İhalenin İptal Edilmesi

İhale komisyon kararı üzerine, ihale yetkilisinin en geç beş iş günü içinde ihaleyi iptal etmesi veya onaylaması gerekirken beş iş gününden sonra ihalenin iptaline karar vermesi mümkün müdür?


Anılan Kanun’un 40’ıncı maddesinde ihale komisyonunun gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunacağı, ihale yetkilisinin, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylayacağı veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal edeceği hüküm altına alınmıştır. İhalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı bir yetkidir. Bahse konu ihalede ihale yetkilisi tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlendiği komisyon kararının 19.04.2017 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanmasına ve bu kararın EKAP üzerinden aynı tarihte isteklilere bildirilmesine rağmen aradan uzun bir süre geçtikten sonra ihale yetkilisinin 16.05.2017 tarihli ve 224 sayılı kararı ile yukarıda belirtilen gerekçelerle ihalenin iptal edilmesi işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Zira 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi uyarınca idarelerin ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları dikkate alındığında idarenin ihtiyacı olan ve iptal gerekçesi olarak belirtilen personeli ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karşılayabileceği açıktır. Toplantı No : 2017/029 Gündem No : 49 Karar Tarihi : 14.06.2017 Karar No : 2017/UH.I-1665
İhale dokümanının ihale mevzuatına uygun olması ancak ilgili idare tarafından düzenlenen ikincil mevzuata aykırı olması, ihalenin iptal edilmesini gerektirir mi?


2011/56 sayılı Genelge’nin “Maliyet Bileşenleri” başlıklı B.6’ncı maddesinde yer verilen “Personel maliyeti; çekimi yapacak teknisyen maliyeti ile karşılama ve raportörlük hizmetlerini yürütecek sekreter maliyetinden oluşacaktır. Bu nedenle çekimi yapacak teknisyen ve sekreter dışında personel çalıştırılacağına dair ihale dokümanında bir düzenleme yapılmayacaktır. İhtiyaç duyulabilecek diğer personel (temizlik, güvenlik, sağlık personeli vb.) diğer hizmet alımları kapsamında çalıştırılan personel veya kurum personeli arasından idarece karşılanacaktır.” düzenlemesinde ise ihale dokümanında teknisyen ve sekreter dışında personel çalıştırılacağına dair düzenleme yapılmayacağının ve ihtiyaç duyulabilecek diğer personelin idarece karşılanacağının açık bir şekilde belirtildiği görülmüştür. Bu itibarla Teknik Şartname’nin A.11’inci maddesindeki “…Firma hastaların damar yolunun açılması gibi BT ve MR çekimlerinde gerekebilecek tıbbi işlemleri yapabilecek personel bulunduracaktır. Bu teknisyen-tekniker ve hemşirenin görev tanımı Radyoloji Kliniği tarafından belirlenecektir…” düzenlemenin Sağlık Bakanlığı’nın 2011/56 sayılı Genelgesi’ne aykırı olduğu anlaşılmıştır. Diğer yandan İdari Şartname’nin 47.1.9’uncu maddesinde yer verilen “Bu şartname ve eklerinde hüküm bulunmaması veya bulunan hükümlerin aykırılık teşkil etmesi hallerinde ilgili mevzuat (Genelgeler, Genel Yazılar, Yönetmelikler vs.) dikkate alınır.” düzenlemesi uyarınca da ihale dokümanı kapsamında yer verilen düzenlemelerin aykırılık taşıması durumunda genelgeler, genel yazılar, yönetmelikler gibi ilgili mevzuatın dikkate alınacağı açıkça anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Teknik Şartname’de hemşire çalıştırılması öngörülen düzenlemenin; Sağlık Bakanlığı’nın 2011/56 sayılı Genelgesi’nin B.6’ncı maddesinde yer alan teknisyen ve sekreter dışında personel çalıştırılacağına dair ihale dokümanında düzenleme yapılmayacağı kuralına aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır. Toplantı No : 2017/028 Gündem No : 64 Karar Tarihi : 07.06.2017 Karar No : 2017/UH.II-1606
Hatalı teklif verilmesi sonucunda uhdesinde kalan iş nedeniyle isteklinin zarar edecek olması ihalenin iptal edilmesini gerektirir mi?


Sonuç itibariyle, idareye şikâyet, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, ihale başvuru sahibi üzerinde kaldığından, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekli olması nedeniyle hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin bulunmadığı, herhangi bir hak kaybına uğraması ve bunun sonucunda zarar doğma ihtimalinin bulunmadığı, bu nedenle anılan isteklinin başvuru ehliyetinin olmadığı anlaşılmıştır.

Toplantı No : 2017/028

Gündem No : 21

Karar Tarihi : 07.06.2017

Karar No : 2017/UM.IV-1566
Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında KDV dahil fiyatların dikkate alınması ihalenin iptal edilmesini gerektirir mi?


4734 sayılı Kanun’un “Yaklaşık maliyet” başlıklı 9’uncu maddesinde yaklaşık maliyetin KDV hariç olmak üzere belirleneceği, “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde ise ihalenin ilk oturumunda yaklaşık maliyet tutarının açıklanacağı hüküm altına alınmıştır.

Yaklaşık maliyetin ve KDV tutarı eklenmiş halinin açıklanması mevzuata aykırılık teşkil edecek ve ihalenin esasına etki edecek bir durum olmamakla birlikte, ihale dokümanı oluşturulurken KDV dâhil tutarın esas alınmış olması halinde ihalenin esasına etki edecek aykırılıklara sebep olunabilecektir. İhale onay belgesi incelendiğinde, yaklaşık maliyet olarak 575.461,55 TL yazıldığı, yaklaşık maliyet hesap cetvelinden görüldüğü üzere bu tutarın KDV dâhil tutar olduğu anlaşılmıştır.

Kamu ihale mevzuatı kapsamında, ihalenin ilanına ilişkin sürelerden, ihalenin yapılma usulüne, ihaleye katılımda sunulması istenilebilecek belgelerden, ihaleye yabancı isteklilerin katılıp katılamayacağına, aşırı düşük teklif sınır değerinden, aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirilmesine vb. birçok konuda yaklaşık maliyetin dikkate alınması gerekmektedir.

Bu doğrultuda, idarece KDV dâhil olarak mevzuata aykırı şekilde hesaplanmış yaklaşık maliyete göre işlem yapılmasının ilan süreleri, istenecek belgeler, yabancı isteklilerin katılıp katılmama durumu gibi hususlarda gelinen aşamada ihya edilemeyecek aykırılıklara yol açıp açmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan yapılan incelemede, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1’inci maddesi uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı olan ihale konusu işte; yaklaşık maliyet (KDV hariç tutar 487.679,28 TL) eşik değerin (genel bütçe için 976.465,00 TL) yarısından az olduğu ve bu nedenle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde İdari Şartname’de “İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır.” düzenlemesine yer verilmesi gerektiği halde, yaklaşık maliyet KDV dâhil haliyle 575.461,55 TL olarak dikkate alındığından eşik değerin yarısından fazlaymışçasına Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde İdari Şartname’nin 33.2’nci maddesinin “Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.” şeklinde düzenlendiği, dolayısıyla kamu ihale mevzuatına aykırı şekilde ihale dokümanı hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir.

Öte yandan, bu aykırılığın ihalenin esasına etki edip etmediğinin ve gelinen aşamada ihya edilip edilemeyeceğinin ayrıca değerlendirilmesi gereklidir. Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının sınır değer olarak kabul edileceği ifade edilmiştir.

Başvuru konusu ihalede kâr hariç yaklaşık maliyet (443.344,80 TL) altında teklif, bir diğer deyişle aşırı düşük teklif bulunmadığından İdari Şartname’de mevzuata aykırı şekilde yapılan düzenlemenin ihalenin esasına etki etmediği sonucuna varılmış, netice itibarıyla başvuru sahibinin üçüncü iddiası yerinde görülmemiştir.

Toplantı No : 2017/028

Gündem No : 85

Karar Tarihi : 07.06.2017

Karar No : 2017/UH.I-1619
İdari şartname hükümleri ile birim fiyat teklif cetveli düzenlemesi arasında çelişki bulunması ihalenin iptal edilmesini gerektirir mi?


Yapılan incelemede, İdari Şartname’nin şikâyete konu 25.3.2’nci maddesinde yer alan, yol giderinin istekliler tarafından ayni olarak karşılanacağı, bu giderin aylık abonman bileti veya servis konularak karşılanabileceği şeklindeki düzenlemesine karşın, birim fiyat teklif cetvelinin sadece aylık abonman bileti teklif verilecek şekilde düzenlendiği, bu şekilde oluşturulan birim fiyat teklif cetvelinin İdari Şartname’nin 25.3.2’nci maddesinde yapılan düzenleme ile uyumsuz olduğu ve isteklilerin tekliflerini oluşturması noktasında tereddüte yol açacağı,

Nitekim personel çalıştırılmasına dayalı nitelikte olan şikâyete konu ihalede yaklaşık maliyetin 258.410.862,31 TL olarak hesaplandığı, bu hesaplamalarda kâr oranının uygulanabilecek en üst sınır olan % 20 olarak alındığı, ihalede 18 doküman alınmasına karşın ihaleye tek istekli tarafından teklif verildiği ve bunun da yaklaşık maliyete neredeyse eşit olduğu göz önüne alındığında, ihalenin bu şartlarda sonuçlandırılmasının Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer bulan temel ilkelere aykırılık teşkil edeceğinden söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No : 2017/006
Gündem No : 50
Karar Tarihi : 26.01.2017
Karar No : 2017/UH.I-335
İhalede tek geçerli teklif kalmış olması gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi mümkün müdür?


Öte yandan, anılan Kanun’un 39’uncu maddesinde, ihale komisyonu kararı üzerine idare tarafından ihalenin iptali düzenlenmiştir. Bu çerçevede, yukarıda aktarılan hallerde ihalenin iptal edilebileceğine ilişkin idarelere takdir yetkisi verildiği anlaşılmaktır. Ancak, bu takdir yetkisi mutlak ve sınırsız bir yetki niteliği taşımayıp, bu yetkinin anılan Kanun’un 5’inci maddesinde sayma suretiyle belirtilen temel ilkeler ile kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun şekilde hareket edilerek kullanılması gerekmektedir.

İdarenin iptal gerekçesi ve ihalede oluşan somut durum incelendiğinde; söz konusu ihalede 12 adet ihale dokümanı satın alınmış olduğu, bunlardan başvuru sahibi de dâhil olmak üzere 4 isteklinin teklif sunduğu, başvuru sahibinin teklifi dışında kalan diğer üç isteklinin tekliflerinin çeşitli gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin tek geçerli teklif olarak kaldığı, teklifinin de yaklaşık maliyetin altında olmakla beraber yaklaşık maliyetin %94’ü mertebesinde yaklaşık maliyete yakın olduğu görülmekte olup, Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer bulan temel ilkelerden “rekabetin sağlanması” ve “kaynakların verimli kullanılması” ilkelerinin idareler tarafından azami surette gözetilmesi gerektiği de dikkate alındığında ve ihale komisyon kararı ile şikâyete cevap yazılarında iptal gerekçesinde bu iki temel ilkeye vurgu yapıldığı, somut durumda rekabetin etkin şekilde sağlanmış olduğundan bahsedilemeyeceği ve kaynakların verimli kullanılması gerektiği hususunun da göz ardı edilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, söz konusu ihalenin belirtilen gerekçelerle idare tarafından iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No : 2017/030

Gündem No : 40

Karar Tarihi : 20.06.2017

Karar No : 2017/UH.III-1722
Tüm tekliflerin yaklaşık maliyete çok yakın olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi mümkün müdür?


01.06.2017 tarihli ihale komisyonu kararında yer alan ihalenin iptali gerekçeleri incelendiğinde, söz konusu ihalede rekabetin oluşmama ihtimali neticesinde teklif fiyatlarının yaklaşık maliyet tutarı etrafında kümelendiği ve dolayısıyla sınır değerin işin yapılabilir bedelinin üstünde oluştuğu ve bundan kaynaklı muhtemel kamu zararının ve ihaleye şaibe karışmasının iptal gerekçesi olarak gösterildiği görülmektedir.

Öncelikle rekabet ilkesi ihaleye konu işi yapabilecek potansiyele sahip firmaların en üst düzeyde katılımı ile ihalede işin yapılabilirlik bedelinin en ekonomik seviyeye indirgenmesini ve böylece kaynakların verimli kullanılmasını sağlayan temel bir ilke olduğu, bunun ise ihale dokümanı alarak istekli olabilecek statüsünü kazanan firmaların idarenin ihtiyaçları doğrultusunda ihalede teklif verme düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması ile başarılabileceği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede başvuruya konu ihalede 6 firma tarafından ihale dokümanı temin edildiği, bu firmaların tamamı tarafından teklif sunulduğu, söz konusu tekliflerin geçerli kabul edildiği görülmüştür. Söz konusu veriler göz önünde bulundurulduğunda, idarece söz konusu ihalede rekabetin sağlanamadığı gerekçesinin yerinde olmadığı, aksine şikâyete konu ihalede rekabet ortamının oluşmuş olduğu anlaşılmıştır.

Diğer taraftan teklif fiyatlarının belli bir seviyede kümelenmesi ile söz konusu ihalede rekabet ortamının oluşmaması arasında doğrudan bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. Zira İdari Şartname’de sınır değer tutarı altında sunulan tekliflerin reddedileceği düzenlemesi yer almaktadır. İlgili düzenlemeyi dikkate alarak teklif sunan isteklilerin tekliflerini hazırlarken işin yapılabilirlik kriterlerini dikkate alacakları, dolayısıyla yaklaşık maliyet tutarının çok altında teklif fiyatlarının sunulmayacağı, netice olarak ise teklif fiyatlarının belli bir tutar etrafından kümelenmesinin doğal olduğu anlaşılmıştır.

Öte yandan ihalede sunulan tüm tekliflerin yaklaşık maliyet tutarının altında olduğu, bu yönü ile söz konusu ihalede kamu zararı oluştuğu gerekçesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır. … Bu itibarla idarenin ihalenin iptali kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/032

Gündem No : 68

Karar Tarihi : 23.06.2017

Karar No : 2017/UY.I-1786
İhalede sınır değere yakın tek geçerli teklif kalması durumunda yeterli rekabetin sağlanamadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi mümkün müdür?


İdareler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerde kamu yararının sağlanması amaçlanmakta ve 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde sayılan temel ilkeler de kamu yararının gerçekleşmesine hizmet etmektedir. Bu doğrultuda ihalenin iptali konusunda idarelere tanınan takdir yetkisi, tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanun’un temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespit edilmesi ve bunlar gibi kamu yararını ve hizmet gereklerini ilgilendiren durumlarla sınırlı tutulmaktadır. Bu bağlamda, ihale yetkilisi tarafından rekabetin oluşmaması nedeniyle ihale kararının onaylanmayarak ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Toplantı No : 2017/032

Gündem No : 38

Karar Tarihi : 23.06.2017

Karar No : 2017/UY.II-1765
İhale kararı ihale yetkilisince onaylandıktan sonra ihalenin iptal edilmesi mümkün müdür?


4734 sayılı Kanuna göre, isteklilerin tekliflerinin 37 ve 38’inci maddelere göre değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinin ihale komisyonun yetki ve sorumluluğunda olduğu, ihale komisyonunun gerekçeli kararının belirlenmesinden sonra ihale yetkilisinin karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylamak veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal etmek yetkisine sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan ihale yetkilisince ihale komisyonu kararı onaylandıktan sonra ihalenin iptaline karar vermesini engelleyen bir hüküm bulunmamakta ancak bu yetkinin anılan Kanun’da yer verilen temel ilkeleri zedeleyecek nitelikte kullanılmaması gerekmektedir.

Toplantı No : 2017/032

Gündem No : 21

Karar Tarihi : 23.06.2017

Karar No : 2017/UY.III-1755
Yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanmış olması, başlı başına ihalenin iptal edilmesine gerekçe oluşturabilir mi?


Söz konusu ihalede bazı iş kalemlerinin mükerrer olarak yaklaşık maliyete dâhil edildiği ve bazı iş kalemlerinde metrajlarının olması gerekenden fazla alındığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin 7.998.850,33 TL hatalı hesaplandığı, bu durumun sınır değerin doğru tespiti ve aşırı düşük teklif sorgulamasının doğru yapılması üzerinde etkisi bulunduğu hususlarının idarenin iptal gerekçeleri arasında yer aldığı, söz konusu aykırılığın aşırı düşük teklif açıklaması istenilen isteklinin idareye yaptığı şikâyet başvurusu üzerine ortaya çıktığı, idarece yapılan tespitler sonucunda bazı iş kalemlerinde sehven mükerrer ve hatalı hesaplamalar yapıldığı ve bu iş kalemlerinde oluşan hesap farkının yaklaşık maliyetin olması gereken tutardan 7.998.850,33 TL fazla çıkmasına sebebiyet verdiğinin görüldüğü, ancak hatalı hesaplanan tutarın düzeltilmesi sonucu olması gereken yaklaşık maliyet tutarının ihalede istenen yeterlik kriterleri ve ilan süreleri gibi yaklaşık maliyete bağımlı olarak belirlenen kriterler üzerinde bir değişiklik yaratmadığı, yaklaşık maliyet tutarı dikkate alınarak hesaplanan diğer bir tutar olan sınır değerin mevcut yaklaşık maliyete göre tutarının idarece 108.517.233,20 TL olarak hesaplandığı, düzeltilmiş yaklaşık maliyete göre hesaplandığında ise 104.126.272,67 TL olacağı, bu durumda sınır değer tutarı değişmekle birlikte ihaleye teklif veren isteklilerden sınır değer altında veya üzerinde bulunan isteklilerin değişmediği, dolayısıyla herhangi bir teklifin aşırı düşük olarak belirlenip belirlenmemesi üzerinde etkisinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Kamu ihale mevzuatında ihaleye çıkıldıktan sonra yaklaşık maliyetin değiştirilebileceği/düzeltilebileceği belirtilmemekte ise de yaklaşık maliyette yapılan hataların ihalenin sonuçlandırılması noktasında esasa etkisinin bulunup bulunmadığının dikkate alınması gerektiği, somut ihale özelinde ortaya çıkan durum incelendiğinde ise idarece yaklaşık maliyet hesaplamalarında yapılan hataların yeterlik kriterleri ve ilan sürelerini değiştirmediği, teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen istekliden aşırı düşük teklif açıklamasının da düzeltilmiş yaklaşık maliyet verileri dikkate alınarak istenilmesinin de mümkün olduğu, bu nedenlerle ihalenin sonuçlandırılması bakımından esasa etkisinin bulunmadığı göz önüne alındığında, idarenin ihalenin iptaline gerekçe olarak kullandığı yaklaşık maliyetin hatalı hesaplanması hususunun ihalenin iptalini gerektirmediği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/034

Gündem No : 28

Karar Tarihi : 06.07.2017

Karar No : 2017/UY.III-1828
İhale sürecindeki işlemlere ilişkin çelişki ve itirazlar olabileceği gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?


Başvuru sahibinin ihalenin iptali kararına ilişkin işlemlerin iptaline karar verilmesi gerektiği iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, 4734 sayılı Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde ihalenin iptali hususunda ihale komisyonlarına ve dolayısıyla idarelere takdir yetkisi verildiği anlaşılmakla birlikte idarelerin söz konusu yetkilerinin mutlak ve sınırsız olmadığı, mevzuata, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun surette kullanılması gerekmektedir. İdarenin 01.08.2017 tarihli ihale komisyonu tutanağında yer alan ifadeye göre başvuru sahibinin şikayet dilekçesindeki hususların incelenmesi neticesinde ikinci kuranın çekilmesi halinde tereddütlerin, çelişkilerin oluşabileceği ve itirazların olacağı kanaatinin hasıl olduğu, bu nedenle idarenin menfaatleri gözetilerek komisyon tarafından ihalenin selameti için ihalenin iptal edilmesine karar verilmesi işleminin “kanaat ve ihalenin selameti için”gibi somut bir sebebe dayanmayan gerekçelerle tesis edildiği anlaşıldığından ihalenin iptali işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı ve ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Toplantı No : 2017/045 Gündem No : 53 Karar Tarihi : 13.09.2017 Karar No : 2017/UH.II-2484
İhale sürecinin uzaması nedeeniyle ihale iptal edilebilir mi?


İdarenin iptal gerekçeleri doğrultusunda yapılan incelemede, ihale komisyonunca ihale sürecinin uzun süreceği gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verildiği, idarenin mevzuat sınırları dahilinde gerçekleştirecekleri işlemlerin ihale sürecinin uzamasına neden olduğu gerekçesiyle ihaleyi iptal etmesinin yerinde olmadığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda başvurular üzerine ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline karar verileceği, öte yandan ihaleye katılan isteklilerin haklarının da göz önünde bulundurularak korunmasının gerektiği, mevcut ihalede rekabet ortamının sağlandığı hususları bir arada değerlendirildiğinde ihalenin iptal edilmesi işleminde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir. Toplantı No: 2017/047 Gündem No: 6 Karar Tarihi: 25.09.2017 Karar No: 2017/UH.I-2565
Tekliflerin çoğunluğunun yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle ihale iptal edilebilir mi?


İhalede 31 adet doküman satın alındığı, ihaleye 21 isteklinin katılarak teklif verdiği, idarece yapılan tespitlerde teklifi geçersiz sayılan bir isteklinin teklifinin ve diğer 13 istekliye ait teklifin idarece hesaplanan yaklaşık maliyet tutarının üzerinde olduğu görülmekle birlikte ihaleye sunulan 7 teklifin ise idarece geçerli ve yaklaşık maliyetin altında olduğu dikkate alındığında; Somut durumda, idarenin yalnızca yaklaşık maliyet tutarının üzerinde tespit edilen teklifler üzerinden kaynakların kullanımına ilişkin birdeğerlendirme yapma zorunluluğunun bulunmadığı, diğer taraftan, idarenin ihalenin iptal kararında, ihalede yaklaşık maliyet tutarının altında yer alan teklifler açısından ihale sürecinde rekabet ortamının oluşmadığını ve ihalenin iptali kararı neticesinde rekabetin ne şekilde oluşacağını gösteren bir tespitinin bulunmadığı ayrıca ihalede rekabet şartlarının tüm teklifler üzerinden değerlendirilmesi gerektiği hususları birlikte değerlendirildiğinde; Mevcut durumda rekabet ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesine yönelik idarenin iptal gerekçelerinin kamu ihale mevzuatı kapsamında idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında olmadığı anlaşılmıştır. Toplantı No: 2017/050 Gündem No: 65 Karar Tarihi: 04.10.2017 Karar No: 2017/UY.I-2690
İhale komisyonu kararının hatalı olarak alındığı gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?


Bu bağlamda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 39 ve 40’ıncı maddeleri uyarınca ihaleyi iptal etme hususunda idareye, Kanun’un temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi durumlarda verilmiş tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme açısından takdir yetkisi tanınmaktadır. Ancak bu takdir yetkisi mutlak ve sınırsız bir yetki niteliğinde olmadığından, takdir yetkisinin anayasal ilkeler çerçevesinde, eşitlik ilkesine uygun şekilde, kamu yararı gözetilerek kullanılması, tesis edilen işlemin gerekçesinin açıkça ortaya konulması ve somut olaya ilişkin öğelerin hesaba katılarak nesnelliğe ve tarafsızlığa uygun şekilde hareket edilmesi gerekmektedir. Yukarıda yer alan bilgilerden raportör tarafından hazırlanan hatalı rapor sonucunda ihale komisyonu tarafından mevzuata uygun karar alınmadığı, ihalenin en avantajlı teklif veren istekli üzerinde kalmadığı, kamu kaynaklarının tasarruflu kullanılmadığı, dolayısıyla temel ilkelere aykırı hareket edildiği gerekçelerine yer verilmişse de, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 10 ve 11’inci maddelerinde idarelerin şikâyet üzerine yapacakları işlemlerin belirlendiği, 20.09.2017 tarihli ve 3 numaralı ihale komisyonu kararında 23.08.2017 tarihli ve 2 numaralı ihale komisyonu kararının hatalı olduğunun belirtildiği, hatalı komisyon kararı alındığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı, ihale komisyonu tarafından hatalı işlemin ihale süreci içerisinde her zaman geri alınabileceği, dolayısıyla yeniden ihale komisyonu kararı alınarak ihale işlemlerine devam edilmesinin önünde bir engel bulunmadığı anlaşıldığından ihalenin iptali kararının iptali gerektiği sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/051 Gündem No: 69 Karar Tarihi: 11.10.2017 Karar No: 2017/UY.I-2786
İhale komisyonu kararına karşı dava açılması neticesinde ihale sürecinin uzayabileceği gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?


Öte yandan, isteklilerin ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle meydana geldiğini iddia ettiği hak kayıpları/zararlara veya muhtemel zararlara ilişkin olarak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularında bulunabileceği, şikâyetler ile Kamu İhale Kurulu tarafından tarafından verilen nihai kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebileceği, şikâyet başvurusunda bulunulması ve/veya itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması halinde anılan Kanun’un 55’inci maddesinde belirtilen süreler geçmeden ve/veya Kamu İhale Kurulu tarafından nihai karar verilmeden idarelerce sözleşme imzalanamayacağı hükme bağlanmıştır. Buradan hareketle, idarelerin ihaleye çıkarken olası bir şikayet başvurusu/itirazen şikayet başvurusu ya da söz konusu başvurular üzerine alınan nihai kararlara karşı dava açılabileceği hususlarının bilincinde olduğu, idarelerce şikayet/itirazen şikayet başvurularına ilişkin başvuru sürelerinin, başvuruların sonuçlandırılmasına ilişkin sürelerin ihale konusu işin yürütülmesine başlanmasında gecikmeler ortaya çıkarabileceği ihtimallerinin göz önünde bulundurularak ihaleye çıkıldığı, yine söz konusu başvurular üzerine alınan nihai kararların dava konusu edilebileceği ve mahkeme kararı üzerine işin yüklenicisinin değişebileceği gibi olası durumların da idarelerce göz önünde bulundurulması gerektiği dikkate alındığında, bahse konu ihalede idarece, 25.08.2017 tarihli ve 2017/UY.II-2360 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı üzerine ihale üzerinde bırakılan isteklinin değişmesi gerektiği, bu değişiklik nedeniyle başka bir istekli tarafından dava açılabileceği, açılan dava neticesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin tekrardan değişebileceği ve sözleşmenin feshedilmesinin gerekebileceği, şikayet başvurusu nedeniyle sürecin uzadığı ve dava açılması durumunda işin yürütümünün aksayabileceği gibi gerçekleşmesi ihtimale bağlı nedenlerle söz konusu ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere uygun şekilde sonuçlandırılamayacağı şeklinde “somut bir sebebe dayanmayan” gerekçelerle ihalenin iptal edilmesine yönelik tesis edilen idari işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı ve ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/051 Gündem No: 35 Karar Tarihi: 11.10.2017 Karar No: 2017/UY.II-2754
İhale komisyon kararını takip eden beş işgünü geçtikten sonra ihalenin iptal edilmesi mümkün müdür?


... ihale yetkilisince ihale komisyonu kararı onaylandıktan sonra ihalenin iptaline karar vermesini engelleyen bir hüküm bulunmamakta ancak bu yetkinin anılan Kanun’da yer verilen temel ilkeleri zedeleyecek nitelikte kullanılmaması gerekmektedir.

Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer bulan temel ilkelerin idareler tarafından azami surette gözetilmesi gerektiği ve ihale yetkilisince alınan iptal kararı gerekçesinde teklif sayısı ve teklif tutarları dikkate alındığında yeterli rekabetin sağlanmadığı hususunun belirtildiği, somut durumda rekabetin etkin şekilde sağlanmış olduğundan bahsedilememektedir.

Sonuç olarak, söz konusu ihalenin, belirtilen gerekçelerle idare tarafından iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı ve itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi gerektiği neticesine ulaşılmıştır.

Toplantı No : 2017/032

Gündem No : 21

Karar Tarihi : 23.06.2017

Karar No : 2017/UY.III-1755
Teknik Şartnamede değişiklik yapılması gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?


... Yapılan incelemede ihale komisyonu tarafından 10.10.2017 tarihinde alınan kararla ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren Poi Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ihale yetkilisi tarafından ihalenin 17.10.2017 tarihinde iptal edildiği, ihale yetkilisi tarafından ihalenin iptal edilebileceği ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hüküm gereğince iptal gerekçelerinin açıkça belirtilmesi gerektiği, ihale yetkilisi tarafından somut herhangi bir gerekçeye yer verilmeden “…içeriğinde ve kapsamında meydana gelen değişiklikler sebebiyle, teknik şartnamede revizyonlar yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Teknik şartnamedeki değişiklikler, yaklaşık maliyeti de etkilediği ve teknik şartname revizyonları ihale içeriğinde büyük değişiklikler meydana getirdiği, bu durumun de mevcut ihale ile düzeltilmesinin imkanı olmadığı tespit edilmiştir.” şeklinde belirtilen gerekçe ile ihalenin iptal edildiği, burada Teknik Şartname’de yapılacak değişikliklerin ve ihalenin içeriğindeki değişikliklerin neler olduğunun belirtilmediği, dolayısıyla ihalenin iptal edilmesine ilişkin olarak somut gerekçelerin ortaya konulmadığı görüldüğünden ihalenin iptali kararının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/056 Gündem No: 79 Karar Tarihi: 08.11.2017 Karar No: 2017/UH.I-3034
Yaklaşık maliyet belirlenirken ulusal bayram ve genel tatil günü ücretlerinin yanlış hesaplanması nedeniyle ihale iptal edilebilir mi?


....İdarenin iptal gerekçesi ve ihalede oluşan durum incelendiğinde; idare tarafından belirlenen ilk yaklaşık maliyetin hesaplanması aşamasında çalışma yapılacak olan 2018 yılı ulusal bayram ve genel tatil günlerinin 15,5 gün olarak alındığı ancak bu sürenin 15 tam günlük kısmının “gün”, yarım günlük kısmının “saat” (4 saat) olarak hesaba katıldığı ve KİK işçilik hesaplama modülünde “fazla çalışma” olarak belirtilen saatlik birim fiyatın kullanıldığı, ihalenin birim fiyat cetveline ilişkin standart formunda da ulusal bayram ve genel tatil günlerinin yarım günlük kısmı için ayrı satırlar açılarak ilgili satırların birim sütunun “saat” miktar sütunun ise “4” olarak düzenlendiği görülmüştür. Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen maddelerinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısının dokümanda belirtileceği ve birim fiyat teklif cetveline ilişkin standart formda ulusal bayram ve genel tatil günleri ile ilgili satırda birim sütununun gün cinsinden düzenleneceği açıklanmış olup, yaklaşık maliyetin hesaplanması aşamasında da anılan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak söz konusu hususlara uygun hesaplama yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Bu bağlamda, idare tarafından 3.276.540,48 TL olarak belirlenen sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyetine ilişkin hesaplamalarda 2018 yılı içinde toplam 15,5 günlük ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışma için yarım günün 4 saat üzerinden ve fazla mesai için belirlenen “fazla çalışma” birim fiyatlarının kullanılmasının mevzuata aykırı olduğu ve mevzuat hükümlerine uygun olarak hesaplanması gereken sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyetinin 3.274.779,16 TL olarak belirlenmesi gerektiği tespit edildiğinden yaklaşık maliyetin idare tarafından hatalı hesaplandığı anlaşılmıştır. Bu noktada her ne kadar idare tarafından yapılan doküman düzenlemelerinin hatalı olduğu görülmüşse de ihale dokümanına yönelik olarak herhangi bir istekli tarafından şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve dokümanın bu haliyle kesinleştiği göz önünde bulundurulduğunda istekliler tarafından kesinleşen ihale dokümanlarına uygun olarak teklif verilmesinin gerektiği açıktır. Yapılan incelemede, ihale konusu işe ait maliyet bileşenlerinin tamamının işçilik giderlerinden oluştuğu yani ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu ve sınır değerin kâr hariç yaklaşık maliyet olarak belirlenmesi gerektiği ve söz konusu kâr hariç yaklaşık maliyetin de teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetine eşit olduğu (3.274.779,16 TL) tespit edilmiştir. Bu itibarla, idare tarafından yanlış hesaplanan yaklaşık maliyet üzerinden belirlenen ilk sınır değerin (3.276.540,48 TL) hatalı olduğunun anlaşıldığı, teklifleri hesaplanması gereken sınır değerin (3.274.779,16 TL) altında ve üstünde kalan isteklilerin değiştiği ve bu durumda ilk komisyon kararıyla ihale üzerinde bırakılan başvuru sahibi isteklinin hesaplanması gereken asgari işçilik maliyetine eşit olan teklif tutarının kesinleşen ihale dokümanına göre aykırı teklif olduğu, ihale dokümanının doğru hazırlanması durumunda ise diğer isteklilerce teklif edilecek fiyatların da değişebileceği hususları göz önünde bulundurulduğunda, ihalenin iptal edilmesinin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.... Toplantı No: 2017/056 Gündem No: 77 Karar Tarihi: 08.11.2017 Karar No: 2017/UH.I-3032
Malzemeli yemek hizmet alımı ihalesine ait Teknik Şartnamede örnek menü ve çiğ girdilere yer verilmemiş olması nedeniyle ihale iptal edilebilir mi?


İdarece Teknik Şartname'de örnek menü düzenlemesine yer verilmemesi ve yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarına yer verilmemesinin istekliler tarafından ihale dokümanına uygun aşırı düşük teklif açıklaması yapılması ve isteklilerin açıklamalarının mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi imkânını ortadan kaldırdığı anlaşılmaktadır. Yukarıda yapılan tespitler çerçevesinde, idare tarafından ihale dokümanında örnek menü düzenlemesine yer verilmediği ve yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının da belirtilmediği hususları birlikte dikkate alındığında bu hususun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmış olup bahsi geçen durumun istekliler tarafından tekliflerin sağlıklı hazırlanmasında ve sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirilmesinde belirsizlik yaratacağından söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2016/063 Gündem No: 12 Karar Tarihi: 23.11.2016 Karar No: 2016/UH.I-2830
İhale dokümanının farklı kısımlarında, uygulanacak ceza oranlarının farklı farklı belirlenmiş olması ihalenin iptal edilmesini gerektirir mi?


...Teknik Şartname’nin “Cezalar ve kesintiler” başlıklı 4’üncü maddesinde ve Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesi karşılaştırıldığında aynı hususa ilişkin bazı düzenlemelerde ceza miktarları veya oranlarının farklı olduğu görülmektedir. Anılan Yönetmelik’in “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 12’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin birbirine aykırı olmaması gerektiği anlaşılmakla birlikte yine ihale dokümanı kapsamında yer alan Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8’inci maddesine göre ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması gereğince Sözleşme Tasarısı’ndaki düzenlemelerin esas alınması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin üçüncü iddiası yerinde bulunmamıştır.... Toplantı No: 2017/062 Gündem No: 35 Karar Tarihi: 07.12.2017 Karar No: 2017/UH.II-3279
Malzemeli yemek hizmet alımı ihalesinde, iki haftalık örnek menüde yer alan bazı yemeklerin gramajlarına yer verilmemesi ihalenin iptal edilmesini gerektirir mi?


...Her ne kadar başvuru sahibinin iddiasında belirttiği yemeklerin gramajlarına ihale dokümanında yer verilmediği görülmüş olsa da aynı örnek yemek menüsü içerisinde birbirine yakın yemek çeşitlerine yer verildiği, bu kapsamda ihale dokümanında yer alan gramaj listeleri incelendiğinde başvuru sahibinin iddiasında yer verdiği şehriyeli bulgur pilavı, mevsim salata ve peynirli erişte yemeklerine içerik ve gramaj bakımından sırasıyla muadil olabilecek; mercimekli bulgur pilavı, çoban salata ve peynirli makarnanın gramajlarına yer verildiği, bu nedenle söz konusu yemeklerin içeriklerinin ve gramajlarının şikâyete konu yemeklere emsal olabilecek nitelikte olduğu, dolayısıyla isteklilerin muadil olabilecek yemeklerin gramajları esas alınarak tekliflerini oluşturabileceği değerlendirildiğinde bahse konu eksikliğin isteklilerin teklif hazırlamasına engel bir durum oluşturmayacağı ve başvuru sahibinin iddiasının bu kısmıyla yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/064 Gündem No: 76 Karar Tarihi: 13.12.2017 Karar No: 2017/UH.I-3376
İhalede tek geçerli teklif bulunması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi mümkün müdür?


...İnceleme konusu ihalede, idarenin iptal gerekçesinin ihalede tek geçerli teklif kalması nedeniyle rekabetin oluşmaması ve bana bağlı olarak söz konusu tek geçerli teklifin teklif fiyatının yaklaşık maliyete çok yakın olması dolayısıyla kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının sağlanmayacağı olarak belirtilmiştir. Bu çerçevede idarenin iptal gerekçeleri incelendiğinde; incelemeye konu yapım işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda “bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.” şeklinde tanımlanan açık ihale usulü ile gerçekleştirildiği, söz konusu ihalede 14 adet ihale dokümanının satın alındığı, 09.05.2017 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin teklif verdiği, ihale sürecinde geçerli teklif sahibi tek isteklinin başvuru sahibi iş ortaklığı kaldığı, bu doğrultuda ihaleye katılım aşamasında rekabetin gerçekleştiği, zira ihale sürecindeki değerlendirmeler sonucunda tek teklif kalmasının rekabetin oluşmadığı anlamına gelmeyeceği……..

Toplantı No : 2017/035

Gündem No : 52

Karar Tarihi : 12.07.2017

Karar No : 2017/UY.I-1880
İhalede tek geçerli teklifin yaklaşık maliyete çok yakın olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi mümkün müdür?


...İnceleme konusu ihalede, idarenin iptal gerekçesinin ihalede tek geçerli teklif kalması nedeniyle rekabetin oluşmaması ve bana bağlı olarak söz konusu tek geçerli teklifin teklif fiyatının yaklaşık maliyete çok yakın olması dolayısıyla kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının sağlanmayacağı olarak belirtilmiştir. Bu çerçevede idarenin iptal gerekçeleri incelendiğinde; incelemeye konu yapım işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda “bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.” şeklinde tanımlanan açık ihale usulü ile gerçekleştirildiği, söz konusu ihalede 14 adet ihale dokümanının satın alındığı, 09.05.2017 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin teklif verdiği, ihale sürecinde geçerli teklif sahibi tek isteklinin başvuru sahibi iş ortaklığı kaldığı, bu doğrultuda ihaleye katılım aşamasında rekabetin gerçekleştiği, zira ihale sürecindeki değerlendirmeler sonucunda tek teklif kalmasının rekabetin oluşmadığı anlamına gelmeyeceği, kaldı ki sadece geçerli teklif sayısına bakılarak ihalede rekabet koşullarının sağlanmadığının da ileri sürülemeyeceği, ancak incelenen ihalenin yaklaşık maliyetinin 5.565.612,79 TL, idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerinde ihalede tek geçerli teklif kalan başvuru sahibi iş ortaklığının teklif bedelinin 5.500.000,00 TL olduğu, dolayısıyla başvuru sahibi iş ortaklığının teklif fiyatının yaklaşık maliyetin %98’ine tekabül ettiği, bir diğer ifadeyle yaklaşık maliyete çok yakın olduğu, bu durumda 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi gereğince kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olan idarenin kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesine aykırı hareket edilmesini önlenmek amacıyla tesis edilen iptal işleminin anılan Kanun’un 39’uncu maddesi gereğince idarelerin takdir yetkisi alanında yer aldığı değerlendirildiğinden idarece tesis edilen ihalenin iptali işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır....

Toplantı No : 2017/035

Gündem No : 52

Karar Tarihi : 12.07.2017

Karar No : 2017/UY.I-1880
Tekliflerin, yaklaşık maliyetin çok altında olmaması nedeniyle ihale iptal edilebilir mi?


... Öncelikle rekabet ilkesi ihaleye konu işi yapabilecek potansiyele sahip firmaların en üst düzeyde katılımı ile ihalede işin yapılabilirlik bedelinin en ekonomik seviyeye indirgenmesini ve böylece kaynakların verimli kullanılmasını sağlayan temel bir ilke olduğu, bunun ise ihale dokümanı alarak istekli olabilecek statüsünü kazanan firmaların idarenin ihtiyaçları doğrultusunda ihalede teklif verme düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması ile başarılabileceği anlaşılmaktadır. Yapılan incelemede başvuruya konu ihalede 6 firma tarafından ihale dokümanı temin edildiği, bu firmaların tamamı tarafından teklif sunulduğu, söz konusu tekliflerin geçerli kabul edildiği görülmüştür. Söz konusu veriler göz önünde bulundurulduğunda, idarece söz konusu ihalede rekabetin sağlanamadığı gerekçesinin yerinde olmadığı, aksine şikâyete konu ihalede rekabet ortamının oluşmuş olduğu anlaşılmıştır. Diğer taraftan teklif fiyatlarının belli bir seviyede kümelenmesi ile söz konusu ihalede rekabet ortamının oluşmaması arasında doğrudan bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. Zira İdari Şartname’de sınır değer tutarı altında sunulan tekliflerin reddedileceği düzenlemesi yer almaktadır. İlgili düzenlemeyi dikkate alarak teklif sunan isteklilerin tekliflerini hazırlarken işin yapılabilirlik kriterlerini dikkate alacakları, dolayısıyla yaklaşık maliyet tutarının çok altında teklif fiyatlarının sunulmayacağı, netice olarak ise teklif fiyatlarının belli bir tutar etrafından kümelenmesinin doğal olduğu anlaşılmıştır. Öte yandan ihalede sunulan tüm tekliflerin yaklaşık maliyet tutarının altında olduğu, bu yönü ile söz konusu ihalede kamu zararı oluştuğu gerekçesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve iptal gerekçesi ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda, ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale komisyonu kararıyla ihalenin şikâyete konu 1’inci kısmının iptal edildiği, iptale ilişkin ihale komisyon kararında belirtilen gerekçelerin 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde sayılan ilkeler ile uyuşmadığı görülmekte olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla idarenin ihalenin iptali kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/032

Gündem No : 68

Karar Tarihi : 23.06.2017

Karar No : 2017/UY.I-1786
İhalede teklif sayısının doküman satın alan sayısına nispeten çok düşük olması nedeniyle ihale iptal edilebilir mi?


...İdarenin başvuruya konu ihaleyi iptal etme gerekçelerine bakıldığında; başvuru sahibi isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olmasından dolayı söz konusu teklifin ekonomik açıdan uygun olmadığı, aynı zamanda başvuruya konu ihaleye sadece başvuru sahibi istekli tarafından teklif verilmesinden dolayı rekabet ortamının sağlanamadığı gerekçeleriyle ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde sayılan temel ilkeleri aynı madde uyarınca idarelerin sağlamakta sorumlu olduğu, 39’uncu maddesindeki hükümlerden ise ihale komisyonunun kararı üzerine idarenin bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu ve ihalenin iptal edilmesi halinde idarenin herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceği bu durumun bütün isteklilere derhal bildirileceği, iptal gerekçelerini talep eden isteklilere bildireceği anlaşılmaktadır.

İdarenin iptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda, idare tarafından rekabet ortamını sağlamak adına başvuru sahibinin iddiasında da yer verdiği üzere idare tarafından ihale dokümanında değişikliklere gidildiği, ancak buna rağmen başvuruya konu ihaleye sadece başvuru sahibi istekli tarafından teklif sunulduğu, ihalelerde rekabet ortamının sağlanmasıyla ilgili tek ölçüt ihalelerde sunulan teklif sayıları olmamakla birlikte ihale dokümanı alan istekli olabileceklerden kaç tanesinin ihaleye istekli olarak katıldığı noktasında idareler tarafından rekabet koşullarının sağlanıp sağlanmadığı açısından değerlendirme yapılabileceği anlaşılmıştır. Nitekim başvuruya konu ihalede 7 adet ihale dokümanı alınmış ancak sadece başvuru sahibi istekli tarafından teklif verilmiştir. Bu bağlamda 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde sayılan temel ilkelerden olan rekabet ilkesinin sağlanmasından sorumlu olan idare tarafından 7 adet doküman alınan ihalede tek teklif verilmesinde rekabetin sağlanmadığı gerekçesinin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır....

Toplantı No : 2017/023

Gündem No : 42

Karar Tarihi : 10.05.2017

Karar No : 2017/UH.III-1348
Yaklaşık maliyetin altında tek geçerli teklif kalmış olması nedeniyle ihale iptal edilebilir mi?


...4734 sayılı Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde ihalenin iptali hususunda ihale komisyonlarına ve dolayısıyla idarelere takdir yetkisi verildiği anlaşılmakla birlikte idarelerin söz konusu yetkilerinin mutlak ve sınırsız olmadığı, mevzuata, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun surette kullanılması gerekmektedir. Mevcut ihalede (7) adet ihale dokümanı satın alındığı, (3) isteklinin teklif verdiği, Al-ka İnş. Nak. Taah. Tic. A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, 22.11.2017 tarihli ve 2017/UY.I-3099 sayılı Kurul kararı ile Piramit Dekorasyon İnş. Elk. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Özgür İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine karar verildiği, 06.12.2017 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi Okçuoğlu İnş. Müh. Müş. San. ve Tic. A.Ş. – Olgun Gür İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olarak belirlendiği, 07.12.2017 tarihli yazı ile ihalenin ihale yetkilisi tarafından iptal edildiği anlaşılmıştır. Bu itibarla ihalede yedi adet ihale dokümanı satın alındığı ve ihaleye üç isteklinin teklif verdiği, iki isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede tek geçerli teklifin bulunmasının rekabetin oluşmadığı anlamına gelmeyeceği, ihalede yaklaşık maliyetin 29.194.458,08 TL olduğu, başvuru sahibinin teklifinin yaklaşık maliyetin altında olduğu, idarenin ekonomik açıdan en avantajlı 1’inci ve 2’nci teklif arasında 2.979.000,00 TL fark olduğu gerekçesine ilişkin olarak ise geçersiz teklifin geçerli teklif ile kıyaslanması sonucu kamu zararı oluşacağına ilişkin tespitin yerinde olmadığı, dolayısıyla ihalede tek geçerli teklif kaldığı ve rekabetin oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verilmesi işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/068 Gündem No: 42 Karar Tarihi: 27.12.2017 Karar No: 2017/UY.I-3496
İhtiyaçların değişmiş olması gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?


...İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; İşin başlama tarihinin 01.10.2017, işin bitiş tarihinin 30.09.2019 olduğu, bu süre zarfının 24 aya, bir başka ifadeyle 730 güne tekabül ettiği, İdare tarafından yaklaşık maliyetin hesabında personel maliyetinin 24 ay üzerinden, araç maliyetinin ise 729 gün üzerinden hesaplandığı bunun sonucunda, yaklaşık maliyetin 55.478.245,20 TL sınır değerin 44.827.374,77 olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Araç giderlerinin olması gerektiği gibi 730 gün üzerinden hesaplanması neticesinde yaklaşık maliyetin ve sınır değerin değiştiği anlaşılmıştır. İdare tarafından her ne kadar yaklaşık maliyette araç giderlerinin 729 üzerinden hesaplanması sınır değerde değişikliğe neden olsa da, sınır değerin altında veya üzerinde teklif veren isteklileri değiştirmediği anlaşılmıştır. Diğer taraftan yaklaşık maliyetteki değişikliğin şikayete konu ihaleye ilişkin ilan sürelerini, yeterlik kapsamında istenecek belgeleri vs. değiştirecek nitelikte büyüklükte olmadığı anlaşılmıştır.

Şikayete konu ihalenin açık ihale usulü ile ihaleye çıkıldığı ve ihaleye ilişkin olarak yüklenici ile idare arasında birim fiyat sözleşme imzalanacağı, Kamu İhale Kanunu uyarınca birim fiyat sözleşmelerde %20 oranına kadar iş artışına gidilebileceği, dolayısıyla birim fiyat teklif cetveli standart formunda ihale konusu işte kullanılacak araçlar için 729 gün üzerinden teklif alınmasının gelinen aşamada işin esasını etkilemediği anlaşıldığından ihale yetkilisinin bu yöndeki iptal gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer taraftan değiştirilecek ihtiyaç türü ve miktarı ve bu hususta personel ve araç ihtiyacının yeniden planlanıp hesaplanması yönündeki iptal gerekçesine yönelik yapılan incelemede,

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede ihale yetkilisi Bayram Gül tarafından 28.06.2017 tarihindedüzenlenen belgede bölgedeki yerleşim yerlerinin artması, hesaplanan çöp miktarının değişmesi, süpürülecek caddelerin artması, transfer istasyonun kaldırılması gibi nedenlerden dolayı ihtiyaç türü ve miktarının değiştiği, bu ihtiyacın 363 kişi ve 72 araç ile karşılanabileceği, ihale konusu işte kullanılacak araçların da niteliğinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin ifade edildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda belirtilen Kanun maddelerinde, her ne kadar idarenin ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu hüküm altına alınmış olsa da, bu yetki 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde sayılan ilkeler çerçevesinde kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

Bu bağlamda, inceleme konusu ihalede işin niteliği ve miktarının değiştiği ve bu hususta personel ve araç ihtiyacının yeniden planlanıp hesaplandığı, idarenin kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlü olduğu, bu sebeple idarenin ihtiyaç duyduğu hizmetin niteliği ve büyüklüğüne göre personel ve araç çalıştırması gerektiği, idarenin de kendi ihtiyaçlarını gözden geçirerek değişen ihtiyacını göz önünde bulundurarak personel ve araç hesabını yeniden yaptığı anlaşılmış olup idarece bu gerekçe ile ihalenin iptal edilmesi işleminde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Toplantı No : 2017/036

Gündem No : 103

Karar Tarihi : 19.07.2017

Karar No : 2017/UH.III-1968
İhale üzerinde kalan istekli ile teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli tarafından teklif edilen tutarlar arasındaki farkın yüksek olması gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?


...İhale 28.12.2017 tarihinde alınan düzeltici ihale komisyonu kararı ile iptal edilmiş olup, kararda “…Kamu İhale Kurulunun 19.12.2017 tarihli, 2017/UH.II-3443 sayılı kararları ve idarece yapılan değerlendirmeler sonucunda ; 4734 sayılı Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde yer alan “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü gereğince söz konusu ihalede ilk ihale komisyon kararında belirlenen ekonomik açıdan en avantajlı teklif (6.184.271,58 TL) ile düzeltici Kamu İhale Kurul kararından sonraki isteklinin (6.743.112,80 TL) teklifi arasında 558.841,22 TL tutarında bir farkın ortaya çıkmasından bahisle kamu yararı ve kaynakların verimli kullanılması ilkesine aykırılık teşkil etmesi, diğer taraftan itirazen şikayete konu ihalede idare tarafından yaklaşık maliyetin 10.265.766,22 TL olarak hesaplandığı, 5 teklifin 6.526.798,14 TL tutarındaki sınır değerin altında kaldığı ve teklif bedellerinin 5.987.960,38 TL ile 6.184.271,58 TL arasında sıralandığı dikkate alındığında yaklaşık maliyetin gerçekçi olmadığının anlaşıldığı, aynı zamanda Kurul kararında belirtilen evrak eksikliğinin teklif fiyat üzerinde fazla bir etkisi olmadığı görüldüğünden bu durumun kamu yararı ve kaynakların verimli kullanılması ilkesine aykırılık teşkil etmesi, ayrıca anılan Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde yer alan “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü gereğince de idarelerin ihalenin iptaline karar vermeleri için takdir yetkilerinin bulunduğu, dolayısıyla ihalede oluşan teklif bedelleri, ihalede gelinen aşama ve idarelerin ihtiyaçlarını uygun şartlarla ve kaynakların verimli kullanarak sağlama sorumluluğu dikkate alındığında ihale iptal edilmiştir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür. ... Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre ihale komisyonu kararı üzerine idarenin, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbestisi olsa da kanun ile verilen bu takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, takdir hakkının kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı kullanılması gerektiği, tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti ve tesis edilen iptal işleminin gerekçelerinin açıkça ortaya konulması gibi nedenlerle sınırlandırılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde, idarenin ihaleyi iptal etme noktasında takdir yetkisinin bulunduğu, ancak takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı ve idarenin ihalenin iptaline ilişkin gerekçe olarak yer verdiği hususların iptale dayanak oluşturmadığı anlaşıldığından, ihalenin iptal edilme işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2018/002 Gündem No: 77 Karar Tarihi: 11.01.2018 Karar No: 2018/UH.II-158
Sunulan teklif tutarlarının birbirine çok yakın olduğu gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?


...Bu çerçevede ihale komisyonu kararında görüldüğü üzere ihalenin iptali için ihale komisyonunca tereddüde düşüldüğü ve rekabetin oluşmadığına kanaat getirildiğinin ifade edildiği, ancak tereddüde düşülen durumların neler olduğuna ve ihalenin sonuçlandırılmasına engel oluşturarak ihalenin iptal edilmesini gerektirecek nitelikteki bir tespite, somut bilgi ve belgelere yer verilmediği, kaldı ki tekliflerin birbirine yakın olmasının rekabeti engelleyici bir unsur olmadığı, ihalede 16 doküman satın alındığı ve 12 teklif sunulduğu dikkate alındığında rekabetin oluştuğu, kaldı ki tekliflerin birbirine yakın olması ihale komisyonu tarafından tereddüt ile karşılansa dahi sınır değer altında kalan istekli teklifinin bulunduğu, söz konusu iptal gerekçesinin aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra değerlendirilebilecek bir durum olduğu,... Toplantı No: 2018/002 Gündem No: 31 Karar Tarihi: 11.01.2018 Karar No: 2018/UH.I-114
İhale sürecinin uzayacak olması nedeniyle ihale iptal edilebilir mi?


...Diğer yandan, kamu ihale mevzuatı gereği tekliflerin değerlendirilmesi, aşırı düşük teklif sorgulaması, şikâyet, itirazen şikâyet süreçleri nedeniyle, idarenin ihale sürecinin uzaması durumunu öngörerek ve mevzuat hükümlerini dikkate alarak hareket etmesi gerektiği, idare tarafından aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi halinde sözleşmenin 01.01.2018 tarihine yetişmeyeceği gerekçesinin yerinde olmadığı, idarenin mevzuat hükümlerine göre gereken işlemleri tesis ederek ihaleyi sonuçlandırabileceği, 01.01.2018’den sonra sözleşme imzalanmasının ihalenin esasını etkilemeyeceği göz önüne alındığında iptal gerekçesinin uygun olmadığı anlaşılmıştır.... Toplantı No: 2018/002 Gündem No: 31 Karar Tarihi: 11.01.2018 Karar No: 2018/UH.I-114
İhale dokümanında eksiklik bulunması gerekçe gösterilerek ihale iptal edilebilir mi?


...Yapılan incelemede ihale komisyonu tarafından 10.10.2017 tarihinde alınan kararla ihalenin Er-KA Tıp Tıbbi Mal. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı 2'nci teklif sahibi istekli Dıruı Rna Laboratuar Sistemleri ve Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.nin idareye şikâyet başvurusu üzerine Er-KA Tıp Tıbbi Mal. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.nin ihaleye teklif ettiği ürünlerin Teknik Şartname'ye uygun olmadığının idarece tespit edildiği, işin uzmanı olduğu anlaşılan iki raportör tarafından düzenlenen raporda Teknik Şartname'deki var olduğu belirtilen eksikliklere ilişkin olarak herhangi bir değerlendirmeye yer verilmediği, ihale yetkilisince alınan kararda sadece bir takım eksikliklerin yer alması nedeniyle ihalenin şikayete konu kısmının iptal edildiği yönünde ifadelere yer verildiği, bu eksikliklerin neler olduğunun açıkça belirtilmediği anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki “ İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hüküm gereğince iptal gerekçelerinin açıkça belirtilmesi gerektiği, ihale yetkilisi tarafından somut herhangi bir gerekçeye yer verilmeden “… Teknik Şartname'de eksiklikler bulunduğu tespit edildiğinden dolayı Teknik Şartname'nin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle ilgili kısmın alımından vazgeçilmiştir.” şeklinde belirtilen gerekçe ile ihalenin dokuzuncu kısmının iptal edildiği, burada Teknik Şartname’de yapılacak değişikliklerin ve ihalenin içeriğindeki değişikliklerin neler olduğunun belirtilmediği, dolayısıyla ihalenin şikayete konu kısmının iptal edilmesine ilişkin olarak somut gerekçelerin ortaya konulmadığı görüldüğünden ihalenin dokuzuncu kısmının iptali kararının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/068 Gündem No: 63 Karar Tarihi: 27.12.2017 Karar No: 2017/UM.II-3507
Yaklaşık maliyetin altında geçerli teklif bulunmasına rağmen ihalede rekabetin sağlanamadığı gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?


...4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 39’uncu maddesi idareye, tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması, ödenek yetersizliği ya da Kanun’un temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi durumlarda, ihalede verilmiş tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme hususunda takdir yetkisi tanımaktadır. İhalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de, bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. İnceleme konusu ihalede, altı adet ihale dokümanı edinildiği, ihaleye iki isteklinin teklif sunduğu, bir isteklinin teklifinin iş deneyim belgesinin uygun sunulmaması gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılarak başvuru sahibine ait teklifin idare tarafından tek geçerli teklif olarak kabul edildiği anlaşılmıştır. Somut ihale açısından, başvuru sahibinin teklifinin ihalede yaklaşık maliyet tutarının altında olmakla birlikte, yaklaşık maliyete oldukça yakın (%95,30’u oranında) olduğu, Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerden “ihtiyacın uygun şartlarla…karşılanması” ve “kaynakların verimli kullanılması” ilkelerinin idareler tarafından gözetilmesi gerektiği ve ihale komisyonu ve idare kararının da temel ilkelerin gerçekleştirilmesi açısından değerlendirme neticesinde alındığı, inceleme konusu ihalede yaklaşık maliyetin idarece piyasa araştırması ve geçmiş ihalede gerçekleşen fiyatlar dikkate alınarak mevzuata uygun olarak hesaplandığı, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan teklifin, idarenin mali işleyişi açısından değerlendirilerek ekonomik açıdan avantajlı bir teklif olarak görülmeyerek reddedilmesi ve bu doğrultuda kaynakların verimli kullanılması ve ihtiyacın uygun şartlarla karşılanması gerektiği hususlarının da idarece iptal gerekçeleri açısından dikkate alınmasının Kanun koyucu tarafından idarelere tanınan bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edilmesi serbestisi içerisinde olduğu anlaşıldığından, idarece başvuruya konu ihalenin belirtilen gerekçelerle iptal edilmesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı neticesine varılmıştır.

Toplantı No: 2018/012

Gündem No: 12

Karar Tarihi: 27.02.2018

Karar No: 2018/UH.II-484
İdari Şartnamede mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmesinin unutulmuş olması gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?


İdare tarafından isteklilere gönderilen ihale kararının iptali konulu yazılarında İdari Şartname’de bulunan hangi maddelerin ihalenin gerçekleştirilmesine engel teşkil ettiğine yönelik bir değerlendirmenin yapılmadığı, genel bir ifade ile İdari Şartname’nin uygun olmadığının belirtildiği, ancak söz konusu uygunsuzlukların neler olduğu ve bu uygunsuzluğun ihalenin sonuçlandırılmasını etkileyecek nitelikte olup olmadığına ilişkin somut bir gerekçenin ortaya konulmadığı anlaşılmıştır.

01.03.2018 tarihli ihale komisyonu kararında ise İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin kalite belgeleri ile iş deneyim belgesinin istenilmesi hususunda eksiklik olduğu belirtilmekle birlikte,

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterlik kriterlerinin değerlendirilmesine yönelik belgelerin istenilip istenilmemesinin idarenin takdirinde olduğu, idarenin takdirini bahse konu belgeleri istememe yönünde ortaya koyarak İdari ve Teknik Şartname’yi düzenlediği, isteklilerin tekliflerini ihale dokümanına göre hazırlaması ve idarenin de teklifleri yapmış olduğu ihale dokümanı düzenlemelerine göre değerlendirmesi gerektiği, idarenin mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin bir düzenleme yapmamasının mevzuata aykırı olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde idarenin ihalenin iptali gerekçesinin yerinde olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2018/019

Gündem No : 63

Karar Tarihi : 04.04.2018

Karar No : 2018/UM.II-737
İhalede tek geçerli teklif kalmış olması gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?


...İdarenin ihaleye teklif veren 6 istekli firmadan sadece başvuru sahibi istekliye ait tek geçerli teklifin kalması sonucunda rekabetin sağlanamadığı hususları çerçevesindeki ihalenin iptaline ilişkin gerekçesine ilişkin olarak yapılan incelemede ise:

Başvuruya konu ihalenin 5 kısım olarak gerçekleştirildiği, ihaleye 6 isteklinin katıldığı, ihalenin muhtelif kısımlarına ise 5 ve 6 isteklinin teklif sunduğu, ihale sürecinde alınan Kurul kararları ve idari işlemler neticesinde ise ihalenin tüm kısımlarında tek geçerli teklifin kaldığı görülmüştür.

İdarenin söz konusu gerekçesinin mevcut durumda hizmetin alımı açısından gerçekleşen durumu ifade etmekle birlikte 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatında açık ihale usulünde teklif veren sayısına ilişkin bir sınırlamanın bulunmadığı diğer taraftan idarenin söz konusu gerekçelerinin ihalenin iptali sonrasında rekabetin ne şekilde gerçekleşebileceğini gösterir bir nitelik taşımadığı da dikkate alındığında, idarenin söz konusu gerekçelerinin kamu ihale mevzuatı uyarınca ihalenin iptaline gerekçe oluşturmayacağı anlaşılmıştır.

Toplantı No : 2018/005

Gündem No : 51

Karar Tarihi : 30.01.2018

Karar No : 2018/UH.I-336
Yapım ihalesinin, projede revizyon yapılması gerektiği gerekçesiyle iptal edilmesi mümkün müdür?


...İdarenin ihalenin iptaline yönelik gerekçeleri arasında yer verilen projelerin yeniden revize edilmesi gerektiğinden şeklindeki ihalenin iptaline yönelik yer verilen gerekçesi açısından yapılan incelemede:

Anılan gerekçe kapsamında hizmet gereklerinin ortadan kalkmasına veya kamu yararına yönelik bir hususun yer almadığı gibi, söz konusu gerekçenin, henüz gerçekleşmemiş bir proje işinin muhtemel revizyonu gibi somut olarak ortaya konulamayan nitelikte olduğu da dikkate alındığında, söz konusu iptal gerekçesinin kamu ihale mevzuatı kapsamında idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2018/005

Gündem No : 51

Karar Tarihi : 30.01.2018

Karar No : 2018/UH.I-336
İdare tarafından ihale dokümanının tek bir markaya işaret ettiği değerlendirmesi yapılarak ihale iptal edilebilir mi?


...Başvuru konusu ihale için 6 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, Mert Sağlık Hizmetleri Fizik Tedavi Tur. İnş. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin bilanço veya eşdeğer belgeler ile iş deneyimini gösteren belgelerin uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Kardelen Fizik Tedavi Reh. Gör. Sağ. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklifin Teknik Şartname’ye uygun cihazlara ilişkin tedarikçi veya bayi numarasının sunulmadığı gerekçesiyle şikayet üzerine değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece Teknik Şartname’de 12 sıra nolu Elektrostimülasyon Cihazı, 13 sıra nolu Servical ve lomber traksiyon cihazı, 16 sıra nolu Whirlpool cihazı ve 17 sıra nolu Ultrason cihazı için yer alan düzenlemelerin tek bir markaya işaret ettiğinin belirtildiği, idarece yapılan değerlendirme sonucunda tek bir geçerli teklif bulunduğu anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 39’uncu maddesi idareye, tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması, ödenek yetersizliği ya da Kanun’un temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi durumlarda, ihalede verilmiş tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme hususunda kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı bir takdir yetkisi tanımaktadır. Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemeleri çerçevesinde yapılan incelemede, Başvuru konusu ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, başvuru sahibi istekliden başka İdari Şartname ve Teknik Şartname’de yer alan yeterlik kriterlerini sağlayan isteklinin bulunmadığı, dolayısıyla ihalede tek bir geçerli teklifin bulunduğu, Başvuru sahibinin teklifinin 2.640.000,00 TL olduğu, yaklaşık maliyetin 2.720.000,00 TL olduğu, başvuru sahibinin teklifinin yaklaşık maliyetin yaklaşık %97’sine tekabül ettiği, İşin uzmanı üyelerinde yer aldığı ihale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda alınan kararda, 21.09.2018 tarihli ihale komisyonu kararında Teknik Şartname’de 12 sıra nolu Elektrostimülasyon Cihazı, 13 sıra nolu Servical ve lomber traksiyon cihazı, 16 sıra nolu Whirlpool cihazı ve 17 sıra nolu Ultrason cihazı için yer alan düzenlemelerin tek bir markaya işaret ettiği ve bu sebeple ihalede rekabetin sağlanamadığı ve maliyetin arttığı yönünde değerlendirmelerinin bulunduğu, 21.09.2018 tarihli ihale komisyonu kararında Teknik Şartname’deki maliyeti arttıran unsurların düzenlenerek yeniden ihaleye çıkılacağının belirtildiği anlaşılmıştır. Yukarıda yer alan tespitler bir arada değerlendirildiğinde, idarece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerden olan rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin söz konusu ihalede sağlanamadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar vermesinin idarenin takdir yetkisi kapsamında olduğu sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/058 Gündem No: 58 Karar Tarihi: 24.10.2018 Karar No: 2018/UH.II-1885
Malzemeli yemek hizmet alımlarında, ihale dokümanında örnek menü listesine yer verilmediği gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verilebilir mi?


...Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklaması doğrultusunda ihale dokümanında aşırı düşük teklif sorgulaması yapılacağı belirtilen ihalelerde teklifi aşırı düşük bulunan istekli tarafından öncelikle “ana girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinin (Ek- H.4) açıklaması kapsamında sunulması gerektiğinden söz konusu hesap cetvelinin hazırlanabilmesini teminen teknik şartnamede gramaj bilgileri ile evsaf bilgileri de yer alan yemek çeşitlerinden oluşturulmuş asgari iki haftalık örnek menü listesine yer verilmesi gerektiği, başvuruya konu ihalede teknik şartnamelerde verilecek yemek türlerine, iş süresi boyunca hangi sıklıkta verileceğine ve yemek çeşitlerine ilişkin gramaj bilgileri ile kullanılacak malzemelerin evsaf bilgilerine yer verildiği ancak asgari iki haftalık örnek menü listesine yer verilmediği, ancak teklif fiyatlarının örnek menüye göre değil teknik şartnamedeki gramaj listeleri baz alınarak hesaplanması gerektiğinden Teknik Şartname’de asgari iki haftalık örnek menü listesine yer verilmemesinin teklif vermeyi engelleyen nitelikte olmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.... Toplantı No: 2017/026 Gündem No: 78 Karar Tarihi: 31.05.2017 Karar No: 2017/UH.II-1537