İhalenin İptal Edilmesi

Tekliflerin yaklaşık maliyete yakın olması, ihalenin iptal edilmesi bakımından hukuki bir gerekçe olarak kabul edilebilir mi?


“…Uyuşmazlık konusu ihaleye katılan isteklilerden Öz-Eser İnş. Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik 30.11.2017 tarih ve 2017/UY.I-3229 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının, Ankara 15.İdare Mahkemesinin 2017/3531 esasına kayıtlı dosyasında verilen 16.02.2018 tarih ve K:2018/220 sayılı karar ile iptal edildiği, yine ihale üzerinde bırakılan Yılmazlar Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik 30.11.2017 tarih ve 2017/UY.I-3229 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının Mahkememizin 2018/122 esasına kayıtlı dosyasından verilen 16/05/2018 tarih ve K:2018/1087 sayılı karar ile iptaline karar verildiği görülmüştür. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; ihaleyi yapan idarenin ihaleyi iptal etme konusunda takdir yetkisine sahip olduğu anlaşılmakla birlikte, bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmayıp kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının gerektiği hususunun dikkate alınması, ihalenin tüm yönleri ile değerlendirilmesi, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda usule ve amaca uygun kullanılması gerektiği açıktır. Bu durumda yukarıda yer verilen Mahkeme kararları da dikkate alındığında “geçerli iki teklifin yaklaşık maliyetin %1,81 ve %2,21 daha düşük olmakla birlikte yaklaşık maliyete yakın olması” şeklindeki iptal gerekçesinin de dayanağının kalmadığı anlaşıldığından tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.”

Ankara 16. İdare Mahkemesi

29.05.2018 tarihli

E:2018/1070

K:2018/1207
Kamu ihale kurulu kararıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin değişmesi akabinde ihale iptal edilebilir mi?


...…Bu durumda, ihalenin iptal edilme gerekçesinin Kamu İhale Kurulu'nun 20.11.2013 tarih ve 2013/UY.I-4361 sayılı kararı öncesinde de var olduğu, bu durumun ihale komisyonu ve idarenin ilgili personelinin bilgisi dahilinde olduğu, bahsi geçen hususların bilinmesine ve ihale sürecinin idarece devam ettirilmesine rağmen Kamu İhale Kurulu'nun 20.11.2013 tarih ve 2013/UY.I-4361 sayılı düzeltici işlem kararı sonrasında ihalenin iptal edilmesinin Kamu İhale Kurulu kararının etkisiz hale getirilmesi anlamına geldiği, diğer taraftan iptal kararının Kamu İhale mevzuatının temel ilkelerinden olan eşit muamele, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını ilkelerine de aykırı olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.... Ankara 10. İdare Mahkemesi 13.10.2014 E:2014/958 K:2014/1078
İhalenin iptal edilmesi işleminin sonradan ortaya çıkan bir sebebe dayanmıyor olması iptal işlemini hukuka aykırı hale getirir mi?


...… 4734 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapan idarenin, anılan Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini gözetmek zorunda olduğu; ihalenin iptaline dayanak teşkil eden gerekçeli raporla söz konusu ihale ile ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının mümkün olmayacağının ortaya konulduğu, bu durumun daha önceden de ihaleyi yapan idare tarafından biliniyor olmasının kamu yararı doğrultusunda ihalenin iptalini engelleyecek bir gerekçe olarak kabul edilemeyeceği, idarenin takdir yetkisi çerçevesinde ihalenin iptali için makul sebeplerin oluştuğu sonucuna varıldığından, dava konun işlemin iptali yolundaki temyiz incelemesine konu Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir... Danıştay 13. Dairesi 16.03.2015 tarihli E:2015/253 K:2015/1061