Yasaklılık ve İhalelere Katılmaktan Yasaklama

İhaleye katılan firmalardan birisinin, diğer bir firmanın aşırı düşük teklif açıklaması için fiyat teklifi sunması mümkün müdür?


… Şikâyete konu ihale açısından Gülpak Kardeşler Akaryakıt Tem. Taşımacılık Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından ihaleye katılan isteklilerden biri olduğu taraflarınca açıkça bilinen Mehteroğlu Taş. Turz. İnş. Temizlik İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.den fiyat teklifi alınmasının bu isteklilerin tekliflerini anlaşarak sunma hususunda mutabakat yaptıkları sonucunu doğurduğu, bu tür eylemlerin ise ihale şartlarını ve fiyatı etkilemeye dönük danışıklı teklif oluşturulmasına yol açarak ihalelerde rekabeti engelleyeceği anlaşılmıştır. Zira Mehteroğlu Taş. Turz. İnş. Temizlik İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından süresi içerisinde aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulmadığı da dikkate alındığında isteklinin kendi aleyhine, diğer isteklinin ise lehine bir durumun da oluşmasına imkan tanındığı da görülmektedir.

Netice itibarıyla söz konusu ihalede anılan istekliler tarafından bu tür davranışlarda bulunulmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca “İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve anılan Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “… Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:…j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen…” hükmü gereğince söz konusu isteklilerin ihale dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/030

Gündem No : 57

Karar Tarihi : 20.06.2017

Karar No : 2017/UH.II-1738
Hakkında kamu davası açılan kişinin vekil olarak ihale sürecine katılması halinde şirket hakkında yasaklama ve teminatın gelir kaydedilmesi işlemleri yapılabilir mi?


...Kanun’un “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde “11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak” yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmakta, yasak fiil ve davranışlarda bulunanlara uygulanacak yaptırımlara ise bahse konu Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci ve “İsteklilerin ceza sorumluluğu” başlıklı 59’uncu maddelerinde yer verilmektedir.

Aktarılan 11’inci maddedeki “idarelerce veya mahkeme kararıyla” ibaresi sonradan eklenmiş, böylelikle kamu ihalelerinden yasaklanmış olma hali, ilgili hakkında verilmiş idari bir işlem veya mahkeme kararı ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanma kararının bulunması koşuluna bağlanmıştır. Bu itibarla ilgililer hakkında salt kamu davası açılmış olması4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve bağlantılı olarak 17’nci maddesinin (e) bendi ile 58’inci maddesi kapsamında işlem yapılmasını gerektirmemektedir.

Özetlemek gerekirse, idarelerce veya mahkeme kararıyla yasaklanmış olmayan ve ihaleye katılmış bulunan bir kişiye ilişkin olarak ilgililer hakkında kamu davası açılmış olması, ihale dışı bırakılmayı gerektirmekle birlikte geçici teminatın gelir kaydedilmesini ve yasaklama kararı verilmesini gerektirmemektedir. Nitekim Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 53’üncü maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler” başlıklı 28.2’nci maddesinde de bu doğrultuda hüküm ve açıklamalar bulunmaktadır.

Toplantı No : 2017/032

Gündem No : 67

Karar Tarihi : 23.06.2017

Karar No : 2017/UY.I-1787
Daha önce görev yapılan idare tarafından düzenlenen ihalelere katılmak mümkün müdür?


Sonuç olarak; incelemeye konu ihalenin 30.03.2017 tarihinde gerçekleştirildiği dikkate alındığında, ihale tarihinden önceki 3 yıl içerisinde, 30.03.2014 tarihinden sonra, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmış şahısların, 2531 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinde zikredilen görev yapma yasağı gereğince ihaleye katılamayacakları tespit edilmiştir. İhale üzerinde kalan iş ortaklığının pilot ortağı Leca Yapı San. ve Tic. A.Ş. tarafından şirketin %51 paylı ortağı olduğu belirtilen Abdulkadir Renklibay’a ait 03.06.2013 tarihli ve 55500382-755.07.03 sayılı iş yönetme belgesi sunulduğu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Çayeli-Ardeşen-Hopa (Çayeli geçişi dahil) yolu işine ilişkin söz konusu belgeye göre anılan şahsın bölge müdürü olarak 25.08.2003-31.03.2006 tarihleri arasında görev yaptığı görülmüştür. 15.08.2017 tarih ve 18556 sayılı yazı ile Karayolları Genel Müdürlüğünden ihale üzerinde kalan iş ortaklığının pilot ortağı Leca Yapı San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş yönetme belgesinin sahibi Abdulkadir Renklibay’a ilişkin olarak bilgi ve belge istenilmiş olup, anılan idarenin 21.08.2017 tarih ve E.272338 sayılı cevabi yazısı ve ekleri incelendiğinde, Abdulkadir Renklibay isimli şahsın Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde başmüfettiş olarak görev yapmakta iken 17.11.2014 tarihinde emekliye ayrıldığı tespit edilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; ihale üzerinde kalan iş ortaklığının pilot ortağı Leca Yapı San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş yönetme belgesinin sahibi Abdulkadir Renklibay’ın 17.11.2014 tarihinde görevden ayrılmadan önceki iki yıl içinde Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yaptığı, inceleme konusu ihaleyi yapan Program ve İzleme Dairesi Başkanlığının da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilatı içerisinde yer alan bir birim olduğu, 2531 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinde düzenlenen yasaklılık halinin görevden ayrılan kimsenin ayrılmadan önce hizmetinde bulunduğu daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ve o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konulara yönelik olan ihalelere katılamayacakları şeklinde hükme bağlandığı hususu dikkate alındığında, hükmün getiriliş amacına uygun şekilde anılan Kanun kapsamındaki yasaklılık hali nedeniyle ihale üzerinde kalan isteklinin teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Toplantı No : 2017/045 Gündem No : 57 Karar Tarihi : 13.09.2017 Karar No : 2017/UY.I-2486
Hakkında amu davası açılan ortağın hisselerini devretmesi şirketin ihalelere katılmasına imkan sağlar mı?


Yapılan inceleme neticesinde, Selma Bengi hakkında 06.04.2016 tarihinde kamu davası açıldığı, kamu davasının açıldığı tarihte Selma Bengi’nin Bengi Grup Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.nin bütün hisselerine sahip tek ortağı olduğu, bu tarihten sonra 18.05.2016 tarihinde Selma Bengi’nin bütün hisselerini Sebahat Kurnaz’a devrederek, anılan şirket ile ortaklık ilişkisinin son bulduğu dikkate alındığında, ihaleye katılamayacak ve kamu davası açıldığı tarihte şirket hisselerinin tamamına sahip olan ortak Selma Bengi hakkında kamu davası açıldığı tarihten sonra hisselerini devretmesi nedeniyle ortağı olduğu Bengi Grup Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.nin de ihalelere katılmasının mümkün olmadığı ve anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. Toplantı No : 2017/045 Gündem No : 40 Karar Tarihi : 13.09.2017 Karar No : 2017/UH.II-2471
İhale tarihinden sonra gerçekleşen yasaklama işlemi, sözleşmenin imzalanmasına engel olur mu?


Yukarıda yer verilen ilgili mevzuat ve düzenlemelerden, ihale tarihi itibariyle ihalelere katılmaktan yasaklanmış olan isteklilerin ihalelere katılamayacağı, bu yasağın teklif mektubunu imzalayan temsilcilerini de kapsadığı, bu kişilerin ihale tarihinden sonra ihalelere katılmaktan yasaklanmaları veya haklarında kamu davası açılması halinde de ihale dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla başvuru sahibi İş Ortaklığının pilot ortağı konumundaki Mak-İş İnş. Taah. A.Ş. adına teklif mektubunu imzalayan Ömer Akif Yazıcıoğlu’nun kamu ihalelerinden yasaklığı olduğu anlaşıldığından, idarece gerçekleştirilen başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir. Toplantı No : 2017/046 Gündem No : 64 Karar Tarihi : 20.09.2017 Karar No : 2017/UY.II-2559
İhalelere katılmaktan yasaklama işlemine karşı Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunmak mümkün müdür?


... Öte yandan, başvuru sahibi tarafından dilekçesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinde yasak fiil olarak sayılan rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranışlarda bulunmak ve kendisi veya başkaları adına dolaylı olarak asaleten veya vekâleten teklif vermek fiillerinin işlendiği gerekçeleriyle idarece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58’inci maddesi hükümlerinin uygulanması kararının dayanaktan yoksun olduğu iddiasına da yer verilmekle birlikte, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinde “İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak.” Kurumun görev ve yetkileri arasında sayıldığından, ihalelere katılmaktan yasaklanma işlemine ilişkin başvuru konusunda Kurumun inceleme görev ve yetkisi bulunmadığı anlaşılmıştır.... Toplantı No: 2017/046 Gündem No: 50 Karar Tarihi: 20.09.2017 Karar No: 2017/UY.II-2545
Resmi Gazete'de yayınlanan yasaklama kararı, devam eden diğer ihalelerde teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?


Kamu İhale Genel Tebliği’nin 28.1.8.2’nci maddesinde, ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi durumunda, yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımı tarihinden önce teklif vermiş olan aday veya isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edileceğinin belirtildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, ihalenin üzerinde bırakılmış olduğu Çetin İnş. Teks. Tur. Üre. San. ve Tic. A.Ş. ile anılan şirketin yarısından fazla hissesine sahip ortağı Sabahattin Sunal hakkında 2017/157439 İKN’li ihale kapsamında, 4734 sayılı Kanun’un 58’inci maddesi uyarınca 2 yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmiş olması nedeniyle, itirazen şikayete konu ihalede de anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/051 Gündem No: 62 Karar Tarihi: 11.10.2017 Karar No: 2017/UY.I-2779
Şirketin yönetici ortaklarından biri hakkında kamu davası açılmış olması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


Bu itibarla, hakkında kamu davası açılanlar ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları ve/veya başvuru ya da teklifini imzaladıkları sermaye şirketlerinin ihalelere katılması mümkün değildir. Bu durumlar haricinde salt şirket yönetimindeki kişiler hakkında kamu davası bulunması durumu için ise bir yaptırım öngörülmemiştir.

Öte yandan, yukarıda yer verilen mevzuat çerçevesinde hakkında kamu davası açılanların sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmadıkları ve/veya başvuru ya da teklifini imzalamadıkları sermaye şirketlerinin ihalelere katılması önünde bir engel bulunmadığından; ….. hakkında söz konusu kamu davasının açılmış olması halinde dahi bu durum ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale dışı bırakılmasını ve ihale sonucunda değişiklik yapılmasını gerektirmeyeceğinden; 4734 sayılı Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesindeki “ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması” ilkeleri çerçevesinde ihale sürecinin de uzamamasını teminen bu konuda ilave araştırma yapılmasına gerek bulunmadığı

Toplantı No : 2017/042

Gündem No : 47

Karar Tarihi : 25.08.2017

Karar No : 2017/UH.I-2373
Alacağın tahsili kapsamında işlenen suçlar nedeniyle verilen cezaya ilişkin kesinleşen yargı kararı, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?


... Bu çerçevede, Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinin söz konusu kararı ile Hayri Polatoğlu’nun TCK’nın 53’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki haklardan yoksun bırakılmasına karar verildiği, bahsi geçen kararın Yargıtay 1. Ceza Dairesince onandığı ve buna göre mahkemece verilen hükmün 27.04.2015 tarihinde kesinleştiği, anılan Tebliğ’in 17.5.1.3’üncü maddesi uyarınca TCK’nın 53/1-e maddesi kapsamında verilen süreli ya da süresiz mahkûmiyet kararının da 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında değerlendirileceğinin belirtildiği, ihale tarihinin de 16.05.2017 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, idarece anılan isteklinin teklifinin, Hayri Polatoğlu’nun (şirket müdürü/ortağı) adli sicil kaydının, ihale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediği taahhüdüne aykırı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Toplantı No: 2017/056 Gündem No: 36 Karar Tarihi: 08.11.2017 Karar No: 2017/UY.II-2994
İhalelere katılmaktan yasaklılık süresi bitmiş olmasına rağmen yasaklılık kararının sicilden terkin edilmemiş olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?


...İdare tarafından 01.11.2017 tarihinde yapılan yasaklı olup olmadığına dair teyit belgesinde Hamza Yardımcı hakkında 03.05.2016 tarihli kamu davası açıldığı, aynı tarihte yasaklı olma sürecinin başladığı, yasaklılık bitiş tarihi kısmında ise “yargılama sonuna kadar” ifadelerine yer verildiği görülmüştür. İdare tarafından ihale sürecinde olağan olarak yapılan isteklilerin yasaklı olup olmadığına ilişkin sorgulama sonucunda, başvuru sahibi isteklinin ihale tarihi itibariyle Kamu İhale Kurumu bünyesinde tutulan sicil kapsamında yasaklı olduğunun tespitinin yapıldığı, diğer yandan; istekli tarafından teklif dosyasında Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesinin kararına yer verdiği, mahkeme kararının teklif dosyasına eklenerek terkin işleminin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı, istekli tarafından usulüne uygun olarak sicil izleme görevi bulunan kuruma başvuru yapabileceği, yasaklamanın kaldırılmasına yönelik yapılacak tebliğ işleminin mahkeme ve idare arasında uzayabileceği, isteklilerin bu durumdan sorumlu tutulamayacağı, yargılama sonucunun yasaklı olup olmadığına dair teyit belgesinde yasaklılık bitiş tarihi kısmında bulunan ve 2014/DK.D-21 sayılı Kamu İhale Kurul Kararında yer verilen “yargılama sonuna kadar” düzenlemesi dikkate alındığında, yasaklılık bitiş tarihinin mahkeme karar tarihi ile aynı olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan inceleme neticesinde, istekli hakkında açılmış olan kamu davası sonucu alınan mahkeme kararının sicil izleme görevi bulunan Kuruma tebliğinde yaşanan gecikmeden isteklinin sorumlu tutulamayacağı, gelinen aşamada ihale tarihi sonrasında istekli tarafından mahkeme kararının Kuruma sunulduğu, terkin işleminin 27.09.2017 tarihinin esas alındığı anlaşılmış olup, ihale tarihi 30.10.2017 itibariyle ihaleye katılıma engel kamu davası veya yasaklama kararı bulunmadığı, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/064 Gündem No: 82 Karar Tarihi: 13.12.2017 Karar No: 2017/UH.I-3382
Yasak fiil ve davranışların gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde KİK tarafından yasaklama işlemi yapılabilir mi?


...Diğer yandan, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde, Tayla Tur. İnş. Tem. Otom. Petrol Gıda Taş. İth. İhr. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. ile Mersin Çağdaş Turizm İnş. Tem. Otom. Petrol Gıda İth. İhr. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi çerçevesinde gerçekleştirdikleri yasak fiil ve davranışlardan dolayı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58’inci maddesi hükümleri uyarınca yasaklanmaları gerektiği iddiasına da yer verilmekle birlikte, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinde “İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak.” Kurumun görev ve yetkileri arasında sayıldığından, ihalelere katılmaktan yasaklama işlemine ilişkin başvuru konusunda Kurumun inceleme görev ve yetkisi bulunmadığı anlaşılmıştır.... Toplantı No: 2017/068 Gündem No: 62 Karar Tarihi: 27.12.2017 Karar No: 2017/UH.II-3506
Sözleşme imzalandıktan sonra gerçekleştirilen yasaklama işlemine karşı hangi mercie başvurulmalıdır?


... Başvuru sahibinin dilekçesinin incelenmesinden, sözleşme imzalandıktan sonra yasaklama işlemlerine ve diğer usulsüzlüklere yönelik başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen hükümleri gereğince, şikâyet konusu ihaleye ait sözleşme imzalandıktan sonra yapılan başvuru ile ilgili olarak Kurumun inceleme görev ve yetkisi bulunmadığından, itirazen şikâyet konusu yapılan idare işlemine karşı yetkili idare mahkemesine başvurulması gerekmektedir. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’ üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir....

Toplantı No : 2017/021

Gündem No : 16

Karar Tarihi : 26.04.2017

Karar No : 2017/UH.IV-1171
Kamu ihalelerinden yasaklı bir kişinin, şirketi temsil yetkisi bulunan kişilere vekaleten ihaleye katılması mümkün müdür?


...Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamalarına göre, ihale tarihi itibariyle ihaleye katılan tüm isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve teyit edilmesinin zorunlu olduğu, yapılacak teyit işleminin sadece tüzel kişi veya adayların % 50’den fazla hissesine sahip ortaklarını değil aynı zamanda ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanmasını kapsaması gerektiği anlaşılmaktadır. Başvuru sahibi Abdülbaki Aday’ın teklif dosyası kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, Altay Meriç İlhan’a ait 26.04.2013 tarihli noter onaylı imza beyannamesinin sunulduğu, 15.248.000,00 TL tutarındaki başvuru sahibine ait teklif mektubunun, Abdülbaki Aday’ın adına Altay Meriç İlhan’ın tarafından imzalandığı (imzanın Altay Meriç İlhan’a ait imza beyannamesinde yer alan imza ile uyumlu olduğu) görülmüştür. İdare tarafından ihale tarihi itibarıyla tüm istekliler hakkında EKAP üzerinden yapılan sorgulamada başvuru sahibi isteklinin vekâlet verdiği Altay Meriç İlhan hakkında 4734 sayılı Kanun kapsamında yasaklılık gerektiren fiiller nedeniyle 19.11.2016-19.05.2017 tarihleri arasında ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında yasaklılık gerektiren fiiller nedeniyle 05.01.2017-05.01.2018 tarihleri arasında tüm ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu, bu çerçevede ihale tarihi (13.02.2017) itibarıyla teklif mektubunu imzalayan Altay Meriç İlhan’ın tüm ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun anlaşıldığı, Altay Meriç İlhan’ın başvuru sahibi istekli adına teklif mektubunu imzalayarak aktarılan kanun hükmündeki anlamıyla dolaylı olarak istekli adına ihaleye katıldığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan, dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacaklarının hükme bağlandığı dikkate alındığında, yasaklı bir gerçek kişinin ihalelere vekâleten olsa bile teklif vermesinin hukuken mümkün bulunmadığı, idare tarafından başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu doğrultuda geçici teminatının gelir kaydedilmesi işlemlerinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/036

Gündem No : 108

Karar Tarihi : 19.07.2017

Karar No : 2017/UY.III-1973
Hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen bir şirkerin ortakları da ihaleye katılmaktan yasaklanır mı?


...Ayrıca, idarece ihale sürecinde Tankar Otomotiv Ltd. Şti.nin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığına ilişkin incelemeler yaptığı, buna göre şirketin Mehmet Selim Tan, Mahmut Tan ve Tevfik Tan olmak üzere 3 eşit paya sahip ortaktan oluştuğu, Kamu İhale Kurumundan aldığı Teyit Belgeleri sonucu, bu ortaklardan sadece Mahmut Tan’ın 09.10.2007 tarihinde hakkında kamu davası açılmasından dolayı tüm ihalelere katılamayacağının tespit edildiği, fakat söz konusu ortağın Tebliğ’in 28.3’üncü maddesi gereği yarıdan fazla hisseye sahip olmamasından ötürü Tankar Otomotiv Ltd. Şti.nin teklifinin geçerli kabul edildiği görülmüştür. Toplantı No: 2018/002 Gündem No: 82 Karar Tarihi: 11.01.2018 Karar No: 2018/UM.II-163
Teklif zarfında, başka bir ihaleye ait olan birim fiyat teklif mektubu unutulmuş olması nedeniyle ihalelere katılmaktan yasaklama yaptırımı uygulanabilir mi?


...Başvuru sahibi tarafından sunulan teklif zarfından iki teklif mektubunun çıktığı, ilkinin ihaleye ilişkin olduğu, ikinci teklif mektubunun ticaret sicil gazetesinin en arka sayfasında zımbalı olarak yer aldığının başvuru sahibi ve idare tarafından beyan edildiği, söz konusu teklif mektubunun aynı idarenin 05.12.2017 tarihli 2017/567450 İKN’li “Şanlıurfa Eyyubiye Uluköy Mahallesi 12 Derslikli Ortaokul İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme” yapım işine ait teklif bedeli doldurulmuş imzalı, kaşeli bir teklif mektubu olduğu anlaşılmıştır.

İdare tarafından söz konusu hususun alternatif teklif verme durumu olarak değerlendirilerek başvuru sahibinin teklifinin 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine istinaden değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. Zarfın içinden çıkan ikinci mektubun idarenin daha önce yapmış olduğu başka bir ihaleye ilişkin olduğu hususu göz önünde bulundurulduğunda alternatif teklif verme durumu olarak değerlendirilmesinin uygun olmadığı, ancak basiretli tacir sıfatını haiz olması gereken isteklinin söz konusu hususa ilişkin teklif mektubunun sehven teklif zarfına konulduğuna ilişkin açıklamasının uygun bulunamayacağı, teklif zarfına daha önce aynı idare tarafından yapılmış farklı bir ihaleye ilişkin olarak ikinci bir teklif mektubunun konulmuş olmasının aynı Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak kapsamında değerlendirilebileceği anlaşılmış; bununla birlikte idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin yine Kanunun 17’nci maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılmış olmasından dolayı söz konusu mevzuata aykırılığın esasa etkili sonucuna varılmıştır....

Toplantı No: 2018/012

Gündem No: 26

Karar Tarihi: 27.02.2018

Karar No: 2018/UY.I-493
Yasaklama kararının resmi gazetede yayınlandığı gün ihaleye katılım sağlamak mümkün müdür?


...4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde yer alan “Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.” hükmünden, alınan yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı anda yürürlüğe girdiği, ayrıca bir tebliğ işleminin yapılmasına gerek olmadığı ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının tebliğ sayıldığı anlaşılmaktadır.

Mevzuatın yukarıda yer alan hükümleri çerçevesinde hakkında yasaklama işlemi başlatılan isteklilerin, yasaklama işlemleri Resmi Gazete’de yayımlanıncaya kadar geçen ortalama 45 günlük süreç içerisinde yasaklama işlemlerinden haberdar olduğu dikkate alındığında, ihaleye katılan iş ortaklığının başka ihalelere katılmadan önce yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımlanıp yayımlanmadığını günlük olarak takip etme sorumluluğu ihaleye katılan iş ortaklılığına ait olup ihaleye teklif verilmeden önce günlük Resmi Gazete’ye bakılması halinde alınan yasaklama kararının görülmesi mümkünken anılan istekli tarafından günlük Resmi Gazete takip edilmeden inceleme konusu ihaleye teklif verilmiş olması isteklinin sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Yapılan incelemede, Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 28.1.8.1’inci maddesinde yer alan “İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı bulunan aday veya isteklilerin;

1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi… gerekmektedir.” açıklamaları gereğince, özel ortak Şark Kimya ve Asfalt Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.nin 1 (bir) yıl süreyle tüm ihalelerden yasaklandığını belirten yasaklama kararının 04.04.2018 tarihli ve 30381 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı, yasaklama işleminin Resmi Gazete’de yayımlanması ile hüküm ve sonuç doğurduğu, Nurçelik Nakliyat Petrol İnşaat İletişim Temizlik Gıda Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. - Şark Kimya ve Asfalt Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih olan 04.04.2018 tarihinde teklif verildiği görülmüş olup başvuru sahibinin ihale tarihi (04.04.2018) itibarıyla yasaklı olduğu anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin son fıkrası gereğince hakkında ihaleye katılma yasağı bulunmasına rağmen, ihaleye katılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı ve geçici teminatlarının gelir kaydedileceği hüküm altına alındığından başvuru sahibi isteklinin ihale dışı bırakılmasında ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Toplantı No: 2018/038

Gündem No: 27

Karar Tarihi: 05.07.2018

Karar No: 2018/UH.II-1274
Yasaklama kararının ilgili kişiye tebliğ edilmesinden önce katılım sağlanan ihalede teminatın gelir kaydedilmesi mümkün müdür?


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde yer alan “Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.” hükmünden, alınan yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı anda yürürlüğe girdiği, ayrıca bir tebliğ işleminin yapılmasına gerek olmadığı ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının tebliğ sayıldığı anlaşılmaktadır.

Mevzuatın yukarıda yer alan hükümleri çerçevesinde hakkında yasaklama işlemi başlatılan isteklilerin, yasaklama işlemleri Resmi Gazete’de yayımlanıncaya kadar geçen ortalama 45 günlük süreç içerisinde yasaklama işlemlerinden haberdar olduğu dikkate alındığında, ihaleye katılan iş ortaklığının başka ihalelere katılmadan önce yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımlanıp yayımlanmadığını günlük olarak takip etme sorumluluğu ihaleye katılan iş ortaklılığına ait olup ihaleye teklif verilmeden önce günlük Resmi Gazete’ye bakılması halinde alınan yasaklama kararının görülmesi mümkünken anılan istekli tarafından günlük Resmi Gazete takip edilmeden inceleme konusu ihaleye teklif verilmiş olması isteklinin sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Yapılan incelemede, Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 28.1.8.1’inci maddesinde yer alan “İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı bulunan aday veya isteklilerin;

1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi… gerekmektedir.” açıklamaları gereğince, özel ortak Şark Kimya ve Asfalt Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.nin 1 (bir) yıl süreyle tüm ihalelerden yasaklandığını belirten yasaklama kararının 04.04.2018 tarihli ve 30381 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı, yasaklama işleminin Resmi Gazete’de yayımlanması ile hüküm ve sonuç doğurduğu, Nurçelik Nakliyat Petrol İnşaat İletişim Temizlik Gıda Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. - Şark Kimya ve Asfalt Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih olan 04.04.2018 tarihinde teklif verildiği görülmüş olup başvuru sahibinin ihale tarihi (04.04.2018) itibarıyla yasaklı olduğu anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin son fıkrası gereğince hakkında ihaleye katılma yasağı bulunmasına rağmen, ihaleye katılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı ve geçici teminatlarının gelir kaydedileceği hüküm altına alındığından başvuru sahibi isteklinin ihale dışı bırakılmasında ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Toplantı No: 2018/038

Gündem No: 27

Karar Tarihi: 05.07.2018

Karar No: 2018/UH.II-1274