Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler

İdari Şartnamede, Teknik Şartnamede belirtilen araç ve ekipmana ilişkin belgelerin teklif zarfıyla birlikte sunulması gerektiğini gösterir atıfta bulunulması yeterli midir?


Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmüne göre kendi malı olması istenen araçlara ilişkin teklif kapsamında sunulması gereken belgelerin İdari Şartname’de isteneceği anlaşılmaktadır.

Ancak, idari şartnamede yer verilmeyen, buna karşılık teknik şartname ve/veya sözleşme tasarısında yer verilen kendi malı araca ilişkin bir hükmün yeterlik kriteri olarak değerlendirilebilmesi için ilgili düzenlemenin yeterlik kriteri olduğu hususuna İdari Şartname’de açıkça yer verilmesi gerektiği, aksi durumda teknik şartname ve sözleşme tasarısında yer alan ilgili düzenlemenin sözleşmenin yürütümü aşamasını ilgilendireceği anlaşılmaktadır.

Toplantı No : 2017/041

Gündem No : 14

Karar Tarihi : 22.08.2017

Karar No : 2017/UY.III-2287
İsteklinin kendi malı olması gereken araçların belli bir model yılı ve üzerinde olması şartının getirilmesi ihaleye katılımı ve rekabeti engeller mi?


Teknik Şartname’nin “Makine ve Ekipmanın Çalıştırılmasına İlişkin Şartlar” başlıklı 19’uncu maddesinde “Çalıştırılacak araçlar 2015 model ve üzeri olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. İhaleyi yapan idare tarafından işin yürütülmesinde kullanılacak araç ve makinalara ilişkin teknik kriterlerin ihtiyaçlara uygun olarak belirlenmesi idarenin takdir ve sorumluluğundadır.
Bu kapsamda idarece ihale dokümanında teknik özellikleri belirtilerek asgari teknik kriterleri ayrıntılı olarak belirlenen araçlara ilişkin olarak kendi malı olması istenilen araçlar dahil olmak üzere tüm araçlar için 2015 model ve üzeri olma şartının aranmasının idarenin takdir yetkisi kapsamında değerlendirilebilir nitelikte olduğu, bu haliyle söz konusu düzenlemenin katılımı zorlaştırıcı, fırsat eşitliğini engelleyici nitelikte olmadığı ve mevzuata aykırılık taşımadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No : 2017/028 Gündem No : 31 Karar Tarihi : 07.06.2017 Karar No : 2017/UH.III-1576
İsteklinin kendi malı olması gereken araçların niteliklerinin, aralık ile değil de net değerler ile ifade edilmesi rekabeti ve katılımı engeller mi?


Anılan Şartname’nin isteklilerin kendi malı olması istenilen bazı araçların (Vakumlu Yol Süpürme Aracı (0.5 M3) 4 adeti, Sıcak Soğuk Sulu Yüksek Basınçlı Yol Yıkama/Afiş Sökme Aracı (400 litre) 1 adeti Vakumlu Yol Süpürme Aracı (1 m3 ) 1 adeti) sahip olması gereken özellikler belirlenirken asgari ve/veya azami değerler belirlenmeyerek net değerlere yer verildiği tespit edilmiştir.

İhale konusu işte kullanılacak araçların kapasitelerine ilişkin olarak net ifadelere yer verilmiş olmasının, istekliler açısından kendi bünyelerinde bahse konu araçlardan daha iyi kapasiteli modeli olsa dahi ihalede yeterlik kriterini karşılamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmalarına neden olacağı hususu dikkate alındığında, ihale dokümanında araç kapasitelerine ilişkin net değerler belirlemesinin ihalede rekabet ortamının tesis edilmesini engelleyici nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır

Toplantı No : 2017/028

Gündem No : 31

Karar Tarihi : 07.06.2017

Karar No : 2017/UH.III-1576
Çöp toplama ihalesinde araçların bir kısmının isteklinin kendi malı olması şartının getirilmesi mevzuata aykırı mıdır?


Söz konusu düzenlemelere göre ihale konusu hizmet alımı kapsamında kullanılacak olan 85 araçtan 17 tanesi için isteklinin kendi malı olma şartının getirildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde idarelerin, bu Kanun’a göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartname” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur. (2) Teknik şartnamede, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamede teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. … (4) Teknik şartnamede ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın kullanım kılavuzlarına yönelik düzenleme yapılabilir.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur…” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ilgili hükümlerine göre makine ve ekipmanın kendi malı olma şartının aranmaması esas olmakla birlikte ihale konusu işin niteliği ve kapsamına göre, idarenin ihtiyacının zamanında karşılanması, isteklilerin ihale konusu yapım işi alanında etkin olarak faaliyette bulunduklarını göstermesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak makine ve ekipmanın bir bölümünün kendi malı olma şartının idarece aranmasının mümkün olabileceği, ancak ekipmanın kendi malı olma şartı için tespit edilen bu oranın katılımı engellemeyecek şekilde olması gerekmektedir. Bu çerçevede, başvuruya konu ihale kapsamında istenilen toplam 85 aracın 17 tanesinde isteklinin kendi malı olması şartı getirildiği tespit edilmiş olup, ihale konusu işin niteliği ve süresi dikkate alındığında bahse konu araçlar için isteklinin kendi malı olma şartının yeterlik kriteri olarak belirlenmesinde mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/028

Gündem No : 30

Karar Tarihi : 07.06.2017

Karar No : 2017/UH.III-1575
İhale kapsamında kendi malı olma şartı getirilen araçların yaşının kesin bir rakam olarak belirtilmesi mümkün müdür?


… yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve tespitler çerçevesinde, başvuruya konu ihale kapsamında hazırlanan ihale dokümanında yer alan şikâyete konu düzenlemede istenilen toplam 6 araçtan 2 adedi için isteklinin kendi malı olması şartı getirildiği, araçlardan birinin asgari 3 yaşında, diğerinin de “2 yaşında” olma şartının arandığı tespit edilmiş olup, hidrostatik kaldırım üstü süpürge aracının yaşına ilişkin düzenlemenin başında en fazla veya en az ibarelerinin yer almadığı, dolayısıyla söz konusu ihaleye teklif verebileceklerin sadece 2 yaşında araç sahibi istekliler ile sınırlandırıldığı, bu haliyle söz konusu düzenlemenin fırsat eşitliği ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu, ayrıca kaynakların verimli kullanılması ve ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ilkelerinin de ihlal edildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Toplantı No : 2017/029 Gündem No : 26 Karar Tarihi : 14.06.2017 Karar No : 2017/UH.II-1641
Özel güvenlik şirketleri, faaliyet izin belgelerinin güncellenmesi/yenilenmesi sürecinde kamu ihalelerine katılabilir mi?


16.02.2009 tarih ve 341-2726 sayılı Kurum yazısı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü’nden idarenin gerekçesinin yerinde olup olmadığı ve söz konusu belgenin geçerliliği konusunda görüş sorulmuştur.

17.02.2009 tarih ve 35570 sayıyla gelen cevabi görüş yazısında; “5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun beşinci maddesi “Özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve yöneticilerinde bu Kanunun 10 uncu maddesinin (a) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır.” hükmü ve 5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10’uncu maddesi “Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra Kanunda öngörülen şartları taşıdığı anlaşılan şirketlerin kurucu ve yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır.

Soruşturma sonucu, faaliyet izni almaya hak kazanan şirketlere ruhsat harcını yatırmalarını müteakiben Ek-2’de örneği belirlenen “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” düzenlenir.” hükmünce özel güvenlik şirketi kurucuları hakkında güvenlik soruşturması yaptırılmakta, soruşturma neticesinde kurucuların terör ve organize suçlar ile kaçakçılık suçlarıyla iltisaklı olup olmadıkları ve 5188 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi (d) bendi “(Değişik:08.02.2008/26781-5728/545.md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.” hükmünde geçen suçlardan hükümlü olup olmadıklarına bakılmakta, soruşturma sonucu olumlu olması halinde kurucu olmalarına izin verilmektedir.

Yukarıda bahsedilen tahkikat işlemleri faaliyet izni verilmiş bir şirkete yeni ortak dahil olması halinde bu yeni ortak için de yapılmakta, soruşturması sonucu bir olumsuzluğu olması halinde belge yenilenmemekte ve bu şahsın kuruculuktan ayrılması istenilmektedir. Bu anlamda kişilerin sermaye sahibi olmaları özel güvenlik şirketi kurmak için tek başına yeterli bir neden değildir.

Ayrıca, 5188 sayılı Kanunun beşinci maddesi birinci fıkrası “Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler.” hükmünce adı geçen şirketin hisse devirlerini de bir ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilmesi gerekmekte iken, hisse devri olmasına rağmen yasal süresi içerisinde bildirilmeyen ve henüz güvenlik soruşturması yapılmayan bir kurucuyla faaliyetine devam ettiği göz önünde bulundurulduğunda, Bakanlıktan aldıkları 12.01.2005 tarih ve 039 sayılı Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi geçerliliğini korumakta, ancak belge üzerindeki kuruculara ait bilgilerin gerçeği tam olarak yansıtmadığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, 5188 sayılı Kanunun “Amaç” başlıklı birinci maddesi “Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir” hükmünce, kamu güvenliği alanında görev ifa edecek olan ve görevi itibariyle genel kolluğun suç önleme yönündeki misyonuna hizmet edecek olan özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve yöneticilerinin güvenlik soruşturması yapılmadan faaliyet göstermesi kamu güvenliği açısından da sakıncalıdır. Bu nedenle, adı geçen özel güvenlik şirketinin yukarıda açıklanan mevzuat gereği tamamlanması gereken prosedüre müteakip faaliyet izin belgesi değişinceye kadar kamu ihalelerine girmelerinin uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.” denilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar başlığı altındaki G- Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri bölümünde; “Özel güvenlik hizmetine ilişkin düzenlemeler, 5188 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri esas alınarak yapılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

Toplantı No : 2009/016

Gündem No : 35

Karar Tarihi : 23.02.2009

Karar No : 2009/UH.I-912
İhale konusu işte kullanılacak makine ve ekipmanın teknik özelliklerinin aralık veya asgari değer olarak değil de net değer olarak ifade edilmesi mümkün müdür?


Yukarıda aktarılan doküman düzenlemelerinden idarece ihale konusu işte kullanılacak 23 tür araca ilişkin teknik özelliklerin ayrıntılı olarak belirlendiği görülmüş olup bu çerçevede idareden 31.05.2017 tarih ve 984 sayılı Kurum yazısı ile “Teknik Şartname’nin 6.1’inci maddesinde belirtilen “Kullanılacak araç gereç ve ekipman listesin”deki makinalara ilişkin idarenizce yapılan düzenlemede yer alan özelliklerin hepsini bir arada sağlayan marka ve modellere ilişkin bilgi ve belgeler” talep edilmiş, idarenin 06.06.2017 tarih ve 111591 sayılı cevap yazısı ekinde 23 tür araç, makine ve ekipmanın Teknik Şartname’de belirtilen özelliklerini sağlayan tek bir marka ve model listesi gönderilmiştir.

Bu çerçevede ihale dokümanı düzenlemeleri ile idare tarafından gönderilen belgeler birlikte değerlendirildiğinde başvuru konusu ihalede idarece ihale konusu işin ifasında kullanılacak 23 tür araca ilişkin teknik özelliklerinin dar çerçeveli, ayrıntılı ve kesin sayısal değerler içerecek şekilde hazırlandığı, bu durumun ihaleye katılımı zorlaştıracağı ve rekabetin engelleneceğinin açıkça ortaya koyduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Toplantı No : 2017/030

Gündem No : 22

Karar Tarihi : 20.06.2017

Karar No : 2017/UH.I-1708
İhale dokümanında C, K, L, R yetki belgesi gibi yetki belgelerinin yeterlik kriteri olarak belirlenmesi mümkün müdür?


İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde “h) 4925 Sayılı Karayolu taşıma kanunu gereği Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden alınmış K1 Yetki Belgesi veya C2,L1,L2,R1,R2 yetki belgelerinden en az birine sahip olması ve bu belgenin aslı veya noter onaylı suretini teklifleri ekinde sunmaları zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

4925 sayılı Kanun’da hüküm altına alındığı üzere, yetki belgesi alınması zorunluluğunun taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliğine yönelik işlerde aranmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Başvuruya konu ihaleye ait dokümandan ihale konusu iş kapsamında katı atıkların toplanması ve nakli, cadde ve sokakların makine ve el ile süpürülmesi ve yıkanması işlerinin yapılacağı belirlenmiştir. Buna göre ihale konusu iş itibarıyla gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin, lojistik işletmeciliği ile veya ticari amaçla taşıma işleri organizatörlüğü ile bir bağlantısının olmadığı, dolayısıyla (L) ve (R) olmak üzere bu iki tür yetki belgesinin teklif kapsamında istenilmesi uygun bulunmadığı ayrıca teklif kapsamında istenilen C2 ve K1 yetki belgelerinin de hangi gerekçelerle ve ne tür işlerde kullanılacak araçlar için istenildiği de ihale dokümanından anlaşılamadığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde görülmüş ve söz konusu ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Toplantı No : 2017/032

Gündem No : 66

Karar Tarihi : 23.06.2017

Karar No : 2017/UH.I-1785
İhale konusu işte kullanılacak olan araçların yarısının isteklinin kendi malı olması şartı getirilebilir mi?


İhale konusu işte çalıştırılacak 34 adet araç ve ekipmandan 14’ünün isteklinin kendi malı olmasının istendiği ve söz konusu araçların model ve özelliklerine bakıldığında detaylı şekilde özelliklerin belirlendiği, söz konusu ihalenin yaklaşık maliyeti incelendiğinde söz konusu araç ve ekipmanların niteliği itibariyle yüksek maliyetli araçlar olduğu görülmüştür. İhalenin ilan tarihinin 06.07.2017 olduğu, ihale tarihinin 10.08.2017 olduğu dikkate alındığında, kendi malı olması istenen 14 araç ve ekipmanın hepsinin 2017 model olma şartının aranmasının yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde idarenin takdir yetkisi kapsamında değerlendirilebilir nitelikte olmadığı, kendi malı olması istenilen araçlar için 2017 model olma şartının getirilmesi nedeniyle mevcut ihale dokümanının isteklilerin henüz ihale kendi üzerinde kalmadan 2017 model 14 adet araç satın almasını zorunlu hale getirdiği, ihale konusu işin süresi de dikkate alındığında söz konusu düzenlemelerin fırsat eşitliğini ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu gibi, 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan kaynakların verimli kullanılması ve ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ilkelerinin de ihlali anlamına geldiği, nitekim başvuruya konu ihalede 11 adet ihale dokümanı satın alınmasına karşın ihaleye sadece iki isteklinin katıldığı ve söz konusu ihalede tek geçerli teklifin kaldığı hususu da dikkate alındığında ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür. Toplantı No : 2017/045 Gündem No : 49 Karar Tarihi : 13.09.2017 Karar No : 2017/UH.II-2480
ihale dokümanında, isteklinin kendi malı olması öngörülen araçların model yılı belirtilebilir mi?


İdarelerin ihalelerde kullanılması öngörülen makine ve ekipmana ilişkin düzenlemeler yapabileceği, kullanılması öngörülen makine ve ekipmanın kendi malı olması şartının aranmamasının esas olduğu, ancak işin doğası gereği kendi malı olması istenilen makine ve ekipmana ilişkin yeterlik kriteri belirleyebileceği fakat bu konuda idarelere tanınan takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, idarelerin 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde hükme bağlanan temel ilkelerin sağlanması konusunda sorumlu oldukları anlaşılmıştır. İhale dokümanında ihale konusu işte kullanılması öngörülen araç sayısı Sözleşme Tasarısı’nda 45 olarak belirlenmiş ve anılan araçlardan 16 adedi için isteklinin kendi malı olma şartı getirilmiş olup, 1 adet asfalt besleme makinası için model yılı şartının (en az 2012 model) da yeterlik kriteri olarak belirlendiği anlaşılmaktadır. İhale dokümanında yer alan düzenlemeler değerlendirildiğinde, idarece 2012 model yılının altındaki araçlarla ihale konusu işin yapılmasının hangi gerekçe ile uygun olmadığına dair somut bir belirlemenin dile getirilmediği görülmektedir. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre, idarelerin ihalelerde kullanılması öngörülen makine ve ekipmana ilişkin düzenlemeler yapabileceği, mutlaka kendi malı olması istenilen makine ve ekipmana ilişkin yeterlik kriteri belirleyebileceği fakat bu konuda idarelere tanınan takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, idarelerin 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde hükme bağlanan temel ilkelerin sağlanması konusunda sorumlu oldukları, bu sorumluluğun yerine getirilmesi bakımından ihale dokümanının ihaleye katılımı genişletecek şekilde düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir. Toplantı No : 2017/046 Gündem No : 59 Karar Tarihi : 20.09.2017 Karar No : 2017/UY.II-2554
Teklif zarfında oda kayıt belgesi ve mesleki faaliyet belgesi sunulmaması gerekçesiyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


Yapılan incelemede İdari Şartname’nin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerini düzenleyen 7’nci maddesinde isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeler içinde mesleki faaliyetin sürdürüldüğüne dair sunulan oda kayıt belgelerinin yer almadığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen düzenlemelerinden isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerektiği, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerektiği anlaşılmaktadır. Ayrıca başvuru sahibi tarafından birim fiyat teklif mektubunda ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürüldüğünün ve ihalenin uhdelerinde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgelerin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak idareye sunulacağının taahhüt edildiği anlaşılmıştır. Buna göre isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup buna ilişkin herhangi bir belgeyi teklifleri ile birlikte idareye sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında mesleki faaliyet belgesi sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/047 Gündem No: 6 Karar Tarihi: 25.09.2017 Karar No: 2017/UH.I-2565
İdare bünyesinde gerçekleştirilecek işlere ilişkin hizmet alımı ihalelerinde Hizmet Yeterlilik Belgesi istenebilir mi?


Anılan düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde, idarelerin ihale dokümanında kalite ve standarda ilişkin belgeler ile ilgili düzenleme yapabilecekleri, fakat idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler ile niteliği gereği hizmet yeterlilik belgesi istenmesi uygun olmayan ihalelerde hizmet yeterlik belgeleri istenemeyeceği anlaşılmakta olup, mevcut ihalenin “Kapalı ve Açık Alanlarının Malzemeli Genel Temizliği ve Yeşil Alanların Temizlik ve Bakım İşleri” olduğu dikkate alındığında, idarece TSE 13111 İş Yerleri–Kent Temizliği HYB, TS 12866 ve 12868 Peyzaj Mimarlığı Hizmet Yeterlilik Belgelerinin istenmesinin Tebliğ’in 74.6’ncı maddesine aykırı olduğu, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/050 Gündem No: 97 Karar Tarihi: 04.10.2017 Karar No: 2017/UH.II-2722
Tüzel kişiliğin son durumunu gösteren belgeler üzerinde ortakların T.C. Kimlik numarasının bulunmaması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


...Başvuru sahibi tarafından sunulan belgelerde Yardımcı Hırdavat Nalburiye İnş. Malz. Kırt. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişilere ilişkin bilgilerin yer aldığı, tüzel kişiliğin ortaklarının ad ve soyadlarının ve bu ortakların bir kısmının (Piri Yardımcı, Ebubekir Yardımcı, Muhammed Ertuğrul Yardımcı) T.C. kimlik numaralarının olduğu görülmekle birlikte,

Anılan tüzel kişiliğin ortaklarının tamamına ait T.C. kimlik numaralarını gösteren bir bilginin olmadığı, ortaklık oranlarına ilişkin de herhangi bir ibarenin olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, Yardımcı Hırdavat Nalburiye İnş. Malz. Kırt. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ortaklarının tamamına ait T.C. kimlik numaralarını gösteren bir bilginin olmadığı, ortaklık oranlarına ilişkin de herhangi bir bilginin bulunmadığı göz önüne alındığında, idare tarafından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık olmadığı…

Toplantı No : 2017/042

Gündem No : 69

Karar Tarihi : 25.08.2017

Karar No : 2017/UM.III-2392
İmza sirküsünün sunulmaması halinde, noter tarafından düzenlenen vekaletnamenin müstenidatı olan imza sirküsü yeterli kabul edilebilir mi?


Anılan isteklice sunulan ve şirketi temsilen ihalelere katılma yetkisini içeren vekaletnamenin Çavdarlar Petrol San. ve Tic. A.Ş. yetkilisi Noman Çavdar tarafından verildiği, vekaletnamede Noman Çavdar’a ilişkin “Kayseri 10. Noterliği’nden 01.11.2013 tarih ve 30272 yevmiye no ile tasdikli imza sirkülerinin incelenmesinden Çavdarlar Petrol San. ve Tic. A.Ş. ünvanlı şirketi 06.03.2013 tarihinden itibaren şirket ünvanı veya kaşesi altında münferit 3 yıl süre ile temsile Noman Çavdar isimli kişinin yetkili olduğu görüldü.” ifadesine yer verildiği, bu doğrultuda vekaletnamenin ekinde Kayseri 10. Noterliğince 01.11.2013 tarih ve 30272 yevmiye no ile düzenlenmiş Noman Çavdar’ın Çavdarlar Petrol San. ve Tic. A.Ş.yi münferiden temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğunu gösteren imza sirkülerinin bulunduğu, imza sirkülerinin dayanağı olarak ise “müstenidattır tek başına kullanılamaz” şerhinin düşüldüğü 20 Mart 2013 tarih ve 8282 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile Noman Çavdar’a ait T.C. Nüfus Cüzdanının yer aldığı görülmüştür. Kısaca özetlemek gerekirse, istekli tarafından, noter onaylı bir vekaletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesinin sunulduğu, vekaletnamenin eki olarak imza sirkülerine, imza sirkülerinin dayanağı olarak Ticaret Sicil Gazetesi ile T.C. Nüfus Cüzdana yer verildiği belirlenmiştir. 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun “Başkaları, adına işlem yaptıracaklardan aranacak belge” başlıklı 79’uncu maddesinde; şirket ve dernek gibi tüzel kişiler adlarına noterlik işlemi yaptırmak isteyenlerin, sıfat ve yetkilerini ve işlemi yapmaya izinli olduklarını bildirir belge göstermekle yükümlü oldukları, belgenin gösterildiği iş kağıdına yazılmakla beraber, işlemle ilgili kısımlarını ve nereden hangi tarih ve numara ile verilmiş olduğunu gösteren birer örneğinin gerek ilgilisine verileceği ve gerekse dairede saklanacak asıl ve örneklerine bağlanacağının hükmü altına alındığı, bu bağlamda anılan istekli tarafından noterce onaylanması istenilen vekaletnamede şirket adına imzası bulunan Noman Çavdar’ın, söz konusu işlemi yapmaya izinli olduğunun Kayseri 10. Noterliğince 01.11.2013 tarih ve 30272 yevmiye no ile düzenlenmiş imza sirküleri ile tevsik edildiği, noterin bu belgeye istinaden onay işlemini gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede vekaletnamenin ekinde yer alan imza sirkülerinin tek başına söz konusu isteklinin teklif vermeye yetkili olan kişisini göstermek üzere sunulan imza sirküleri olduğu sonucuna varılmıştır. Öte yandan anılan tüzel kişi istekli tarafından şirketi temsilen teklif vermeye yetkili olan kişiyi göstermek üzere sunulan belgelerdeki imza silsilesinin tereddütte mahal vermeyecek bir şekilde kurulabildiği (teklif mektubunun vekil sıfatıyla Ali Çağlıergin tarafından imzalandığı, vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin teklif dosyası kapsamında sunulduğu, vekil adına düzenlenmiş, şirketi temsilen ihalelere katılma yetkisini içeren Kayseri 10. Noterliğince onaylı vekaletnamenin şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Noman Çavdar tarafından verildiği, “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden yapılan sorgulamada anılan tüzel kişiye ait yayımlanmış son Ticaret Sicil Gazetesi olan 2 Mart 2016 tarih ve 9028 sayılı Ticaret Sicili Gazetesine göre 3 yıl süreyle Noman Çavdar’ın yönetim kurulu başkan yardımcılığına seçildiği ve yetkileri arasında şirket adına başkalarını vekil tayin etme ve azletme yetkisinin bulunduğu anlaşılmıştır. Toplantı No: 2017/052 Gündem No: 19 Karar Tarihi: 18.10.2017 Karar No: 2017/UM.I-2811
İdari şartnamede istenen iş deneyim belgesinin yanı sıra Teknik Şartnamede iş deneyimiyle ilgili ilave belge istenebilir mi?


...Yukarıda yer verilen doküman düzenlemelerinden İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde ihaleye katılan isteklilerden ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında sunulacak iş deneyim belgelerine ilişkin düzenlemelere ve bu kapsamda aynı Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde benzer iş tanımına yönelik düzenlemelere yer verildiği, 7.5.4’üncü maddesinde ise Teknik Şartname’de teklif kapsamında sunulması istenilen belgelerin yeterlik kriteri olarak belirlendiği görülmüş olup, Teknik Şartname’nin itirazen şikâyete konu olan maddesinde ihaleye katılacak isteklilerin teklif dosyalarında, Mersin ili sınırları içerisinde ve her ilçede en az bir iş yeri ile imzalanmış olması şartı ile yemek hizmeti verebilecek 60 iş yeri ile imzalanan sözleşmenin sunulmasının yanı sıra bu işyerleri ile çalışıldığının belgelendirilmesi için 2016-2017 mali yılına ait fatura veya komisyon faturalarının aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulmasının istenildiği anlaşılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde başvuruya konu ihale dokümanında ihaleye katılacak isteklilerden iş deneyiminin tevsik etmesi ile ilgili düzenlemelere İdari Şartname’nin 7.5.1 ve 7.6’ncı maddelerinde yer verildiği, bununla birlikte mevcut iş deneyimi ile ilgili düzenlemelerin yanı sıra itirazen şikâyete konu Teknik Şartname düzenlemesiyle ihaleye katılan isteklilerden 2016-2017 yıllarında özel sektöre yapılan işlerle ilgili sözleşme ve faturaların da teklif dosyasında sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin başvuruya konu ihalede ikinci bir iş deneyim belgesi istenilmesi niteliğinde olduğu ve bu durumun rekabet ilkesine aykırı olarak ihaleye katılımı engellediği, itirazen şikayete konu olan mevcut Teknik Şartname düzenlemeleri ile sözleşmenin yürütülmesi aşamasında istenilebilecek belgelerin ihaleye katılım aşamasında bütün istekliler tarafından sunulmasının istenilmesinin iş deneyimine yönelik ilave bir yeterlik kriteri olarak belirlendiği anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/056 Gündem No: 73 Karar Tarihi: 08.11.2017 Karar No: 2017/UH.I-3028
Teklif zarfında Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası yerine Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi sunulması mümkün müdür?


...Aktarılan Yönetmelik hükümlerine bakıldığında Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi ve Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası için farklı tanımlama yapıldığı dolayısıyla anılan iki belgenin birbirinden farklı belgeler olduğu ve biyosidal ürün uygulayıcı sertifikasının Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi alabilmek için yapılacak başvuruda sunulması gereken bir belge olduğu anlaşılmıştır. Netice itibariyle istekliler tarafından teklif dosyasında sunulması gereken bir belge olduğu anlaşılan Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi’nin teklif dosyası kapsamında başvuru sahibi tarafından sunulmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/056 Gündem No: 41 Karar Tarihi: 08.11.2017 Karar No: 2017/UH.II-2999
İhale dokümanında belirtilenden daha üstün özelliklere sahip araç teklif edilmesi durumunda teklifin değerlendirme dışı bırakılması mümkün müdür?


... Aktarılan açıklamalar ile idare tarafından ihale dokümanında yer alan düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde; isteklilerin kesinleşen ihale dokümanına göre teklif vermesi gerektiği, idare tarafından çalıştırılacak araçların kriterlerinin belirlendiği ve idareye bu kriterlere uygun araçların teklif edilmesi gerektiği, başvuru sahibi tarafından teklif mektubunda ihale dokümanının okunduğunun, anlaşıldığının ifade edildiği, idare tarafından motor hacminin en az 3700 cc en çok 4000 cc olarak belirtilmesine rağmen istekli tarafından 5193 silindir hacmi bulunan aracın teklif edildiği, idare tarafından dokümanda belirtilen kriter ile uyuşmadığı ve belirlenen kriterin üzerinde silindir hacmi bulunan aracın teklif edildiği dolayısıyla ihale dokümanına uygun araç teklif edilmediği görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.... Toplantı No: 2017/059 Gündem No: 90 Karar Tarihi: 23.11.2017 Karar No: 2017/UH.II-3169
İsteklilerin, ihale konusu iş kapsamı dışında kalan yetki belgelerini sunmalarının istenmesi mümkün müdür?


... İlgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri bir arada değerlendirildiğinde taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde taşımacılık işi ile iştigal eden firmaların faaliyetlerine uygun olan yetki belgesini/belgelerini almalarının zorunlu olduğu, İdari Şartname’de istekilerce teklif dosyası kapsamında sunulması istenen K türü yetki belgelerinin ise yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verildiği anlaşılmaktadır. Yukarıda belirtilen ihale ilanı ve İdari Şartnamede sunulacak belgeler ve Teknik Şartnamedeki işin kapsamı ile yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri doğrultusunda araç tescil belgesinde kar küreme aracı, seyyar vinç, yol yıkama ve/veya süpürme aracı, vidanjör, beton pompalama aracı ve benzeri adlar altında yer alan iş makinası işlevi gören araçlarla kullanım amaçlarına uygun olarak yapılan taşımaların Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamında olmadığı, diğer taraftan idarece teklif kapsamında istenilen K yetki belgesinin hangi gerekçelerle ve ne tür işlerde kullanılacak araçlar için istenildiğinin ihale dokümanından anlaşılamadığı ve ayrıca başvuruya konu ihalede sunulabilecek yetki belgesinin sadece K türü yetki belgesi ile sınırlandırılmasının aktarılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve bu doğrultuda başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmış olup ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Toplantı No : 2017/059 Gündem No : 42 Karar Tarihi : 23.11.2017 Karar No : 2017/UH.I-3131
İsteklinin kendi malı olması gereken araçlara ait belgelerin, söz konusu araçlara ilişkin Teknik Şartnamede belirtilen koşulları taşımaması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


...Yukarıda yer verilen İdari Şartname ve Teknik Şartname düzenlemelerinde arazöz ve çift kabinli pick-up aracının kendi malı olma şartı aranmış olup kendi malı olması istenen araçların Hizmet Alımları İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 41’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen belgelerden herhangi birisi ile tevsik edilmesi istenmiştir. Teknik Şartname’nin “Makina Teçhizat ile İlgili Hükümler” başlıklı 8’inci maddesinin (a) ve (b) bendinde ise idarenin ihtiyaç duyduğu sulama arazözüne ve çift kabinli pick-up aracına ilişkin olarak asgari özelliklere yer verildiği görülmüştür. Söz konusu maddenin (a) ve (b) bendinde sayılan özelliklere ilişkin olarak Teknik Şartname’de herhangi bir tevsik edici belgenin teklif dosyasında sunulmasının istendiğine dair bir düzenlemeye yer verilmediği görüldüğünden söz konusu düzenlemenin yeterlik kriteri olarak sayılamayacağı anlaşılmış olup, anılan düzenlemenin sözleşmenin uygulanması aşamasına ilişkin olduğu değerlendirildiğinden idare tarafından tesis edilen işlemin yerinde olmadığı, dolayısıyla araçlara ilişkin teknik özelliklerin tekliflerin değerlendirilme aşamasında yeterlik kriteri sayılamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirilmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/062 Gündem No: 44 Karar Tarihi: 07.12.2017 Karar No: 2017/UH.II-3288
Teklif zarfında taahhütname sunulmasının istenmesi halinde, bu taahhütnamenin yeterlik belgesi hükmünde olduğu kabul edilebilir mi?


...Bu kapsamda yapılan incelemede söz konusu taahhütnamenin sadece başvuru sahibi isteki tarafından teklif dosyasında sunulduğu, 24.10.2017 tarihli düzeltici ihale komisyonu kararına göre ihale üzerinde bırakılan Baran Mühendislik İnşaat Turizm Dış Ticaret Ltd. Şti. - Mefsa İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İş Ortaklığı dahil diğer istekliler tarafından teklif dosyalarında sunulan belgeler arasında İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde belirtilen taahhütnamenin sunulmadığı görülmüştür. İhaleye katılan istekliler tarafından teklif dosyalarında ihale dokümanında belirlenen yeterlik belgelerinin eksiksiz olarak sunmaları, aksi halde yeterlik belgelerini sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Bu nedenle İdari Şartname’de yeterlik belgesi olarak belirlenen taahhütnamenin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde görülmüş olup ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/062 Gündem No: 18 Karar Tarihi: 07.12.2017 Karar No: 2017/UY.I-3261
İsteklilerin belli bir il sınırları içinde kurulu üretim tesisine sahip olması zorunluluğu getirilebilir mi?


...Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri, idarece yapılan düzenlemeler ve idare tarafından şikâyet üzerine alınan karar çerçevesinde yapılan değerlendirmede ihale konusu işin çok geniş bir alana sahip olan Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde gerçekleştirileceğinden kaynakların verimli kullanılması ve ihtiyacın uygun şartlarda ve zamanında karşılanması açısından hizmetin ifası sırasında güçlüklerle karşılaşılmaması ve işin aksamadan devam etmesinin sağlanabilmesi amacıyla asfalt plentinin Antalya il sınırları içerisinde kurulu bir şekilde isteklinin kendi malı veya kiralık olarak istenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı, kaldı ki idarece ihale dokümanında asfalt plenti haricindeki 238 adet makine, teçhizat ve ekipmanın hiçbirine ilişkin isteklinin kendi malı olması gerektiği yönünde bir düzenleme yapılmadığı ve söz konusu asfalt plentlerinin kiralama yoluyla temin edilmesine de olanak sağlandığı, başvuru sahibi tarafından iddia edildiği üzere plentin sürekli tam kapasite çalışarak üretim yapmasının söz konusu olmadığı, Antalya ilinin coğrafi ve fiziki yapısı ile birlikte turistik özelliği ile nüfus yoğunluğu bir arada değerlendirildiğinde ortaya çıkacak ihtiyaçların hızlı ve yeterli malzeme ile sağlanmasının amaçlandığı dolayısıyla ihtiyacın yoğun olduğu dönemlerde ancak plentin tam kapasite çalışacağı, başvuru sahibinin iddia ettiği kapasitede plentle çalışma yapılması durumunda yoğun dönemlere ilişkin ihtiyacın karşılanamaması sorununun ortaya çıkabileceği düşünüldüğünde asfalt plentinin 350 ton/saat kapasitede istenilmesinin rekabet ilkesini zedeleyici bir nitelik arz etmediği, istenilen kriterlerin ihalelerde ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri doğrultusunda ortaya çıkan idarelerin sorumluluğundan kaynaklandığı, idarece birim fiyat teklif cetvelinde, BSK ve plentmiks malzeme miktarlarına yer verildiği, anılan miktarlar arasında isteklinin bahsettiği gibi büyük bir miktar farklılığı bulunmamakla birlikte ihale konusu işin altyapı yama ve yol yapım işi olduğu ve dokümanda öngörülen miktarların öngörülmeyen durumlar nedeniyle değişkenlik gösterebileceği, isteklilerin idarenin belirlediği miktarları esas alarak tekliflerini oluşturmalarında bir engel bulunmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/068 Gündem No: 81 Karar Tarihi: 27.12.2017 Karar No: 2017/UY.II-3519
Teknik Şartnamede teklif zarfında sunulması gerektiği belirtilen belgelerin sunulmaması nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mümkün müdür?


...Bu itibarla, İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde yapılan “...İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler…”düzenlemesi ile Teknik Şartname’de isteklilerin teklif kapsamında sunması gerektiği belirtilen belgelerin istekliler tarafından sunulması gerektiği, bu bağlamda, Hava ile Şişirilen Lastik Set (Rubber-Dam) Özel Teknik Şartnamesi’nin ilgili maddelerinde yapılan düzenlemelerde istenilen belgelerin isteklilerce teklifleri kapsamında sunulması gerektiği, ihale komisyonu tarafından bahse konu belgelerin isteklilerce sunulup sunulmadığına ve istenilen kriterleri karşılayıp karşılamadığına yönelik olarak bir değerlendirme yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/068 Gündem No: 74 Karar Tarihi: 27.12.2017 Karar No: 2017/UY.II-3514
"Teknik Şartnameye cevaplar" belgesinin teklif zarfında sunulmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?


...Öncelikle İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesi ile Teknik Şartname’de yapılan düzenlemeler incelendiğinde her ne kadar idare tarafından bahsi geçen cevap ve açıklamalara ilişkin bir format ya da belge verilmemiş olsa dahi basiretli tacir olma yükümlülüğü kapsamında isteklilerin meşgul olduğu ticari işin objektif ölçüye göre gerektirdiği özeni göstermeleri gerekmektedir. Bu çerçevede, idarelerin yeterlilik kriterlerini ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde İdari Şartname’de belirleyebileceği ve yeterlilik kriterlerine uygun belge sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı hükme bağlanmış olup, teklif edilen malın Teknik Şartname’de yer alan kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla yeterlik kriteri olarak düzenlenen ve isteklilerce teklif zarfı içerisinde sunulması istenilen Teknik Şartname’ye cevaba ilişkin belgenin istenilme amacının anılan Şartname’de yer alan kriterlere uygunluğunun değerlendirmesi olduğu dikkate alındığında, Ams Gıda Paz. İnş. Teks. Sos. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ilgili düzenlemeye ilişkin olarak sunulan belgenin Teknik Şartname’de istenilen mala ilişkin düzenlemelerin değerlendirilmesine cevap verecek nitelikte olmadığı ve anılan isteklinin beyanından da anlaşılacağı üzere ihalenin üzerinde kalması durumuna yönelik olarak taahhüt niteliği taşıdığı değerlendirildiğinden, anılan istekli tarafından ihale dokümanı kapsamında yeterlik kriteri olan düzenlemeye uygun belge sunulmadığı, bu gerekçeyle de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.... Toplantı No: 2017/068 Gündem No: 60 Karar Tarihi: 27.12.2017 Karar No: 2017/UM.II-3504
Malzemeli yemk hizmet alımı ihalesinde, ihalenin yapıldığı ilde kurulu bir mutfağa ait işletme kayıt belgesi sunulmaması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


...Teknik Şartname’nin 2’nci maddesinde her ne kadar yüklenici tarafından yemeklerin Sinop ili sınırları içerisinde yer alan kendi üretim tesisinde imal edileceği belirtilmiş olsa da, İdari Şartname’nin 7.1.(h) maddesine göre ihaleye katılım aşamasında isteklilerden sadece işletme kayıt belgesinin talep edildiği, belgeye konu işletmenin Sinop ili sınırları içerisinde bulunmasının bir yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, bu nedenle söz konusu hususun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 30’uncu maddesine göre sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan tarafından sunulan ve Sinop ili sınırları içerisinde bulunmayan bir işletmeye ilişkin olan işletme kayıt belgesinin idare tarafından uygun bulunmasında mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2018/003 Gündem No: 68 Karar Tarihi: 17.01.2018 Karar No: 2018/UH.I-229
İhale dokümanında, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bir belgenin "yüklenici" tarafından sunulması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılması halinde, isteklilerin söz konusu belgeleri teklif zarfında sunması gerekli midir?


...Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinde “Yüklenicinin Batman Merkezde en az 6 adet işyeri ile anlaşacağına dair taahhütnameyi ihale aşamasında sunulacaktır. Yüklenici işin sözleşme esnasında 6 işyeri ile yapacağı sözleşmeleri idareye sunmak zorundadır. İşin devamı sırasında yüklenicinin sözleşme yaptığı işyerlerinin değiştirilmesi ile ilgili tasarruf idareye aittir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Buna göre, başvuru konusu işin 41.760 öğün yemek hizmet alımı işi olduğu, idarece yüklenicinin Batman merkezde en az 6 adet işyeri ile anlaşacağına dair taahhütnamenin ihale aşamasında, söz konusu 6 işyeri ile yapılacak sözleşmelerin de yüklenici tarafından sözleşme esnasında sunulması gerektiğinin düzenlendiği, diğer yandan anılan Kanun’un 4’üncü maddesinde yüklenicinin üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, teklifin ise bu Kanun’a göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgiler olarak tanımlandığı dikkate alındığında, şikâyete konu düzenlemede yüklenicinin 6 adet iş yeri ile anlaşacağına dair taahhütnamenin istekliler tarafından teklifleri kapsamında sunulması gerektiğinin belirtilmediği, bu doğrultuda isteklilerce bahsi geçen taahhütnamenin teklifleri kapsamında sunulması yükümlülüğünün bulunmadığı anlaşılmıştır....

Toplantı No : 2018/005

Gündem No : 17

Karar Tarihi : 30.01.2018

Karar No : 2018/UH.II-316
İhale dokümanında, Kalite ve standarda ilişkin herhangi bir kritere yer verilmiş olması bu kritere ilişkin belgenin teklif zarfında sunulmasını zorunlu hale getirir mi?


İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde “Ambulanslar TS-EN 1789 Tip-B de tanımlanan en son yürürlükte bulunan TS-EN 1789 EK-C Ambulans standartlarına uygun olacaktır.” şeklinde düzenlemeye yer verildiği görülmüş olup söz konusu düzenlemenin TS-EN belgesinin istekliler tarafından teklif dosyası kapsamında sunulmasını gerektirir nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca Teknik Şartname kapsamında da anılan TS-EN belgesinin isteklilerce teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı ve Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında idarece “Ambulans Uygunluk Belgeleri” başlığı altında ayrı bir sütun açılmasının söz konusu belgeyi bir yeterlik belgesi haline getirmeyeceği, asıl olanın ilan ve ihale dokümanı düzenlemeleri ile Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının birbirine uygun düzenlenmesi olduğu, ancak gerek ihale ilanı gerekse de ihale dokümanı kapsamında söz konusu TS-EN belgesinin teklif dosyası kapsamında sunulacağına dair açık bir düzenleme olmadığı anlaşılmaktadır.

Toplantı No : 2018/005

Gündem No : 19

Karar Tarihi : 30.01.2018

Karar No : 2018/UH.II-317
Oda kayıt ve faaliyet belgesinin teklif zarfında sunulmaması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


...Yukarıda yer alan mevzuat ve İdari Şartname düzenlemelerine göre ihaleye katılacak olan aday ve isteklilerin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesinin tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin teklif kapsamında sunmaları gerektiği, aday veya isteklilerin ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyeti ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi ve ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce bu durumunu tevsik eden belgeleri sunması gerektiği anlaşılmaktadır. İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde faaliyet belgesi istenileceğine dair herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı, teklif dosyası içerisinde faaliyet belgesi sunulmasına gerek olmadığı, oda kayıt belgesinin ise yukarda aktarılan söz konusu düzenlemelere göre ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri sunması gerektiğinin düzenlendiği görüldüğünden söz konusu gerekçelerle başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2018/016

Gündem No: 60

Karar Tarihi: 14.03.2018

Karar No: 2018/UY.I-591
Gerçek kişi isteklilerin teklif zarfında Ticaret Sicil Gazetesi sunması gerekli midir?


...Başvuru sahibinin ticaret sicil gazetesinin gerçek kişilerden istenilmeyeceği iddiasına ilişkin olarak; Başvuru sahibi isteklinin gerçek kişi olarak ihaleye teklif verdiği, yukarıda da belirtildiği üzere gerçek kişi olarak ihaleye katılan isteklilerin ticaret sicil gazetesi sunmasına gerek olmadığı, söz konusu gerçek kişilerin noter tasdikli imza beyannamesinin teklifleri dosyasında bulunması gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak idare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda söz konusu isteklinin imza beyannamesini teklif dosyasında sunmadığı görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır....

Toplantı No: 2018/016

Gündem No: 60

Karar Tarihi: 14.03.2018

Karar No: 2018/UY.I-591
İhale konusu iş kapsamında kullanılıp kullanılmayacağı belli olmayan araçların, isteklinin kendi malı olması koşulu yeterlik kriteri olarak belirlenebilir mi?


...Söz konusu ihaleye ait ihale dokümanı içerisinde yer alan Teknik Şartname ve İdari Şartname incelendiğinde, tekliflerin “km” üzerinden verilmesinin istenildiği, idarenin de yaklaşık maliyeti hesaplarken ihale konusu işte kullanılacak tır sayısına ilişkin bir belirleme yapmadığı ve “km” üzerinden yaklaşık maliyeti hesapladığı tespit edilmiştir. Teknik Şartname’nin yukarıda yer verilen düzenlemelerinden yüklenicinin haftalık ortalama 20(Yirmi) araçlık yükleme yapabileceği gibi bir veya birkaç hafta hiç yükleme yapmayabileceği, bir haftada en fazla 50(Elli) araçlık yükleme yapabileceği, idarenin gerekli gördüğü durumlarda, bir gün içinde 5 (beş), haftada toplam 25 (Yirmibeş) aracı geçmemek üzere haftalık yükleme programının dışında yükleniciden araç isteyebileceği anlaşılmıştır. Her ne kadar idarenin şikâyete cevap yazısında bahsi geçen düzenlemenin, okul veya kurumların açılışını ve eğitim-öğretimin aksatılmaması amacıyla düzenlendiğini belirtmiş olsa da, Teknik Şartname’de yer verilen düzenlemeler çerçevesinde işin niteliği ve kapsamı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu işin km üzerinden teklif alındığı, idare tarafından ihale konusu işte kullanılacak toplam araç sayısı belirlenmeden isteklilerden 20 adet tırın kendi malı olmasının istenmesini gerektirecek haklı ve makul bir gerekçenin ortaya konulmadığı, idarece ihale konusu işte kullanılması öngörülen 20 adet tır için isteklinin kendi malı olması şartının aranmasının 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan rekabetin sağlanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ve bahsi geçen ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.... Toplantı No: 2018/018 Gündem No: 67 Karar Tarihi: 28.03.2018 Karar No: 2018/UH.I-690
Mesleki ve teknik yeterliği göstermek adına sunulan katalogların türkçe dışında bir dille düzenlenmesi nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


İdari Şartname’nin “Teklifin dili” başlıklı 7.9’uncu maddesindeki düzenlemeye göre isteklilerin teklif kapsamında sunacakları bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanın Türkçe olarak sunulması gerektiği, başka bir dilde sunulan belgelerin Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacağı, Türkçe tercüme sunulması durumunda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercümenin esas alınacağı, ayrıca İdari Şartname’nin 7.5.6.3’üncü maddesinde teklif edilen ürünlere ilişkin Türkçe katalog veya dokümanların teklif ile birlikte sunulmasının zorunlu tutulduğuanlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı ve 7.9’uncu maddeleri uyarınca teklif ettiği ürüne ilişkin Türkçe katalog veya dokümanlar sunulması gerekirken sadece İngilizce katalog sunulduğu, kataloğun Türkçe tercümesine teklif kapsamında yer verilmediği anlaşıldığından ihale dokümanına uygun teklif sunmayan başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2018/039

Gündem No: 46

Karar Tarihi: 11.07.2018

Karar No: 2018/UM.II-1323
Teknik şartnamede yer alan kaliteye ilişkin belgelerin teklif zarfıında sunulması gerekli midir?


İdari Şartname’de ve Teknik Şartname’de kalite ve standarda ilişkin belgelerin isteklilerin teklifleri kapsamında sunulması gerektiği yönünde bir düzenleme yapılmasının, dolayısıyla söz konusu belgelerin ihalelerde istenilip istenilmemesinin idarenin takdirinde olduğu anlaşılmıştır.

12.02.2018 tarihli ihale komisyonu kararından başvuru sahibinin teklifinin Teknik Şartname’de istenilen belgeleri sunmadığı gerekçesiyle de değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

İdare tarafından düzenlenen 12.02.2018 tarihli Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı’nda Teknik Şartname’de istenilen belgelere ilişkin bir sütun açılmadığı ve herhangi bir tespit yapılmadığı görülmüştür.

Sonuç olarak, idare tarafından Teknik Şartname’de istekliler tarafından kalite ve standarda ilişkin belgelerin teklifleri kapsamında sunulmasına yönelik bir düzenleme yapılmadığı, isteklilerin bahse konu kalite ve standarda ilişkin belgeleri teklifleri kapsamında sunmalarına gerek olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin teklifinin Teknik Şarname’de yer alan belgeleri sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2018/019

Gündem No : 63

Karar Tarihi : 04.04.2018

Karar No : 2018/UM.II-737
İşletme kayıt belgesinin ihalenin konusu olan işi kapsaması zorunlu mudur?


...Öte yandan İdari Şartname’de istekliler tarafından sunulacak işletme kayıt belgelerinin kapsamına ilişkin bir şarta yer verilmediği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından tarafından verilen İşletme Kayıt Belgesi'ni teklif zarfında sunulmasının yeterli olduğu anlaşıldığından, kaldı ki söz konusu işletme kayıt belgesinin faaliyet konusunun da “Depo, Gıda Satış ve Diğer Perakende Faaliyet Gösteren İşletmeler” olduğu göz önünde bulundurulduğunda, istekli tarafından sunulan işletme kayıt belgesinin İdari Şartname’ye uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan isteklinin işletme kayıt belgesinin faaliyet konusu dışında olduğu yönündeki iddia da yerinde görülmemiştir.

Ayrıca ihale dokümanında isteklinin faaliyet yerine ilişkin de bir belirlemenin yapılmadığı, dolayısıyla faaliyet yeri ile ilgili kriterin yeterlik değerlendirmesinde dikkate alınamayacağı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan idareye teslim edilen et ve et ürünlerinde bakteri üreme ve bozulma gibi durumların olması sözleşmenin uygulanmasına ilişkin bir sorun olup, yüklenicinin sözleşmenin uygulanması sırasındaki sorumlulukları çerçevesinde ilgili cezai hükümlerin uygulanacağı açıktır. Dolayısıyla söz konusu iddianın tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında incelenecek bir husus olmaması sebebiyle yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2018/005

Gündem No : 39

Karar Tarihi : 30.01.2018

Karar No : 2018/UM.I-325
Yeterlik belgelerine ilişkin olarak Teknik Şartname ve İdari Şartname hükümlerinin farklı olması halinde ne yapılması gerekir?


...Sözleşme Tasarısı’nın 8.2’nci maddesinde ihale dokümanı oluşturan belgelerin öncelik sıralamasının yapıldığı, yapılan sıralamada İdari Şartname’nin, Teknik Şartnameden daha önde yer aldığı ve önce İdari Şartnamedeki düzenlemelere bakılması gerektiği, bu durumda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci ve İdari Şartname’nin 7.7’nci maddelerinde “belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması veya İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.” ibarelerinin yer aldığı, bu çerçevede yemek hizmeti veren lokantalardan 30 işyeri ile yapılmış olan sözleşmelerin asıllarının kabul edilmesi gerektiği, Ant Pa End. Yem. Tem. Gıda Oto. İnş. Bil. ve Dan. Tic.ve San. Ltd. Şti.’nin tarafından sunulan sözleşmelerin noter onaylı olmadığı için değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2018/005

Gündem No : 54

Karar Tarihi : 30.01.2018

Karar No : 2018/UH.I-339
Herhangi bir belgenin yüklenici tarafından mı yoksa istekli tarafından mı sunulacağı konusunda belirsizlik olması nedeniyle ihale iptal edilebilir mi?


...İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde yer alan “yüklenici” ve “...teklif ekinde sunacaktır” ifadelerinin, madde kapsamında istenen belgelerin birer yeterlik belgesi mi yoksa sözleşme aşamasında istenen belgeler mi olduğu hususunda çelişki oluşturacak nitelikte olduğu, zira 4734 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “yüklenici”nin, “Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli” şeklinde tanımlandığı ve isteklilerce söz konusu belgelerin sözleşme aşamasına ilişkin olarak sunulması gereken belge şeklinde anlaşıldığı tespit edilmiştir.

Diğer taraftan İdari Şartnamenin anılan maddesinde hangi referans donanımlarına ilişkin belgeler istendiğine dair açık bir düzenleme olmadığı, söz konusu eksikliğin bu belgelerin değerlendirileceği aşamada (yeterlik aşaması veya sözleşme aşaması) belgelerin eksiksiz sunulup sunulmadığı hususunda da tereddütlere neden olacağı anlaşıldığından anılan sebepler doğrultusunda ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2018/004

Gündem No : 57

Karar Tarihi : 24.01.2018

Karar No : 2018/UH.II-283
Yeterliği tevsik etmek üzere kendi malı olan makine ve araçlara ilişkin finansal kiralama sözleşmesi sunulması halinde, bu sözleşmelerin ihale ilan veya davet tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu mudur?


...Yukarıda aktarılan mevzuat hükmünde finansal kiralama yoluyla temin edilen makine ve teçhizatın ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılacağı belirtilmiştir. Her ne kadar anılan mevzuat hükmünde finansal kiralama sözleşmesinin ihale ilan tarihinden önce imzalanması gerektiği açıkça belirtilmemiş olsa da ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kira bedellerinin ödendiğine yönelik belgelerin sunulmasının zorunlu olduğu dikkate alındığında, bu belgelerin sunulabilmesi için finansal kiralama sözleşmesinin ilk ilan veya davet tarihinden önce imzalanması gerektiği anlaşılmaktadır.

Toplantı No: 2018/004

Gündem No: 62

Karar Tarihi: 24.01.2018

Karar No: 2018/UY.II-289
İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilen tüm koşulların teklif zarfında ayrı ayrı tevsik edilmesi zorunlu mudur?


...İnceleme konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde yer alan düzenleme ile, servis için kullanılacak taşıtların yukarıda bahsi geçen Yönetmelik hükümlerine uygun olması gerektiğinin belirtildiği, ihaleye katılacak isteklilerden bu hususları tevsik edici belgelerin teklif ekinde sunulacağına ilişkin yükümlülük getirmediği, dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/067

Gündem No : 16

Karar Tarihi : 22.12.2017

Karar No : 2017/UH.II-3460
Yeterliği tevsik etmek adına sunulan belgelerin ihale dokümanına uygun olması ancak ihale konusu işin yapılması bakımından mevzuatta aranan koşulları karşılamamsı durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


...Teknik Şartname’nin 4.15’inci maddesinde “Belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için; yapılacak taşımanın şehirlerarası veya şehiriçi olmasına bağlı olarak taşımacı ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenmiş karayolu yolcu taşımacılığı yetki belgelerinden birine sahip olmalıdır. (Taşımalı eğitim uygulamalarındaki öğrencileri taşıyacak olan okul servis araçlarında plaka harf grubu şartı aranmamaktadır. Araçların ticari olması yeterli olacaktır.)” düzenlemesi, Aynı Şartname’nin 4.32’nci maddesinde “4.32. Taşımalı Eğitim kapsamında hizmet alım işinde kullanılacak J ve herhangi başka bir plakalı araçların yeterli yetki belgesi (D4 Yetki Belgesi) sahip olunması ve bu belgenin bağlı bulunan Ulaştırma Bölge Müdürlüğünden alınmış olması, S Plakalı araçlar ise Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Çalışma Ruhsatı-Özel İzin Belgesi alınarak idareye teslim edilecektir. (Bu belgelerin herhangi birinde mevzuatta yapılan değişikliğe göre yüklenici hazırlayacaktır)” düzenlemesi yer almaktadır. 10.08.2018 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde, söz konusu ihalede 3 adet ihale dokümanı indirildiği, 2 isteklinin teklif verdiği, ihalenin Beştur Tur. Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de başvuru sahibi Öz Bilican Nakliyat İnşaat Otomotiv Gıda Temizlik Sanayi Ltd. Şti. olarak belirlendiği görülmüştür. Bulanık Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 03.08.2018 tarihli ve 26423016-140-E.14188311 sayılı Bulanık Kaymakamlığı İlçe Trafik Komisyonu Başkanlığına yazısında “02/08/2018 tarihinde Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılan 2018-2019 Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma Hizmeti İhalesi İdari Şartnamesinin 7.5.2. Maddesinde geçen "İsteklilerin teklif dosyasında, taşıma yapılacak bölge (İlçe) Trafik Komisyonu Kararlarına uygun olmak üzere, teklif edilen araçların en az %20’sinin kendilerine ait olduğunu (Öz mal) gösterir belgeleri ruhsatları ile birlikte sunmaları zorunludur. Öz mal araçları tevsik amacıyla araç ruhsatlarının aslı, noter onaylı fotokopileri veya aslı idarece görülmüş örneğinin teklif dosyasında sunulması zorunludur. Taşıma yapacak araçların, taşıma yapılacak bölge (İlçe) Trafik Komisyonu kararlarına uygun araçlar olması zorunludur." hükümlerine göre ekte sunulan ruhsatlardaki araçların İlçe Trafik Komisyonu kararlarına uygun olup olmadığının tespit edilerek Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda; Gereğini arz ederim.” ifadelerine yer verilmiştir. Bulanık Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 07.08.2018 tarihli ve 96950041.23081/(81250)/385 sayılı cevabi yazısında “Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 03.08.2018 tarih ve 14188311 sayılı yazısında Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma Hizmeti İhalesi İdari Şartnamesinin 7.5.2 Maddesinde geçen ‘İsteklilerin teklif dosyasında, taşıma yapılacak bölge (İlçe) Trafik Komisyonu Kararlarına uygun olmak üzere, teklif edilen araçların en az % 20’sinin kendilerine ait olduğunu (Öz Mal) gösterir belgeleri ruhsatları ile birlikte sunmaları zorunludur şeklinde maddeye istinaden yazımız ekinde gönderilen 22 adet araç sorgusu yapılmış: Bahse konu listedeki araçların 06.08.2018 tarihinde yapılan POI.-NET sorgusunda 22 adet aracın 1670110662 Vergi Nolu BEŞTUR TUR. TAŞ. İNŞ. SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ. ne ait olduğu tespit edilmiş olup; Ayrıca ilerleyen tarihlerde İlçe Trafik Komisyonu toplanıp bahse konu araçların Okul Servis Araçları Yönetmeliğine uygun olup olmadığı denetlenecektir.” ifadelerine yer verilmiştir. Yapılan incelemede, söz konusu ihalede 95 adet araçla ortaöğretim öğrencilerinin taşıma hizmetinin sağlanacağı, ihale üzerinde bırakılan Beştur Tur. Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi gereğince teklif edilen araçların en az %20’sinin kendilerine ait olduğunu (öz mal) tevsik etmek için 22 adet kendi malı olan araçlara ilişkin ruhsat örneklerinin sunulduğu, sunulan ruhsat örneklerinde araç plakalarının tamamının “34” nolu İstanbul’a ait plaka olduğu ve “J” plaka olmadığı görülmüştür. İdare tarafından yapılan yukarıda yer alan bahse konu yazışmalardan Bulanık Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün gönderdiği yazıda 22 adet aracın Beştur Tur. Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait olduğu ve ilerleyen tarihlerde İlçe Trafik Komisyonunun toplanarak bahse konu araçların Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne uygun olup olmadığının denetleneceğinin ifade edildiği anlaşılmaktadır. Teknik Şartname’nin 4.15’inci maddesinde yer alan “…(Taşımalı eğitim uygulamalarındaki öğrencileri taşıyacak olan okul servis araçlarında plaka harf grubu şartı aranmamaktadır. Araçların ticari olması yeterli olacaktır.)” düzenlemesi dikkate alındığında, okul servis araçlarında plaka harf grubu şartının aranmadığının ifade edildiği anlaşılmakta olup başvuru sahibinin taşımacılık yapacak araçların “J” plaka olması gerektiği yönündeki söz konusu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.... Toplantı No: 2018/053 Gündem No: 43 Karar Tarihi: 26.09.2018 Karar No: 2018/UH.II-1768
Teklif zarfında sunulması gereken TSE Hizmet Yeterlik Belgesi'nin isteklinin kiraladığı firmaya ait olması halinde istekli, mesleki ve teknik yeterlik koşulunu sağlamış olur mu?


...Sunulan belgeler kapsamında; Uslu Yemekçilik Temizlik Nak. İnş. ve Otom. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 01.09.2018 tarihinde başlamak suretiyle, 24 ay süre ile kira sözleşmesi (işyeri için) yapıldığı, işyeri adresi olarak İvedik Org. San. Eminel Sitesi 1453. Sok. 66, kullanım şekli olarak “yemek fabrikası” ifadesine yer verildiği görülmüştür. Ayrıca ayrı ayrı olmak üzere, kendi adına ve kiralanan taşınmaza ilişkin Uslu Yemekçilik Temizlik Nak. İnş. ve Otom. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş işletme kayıt belgesi, Kapasite Raporu ile kendi adına Diyarbakır’da bulunan tesise ilişkin Kapasite Raporu’nun sunulduğu, kiralanan taşınmaza ilişkin 2 adet soğuk hava deposu bulunduğuna dair İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı ile TSE Hizmet Yeterlik Belgesi’nin sunulduğu görülmüştür. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in ilgili hükmünde, belge üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusundan herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesinin geçerliliğini kaybedeceği düzenlenmiştir. Bahsi geçen olayda tesisi kiraya veren firmanın ticaret unvanı, gerçek veya tüzel kişi olması, işletme adresi ve faaliyet konusunun değişmediği, dolayısıyla belgenin geçerliliğini yitirmediği anlaşılmıştır. Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme Yönergesi’nin aktarılan hükmünde, belge sahibinin, belge ve/veya ilgili marka kullanma hakkını, TSE’nin açık yazılı izni olmadan başka bir gerçek veya tüzel kişiye karşılıklı veya karşılıksız devredemeyeceği, kiralayamayacağı düzenlenmiştir. Bahsi geçen olayda tesisin kiralandığı, belgenin kiralanan tesise ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda aktarılan mevzuat açıklamaları, İdari Şartname düzenlemeleri ve yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde; idarece tesisin “kendi malı” olması veya bu anlama gelecek bir ifadeye yer verilmediği, dolayısıyla isteklilerin kiralama yoluyla da Ankara’da tesis edinebilecekleri göz önüne alındığında; ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin kiralama yoluyla tesis edindiği, bu tesise ilişkin olarak İşletme Kayıt Belgesi, soğuk hava deposu ihtiva eden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı, Kapasite Raporu, TSE Hizmet Yeterlik Belgesi’nin sunulduğu, somut olayda teklif kapsamında sunulan bu belgelerin kiralandığı ve geçersiz belge olduğu sonucuna ulaşılamayacağı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı tespit edilmiştir.... Toplantı No: 2018/058 Gündem No: 61 Karar Tarihi: 24.10.2018 Karar No: 2018/UH.II-1884