırılması nedeniyle itirazen şikayet başvurusu reddedilebilir mi?


...Yapılan incelemede, itirazen şikayet dilekçesi ekinde sunulan dekontta başvuru bedelinin Hikmet KARA adlı gerçek kişinin adının bulunduğu, EKAP üzerinde yer alan “Bir Bakışta Şikayet” adlı modülde de başvuru bedelinin anılan şahıs adına yatırıldığının anlaşıldığı, itirazen şikayet dilekçesi ve ekleri, başvuru sahibi tüzel kişinin ticaret sicili gazetesi ilanları ve EKAP üzerinden yapılan inceleme ve sorgulamalarda anılan gerçek kişi ile başvuru sahibi tüzel kişi arasında hukuken kabul edilebilir şekli bir bağ kurulamadığından, başvurunun Kurum kayıtlarına alındığı 20.12.2017 tarihinde söz konusu eksikliğin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için www.ihale.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlandığı, ancak İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca söz konusu eksikliğin son başvuru tarihi olan 21.12.2017 tarihi mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşılmıştır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 17’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerektiği değerlendirilmektedir.... Toplantı No: 2017/068 Gündem No: 20 Karar Tarihi: 27.12.2017 Karar No: 2017/UH.IV-3482
Avukat aracılığıyla yapılan şikayet ve itirazen şikayet başvurusunun ekinde, avukata ait imza beyannamesi sunulması gerekir mi?


...Yapılan incelemede başvuru sahibinin şikayet dilekçesi ekinde Av. Besim Melih Dağ adına düzenlenmiş vekaletnamenin sunulduğu, belgenin noter onaylı olduğunun görüldüğü, söz konusu belgede “…diğer devlet dairelerinin tümünde işleri takibe ve gerekli işlemleri yapmaya…” ifadelerine yer verildiği, anılan ifadeden tüzel kişiliği temsilen avukata idareye şikayet başvurusunda bulunma yetkisinin verildiğinin anlaşıldığı, ayrıca avukat aracılığı ile şikayet yoluna başvurulması durumunda imza beyannamesi sunulmasına gerek olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin şekil yönünden reddedilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.... Toplantı No: 2018/009 Gündem No: 69 Karar Tarihi: 14.02.2018 Karar No: 2018/UM.I-431
İdareye yapılan şikayet başvurusunda ileri sürülen bir iddianın itirazen şikayet başvurusunda örneklerle somutlaştırılması durumunda, itirazen şikayet başvurusu geçerli kabul edilir mi?


Öte yandan başvuru sahibi tarafından somut olarak sadece Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunda iddiaya konu edilen vakumlu süpürge makinasının 6 m³ çöp kapasiteli ve 1.500 lt. su tanklı olma özelliklerine ilişkin hususlarına yönelik yapılan incelemede,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.…” hükmü,

Anılan Kanun’un “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde “… Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler. İdare tarafından şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12 nci maddesinde “..İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından idareye sunulan şikâyet dilekçesi ile Kuruma sunulan itirazen şikâyet başvuru dilekçeleri incelendiğinde, vakumlu süpürge makinasının 6 m³ çöp kapasiteli ve 1.500 lt. su tanklı olma özelliklerinin somut anlamda sadece Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusuna konu edildiği, idareye şikayet başvurusunda ise net ve somut olarak vakumlu süpürge makinasının hangi özelliklerinin, hangi unsurları bakımından ve hangi gerekçelerle rekabeti kısıtladığının belirtilmediği, sonrasında idarece şikâyet başvurusunda vakumlu süpürge makinasının 6 m³ çöp kapasiteli ve 1.500 lt. su tanklı olma özelliklerine ilişkin cevap verilmediği tespit edilmiştir.

Şikâyet başvurusu, itirazen şikâyet başvurusu gibi idari başvuru yolunun bir (birinci) aşaması olup, şikâyet başvurusunun amacı, başvuranlar bakımından hak aramak olduğu kadar idareler bakımından da iddia edilen mevzuata aykırılıklara ilişkin kendi görüşlerinin ortaya konulmasıdır. Dolayısıyla, şikâyet başvurusunun itirazen şikâyet başvurusundan bağımsız düşünülmesi, bu anlamda hukuka aykırılık iddialarının açık, net ve gerekçeleriyle birlikte öncelikle idareye ileri sürülerek idarenin bu konudaki iradesinin ortaya çıkması, daha sonra Kuruma başvuruda bulunulması önem arz etmektedir.

Bu sebeple, anılan hususa ilişkin idareye yapılan şikâyet başvurusunun Kanun’un 54’üncü maddesinde öngörüldüğü şekilde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller gösterilerek yapılmadığı, somut olarak idareye ileri sürülmeyen iddiaların bu kez Kuruma ileri sürüldüğü, bu durumun da anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı No: 2018/037

Gündem No: 24

Karar Tarihi: 27.06.2018

Karar No: 2018/UY.I-1243
İhale ilanında yer alan düzenlemelere yönelik şikayet ve itirazen şikayet başvuru süresi nasıl hesaplanmalıdır?


Başvuruya konu hususun İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde ve İhale İlanı’nın 4.3.1’nci maddesinde yer alan düzenlemeye yönelik olduğu, dolayısıyla iddianın ilanda yer alan hususlara yönelik başvuru niteliğinde olduğu anlaşılmıştır. Bahse konu iddia bakımından şikâyetçinin şikâyete yol açan durumun farkına vardığı veya farkına varmış sayılacağı 25.05.2018 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 08.06.2018 tarihinde başvuruda bulunduğu, bu nedenle söz konusu iddianın 4734 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca süre yönünden reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No: 2018/039

Gündem No: 42

Karar Tarihi: 11.07.2018

Karar No: 2018/UM.I-1322
İhale ilanı düzenlemelerine yönelik son şikayet başvurusu süresi nedir?


...Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli olabileceklerin ihale ilanında yer alan düzenlemeler ve ihale dokümanında yer alan düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara, isteklilerin ise tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemlere ilişkin başvuru ehliyeti bulunmaktadır. Ayrıca ilan ile ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.

Yapılan incelemede iddia konusu düzenlemeye 28.12.2017 tarihli İhale İlanı’nda yer verildiği, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı 25.01.2018 tarihinde EKAP üzerinden indirildiği, 29.01.2018 tarihinde ihaleye teklif verildiği görülmüş olup istekli sıfatını haiz olan başvuru sahibinin İlan düzenlemelerine yönelik başvuru ehliyeti bulunmamaktadır. Ayrıca başvuru sahibi tarafından İhale İlanı’nın uygulandığı 28.12.2017 tarihini takip eden 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunmadığı da görüldüğünden anılan iddianın ehliyet ve süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2018/019

Gündem No: 65

Karar Tarihi: 04.04.2018

Karar No: 2018/UM.II-739
Ortak girişim adına şikayet ve itirazen şikayet başvurularında, başvuru formunun yalnızca özel ortak tarafından imzalanması yeterli midir?


...İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin sekizinci fıkrasında ortak girişim adına yapılacak şikâyet veya itirazen şikayet başvurularının, pilot ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, bu başvurulara, ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin eklenmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Yapılan incelemede başvuru dilekçesi ekinde iş ortaklığı beyannamesinin bulunmadığı, öte yandan dilekçe ekinde sunulan Tuna Tek İnş. San. Tic. A.Ş.ne ait imza sirkülerinde anılan şirket yetkilisi olarak Ertuğrul Fıratlı’nın 17.03.2015 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile şirketi temsil etmeye yetkili olduğunun belirtildiği, fakat adı geçen şahsın itirazen şikâyet başvuru tarihi olan 02.07.2018’de 3 yıllık yetki süresinin sona erdiği, dolayısıyla anılan kişinin Tuna Tek İnş. San. Tic. A.Ş.ni temsil yetkisi bulunmadığı görülmüştür.

Toplantı No: 2018/038

Gündem No: 19

Karar Tarihi: 05.07.2018

Karar No: 2018/UY.IV-1270
İdarenin şikayet cevabının tüm isteklilere bildirilmesi gerekli midir?


...Boss Ulaşım Tur. Filo Kira. Tic. A.Ş.nin idareye yapmış olduğu şikâyet ve şikâyete cevabın kendilerine tebliğ edilmediği yönündeki iddiası incelendiğinde, idareye yapılan şikâyet başvurularının EKAP üzerinden diğer isteklilere tebliğ edilmesi gerektiğine yönelik bir düzenleme bulunmadığı, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 13’üncü maddesi gereği şikâyet üzerine idare tarafından alınan kararın ihaleye katılmış tüm isteklilere bildirilmesi gerektiği yönünde mevzuat hükmü olduğu, ancak idarenin şikâyete cevap niteliğinde bir karar almadığı, bunun yerine yapmış olduğu hatalı işlemi ihale komisyonu kararı ile düzelterek tüm isteklilere EKAP üzerinden tebliğ ettiği anlaşıldığından idarece yapılan bahse konu işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2018/005 Gündem No: 34 Karar Tarihi: 30.01.2018 Karar No: 2018/UH.II-323
Herhangi bir şikayet ve/veya itirazen şikayet olmaksızın ihalenin iptal edilmesi halinde, ihalenin iptali işleminin iptal edilmesi talebiyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir mi?


...Başvuru dilekçesinde özetle; idarece 10.07.2018 tarihinde ihalenin “….ihaleye gelen tekliflere bakıldığında hizmet kalemlerinin daha uygun fiyata ihale edilebileceği tespit edilmiştir. Kamu zararına sebebiyet vermemek adına ihalenin iptal edilmesine ve tekrar ihaleye çıkılmasına karar verilmiştir.” gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, söz konusu ihalede 9 firmanın doküman satın aldığı ve 8 firmanın teklif verdiği, dolayısıyla ihalede rekabetin sağlandığı, firmalarının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde bir işlem olmadığı, buna karşın kendi tekliflerinin göz önünde bulundurulmayarak ihalede teklifleri değerlendirme dışı bırakılan firmaların fiyat teklifleri esas alınarak ihalenin iptal edilmesinin eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği, kaldı ki ihale yetkilisince kamu yararı gözetilse bile piyasada yapılan işin maliyetlerinin belli olduğundan 2019 yılı malzeme ve işçilik fiyatları hesaplandığında yaklaşık maliyetin bile eksik hesaplandığı, ihalenin iptal kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin ilk fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, anılan Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanun’un 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında ise ihalenin idarece iptaline ilişkin kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanların itirazen şikâyete konu edilebileceği hüküm altına alınmıştır. Başvuru sahibi tarafından sunulan 16.07.2018 tarihli başvuru dilekçesi, dilekçe ekleri ve idarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, idarece 10.07.2018 tarihinde hizmet kalemlerinin daha uygun fiyata ihale edilebileceğinin tespit üzerine kamu zararına sebebiyet vermemek adına ihalenin iptal edilmesine ve tekrar ihaleye çıkılmasına karar verildiği, idarenin Kuruma gönderdiği 18.07.2018 tarihli ve 7656 sayılı yazıdan, iptal işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmadığı tespit edilmiştir... Toplantı No: 2018/042 Gündem No: 12 Karar Tarihi: 24.07.2018 Karar No: 2018/UH.IV-1381
Mahkeme kararı üzerine alınan Kurul kararlarında belirtilen hususlarla aynı mahiyette olacak şekilde şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir mi?


...Başvuruya konu ihalede, 29.11.2017 tarihli ihale komisyonu kararı ile Varlı Pet. Ür. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu komisyon kararına yönelik olarak anılan istekli tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun 17.01.2018 tarih ve 2018/UY.I-230 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile reddedilmesi üzerine, anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle anılan istekli tarafından açılan dava sonucunda Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin E:2018/251, K:2018/718 sayılı kararına istinaden alınan 17.04.2018 tarih ve 2018/MK-135 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile düzeltici işlem belirlenmesi üzerine, 04.06.2018 tarihinde alınan ihale komisyonu kararı ile Varlı Pet. Ür. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği ve başvuru sahibinin bu karara karşı itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir. Başvuru sahibinin dilekçesinde esas olarak Varlı Pet. Ür. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin mevzuata aykırı olduğu ileri sürülmektedir. Ancak başvuru dilekçesinde ileri sürülen 7’nci iddianın, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin E:2018/251, K:2018/718 sayılı kararına istinaden alınan 17.04.2018 tarih ve 2018/MK-135 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına itiraz niteliğinde olduğu anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olup, itirazen şikâyet başvuruları üzerine Kurul tarafından verilen nihai karar ile uyuşmazlık, idari başvuru aşaması bakımından sonuçlandırılmaktadır. 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde, Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, mevzuatta Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan, anılan Kanun’un 57’nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiş, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurul kararlarına karşı başvuru” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4734 sayılı Kanunun 57’nci maddesi uyarınca Kurul kararları idari yargı mercilerinde dava konusu edilebileceğinden, hak kaybına uğranılmaması bakımından Kurul kararının yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvuruda bulunulmaması önem arz etmektedir.” açıklaması ile Kurul tarafından karara bağlanan hususlar hakkında yargısal denetim yolunun işletilmesi gerektiği hususu da ayrıca vurgulanmıştır. Anılan Kanun hükmü uyarınca, itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunca verilen nihai kararlara karşı itiraz, ancak dava açılması suretiyle mümkün olup herhangi bir sebeple Kurul kararlarına karşı itiraz niteliğindeki başvuruların Kurumca incelenmesi ve bu başvuru nedeniyle başvuruya konu Kurul kararını değiştiren veya onayan nitelikte yeni bir Kurul kararı alınması mümkün bulunmamaktadır. Bu bakımdan Kurul kararına itiraz niteliği taşıyan iddialara ilişkin olarak anılan Kanun hükümleri çerçevesinde Kurum tarafından yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Bu bakımdan, başvuru sahibinin 7’nci iddiasının 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince görev yönünden reddedilmesi gerektiği anlaşılmıştır.... Toplantı No: 2018/042 Gündem No: 15 Karar Tarihi: 24.07.2018 Karar No: 2018/UM.I-1384
İsteklinin, ihaleye katılımını engelleyen ihale dokümanı düzenlemelerine yönelik şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunması mümkün müdür?


...Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikâyet başvurusunda, değiştirilmesi veya kaldırılması gereken maddelerin hangi gerekçelerle değiştirilmesi veya kaldırılması gerektiği, söz konusu Teknik Şartname düzenlemelerinin hukuka aykırılığının herhangi bir şekilde somut bir biçimde dile getirilmediği, sadece Teknik Şartname’nin ilgili maddelerinin kendi belirttikleri şekilde değiştirilmesinin talep edildiği, mevcut düzenlemelerin herhangi bir firmaya avantaj sağlayabileceğinden veya bu düzenlemelerin ihale mevzuatına aykırılığından herhangi bir şekilde bahsedilmediği, bu haliyle şikâyet başvuru dilekçesinde değiştirilmesi istenilen Teknik Şartname maddelerinin teknik detayına yer verilmekle birlikte, teknik detayların değiştirilmesi talebinin kendi firmalarının şartnameye uygunluğunu sağlamaya yönelik olduğu anlaşılmıştır.... Toplantı No: 2018/042 Gündem No: 20 Karar Tarihi: 24.07.2018 Karar No: 2018/UM.I-1389
İtirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından alınan düzeltici işlem kararına istinaden yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvuruları için gerekli süreler nasıl hesaplanır?


...4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54 ‘üncü maddesinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklilerin, Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekleri belirtilmiş, anılan kurallara uygun olmayan başvuruların ise reddedileceği hüküm altına alınmıştır. Kanun’un 55’inci maddesinde de “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır.” hükmüne yer verilmiştir. Başvuru sahibi tarafından, Kurul kararına itiraz niteliğinde olmayan iddiaların 14.11.2017 tarihli ihale komisyonu kararının tebliğinden sonra farkına varılabildiği, bu nedenle şikayet başvurusu yapılmasının ancak 19.06.2018 tarihli ihale komisyon kararının tebliğinden sonra mümkün olduğu ileri sürülmekte ise de, söz konusu iddialar bakımından şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya varılmış olması gereken tarihin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun bulunduğuna ilişkin 13.11.2017 tarihli ihale komisyonu kararının tebliğ edildiği tarih olan 14.11.2017 tarihi olduğu açıktır. Yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibinin 1’inci ve 35’inci iddiaları bakımından 4734 sayılı Kanunun yukarda belirtilen hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 14.11.2017 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 29.06.2018 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.... Toplantı No: 2018/043 Gündem No: 23 Karar Tarihi: 27.07.2018 Karar No: 2018/UY.I-1419
İtirazen şikayet başvurusuna konu edilebilecek konularda herhangi bir sınır var mıdır?


...Başvuru sahibinin itirâzen şikâyet başvurusu incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu yeterlik belgeleri bakımından, herhangi bir ayrıştırmaya gidilmeksizin, İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan, yeterliğe ilişkin tüm belgelerin başvuru konusu yapıldığı görülmüştür. Bu bakımdan, başvuru sahibince, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan tüm yeterlik belgelerinin, mevzuata aykırı olarak sunulduğu iddia edilmekle birlikte, ileri sürülen iddiaların, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmelerin baştan sona yeniden incelenmesi sonucunu doğuracağı dikkate alındığında, Kurumun idarenin yerine geçip, resen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme yetkisi bulunmadığı değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,... Toplantı No: 2018/052 Gündem No: 74 Karar Tarihi: 19.09.2018 Karar No: 2018/UY.I-1730
İhalenin üzerinde bırakılacağı kesin olmayan bir isteklinin, aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilere yönelik itirazen şikayet başvurusunda bulunma ehliyeti var mıdır?


...Bu kapsamda, gerek istekliler tarafından aşırı düşük tekliflerinin açıklanabilmesi gerek idarelerce bu açıklamaların eşit muamele ilkesi çerçevesinde sağlıklı değerlendirmelerinin yapılabilmesi bakımından mevzuata uygun bir aşırı düşük teklif sorgulama işleminin gerçekleştirilmiş olması gerekliliğinin bulunduğu dikkate alındığında, başvuru konusu ihalede aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden gerçekleştirilmesi gerekmekte ise de başvuru sahibinin teklifinin sınır değerin üzerindeki dördüncü geçerli teklif olduğu, dolayısıyla aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi halinde dâhi kendisinden daha düşük teklif sunan geçerli üç tekliften aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeyeceği görülmektedir. Bu çerçevede, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybının veya zararın veya zarara uğranması ihtimalinin mevcut olması gerektiği ve başvuru sahibinin yeterlik belgelerine yönelik 1’inci iddiasının yerinde bulunmadığı dikkate alındığında, usulüne uygun aşırı düşük teklif sorgulaması işlemi sonrası idarece teklif fiyatı sınır değerin altında kalan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunmasa dâhi başvuru sahibinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve/veya ikinci teklif haline gelmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla mevcut durum bir bütün olarak değerlendirildiğinde herhangi bir hak kaybının veya zararın veya zarara uğranması ihtimalinin bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bahsi geçen iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır... Toplantı No: 2018/058 Gündem No: 55 Karar Tarihi: 24.10.2018 Karar No: 2018/UH.II-1881