İş Deneyimi

Bir kamu kurumunun taşra teşkilatında görevli memurun, görevden ayrıldıktan sonra aynı kurumun bir başka taşra teşkilatı tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılımı mümkün müdür?


….. tarafından sunulan iş denetleme belgesi sahibi ………’nın 21.03.2016 tarihinde görevden ayrılmadan önceki iki yıl içinde Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığı, son görev yerinin İşletmeler Başmühendisliği Yapım ve Köprüler Arazi Mühendisliği Çiftehan Pozantı Otoyolu Yapım Kontrol Şefliği olduğu, inceleme konusu ihaleyi yapan Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatı içerisinde yer alan bir birim olduğu, 2531 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinde düzenlenen yasaklılık halinin görevden ayrılan kimsenin ayrılmadan önce hizmetinde bulunduğu daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ve o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konulara yönelik olan ihalelere katılamayacakları şeklinde hükme bağlandığı hususu dikkate alındığında, anılan şahsın, ihale tarihi olan 16.03.2017 tarihinden önceki 3 yıl içerisinde, 16.03.2014 tarihinden sonra, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmış olduğu, bu hususun 2531 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinde belirtilen görev yapma yasağının kapsamında olduğu anlaşıldığından, hükmün getiriliş amacına uygun şekilde anılan Kanun kapsamındaki yasaklılık hali nedeniyle idare tarafından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Toplantı No : 2017/029 Gündem No : 47 Karar Tarihi : 14.06.2017 Karar No : 2017/UY.I-1663
Devir yoluyla birleşme halinde, devreden şirketin iş deneyim belgeleriyle birlikte iş deneyimini tevsik için kullanılan mezuniyet belgeleri de devrolunan şirkete geçer mi?


Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca istekliler tarafından iş deneyiminin tevsikine ilişkin olarak mezuniyet belgesi sunulması halinde diploması kullanılan şahsın belgenin düzenleme tarihinden önceki 5 yıl boyunca kesintisiz olarak şirketin en az %51 hissesine sahip olması gerektiği, ancak uyuşmazlığa konu olan mezuniyet belgesinin sahibi Kazim Kaya’nın Zara Taah. İnş. Mad. En. Pet. San. Tic. A.Ş.nin yaklaşık %73,76 oranındaki hissesine 10.07.2015 tarihi itibarıyla sahip olduğu, dolayısıyla adı geçen şahsın belgenin düzenlendiği 24.03.2017 tarihinden önceki 5 yıl boyunca kesintisiz olarak şirketin en az %51 hissesine sahip olmadığı, Diğer taraftan her ne kadar Kamu İhale Kurulunun 19.10.2009 tarihli ve 2009/DK.D-143 sayılı Düzenleyici Kararında şirketlerin devralma yoluyla birleşmesi durumunda tasfiyesiz sona eren şirkete ait iş deneyim belgelerinin devralan şirkete geçeceği düzenlenmiş ise de kamu ihale mevzuatında iş deneyiminin mezuniyet belgesi ile tevsik edilmesi halinde belgesi kullanılan şahsın şirketteki ortaklık durumu ve süresine yönelik özel hükümler yer aldığı dikkate alındığında anılan Kurul kararı uyarınca mezuniyet belgelerinin de devralan şirkete geçeceği yönünde bir değerlendirmede bulunulamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No : 2017/029 Gündem No : 34 Karar Tarihi : 14.06.2017 Karar No : 2017/UY.II-1652
Yapım işi ihalelerinde, iş deneyiminin tevsiki amacıyla idarece belirlenen akademik bölüme uygun ancak 15 yıldan daha eski mezuniyet belgesinin değerlendirilebilmesi için sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olması zorunlu mudur?


Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca yapım işi ihalesine teklif veren isteklilerin, iş deneyiminin tevsiki için ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun bir iş deneyim belgesi veya idarece belirlenen akademik bölüme uygun bir mezuniyet belgesi sunması gerekmektedir. İhalede iş deneyimi bulunmayan kişilere ait mezuniyet belgesi sunulması ve mezuniyetten sonra 15 yıldan fazla bir süre geçmesi durumunda, iş deneyim tutarı sadece 15 yıla kadar olan zaman dilimi için hesaplanır. İş deneyimi bulunan bir kişiye ait mezuniyet belgesi sunulması halinde ise, mezuniyetten sonra geçen sürenin 15 yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi mümkündür ve bu değerlendirmenin yapılabilmesi için, teklif kapsamında, mezuniyet belgesi sahibine ait benzer iş tanımına uygun olan veya olmayan herhangi bir yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur. Bu bağlamda yapılan incelemede, başvuru sahibi istekli tarafından iş deneyiminin tevsikine ilişkin olarak Kazim Kaya’ya ait inşaat mühendisliği diploması ile Tunceli İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen ve geçici kabulü 21.04.2007 tarihinde yapılmış olan “Tunceli Atatürk Spor Salonu Genel Onarım” işine ait bir iş bitirme belgesinin sunulduğu tespit edilmiş olup mezuniyet belgesi ile birlikte sunulan iş deneyim belgesinin yapım işine ilişkin olmasının yeterli olduğu ve benzer iş tanımına uygunluk koşulunun aranmaması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası bu yönüyle yerinde bulunmuştur. Toplantı No : 2017/029 Gündem No : 34 Karar Tarihi : 14.06.2017 Karar No : 2017/UY.II-1652
Mal alımı ihalelerinde özel sektöre yapılan işlere ait iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sadece faturaların sunulması veya faturalara ek olarak ilgili sözleşmenin eksik bilgi kapsamında tamamlatılması mümkün müdür?


Diğer taraftan yukarıda yer verilen mevzuatta da belirtildiği üzere bilgi eksikliğinin tamamlanmasının, ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde mümkün olabileceği, dolayısıyla isteklilerin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 46’ncı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlerde sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örneklerinin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulmasının zorunlu olduğu da dikkate alındığında, bahse konu sözleşmenin sunulmayarak, sadece sözleşmenin uygulanmasına yönelik olan faturanın sunulmasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak değerlendirilmesi ve bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip, eksik belgenin sonradan tamamlatılamayacağı anlaşılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16’ncı maddesinde yer alan “16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır.” hükmü ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 55’inci maddesinde yer alan “Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.” hükmü çerçevesinde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 46’ncı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örneklerinin teklif zarfı içinde sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmış olup, anılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan faturaya konu sözleşmenin sunulmaması nedeniyle, söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, idare tarafından teklif zarfında sunulmayan söz konusu sözleşmenin sonradan tamamlatılması işleminin mevzuata aykırı olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Toplantı No : 2017/029 Gündem No : 31 Karar Tarihi : 14.06.2017 Karar No : 2017/UM.II-1649
Mal alımı ihalesinde, yapım işinden elde edilen iş deneyiminin kullanılması mümkün müdür?


Yukarıda yer verilen tespitler ve yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, mal alımı ihalelerinde idarelerce istenilecek olan iş deneyiminin, mal alımı işleri ile ilgili olması şartı getirilmekle birlikte, benzer iş tanımının geniş yorumlanmasıyla yapım işi kapsamında gerçekleştirilen bir işe ilişkin deneyimin, ihalelere katılımda iş deneyimi olarak kullanılabileceği, çünkü bir yapım işi kapsamında, mal alımıyla ilgili işlerin de gerçekleştirilebileceği, kaldı ki mevzuatta benzer iş tanımının, mal alımı, yapım işleri gibi bir ayrıma gidilmeyerek genel bir ifadeyle ihale konusu iş veya işin bölümleriyle çeşitli yönlerden benzerlik taşıyan işler olarak yapıldığı ve iş deneyim belgelerindeki ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin kısımlara ait tutarların hesaplanarak değerlendirme yapılmasına imkân tanındığı, ayrıca yapım işlerine ilişkin bir iş deneyim belgesiyle mal alımı ihalelerine katılmayı mümkün kılacak bir yorumun benzer iş kavramıyla hedeflenen, ihale konusu işlerin, bu konuda deneyim sahibi kişilere gördürülmesi amacına daha uygun düşeceği, bunun aksine bir yaklaşımın iş deneyim belgesi ve benzer iş düzenlemeleri vasıtasıyla ulaşılmak istenen, ihale konusu işte tecrübesi bulunan isteklilerin ihaleye katılımını sınırlandırabileceği, inceleme konusu ihalede de iş deneyim belgesine konu “mezbaha modernizasyonu” yapım işi kapsamında, ihale konusu modüler sabit mezbaha mal alımıyla birebir aynı veya benzer nitelikte birçok iş kaleminin bulunduğu, bunun yanında ihalede benzer iş tanımının da geniş tutularak modüler mezbaha satışı yanında, üretimine ilişkin gerçekleştirilen işlerin de benzer iş olarak belirlendiği hususları göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibi tarafından sunulan bahse konu iş deneyim belgesine konu işin ihale konusu iş veya işin bölümleriyle benzerlik taşıdığı anlaşılmış olup, idarece başvuru sahibinin sunulan iş deneyim belgesi benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No : 2017/029 Gündem No : 24 Karar Tarihi : 14.06.2017 Karar No : 2017/UM.II-1644
Yapım işi ihalesi için sunulan iş deneyim belgesinin yapım işinden elde edilmiş olması yeterli midir?


Başvuru sahibine ait teklif dosyası incelendiğinde, iş deneyiminin tevsiki amacıyla Silopi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından anılan istekli adına düzenlenen 20.03.2017 tarihli ve 2012/32954-305888-1-1 sayılı yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belge konusu işin adının belediyenin yapacağı her türlü inşaat işlerindeki kalıp ve demir işçiliği olduğu, bahsi geçen belgede sözleşme tarihinin 26.04.2012, ilk sözleşme bedelinin 322.500,00 TL, gerçekleştirilen iş tutarının 384.012,10 TL, toplam sözleşme tutarının ise 384.012,10 TL olarak belirtildiği, söz konusu işin kabulünün 14.07.2012 tarihinde gerçekleştirildiği, belge tutarının toplam sözleşme bedeli ile aynı olacak şekilde 384.012,10 TL olarak yazıldığı, anılan belgenin açıklama kısmında “15000 m2 kalıp, 100 ton demir” ifadesinin yer aldığı, diğer yandan anılan işe ait Teknik Şartname’ye bakıldığında iş bitirme belgesine konu iş kapsamında 23.001/1 numaralı poz (beton çelik çubuklarının bükülmesi ve yerine konulması) ile 21.011 numaralı pozdaki [düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı (sıva, taş ve benzeri kaplama malzemesi ile kaplanacak beton ve betonarme yüzeylerde)] işçilik işlerinin bulunduğu görülmüştür. Aktarılan hususlar çerçevesinde, her ne kadar iş deneyim belgesi olarak İdari Şartname’de yapım işlerine ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler istenilmekle birlikte, burada irdelenmesi gerekenin, iş deneyimine konu işin nitelik ve büyüklük bakımından, ihale konusu iş veya benzer iş ile ne kadar örtüştüğü hususu olduğu, bu saikle hareket edildiğinde, iş bitirme belgesine konu iş kapsamında sadece işçilikle alakalı işlerin bulunduğu, incelenen ihalede ise söz konusu işlere benzer nitelikte işler mevcut olsa da, kum, çakıl serilmesi ve sıkıştırılması, makine ile her derinlik ve genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması gibi farklı nitelikte işlerin yer aldığının görüldüğü, diğer yandan ihale konusu iş içerisindeki işlerin malzeme dâhil işler olduğu anlaşılmıştır. Bu noktada, idarece İdari Şartname’de benzer iş olarak BIII grubu işlerin belirlendiği de göz önünde bulundurulduğunda, kalıp demir işçiliği hizmet alımı ihalesinden elde edilen iş bitirme belgesi kapsamındaki işlerin, gerek ihale konusu işe gerekse benzer işe uygun olmadığı, bu çerçevede, idarece anılan isteklinin teklifinin, teklif dosyası kapsamında sunulan iş deneyim belgesinin BIII iş grubunu kapsamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Toplantı No : 2017/028 Gündem No : 60 Karar Tarihi : 07.06.2017 Karar No : 2017/UY.II-1602
İş deneyimini göstermek amacıyla sunulan sözleşmede, toplam sözleşme bedelinin yer almaması halinde geçerli bir iş deneyimi sunulmadığı gerekçesiyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


Yeterlik kriteri olarak iş deneyim belgesi istenilen hizmet alımı ihalelerinde, isteklilerin özel sektöre gerçekleştirdikleri işlerin tevsiki için yukarıda yer alan hüküm uyarınca bedel içeren bir sözleşme sunmalarının ve söz konusu sözleşmelerde toplam bedelin yer almasının zorunlu olduğu, toplam sözleşme tutarının yer almaması durumunda ise sözleşmenin birim fiyat üzerinden bağıtlanmış olmasının gerektiği hüküm altına alınmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli Delta Analiz ve Lab. Hiz. San.ve Tic. A.Ş.nin iş deneyimini tevsiki için Rotakim Analiz Hiz. ve Tek. Cih. Tic. Ltd. Şti. ile yaptıkları 01.05.2016 – 31.05.2017 tarihleri arasında laboratuvar hizmet alımı işine ait sözleşme ve toplam 356.362,50 TL tutarında 3 adet fatura sunduğu görülmüştür. Sözleşmenin “sözleşme bedeli” başlıklı 4’üncü maddesi “Sözleşme 01.05.2016 – 31.05.2017 tarihleri arasında Rotakim tarafından Delta’ya göndereceği numunelerin çalışılıp sonuçlandırılmasını ve sonuçlanan numunelerin faturalandırılması ve bedelinin ödenmesini kapsamaktadır. Numune sayısı belli değildir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Söz konusu sözleşmede verilecek hizmetlere karşı alınacak birim fiyat bedelinin ve dolayısıyla toplam sözleşme bedelinin yer almadığı, ihale üzerinde bırakılan Delta Analiz ve Lab. Hiz. San.ve Tic. A.Ş.nin iş deneyimini tevsik için sunduğu belgelerin 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddelerinde istenilen şartları taşıyan bir iş deneyim belgesi olarak kabul edilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No : 2017/041

Gündem No : 8

Karar Tarihi : 22.08.2017

Karar No : 2017/UH.III-2281
İş deneyimini göstermek üzere sunulan sözleşmede tam zamanlı personel çalıştırılmaması halinde, SGK dökümlerinin sunulmaması mümkün müdür?


Anılan sözleşme incelendiğinde, sözleşme kapsamında çalıştırılacak olan personelin tam zamanlı olarak çalışacağına dair bir düzenleme bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu işin mahiyeti dikkate alındığında tam zamanlı olarak personel istihdam edilmesini gerektiren bir iş olmadığı anlaşıldığından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 47’nci maddesinde belirtilen sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilecek belgeleri iş deneyimini tevsik amacıyla sunmuş olduğu sözleşme ve eki faturalarla birlikte sunmasına gerek olmadığı, başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/041

Gündem No : 8

Karar Tarihi : 22.08.2017

Karar No : 2017/UH.III-2281
Geçersizliğine karar verilen iş deneyim belgesi ile katılım sağlanan ihale konusu işten elde edilen iş deneyim belgesi geçerli midir?


Bir ihalede iş deneyim belgesinin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme kararı ile değerlendirme dışı bırakılmış olmanın, aynı iş deneyim belgesi ile girilmiş bir başka ihalede, ihalenin üzerinde bırakılmış ve sözleşme kapsamında gerçekleştirilmiş bir iş sonucu alınan iş deneyim belgesinin geçerliliğini ortadan kaldırmayacağı, zira ilgili istekli tarafından incelemeye konu ihaleye sunulan belge konusu işin gerçekleştirildiği ve iş deneyim belgelerinin gerçekleştirilen bir işten kazanılan tecrübeyi gösterdiği değerlendirilmiş olup başvuru sahibi istekliye ait teklifin “iş deneyiminin tevsiki amacıyla sundukları iş deneyim belgesine hak kazandıkları “Ünye Çevre Yolu Saca ve Gürecili Tünelleri Enerji Temini, Havalandırma, Tünel ve Yaklaşımları Aydınlatması, Haberleşme, Kapalı Devre Televizyon Sistemi, Yangın Söndürme Sistemleri, Telekontrol, Trafik Kontrol, Scada ve Diğer Kontrol Sistemlerine İlişkin Elektrik, Elektronik ve Elektromekanik İşlerinin Yapılması” işi ihalesine sundukları “ Antalya-Kemer-Tekirova Yolu (Km:19+000-27+000 Kesimi) Kemer I, Kemer II, Kemer III Tünelleri Yapımı, Tünel Bağlantı Yolları Bsk Üst Yapısı ve Tünel Elektrik, Elektronik, Elektromeknik ve Çeşitli Kontrol Sistemleri Yapımı İnşaatı İşi” ne ilişkin alt yüklenici iş bitirme belgesinin Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 21.01.2014 tarih ve 2017/498 ve 22.04.2014 tarih ve 2014/2363 sayılı kararları ile geçersiz olduğu, geçersizliği tespit edilen bir iş deneyim belgesi ile katılınan ihaleden alınan iş deneyim belgesinin de geçersiz hale geleceği” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/030

Gündem No : 54

Karar Tarihi : 20.06.2017

Karar No : 2017/UY.II-1735
Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmeyen bir işten elde edilen alt yüklenici iş deneyim belgesi geçerli midir?


Başvuruya konu ihalede, idarece ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimi yeterlik koşulunu sağlamak üzere; iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan bir özel hukuk tüzel kişisine bedel içeren bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen “Tüpraş Rafinerilerinden Trabzon Ortahisar Belediyesi Asfalt Şantiyesine Bitüm Nakli” işine ait “Alt Yüklenici (Taşeron) Sözleşmesi” isimli bir sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen fatura ile personel çalıştırıldığına dair belgelerin sunulduğu anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, bahse konu sözleşmenin 2015/158086 İKN’li ihale kapsamında temini gerçekleştirilen “Tüpraş Rafinerilerinden Trabzon Ortahisar Belediyesi Asfalt Şantiyesine Bitüm Nakli” işinin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu, bahse konu ihalenin İdari Şartnamesi’nin 18.1’inci maddesinde ihale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağı yönünde düzenleme bulunduğu tespit edilmiştir.

Dolayısıyla, bahsi geçen Tebliğ’in 72.5’inci maddesinde ifade edildiği üzere, belge düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı alınmaksızın çalıştırılan alt yükleniciler için alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenmesi veya bu kapsamdaki işlerin idarelerce iş deneyimi olarak kabul edilmesi mümkün olmadığından, idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağlayamaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/030

Gündem No : 39

Karar Tarihi : 20.06.2017

Karar No : 2017/UH.III-1721
Özel sektöre yapılan işlerden elde edilen iş deneyimi nasıl tevsik edilir?


Kamu ihale mevzuatında özel sektöre gerçekleştirilen işlerde; işe ilişkin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, iş deneyimini gösteren belgeler olduğu hüküm altına alınmıştır. ... İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsiken, özel sektöre karşı gerçekleştirilen bir işe ait sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin düzenlenen fatura asıllarının sunulduğu, sunulan sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin olarak düzenlenen faturaların kamu ihale mevzuatı açısından iş deneyimini tevsiken yeterli olduğu anlaşılmıştır. Toplantı No : 2017/044 Gündem No : 34 Karar Tarihi : 07.09.2017 Karar No : 2017/UM.III-2434
İş deneyim belgesinin idare tarafından EKAP üzerinde hatalı düzenlenmesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?


Yukarıda yer alan mevzuat düzenlemeleri ile tespitler bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibi isteklinin basiretli bir tacir olarak mevzuatta yer alan bu düzenlemeler doğrultusunda teklif dosyasını hazırlaması gerektiği, düzenlenen belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğu hususunda belgeyi düzenleyen idarenin sorumluluğu olduğu kadar belge sahibi isteklinin de sorumluluğunun olduğu değerlendirilmekle birlikte başvuru sahibi isteklinin teklif dosyasında sunmuş olduğu iş deneyim belgesi üzerinde yüklenici olarak yalnızca kendi unvanının bulunmuş olması nedeniyle, iş ortaklığı kısmında sehven eklenilen bilgileri göz ardı etmesinin muhtemel olduğu, iş deneyim belgesine konu işin yalnızca başvuru sahibi istekli tarafından yapılmış olduğu ve bu hususa ilişkin isteklinin önceden almış olduğu iş deneyim belgesini 20.04.2015 tarihinde EKAP’a kayıt ettirerek yeniden düzenletme sorumluluğunu yerine getirdiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu, bahse konu iş deneyim belgesi tutarının tamamının değerlendirmeye esas belge tutarı olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Toplantı No : 2017/032

Gündem No : 70

Karar Tarihi : 23.06.2017

Karar No : 2017/UY.I-1789
Özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciye karşı taahhüt altına girenler için alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?


… Bu çerçevede, anılan Danıştay kararının, söz konusu alt yüklenici iş bitirme belgesinin bütün yönleriyle değerlendirilerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin bir hususu içermediği, sınırlı inceleme neticesinde alınan Kurul kararına ilişkin Ankara 13. İdare Mahkemesinin 26.09.2014 tarihli ve E:2014/226, K:2014/1346 sayılı ret kararının temyiz incelemesi neticesinde alındığı ve başvuruya konu ihalede yer alan uyuşmazlığa emsal oluşturmayacağı, dolayısıyla özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciye karşı taahhüt altına girenler için alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, düzenlense bile 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde kullanılamayacağı, ... anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu yöndeki iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/034

Gündem No : 23

Karar Tarihi : 06.07.2017

Karar No : 2017/UY.I-1824
Yapım işlerinden elde edilen iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin geçerlilik süresi olan 15 yıllık dönemin başlangıç tarihi nasıl belirlenir?


… Diğer taraftan anılan Yönetmelik’in “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 44’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde; devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi” düzenlenebileceği ifade edilmiş olup dolayısıyla geçici kabulden önce de “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi” düzenlenmesine mevzuat izin vermektedir.

Bu durumda geçici kabulden önce düzenlenen iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin geçici kabule kadarki süre içerisinde kullanılıyor olması dikkate alındığında belgenin düzenlendiği tarihten geçici kabule kadarki süreye ek olarak belgelerin geçici kabulden itibaren onbeş yıl daha kullanılabileceği kabul edildiğinde, anılan belgelerin kullanım süreleri onbeş yıldan fazla olacak, bu durum da anılan Kanun ve Yönetmelikte belirtilen genel kuralın dışına çıkılmasına sebebiyet verecektir.

Bu riskin önüne geçilmesi amacıyla geçici kabulden önce düzenlenebilecek olan ve geçici kabule kadarki süreçte de kullanılabilme imkanı bulunan iş denetleme ve iş yönetme belgelerinde geçici kabul tarihinden itibaren on beş yıllık sürenin yeniden başlatılması yaklaşımının yerine, belgelerin düzenlenip kullanıma başlanabilme (belgeye hak kazanma) tarihinin belirlenmesinde aşağıdaki 3 tarihten en geç olanının dikkate alınması gerekmektedir. Bunlar; ilk sözleşme bedelinin tamamlanma tarihi, işin gerçekleşme oranının işin toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaştığı tarih ve kişinin belge konusu işteki görevinden ayrıldığı tarihtir.

Toplantı No : 2017/002

Gündem No : 3

Karar Tarihi : 04.01.2017

Karar No : 2017/UY.I-19
Özel sektöre yapılan işlere ilişkin iş deneyimini tevsik etmek üzere hangi belgeler sunulmalıdır?


Bununla birlikte Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesine göre özel sektöre gerçekleştirilen işlerin iş deneyimini tevsik edebilmesi için işe ait sözleşme, fatura ve personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerekmektedir, Bu çerçevede yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından sunulan personele ilişkin SGK belgelerinde işyeri adresi olarak kendi işyeri adresi olan “Narlı Mahallesi 186 Sokak Dış Kapı No: 2 İç Kapı No: 2 Pazarcık/Kahramanmaraş” adresinin yer aldığı, çalıştırılan personel ile ilgili olarak anılan belge dışında herhangi bir belgenin sunulmadığı görülmüştür. Bu durumda başvuru sahibinin kendi işyerinde çalışan personele ait SGK belgelerini sunduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Taraflar arasında imzalanan sözleşmeden ise bahse konu işin “Fatih Mah. Organize Sanayi Bölgesi Pazarcık/Kahramanmaraş” adresinde hazırlanıp sunulmasının gerekmekte olduğu, ayrıca söz konusu sözleşmenin “Sözleşme giderine dahil giderler” başlıklı 5’inci maddesinde fiilen tam zamanlı personelin çalıştırıldığı görülmekle birlikte, bahse konu sözleşmede belirtilen işin yapıldığı işyerinde çalıştırılan personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla anılan Yönetmelik maddesine göre; o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması” zorunlu olduğundan idare tarafından başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir. Toplantı No : 2017/045 Gündem No : 59 Karar Tarihi : 13.09.2017 Karar No : 2017/UH.I-2488
Firmanın, kendisine ait arazi üzerinde gerçekleştirdiği inşaat işinden, iş deneyim belgesi elde etmesi mümkün müdür?


Açıklanan mevzuat hükümlerine göre, iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi, belge düzenlenebilmesi için gerekli olan diğer kriterlerin yanında ayrıca yukarıda aktarılan tanımlarda da görüldüğü üzere yüklenici ile işveren arasında imzalanmış ve tarafların hak ve sorumluklarına ilişkin hükümlerin yer verildiği bir sözleşmenin varlığına bağlanmıştır. Somut olayda, şirketin kendi kendisiyle sözleşme yapmasının, kendisine karşı bir taahhütte bulunmasının ve bunun karşılığında yine kendisine karşı bir borç altına girmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Kamu ihale mevzuatında yer alan hükümler doğrultusunda iş deneyim belgelerinin bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen işler için ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik etmek amacıyla düzenlendiği açıktır. Söz konusu mevzuat uyarınca, iş deneyimini tevsik amacıyla düzenlenen belgelerin sözleşmeye dayalı olması kaydıyla düzenlenebilmesi şartı, işin taahhüt edildiği şekilde, taahhüt edilen zamanda ve işin başında taahhüt edilen fiyatlara uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığının kontrolünün yapılabilmesine olanak sağlamak amacı bulunmaktadır. Anılan istekli tarafından idareye sunulan iş deneyim belgesinde hem işverenin hem de yüklenicinin aynı kişi olması nedeniyle, iş deneyim belgesinin tarafları olmayan bir sözleşme kapsamında düzenlendiği, bedel içeren bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilmiş bir işe ilişkin olmadığı anlaşılmıştır. İş deneyim belgeleri yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen işler için ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenmektedir. Dolayısıyla belgeye dayalı olarak iş deneyim belgesinin de düzenlenmesinin mümkün olmadığı görülmektedir. Bu itibarla Binkoç Plas. Kauç. İnş. Nak. İş Mak. Gıd. Mad. İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesi Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca tek sözleşmeye dayalı olmadığı için geçerli bir iş deneyim belgesi kabul edilemeyeceği anlaşılmıştır. Toplantı No : 2017/045 Gündem No : 52 Karar Tarihi : 13.09.2017 Karar No : 2017/UY.II-2483
Kısmi teklife açık ihalelerde iş deneyimi kısımlar üzerinden mi yoksa toplam teklif tutarı üzerinden mi değerlendirilmelidir?


Başvuru sahibi istekli tarafından 2012/60063-381764-1-1 sayılı “87 kalem mutfak için temizlik malzemeleri ve servis ekipmanları alımı” işine ait 16.07.2012 sözleşme tarihli 87.256,00 TL tutarlı iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu istekli tarafından 45 kısım ihalenin tüm kısımlarına teklif sunulduğu bir başka deyişle ihalenin tamamı için teklif verildiği, idare tarafından da toplam teklif bedeli olan 518.026,50 TL’nin %30’unu sağlaması gerektiği şeklinde değerlendirme yapıldığı anlaşılmıştır. Kısmi teklife açık bir ihalede geçici teminat dışındaki yeterlik değerlendirmesinin kısımlar halinde ayrı ayrı yapılması gerektiği, iş deneyim belgelerinin de yeterlik değerlendirmesi arasında yer aldığı, idare tarafından yapılacak olan değerlendirmenin her bir kısım için ayrı ayrı yapılması gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibi istekli tarafından 87.256,00 TL tutarındaki iş deneyim belgesinin sunulduğu söz konusu belgenin istekli tarafından teklif edilen en yüksek bedel olan 42’nci kısmın (52.350,00 TL) dahi %30’unu karşıladığı anlaşılmış olup idare tarafından tesis edilen işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No : 2017/024 Gündem No : 74 Karar Tarihi : 17.05.2017 Karar No : 2017/UM.I-1418
Özel sektöre yapılan işlere ilişkin fatura toplamının sözleşme bedelinden daha düşük olması halinde sunulan belgelerin geçerli olduğu kabul edilebilir mi?


... Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunduğu sözleşme bedelinin 1.626.500,000 TL olduğu ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin sunulan fatura tutarının 1.612.976,00 TL olduğu, söz konusu sözleşmeye bağlanan iş kapsamında verilen kahvaltı, öğle ve akşam yemeği, diyet kahvaltı ve diyet öğlen ve akşam yemeği adetlerinin, sözleşmede belirlenen adetlerden eksik olduğu tespit edilmiş olup, bu sözleşmenin iş eksilişi yapılmak suretiyle sona erdirildiği sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin (ç) bendi gereğince, tarafların işin iş eksilişi yapılarak tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması gerekmektedir. Ancak, başvuru sahibince teklif dosyası kapsamında iş deneyimini gösteren belgelerle birlikte iş deneyimine dayanak teşkil eden sözleşmenin iş eksilişi yapılmak suretiyle tamamlandığı hususunda tarafların anlaştığını gösterir belgenin sunulmadığı görüldüğünden, söz konusu isteklinin teklifinin iş deneyim belgesine ilişkin belgelerinin eksik olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması hususundaki idarenin işleminde hukuka aykırılık olmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonuca ulaşılmıştır.... Toplantı No: 2017/046 Gündem No: 53 Karar Tarihi: 20.09.2017 Karar No: 2017/UH.II-2548
İş deneyim belgesinin birden fazla işi birlikte içermesine rağmen ayrıştırma yapılamaması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


Başvuru sahibi tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu iş kapsamında, drenaj su pompası, jeneratör ve ızgaralara ilişkin bakım ve onarım hizmet alımı işlerinin yapıldığı, İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yer alan benzer iş tanımında ise dalgıç pompa bakım-onarım işleri veya dalgıç pompa temini işi veya dalgıç pompa elektrik işleri hizmetlerinin benzer iş olarak kabul edilebileceğinin düzenlendiği, başvuru sahibinin sunduğu iş bitirme belgesi kapsamında ihale konusu işe ve benzer iş tanımına uymayan çift kabinli pikap ile binek araç ve ızgara bakım onarımı gibi işlerin de bulunduğu, bu doğrultuda idarece iş bitirme belgesinin benzer işe uygun kısımlarının olup olmadığının tespiti için söz konusu belgenin ayrıştırılması gerektiği yönünde belgeyi düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığından 18.05.2017 tarihli yazı ile bilgi istenildiği, söz konusu idarenin gönderdiği 28.06.2017 tarihli cevabi yazıda, başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesine konu işin konularına göre değil bir bütün olarak gerçekleştirildiği, dolayısıyla ayrıştırma yapılamadığı şeklinde bilgi alındığı görülmüştür. Sonuç olarak, yukarıda yer verilen tespitler doğrultusunda, başvuru sahibi tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu iş kapsamında benzer olmayan işlerin de yapıldığının anlaşıldığı, bu durumda söz konusu belgenin bir bütün olarak kabul edilemeyeceği, benzer olan işlerin ayrıştırılmasının gerektiği, fakat idarece yapılan yazışmalarda belgeyi düzenleyen idare tarafından gönderilen yazıda, bahse konu iş bir bütün olarak gerçekleştirildiğinden ayrıştırma yapılamadığının bildirildiği, bu doğrultuda idarece başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Toplantı No: 2017/046 Gündem No: 27 Karar Tarihi: 20.09.2017 Karar No: 2017/UH.I-2524
Afet Acil Durum Bürosu / Afet Acil Durum Komisyonu Başkanlığı tarafından iş bitirme belgesi düzenlenebilir mi?


Kuruma gönderilen belgeler incelendiğinde, iş deneyim belgesine konu yemek hizmeti sözleşmesinin taraflarının Nizip Kaymakamlığı Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı ile Urfa Damak Gıda Yemek San. Tic. Ltd. Şti. olduğu ve sözleşmenin idare adına Mal Müdürü Vekili Mehmet Özateş tarafından imzalandığı görülmüştür. Anayasa’nın 135’inci maddesine göre kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan kamu tüzel kişilikleridir. İş deneyim belgesini düzenleyen Nizip Kaymakamlığı Afet Acil Durum Bürosu kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olmadığından, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesi uyarınca, 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan söz konusu kamu kurumu tarafından, 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak da iş deneyim belgesi düzenlenmesinin mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin, Nizip Kaymakamlığı Afet Acil Durum Bürosu’nun kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğu ve söz konusu idareye yapılan işler sonucunda elde edilecek iş deneyiminin, işe ait sözleşme ve faturalarla tevsik edilmesi gerektiği yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir. Öte yandan, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesine göre, iş deneyim belgelerinin idare adına sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından imzalanarak onaylanması gerekmekte olup, Nizip Kaymakamlığı Afet Acil Durum Bürosu tarafından yapılmış bir sözleşme neticesinde düzenlenen iş deneyim belgesinin Nizip Kaymakamlığı tarafından onaylanması yönündeki idari işlemde kamu ihale mevzuatına aykırı bir husus tespit edilmemiştir. Bu nedenle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. Toplantı No: 2014/016 Gündem No: 51 Karar Tarihi: 26.02.2014 Karar No: 2014/UH.I-1126
Şirketin tür veya unvanının değişmiş olması, değişiklikten önce düzenlenen iş bitirme belgesini kullanmasına engel teşkil eder mi?


Ticaret şirketlerinin, tacir sıfatını haiz tüzel kişilikler olduğu ve şirket ortakları ve hisse oranları değişse dahi tüzel kişiliğin şirket ortaklarından bağımsız bir varlık teşkil ettiği açıktır.

Bu itibarla, şirket unvanı haricinde şirket ortakları ve şirket müdürünün değişmesi nedeniyle başvuru sahibinin A. Aziz Yıldız İnşaat Temizlik Turizm Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nden farklı ve bağımsız bir şirket olduğuna ilişkin kabul ile başvuru sahibinin ihaleye sunduğu makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin sunduğu belgeler ile bilanço ve eşdeğer belgelerin değerlendirmeye alınmamasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Ayrıca, Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin 8 inci fıkrasında yer alan; “Şahıs veya sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununa göre nev’i veya unvan değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimlerini gösteren belgeler nev’i veya unvan değiştirmiş şirket tarafından iş deneyimi olarak kullanılabilir.” hükmü uyarınca başvuru sahibi tarafından ihaleye sunulan iş deneyim belgesinin idare tarafından değerlendirmeye alınmamasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2011/003 Gündem No: 59 Karar Tarihi: 10.01.2011 Karar No: 2011/UH.II-146
İhale dokümanında iş deneyimini göstermek üzere referans belgesi sunulması talep edilebilir mi?


Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterlerin belirtildiği, bunun dışında iş deneyimini tevsik amacıyla herhangi bir referans belgesinin istenilmesinin ihalelerde rekabeti düşüreceği ve böyle bir düzenlemenin yapılmaması yönünde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 12’nci maddesinde açıklamalar yapıldığı anlaşılmakla birlikte; somut olayda idarenin benzer bir düzenleme ile İdari Şartname’de referansa yönelik bir yeterlik koşulu belirlendiği, ihale dokümanında yer alan bu hususa ilişkin herhangi bir şikâyet başvurusunun bulunmadığı, dolayısıyla ihale dokümanının kesinleştiği, tekliflerin ihale dokümanında yer alan düzenlemeler dikkate alınarak verilmesi gerektiği, söz konusu isteklinin teklif dosyasında referansa ilişkin beyan mektubu sunulduğu, kamu ihale mevzuatında referans belgesine ilişkin herhangi bir şekil şartı düzenlemesinin bulunmadığı göz önüne alındığında, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan belgenin idarece geçerli kabul edilmesi gerektiği, bu nedenle idarece tesis edilen işlemin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/050 Gündem No: 76 Karar Tarihi: 04.10.2017 Karar No: 2017/UM.II-2701
Okul aile birliği tarafından imzalanan öğrenci taşıma sözleşmesi için iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?


Söz konusu üst yazının ekinde gönderilen sözleşme incelendiğinde, söz konusu sözleşmenin Erdoğanlar Per. Taş. ve Kan. İşl. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Servis Araçları Kiralama Komisyonu arasında imzalanmış olduğu, söz konusu komisyonun okul aile birliği başkanı, okul aile birliğinden 1 veli üye ve öğrenci servislerinden faydalanan 4 veli üyeden oluştuğu, sözleşmenin ücret başlıklı 6’ncı maddesinin (c) bendinde “Taşımacı öğrencilerden alınacak aylık/yıllık ücret için fatura verir…” düzenlemesinin yer aldığı, ayrıca söz konusu üst yazının ekinde yüklenicinin öğrenciler adına düzenlemiş olduğu bazı örnek faturaların da yer aldığı görülmüştür. Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükümlerinden, bir iş Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış ise iş deneyim belgesinin iş sahibi tarafından düzenleneceği ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanacağı, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa karşı gerçekleştirilen işlerde ise iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, bu durumdaki iş deneyimini tevsiken hangi belgelerin sunulacağının Yönetmelik’in 47’nci maddesinde belirtildiği anlaşılmıştır. Başvuruya konu ihalenin hizmet alımı ihalesi olduğu, bu kapsamda söz konusu ihaleye ilişkin iş deneyimlerini tevsik etmek amacıyla isteklilerin ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında gerçekleştirmiş oldukları hizmet işleriyle ilgili iş deneyim belgelerini sunabilecekleri anlaşılmaktadır. Yapılan inceleme neticesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesine konu işin 4734 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir kamu kurumuna yapılmadığı ve gerçekleştirilen işte herhangi bir kamu kaynağı kullanılmadığı, bu kapsamda gerçekleştirilen işin gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirildiği, bu nedenle itirazen şikâyete konu iş deneyim belgesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesi çerçevesinde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenemeyeceği anlaşılmıştır. Başvuruya konu ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin söz konusu taşıma işinden edindiği deneyimi, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde belirtilen belgelerin teklif dosyasında sunulması suretiyle gerçekleştirmesi gerekmektedir. Toplantı No: 2017/050 Gündem No: 63 Karar Tarihi: 04.10.2017 Karar No: 2017/UH.I-2688
İkmal ve tamamlama işinden elde edilen iş deneyim belgesi, bina yapımı işinde iş deneyimini tevsik etmek için kullanılabilir mi?


… Anılan iş deneyim belgesine konu işin sözleşmesinin eki olan Teknik ve İdari Şartname’nin “Ödemeler” başlıklı 2’nci maddesi de incelendiğinde, iş kapsamında 20 adet binada binaların %35,91 ile %94,93 arasında değişen oranlarda tamamlandığı, binaların %5,07 ile %64,09 arasında değişen oranlarda ise başvuru sahibi tarafından yapımının gerçekleştirildiği, işlere ait pursantaj tablolarının yer aldığı, bu tabloya göre başvuru sahibinin üst pursantajlardan Temel Betonun Dökülmesi (Kazı Dahil), Bodrum Kattan En Üst Tabliye, Beton Döküm İşlerinin alt pursantajlarından, Bodrum Kat Betonu, Bodrum Kat Perdeleri, Normal Kat Betonları, Sahanlık ve Merdivenler’e ilişkin herhangi bir imalatının bulunmadığı, bunların dışında Duvar İşleri, İç Sıva İşleri, Çatı İşleri vb. inşaat imalatlarının yapıldığı ve anılan maddede tamamlanma oranlarının gösterildiği, dolayısıyla anılan belgenin tamamlama (ikmal) işine ilişkin düzenlendiği anlaşılmıştır.

Şikâyete konu ihalede ihale konusu işin kazı, temel betonarme, duvar sıva vb. tüm imalatların gerçekleştirileceği, yeni bina yapımını içerdiği, aynı şekilde bina inşaatının Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan BIII grubunda sayılabilmesi için de, baştan sona (temelden-çatıya) bir inşaatın gerçekleştirilmesi gerektiği, ancak Ahmer Harfiyat Taah. İnş. Nak. ve Petrol Ürü. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesi ve eklerinden iş deneyim belgesine konu işte ihale konusu iş veya BIII benzer iş grubunda yer alması için gereken bütün imalatların yapılmadığı, bina işlerinde niteliği gereği birçok imalatın yer aldığı, bu nedenle bina işlerine ilişkin ihalelerde idare tarafından ikmal, tamamlama veya onarım işlerinin açıkça benzer iş olarak belirlenmemesi durumunda, iş deneyimin tevsiki amacıyla baştan sona bütün imalatların yapıldığı işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin iş deneyimi tevsik eder nitelikte belge olarak değerlendirilebileceği, başvuruya konu işte baştan sona bütün imalatların yer aldığı, dolayısıyla başvuru sahibinin bina işlerine ilişkin bütün imalatları içerisinde barındırmayan iş deneyim belgesine konu işte gerçekleştirilen işin içeriği, niteliği ve büyüklüğü gibi hususları incelendiğinde de iş deneyim belgesinin ihale konusu işte iş deneyimin tevsiki amacıyla kullanılamayacağı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/035

Gündem No : 12

Karar Tarihi : 12.07.2017

Karar No : 2017/UY.III-1851
Özel sektöre taahhüt edilen işlere ilişkin iş deneyimi nasıl belgelendirilmelidir?


...Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yükleniciler tarafından iş deneyiminin tevsiki için; bedel içeren bir sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanunu’na göre düzenlenen fatura örnekleri, veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulacağı, ayrıca yapılan sözleşmelerde sözleşme bedelinin açıkça belirtilmesi gerektiği ve iş deneyim belgesi olarak kabul edilebilmesi için tamamlanan bir işe ait olması gerektiği anlaşılmaktadır.... Toplantı No: 2017/052 Gündem No: 35 Karar Tarihi: 18.10.2017 Karar No: 2017/UH.II-2826
Özel sektöre gerçekleştirilen işlere ilişkin sözleşmelerde işin kabul tarihine ilişkin hüküm bulunmaması halinde, işin kabul tarihi nasıl belirlenir?


... Başvuru sahibince sunulan sözleşmede işverenin talebi halinde sözleşmenin süresinin uzatılabileceği ve personel sayısının azaltılıp çoğaltılabileceği belirtilmektedir. Ancak kamu ihale mevzuatı çerçevesinde iş artışının sözleşme süresi içerisinde işin miktarına ilişkin olarak gerçekleştirilebileceği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin (c) bendinde belirtilen iş artışı kavramının da bu doğrultuda değerlendirilmesi gerektiği, dolayısıyla sözleşmenin süresinin uzatılmasının iş artışı olarak kabul edilemeyeceği, bu nedenle süre uzatımına ilişkin olarak imzalanan ek protokollerin farklı sözleşmeler olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. .... Buna göre gerek ilk sözleşmede gerekse de ek protokollerde işin kabul tarihine ilişkin düzenleme bulunmadığı dikkate alındığında, sunulan tüm sözleşmelere ilişkin düzenlenen en son fatura tarihlerinin (30.11.2011, 31.12.2011, 29.02.2012, 31.03.2012, 30.04.2012, 31.05.2012, 30.06.2012, 31.07.2012) söz konusu işlerin kabul tarihi olarak esas alınması gerektiği, bu tarihlerin ise hiçbirinin ihale ilan tarihinden (04.08.2017) geriye doğru son beş yıl içerisinde bulunmadığı dolayısıyla başvuru sahibi tarafından sunulan ve 8 farklı iş deneyim belgesi olarak değerlendirilmesi gereken belgelerin kabul tarihlerinin ihale ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/056 Gündem No: 75 Karar Tarihi: 08.11.2017 Karar No: 2017/UH.I-3030
İdari Şartnamede istenen iş deneyiminin yanı sıra Teknik Şartnamede iş deneyimine ilişkin ilave belge istenebilir mi?


...Yukarıda yer verilen doküman düzenlemelerinden İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde ihaleye katılan isteklilerden ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında sunulacak iş deneyim belgelerine ilişkin düzenlemelere ve bu kapsamda aynı Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde benzer iş tanımına yönelik düzenlemelere yer verildiği, 7.5.4’üncü maddesinde ise Teknik Şartname’de teklif kapsamında sunulması istenilen belgelerin yeterlik kriteri olarak belirlendiği görülmüş olup, Teknik Şartname’nin itirazen şikâyete konu olan maddesinde ihaleye katılacak isteklilerin teklif dosyalarında, Mersin ili sınırları içerisinde ve her ilçede en az bir iş yeri ile imzalanmış olması şartı ile yemek hizmeti verebilecek 60 iş yeri ile imzalanan sözleşmenin sunulmasının yanı sıra bu işyerleri ile çalışıldığının belgelendirilmesi için 2016-2017 mali yılına ait fatura veya komisyon faturalarının aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulmasının istenildiği anlaşılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde başvuruya konu ihale dokümanında ihaleye katılacak isteklilerden iş deneyiminin tevsik etmesi ile ilgili düzenlemelere İdari Şartname’nin 7.5.1 ve 7.6’ncı maddelerinde yer verildiği, bununla birlikte mevcut iş deneyimi ile ilgili düzenlemelerin yanı sıra itirazen şikâyete konu Teknik Şartname düzenlemesiyle ihaleye katılan isteklilerden 2016-2017 yıllarında özel sektöre yapılan işlerle ilgili sözleşme ve faturaların da teklif dosyasında sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin başvuruya konu ihalede ikinci bir iş deneyim belgesi istenilmesi niteliğinde olduğu ve bu durumun rekabet ilkesine aykırı olarak ihaleye katılımı engellediği, itirazen şikayete konu olan mevcut Teknik Şartname düzenlemeleri ile sözleşmenin yürütülmesi aşamasında istenilebilecek belgelerin ihaleye katılım aşamasında bütün istekliler tarafından sunulmasının istenilmesinin iş deneyimine yönelik ilave bir yeterlik kriteri olarak belirlendiği anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/056 Gündem No: 73 Karar Tarihi: 08.11.2017 Karar No: 2017/UH.I-3028
Gerçek kişi tacirin, tür değişikliği sonucunda tüzel kişi tacire dönüşmesi durumunda gerçek kişiye ait iş deneyim belgesi yeni kurulan tüzel kişi tacir tarafından kullanılabilir mi?


... Netice itibarıyla Süleyman Doğan/Atlas İnşaat’ın bir ticaret şirketi olmadığı, bir şahıs işletmesi olduğu, 6102 sayılı Kanun’da işletmenin tür değiştirerek şirkete dönüşmesi durumunda uygulanması gereken kanun maddeleri açıkça belirtildiğinden, işletmenin tür değiştirerek şirkete dönüşmesinin, bir şirketin başka bir şirkete dönüşmesi niteliğinde olmadığının açık olduğu, bu itibarla Atlasbk İnşaat Taahhüt Gıda Akaryakıt Plastik İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin Süleyman Doğan/Atlas İnşaat’ın devamı niteliğinde olmadığı ve söz konusu ihalede anılan istekli tarafından ortaklık durum belgesinin sunulmadığı, kaldı ki şikâyete konu ihalenin ilan tarihinin 28.08.2017, ihale tarihinin 20.09.2017, anılan şirketin tescilinin ilan tarihinin ise 29.12.2016 olduğu dikkate alındığında, bahse konu tüzel kişiliğin %100 hisse sahibi olan Süleyman Doğan adına düzenlenmiş olan iş deneyim belgesinin kullanılabilmesi için ortaklık süresine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’da ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde aranan bir yıllık süre koşulunun da (iş deneyim belgesi sahibi ortağın en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olunması gerektiği) sağlanmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından Atlasbk İnşaat Taahhüt Gıda Akaryakıt Plastik İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından Süleyman Doğan’a ait iş deneyim belgesinin kullanılmasının mevzuat açısından uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.... Toplantı No: 2017/057 Gündem No: 69 Karar Tarihi: 15.11.2017 Karar No: 2017/UY.II-3081
Özel sektöre gerçekleştirilen işe ilişkin iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgeler kapsamında faturaların yanı sıra sözleşmenin de sunulması zorunlu mudur?


...Mevzuatın yukarıya aktarılan hükmüne göre özel sektöre gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyimin belgelendirilmesinde, işe ilişkin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, iş deneyimini gösteren belgeler olduğu, belirtilen işler için iş bitirme belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. Başvuru sahibi Yol-Bak Yol Bakım ve Kar Mücadele Araçları San. Tic. Ltd. Şti.nin idarece gönderilen teklif dosyası kapsamında sunulan belgelerinin incelenmesi neticesinde; Anılan istekli tarafından Hases Otomotiv Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi Teklif dosyası kapsamında tarafından düzenlenmiş olan 17.07.2017 tarihli yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgeye konu işin “50 adet kar küreme bıçaklı tuz serpme makineli damperli kamyon alımı” olduğu, sözleşme tarihinin 13.09.2012, sözleşme bedelinin (KDV hariç) 2.400.000,00 TL, toplam sözleşme tutarının (KDV hariç) 12.748.020,00 TL, kesin kabul tarihlerinin 02.10.2012, 08.02.2013 ve 18.02.2013, belge tutarının (KDV hariç) 2.4000.000,00 TL olduğu görülmüştür. Yine teklif dosyası kapsamında, Yol-Bak Yol Bakım ve Kar Mücadele Araçları San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Hases Otomotiv Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi adına düzenlenen 02.10.2012 tarihli (KDV hariç) 480.000,00 TL, 08.02.2013 tarihli (KDV hariç) 720.000,00 TL, 18.02.2013 tarihli (KDV hariç) 1.200.000,00 TL bedelli hidrolik tertibatlı kar bıçağı ve tuz serici satışına ilişkin fatura örnekleri bulunduğu, söz konusu fatura örneklerinin yeminli mali müşavir onaylı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yine başvuru sahibi tarafından Mengerler Ticaret Türk Anonim Şirketi tarafından düzenlenmiş olan 25.04.2017 tarihli yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede işin adının “Kışla mücadele ekipmanlı damperli kamyon alımı” olarak belirtildiği, sözleşme tarihinin 10.07.2013, sözleşme bedeli, toplam sözleşme tutarı ve belge tutarının (KDV hariç) 5.199.480,00 Euro, kesin kabul tarihlerinin 09.10.2013 ve 07.11.2013 olduğu görülmüştür. Teklif dosyası kapsamında Yol-Bak Yol Bakım ve Kar Mücadele Araçları San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Mengerler Ticaret Türk Anonim Şirketi adına düzenlenen 09.10.2013 tarihli (KDV hariç) 1.469.668,20 TL ve 07.11.2013 tarihli (KDV hariç) 1.382.119,20 TL bedelli tuz serici ve kar bıçağı satışına ilişkin fatura örneklerinin sunulduğu, söz konusu fatura örneklerinin noter onaylı olduğu anlaşılmıştır. Netice olarak, başvuru sahibi tarafından iş deneyimi tevsik amacıyla özel sektöre taahhüt edilen işlere ilişkin fatura örneklerinin sunulduğu ancak yukarıda anılan Yönetmelik’in 46’ncı maddesinde belirtildiği üzere söz konusu faturalara ilişkin sözleşmelerin sunulmadığı, teklif dosyası kapsamında idareye sunulmayan belgelerin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği ve dolayısıyla eksiliğin sonradan tamamlatılamayacağı belirlendiğinden, başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden ilkinin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/057 Gündem No: 58 Karar Tarihi: 15.11.2017 Karar No: 2017/UM.II-3070
İş deneyim belgesinin geçerlilik dönemi hesaplanırken ihale tarihinin içinde bulunduğu yıl dikkate alınır mı?


...Yapılan incelemede, ihale konusu işe ait İdari Şartname’nin iddia konusu maddesinde “İsteklinin son 15 (onbeş) yılda yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre yapmış olduğu tek sözleşmeye ilişkin almış olduğu ve teklif edeceği bedelinin %50'sinden fazla olan “Atıksu Kollektör Hattı” iş deneyim belgesi üzerinden puanlama yapılacaktır…”ifadesinin yer aldığı ancak başvuru sahibi isteklinin de iddia ettiği üzere diğer Şartname maddelerinde “ihale ilan tarihinden geriye doğru” ifadesinin yer aldığı, söz konusu maddede ise “son 15 yılda” ifadesinin yer aldığından, yapılması gereken işlemin ihalenin 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olmasından dolayı geçici kabul tarihi 2017 yılından geriye doğru son 15 yıl içinde olan (2002 yılı dahil olmak üzere) tüm iş deneyim belgelerinin İdari Şartname’de belirtilen diğer kriterleri de sağlaması şartıyla tam puan verilmesi gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiası yerinde görülmüştür. Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, geçerli teklif sahibi (aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında teklifi reddedilmiş istekliler de dahil olmak üzere) isteklilerin puanlamaya dahil edilerek ve iş deneyim belgesinin geçici kabul tarihi 2017 yılından geriye doğru son 15 yıl içinde olan (2002 yılı dahil olmak üzere) iş deneyim belgelerinin puanlamaya dahil edilerek hesaplama yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Toplantı No: 2017/059 Gündem No: 89 Karar Tarihi: 23.11.2017 Karar No: 2017/UY.II-3168
İş deneyim belgesinin, ilgili idarenin hatasıyla ekap’a kaydedilmemiş olmasına rağmen teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


…Başvuru sahibi tarafından şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçesinin ekinde 25.08.2017 tarihli ve 2016/367092-1717916-1-1 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu iş bitirme belgesi için EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde sunulan belgenin 25.08.2017 tarihinde saat 09.45’de (şikayete konu ihale tarihinde ihale saatinden önce) EKAP’a kaydedildiğinin anlaşıldığı, söz konusu EKAP’a kayıtlı belgenin, teklif dosyası kapsamında sunulan 14.06.2017 tarihli ve 85283718.934.02./332/5943 sayılı iş bitirme belgesinin yerine verildiğine ilişkin bir ifade yer almamakla birlikte, belge içindeki bilgilerden aynı işe ilişkin olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede başvuru sahibi tarafından teklif dosyası kapsamında EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesinin sunulmadığı, teklif dosyası kapsamında sunulan 14.06.2017 tarihli ve 85283718.934.02./332/5943 sayılı iş deneyim belgesinde idare tarafından sorgulama işleminde gerekli belge numarasının bulunmadığı, bu çerçevede idare tarafından iş deneyim belgesinin EKAP üzerinden düzenlenip düzenlenmediği hususunun araştırılmasının mümkün olmadığı, öte yandan iş bitirme belgesinin idarenin hatasından kaynaklı olarak EKAP üzerinden düzenlenmediği anlaşılmakla birlikte, belgelerin EKAP’a kaydettirilmesi hususunda nihai sorumluluğun isteklilere ait olduğu sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/059

Gündem No : 33

Karar Tarihi : 23.11.2017

Karar No : 2017/UM.I-3122
İş deneyim belgesinin sadece personel çalıştırılan bir işten elde edilmiş olması, personel çalıştırılmasına dayalı iş deneyimini tevsik etmede kullanılması için yeterli midir?


…Ayrıca anılan sözleşmeye konu işin yüklenici personeli ile Paşabahçe ürünlerinin paketlenmesi işi olduğu, sözleşmeye ilişkin sunulan faturaların paketleme işçiliği, finisaj işçiliği, teyzinat işçiliği, yeniden ayırma işçiliği işlerine ilişkin olarak kesildiği, sunulan belgelere göre söz konusu işin personel çalıştırılan bir iş olduğu görülmektedir. Ancak kamu ihale mevzuatında personel çalıştırılan işler ile personel çalıştırılmasına dayalı işler farklı değerlendirilmekte olup, bir işin personel çalıştırılmasına dayalı olarak kabul edilebilmesi için ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlenmiş olması, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılması ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyetinden oluşması şartları birlikte aranmaktadır.

Uçan Turizm Seyahat İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan sözleşmede, işte çalıştırılacak personel sayısının belirlenmediği, ayrıca işte çalışacak personelin çalışma saatlerinin tamamının idare/iş sahibi için kullanılacağına yönelik bir düzenlemenin de bulunmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan sözleşmede toplam sözleşme bedeli ve birim fiyat bulunmadığından işçilik maliyetinin sözleşme bedeline olan oranını tespit etme imkânı da bulunmamaktadır. Bu çerçevede söz konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş mahiyetinde olmadığı anlaşıldığından, idarece belirlenen benzer iş tanımına ve ihale konusu işe uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır….

Toplantı No : 2017/059

Gündem No : 35

Karar Tarihi : 23.11.2017

Karar No : 2017/UH.I-3124
Özel sektöre gerçekleştirilen iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan belgelerde işin başlama ve bitiş tarihi yerine gerçekleştirildiği dönemin belirtilmesi yeterli midir?


...Yukarıda yer alan tespitler doğrultusunda, pilot ortak Bestaş Yapı A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan belgede, anılan pilot ortak tarafından yine ön yeterlik değerlendirmesi kapsamında sunulan diğer iş deneyimine ilişkin belgenin aksine, belgeye konu işin sözleşme tarihi ile işin bitim tarihinin belirtilmediği, belgede yer alan belli bir tarih aralığını belirten “çalışmaların tamamlanma süresi”nin sözleşme tarihi olarak esas alınamayacağı, bunun yanında söz konusu belgenin iş bitirme, yönetme veya denetleme olup olmadığının belge üzerindeki bilgilerden anlaşılamadığı, bu itibarla belgenin niteliğinin belli olmadığı, dolayısıyla anılan belgenin tutarının hangi oranda değerlendirileceğinin belirsiz olduğu, belgenin hitaben yazıldığı Aleksey Sergeyeviç’in denetleme veya yönetme faaliyetlerine ilişkin işin yerine getirilmesindeki rolünün ve söz konusu şahsın tüzel kişilik içerisindeki unvanının belgede belirtilmediği, bu çerçevede yurt dışında düzenlenen incelenen belgenin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinin on altıncı fıkrasında belirtilen koşulları taşımadığı, bunun yanında, belgede yer alan belirtilen eksikler, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlarına ilişkin olduğundan söz konusu eksiklerin de tamamlatılamayacağı anlaşıldığından idarece pilot ortak Bestaş Yapı A.Ş. tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin geçersiz kabul edilerek ön yeterlik aşamasında başvuru sahibi ortak girişimin teklifinin yeterli bulunmaması işleminde mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası uygun görülmemiştir.... Toplantı No: 2017/062 Gündem No: 31 Karar Tarihi: 07.12.2017 Karar No: 2017/UY.II-3274
İş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmamasına rağmen ihale konusu işin kapsamında yer alması durumunda teklifin geçerliliğinden bahsedilebilir mi?


...Diğer yandan; ihale üzerine bırakılan isteklinin özel ortağı tarafından iş deneyimi tevsiki için sunulan iş bitirme belgesine konu ihalede işin tanımının “Korunma ve bakım altında bulunan kişilerin temizlik ve bakımlarının yapılması işidir.” şeklinde olduğu, yani ihale konusunun “bakım ve temizlik” hizmeti işleri olduğu; personel olarak bakım elemanı(temizlik işleri dahil), hemşire(acil tıp teknisyeni, sosyal hizmet uzmanı veya çocuk gelişimi uzmanı), yaşlı bakım elemanı, refakatçi çalıştırılacağına ilişkin düzenlemelere yer verildiği, söz konusu ihalenin İdari Şartnamesi’nin 2’nci maddesinde belirtilen düzenlemeden ve çalıştırılacak personel dışında başka kaleme yer verilmediği görülen birim fiyat teklifi cetvelinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla; şikayete konu ihalenin ve Burcum Plastik İnş. Med. Oto. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu ihalenin ilgili maddeleri incelendiğinde, söz konusu ihalelerin “bakım ve temizlik” hizmeti işleri olduğu, söz konusu belge benzer işe uygun olmamakla birlikte, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösterdiği, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler kapsamında değerlendirilebileceği, idarenin şikayete cevap yazısında iş bitirme belgesinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu ve şikayete konu ihalenin iş tanımına uygun olduğu ifadeleri de dikkate alındığında söz konusu belgenin ihale konusu işe uygun olduğunun kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/064 Gündem No: 81 Karar Tarihi: 13.12.2017 Karar No: 2017/UH.I-3381
İŞ deneyim belgesine konu sözleşmenin toplam bedelinin ve sözleşme süresinin belirli olmaması, idare tarafından düzenlenen iş deneyim belgesini geçersiz hale getirir mi?


...İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından, işin niteliğinden dolayı birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlere ilişkin iş bitirme belgesi düzenlenebileceği ve sözleşme süresi ile sınırlı olmak üzere yapılan işin tutarının iş deneyim tutarı olarak kabul edileceği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili idareler tarafından birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve içerisinde toplam sözleşme tutarı bulunmayan sözleşmelere dayalı gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için, söz konusu sözleşmenin süresinin belirli dolayısı ile sona erdiği tarihin belli olması gerekmektedir. Sonuç olarak, ihale komisyonunun iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin gerekli incelemeyi yapmaya yetkili olduğu ve bu yetkisi kapsamında deneyim konusu işe ait sözleşmeyi ilgili idareden talep edebileceği, başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin sözleşmesinin de birim fiyat üzerinden bağıtlandığı, ancak bu sözleşmede işin süresi belli olmadığından ilgili idare tarafından düzenlenen ve EKAP kaydı bulunan iş bitirme belgesinin 4734 sayılı Kanun kapsamında geçerli bir belge olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/064 Gündem No: 72 Karar Tarihi: 13.12.2017 Karar No: 2017/UH.I-3372
İhale dokümanında, iş deneyim belgesinin yanı sıra firmanın tecrübesinin ve kapasitesinin anlaşılabilmesi amacıyla ilave bilgi-belge sunulması yeterlik kriteri olarak öngörülebilir mi?


...Yapılan inceleme neticesinde başvuruya konu ihale dokümanında ihaleye katılacak isteklilerden iş deneyiminin tevsik etmesi ile ilgili düzenlemelere İdari Şartname’nin 7.5.1 ve 7.6’ncı maddelerinde yer verildiği, bununla birlikte mevcut iş deneyimi ile ilgili düzenlemelerin yanı sıra itirazen şikâyete konu Teknik Şartname düzenlemesiyle ihaleye katılan isteklilerden 2017 yılında özel sektöre yapılan işlerle ilgili sözleşme ve faturaların da teklif dosyasında sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin başvuruya konu ihalede ikinci bir iş deneyim belgesi istenilmesi niteliğinde olduğu ve bu durumun rekabet ilkesine aykırı olarak ihaleye katılımı engellediği, itirazen şikâyete konu olan mevcut Teknik Şartname düzenlemeleri ile sözleşmenin yürütülmesi aşamasında istenilebilecek belgelerin ihaleye katılım aşamasında bütün istekliler tarafından sunulmasının istenilmesinin iş deneyimine yönelik ilave bir yeterlik kriteri olarak belirlendiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/064 Gündem No: 54 Karar Tarihi: 13.12.2017 Karar No: 2017/UH.II-3355
Alt yüklenici çalıştırılması yasak olan bir ihalede alt yüklenici olarak gerçekleştirilen işten elde edilen belgeler, iş deneyimini tevsik etmek için kullanılabilir mi?


...Diğer yandan başvuru sahibi tarafından sözleşmeye konu işin Özyaren Turz. Taş. Pet. Ürün. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kamuya gerçekleştirilen işler kapsamında alt yüklenici olarak yaptırılan bir iş olduğu ve söz konusu işlerinde alt yüklenici çalıştırılmasına kapalı olduğu iddia edilmiş olsa da, sunulan sözleşme metninde, sözleşme konusu işin başvuru sahibi tarafından IKN’leri belirtilen ihaleler kapsamında yaptırılmış bir iş olduğunu ortaya koyacak herhangi bir ifadenin yer almadığı görüldüğünden, özel sektöre yapılan iş karşılığında düzenlendiği anlaşılan sözleşme ve faturaların Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak sunulduğu da dikkate alındığında, iş deneyimi tevsik için yeterli olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı No : 2017/035

Gündem No : 48

Karar Tarihi : 12.07.2017

Karar No : 2017/UH.I-1877
İş deneyim belgesinin, belli bir il sınırları içerisinde gerçekleştirilen işten elde edilmesi şartı getirilebilir mi?


...Ancak bahse konu düzenlemede yer alan ve toplam 50 puan değerinde dikkate alınacak 3 kriterin tamamının “Belediye sorumluluğundaki cadde, sokak ve bulvarlarda” gerçekleştirilmiş işler için sağlandığı takdirde isteklilerin puan almalarının söz konusu olacağı, söz konusu düzenleme içerisinde “Belediye” ifadesinin kullanımından kaynaklı olarak, düzenlemede Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanların kastedildiğinin anlaşıldığı, bununla birlikte anılan kriterlerin tevsiki için İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesi kapsamında sunulan iş bitirme belgesine ait idare onaylı yapılan işler listesinin de istenildiği, dolayısıyla iş deneyime ilişkin yeterliliği sağladığı halde Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde gerçekleştirilmiş bir işe ilişkin ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun iş deneyim belgesi sunmayan isteklilerin fiyat dışı unsur puanlamasında puan alamayacağının anlaşıldığı, söz konusu düzenlemede yer verilen il sınırlamasının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde sayılan ve idarelerce öngörülebilecek, işletme ve bakım onarım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurlar içerisinde yer almamasına rağmen anılan sınırlama ile elde edilebilecek olan faydanın da idarece ortaya konulmadığı dikkate alındığında anılan düzenlemenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından ihalenin iptali gerektiği sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/068 Gündem No: 81 Karar Tarihi: 27.12.2017 Karar No: 2017/UY.II-3519
Özel sektöre gerçekleştirilen iş deneyimini tevsik etmek adına yalnızca fatura sunulması yeterli midir?


...Yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla farklı kurum ve firmalara düzenlenmiş 33 adet faturanın sunulduğu ve herhangi bir sözleşmenin sunulmadığı görülmüştür. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre, özel sektöre gerçekleştirilen işlerde tek bir sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örneklerinin iş deneyimini gösteren belgeler olarak kabul edileceği anlaşılmıştır. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan söz konusu faturaların anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilen bir hizmet olarak değerlendirilebilmesi için bir sözleşmeye bağlı olarak düzenlenmesi ve işe ait sözleşmenin de idareye sunulması gerekmektedir. Bu nedenle sözleşme sunulmaksızın farklı kurum ve firmalara düzenlenmiş 33 adet faturanın tek başına iş deneyim belgesi olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla halihazırda sunulan bir iş deneyim belgesinden de bahsedilemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/001 Gündem No: 96 Karar Tarihi: 04.01.2018 Karar No: 2018/UH.I-87
Özel sektöre gerçekleştirilen işlere ait iş deneyimini tevsik etmek adına SGK ödeme dekontlarının da sunulması zorunlu mudur?


...Ayrıca SGK ödeme dekontları ile stopaj ödeme belgeleri iş deneyimini tevsiken sunulan belgeler içinde yer almadığından söz konusu belgelerin aslına uygun olup olmamasının esasa etkili olmadığı değerlendirilmektedir. Kaldı ki, sunulan sözleşmede tam zamanlı personel çalıştırılacağına yönelik hüküm bulunmadığı, ayrıca personel sayısının da belirtilmediği, bu yönüyle sözleşmeye konu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı anlaşıldığından bahse konu iş ile ilgili olarak personel çalıştırıldığını gösterir SGK belgelerinin sunulmasına da gerek olmadığı bu itibarla başvuru sahibi isteklinin söz konusu iddiasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/001 Gündem No: 73 Karar Tarihi: 04.01.2018 Karar No: 2018/UH.I-65
Devralma yoluyla birleşme sonucunda devralınan şirketin tür değişiminin de gerçekleştiği durumlarda, devralınan şirkete ait iş deneyim belgesi devralan şirket tarafından kullanılabilir mi?


... Dolayısıyla, 6102 sayılı Kanun’da bir ticari işletmenin bir ticaret şirketiyle, onun tarafından devralınmak suretiyle birleşmesi durumunda uygulanması gereken kanun maddeleri açıkça belirtildiğinden ve bu belirtilen maddeler arasında devir alınan ticari işletmenin sahip olduğu iş deneyim belgelerinin devir alan şirket tarafından kullanılabileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan, Kamu İhale Kurulu’nun 2009/DK.D-143 sayılı kararında devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşme durumunda tasfiyesiz sona eren şirket/şirketlere ya da işletmelere ait iş deneyim belgelerinin, bilanço ve ciro değerlerinin devralan ya da yeni kurulan şirkete geçeceği karara bağlanmış olmakla birlikte, söz konusu Kurul kararının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce alınmış olduğu ve somut olayda olduğu gibi iki limited şirket tarafından iş ortaklığı olarak teklif verilmiş ve sözleşmeye bağlanmış bir ihalede, iş deneyim belgesinin bu iş ortaklığının adi ortaklık ticari işletmesi olarak tescil ettirilmesi ve iş deneyim belgesinin bu adi ortaklık adına düzenlenmesi ve bu adi ortaklığın bir başka limited şirkete devir edilmesi, adi ortaklığı devir alan limited şirketin adi ortaklığa ait iş deneyim belgesini kullanması, aynı zamanda adi ortaklığı kuran her iki limited şirket tarafından da ortaklık oranlarına göre aynı iş deneyim belgesinin mükerrer olarak kullanılması durumunu ortaya çıkarabileceği anlaşılmıştır. Söz konusu hususun mevzuatta yer alan tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması hükmünü de geçersiz bırakacağı anlaşılmaktadır.... Toplantı No: 2015/067 Gündem No: 35 Karar Tarihi: 11.11.2015 Karar No: 2015/UH.I-3051
İş deneyimini tevsik etmek üzere özel sektöre gerçekleştirilen işlere ait sözleşme ve fatura sunulması halinde söz konusu sözleşme kapsamında iş eksilişi gerçekleştirilmiş olması iş deneyimini geçersiz kılar mı?


...“İdarenin SGK’dan tescil ile ilgili sözleşmeyi talep ettiği, ancak Uşak SGK kayıtlarında sözleşmenin bulunmadığı, İşin içeriğinde işçinin de çalıştırıldığı, bu sebeple işin gerçekleştirildiği şirketin mutfağının da tescilinin yapılmadığı” iddialarına ilişkin olarak ise, sözleşmeye konu işin gerçekleştirildiği şirketin mutfağında gerçekleştirilmeyeceği ve iş kapsamında tam zamanlı personel bulunmadığı anlaşıldığından, söz konusu iddiaların da yerinde olmadığı, diğer taraftan deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde iş deneyiminin tevsiki amacıyla sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin sunulacağı, İş eksilişine ilişkin iddialarına ilişkin yapılan incelemede ise iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan sözleşmede bedele yer verildiği (355.898,50 TL),sözleşme ekinde sunulan faturaların toplam tutarının ise 355.674,50 TL olduğu, faturaların toplam tutarının sözleşmede yer alan bedelden daha düşük olduğu, ancak söz konusu hususa ilişkin olarak herhangi bir belgenin sunulmadığı anlaşıldığından, Yayla Catering Yemek Sanayi Gıda İnşaat Temizlik Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Toplantı No: 2018/002 Gündem No: 76 Karar Tarihi: 11.01.2018 Karar No: 2018/UH.II-157
İş deneyimi olarak mezuniyet şartı getirilmesi halinde, teklif zarfında mezuniyet belgesi sunulması zorunlu mudur?


...İhale dokümanı incelendiğinde, itirazen şikâyete konu olan şehir planlama veya şehir ve bölge planlama bölümünden, şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısı veya kent plancısı unvanını alarak mezun olmanın İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak düzenlendiği, ancak söz konusu hususun ne şekilde belgelendirileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı anlaşılmaktadır. Başvuru sahibi istekli tarafından teklif zarfı içerisinde TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenmiş 01.12.2017 tarihli ve 06.17.5912 sayılı Serbest Şehirci Büro Tescil Belgesi’nin sunulduğu, sunulan belgede başvuru sahibinin unvanına, yetkili serbest şehirci kişinin adı ve soyadına, diploma unvanına, bitirdiği üniversiteye ilişkin bilgilere yer verildiği görülmüş olup, tescil belgesinde yer alan bilgilerden şehir ve bölge planlama bölümünün bitirildiği ve diploma unvanının da şehir plancısı olduğu görülmektedir. Ayrıca başvuru sahibi istekli tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Özel Sektör Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi’nin sunulduğu, sunulan belgede Serbest Şehirci Büro Tescil Belgesi’ne benzer şekilde unvanın şehir plancısı olduğuna, üniversitenin de Erciyes Üniversitesi olduğuna ilişkin bilgilere yer verildiği görülmüştür. Yapılan inceleme neticesinde, başvuruya konu ihalede, şehir planlama veya şehir ve bölge planlama bölümünden, şehir plancısı veya şehir ve bölge plancısı veya kent plancısı unvanını alarak mezun olmanın İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak düzenlendiği, ancak söz konusu hususun ne şekilde belgelendirileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan Serbest Şehirci Büro Tescil Belgesi ile Özel Sektör Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi’nde yetkili kişinin unvanına ve mezun olduğuna yönelik bilgilere yer verildiği, idarece söz konusu hususun belgelendirilmesine ilişkin olarak belirleyici bir yol öngörülmemesi nedeniyle anılan unvanlara yönelik mezuniyet belgesinin teklif zarfı içerisinde sunulmamasının başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olamayacağı değerlendirilmiş ve başvuru sahibi isteklinin ihale dokümanında düzenlenen yeterlik kriterini karşıladığı sonucuna ulaşılmıştır. Toplantı No: 2018/002 Gündem No: 54 Karar Tarihi: 11.01.2018 Karar No: 2018/UH.II-126
Hizmet işinden elde edilen iş deneyim belgesinin, yapım işi ihalesinde iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulması mümkün müdür?


4734 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde büyük bakım onarım işleri yapım işi olarak belirtilmiştir, hizmet tanımı içerisinde de bakım onarıma yer verilmiştir, ayrıca Tebliğ’in 63’üncü maddesinde yapımla ilgili her türlü bakım onarım işinin yapım işi olarak ihale edilmesi gerektiğine yönelik açıklamalara yer verilmiştir, aynı Kanun’un 5’inci maddesinde ise aralarında doğal bir bağlantı olması halinde mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilebileceği belirtilmiştir, kaldı ki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde de (C), (D) ve (E) grubu işlerde, montaj dahil mal veya hizmet alımı olarak ihaleye çıkılması halinde yapım iş deneyim belgelerinin kullanılabileceği, ayrıca yapım türüne göre farklılık arz edecek hususların her bir tür için ayrı değerlendirmesi yönünde düzenlemelere yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve benzer iş tanımı birlikte değerlendirildiğinde, mal alımı, hizmet alımı ve yapım işinin bir arada ihale edilmesi veya mevzuatın imkân tanıdığı ölçüde yapım niteliğindeki bir işin hizmet alımı olarak temin edilmesi durumunda o işte alınan iş deneyim belgelerinin ilgisine göre diğer ihale türlerinde de kullanılmasının önünde bir engel bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bu gibi durumlarda önemli olan husus gerçekleştirilmiş olan işin niteliğinin benzer iş tanımı çerçevesinde ihale konusu iş veya benzer işlerle uyum içerisinde olmasıdır, bunun aksine bir yaklaşım da iş deneyim belgesi ve benzer iş düzenlemeleri vasıtasıyla ulaşılmak istenen ihale konusu işte tecrübesi bulunan isteklilerin ihalelere katılması amacından uzaklaşılması sonucunu ortaya çıkaracağı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, Ensar İnşaat Makine İmalat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan bahse konu iş deneyim belgesi ve ekinde yer alan kesin hakediş raporları ve ihale konusu işte bina tadilatı işi olduğu da dikkate alındığında, söz konusu istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesi her ne kadar hizmet işi kapsamında gördürülmüş olsa da söz konusu işin yapım işi mahiyetinde olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/036

Gündem No : 75

Karar Tarihi : 19.07.2017

Karar No : 2017/UY.I-1947
Özel sektöre taahhütte bulunan yüklenicilere iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için, taahhüde ilişkin sözleşmenin noter onaylı olması zorunlu mudur?


...Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği gereği özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için; yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin iş deneyim belgesi talebi sırasında ilgili kurum ve kuruluşlara sunulması gerektiği anlaşılmıştır. Yapılan incelemede, başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağının %51 hissesine sahip Fermak İnş. Taah. A.Ş. adına Gemlik Belediye Başkanlığınca düzenlenen iş deneyim belgesinin düzenlenmesi talebiyle yapılan başvuru anında noter onaylı bir sözleşmenin sunulmamış olduğu, idareye yapılan şikâyet ve itirazen şikâyete konu olan İdari Yargı kararının farklı bir olaya ilişkin olduğu anlaşıldığından, mevzuat uyarınca kamu ihalelerinde kullanılmak üzere düzenlenmesi mümkün olmayan bahse konu iş deneyim belgesi ile incelenen ihaleye katılmış olan başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2018/009 Gündem No: 39 Karar Tarihi: 14.02.2018 Karar No: 2018/UY.II-406
Posta/kargo/yük taşıma işinden elde edilen iş deneyim belgesi, yolcu taşıma ihalelerinde geçerli bir iş deneyim belgesi olarak sunulabilir mi?


...İtirazen şikâyete konu ihalenin personel servis hizmet alımı işi olduğu, söz konusu iş kapsamında 1.400 sefer üzerinden en az 45 kişi taşıma kapasiteli 1 adet otobüs ve 4.400 sefer üzerinden en az 27 kişi taşıma kapasiteli 4 adet midibüs ile taşıma hizmetinin gerçekleştirileceği, benzer işin ise kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde sözleşmeye bağlanan sürücülü araç ile personel taşımacılığı işi olarak belirlendiği görülmüştür. Hüsameddin Akalın – Emin Durbak İş Ortaklığının pilot ortağı Hüsameddin Akalın tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla teklif dosyası kapsamında 30.10.2017 tarihli ve 10482-H-İST-2-1 sayılı bir iş deneyim belgesinin sunulduğu, söz konusu iş bitirme belgesinin T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Muş PTT Başmüdürlüğü İşletme ve Teknik Birimler Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, işin adının “Muş Varto Arası Yük Yolcu Posta Taşıma İhalesi”, işin tanımının “Başmüdürlüğümüze bağlı Muş-Vatto PTT Merkez Müdürlükleri arası tali posta hattının yük-yolcu taşıma hizmetlerinin yürütülmesi işi” olduğu, sözleşme tarihinin 05.12.2013, belge tutarının ise 82.420,57 TL olduğu belirlenmiştir. İhaleyi yapan idare tarafından belgeyi düzenleyen kurumdan 22.01.2018 tarihli ve E.9241 sayılı yazı ile “Fabrikamızca 11.01.2018 tarihinde ihalesi yapılan Personel Servisi Hizmet Alımı işine Hüsameddin AKALIN firmasınca kurumunuzdan 30.10.2017 tarih ve 10482-H-İST-2-1 nolu ekli iş bitirme belgesi komisyonumuza sunulmuş olup, ilgili iş bitirme belgesi üzerinde komisyonumuzca tereddüt hasıl olmuştur. Kurumunuzca verilen 82.420,57 TL tutarlı iş bitirme belgesinde yazılı olan tutarın ne kadarının yük ne kadarının yolcu taşımasına ait olduğu”na yönelik bilgi ve belge talep edilmiştir.İş deneyim belgesini düzenleyen T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Muş PTT Başmüdürlüğü tarafından “Ünitemizin Muş Varto Hattında 1000 Kg İstiap Haddi ile Yük yolcu olarak Başmüdürlüğümüz ile Hüsameddin AKALIN arasında Muştan Varto’ya postaların götürülüp getirilme ile ilgili hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.” ifadelerinin yer aldığı 23.01.2018 tarihli ve E.342 sayılı yazı idareye gönderilmiştir. İş deneyim belgesini düzenleyen idarenin 23.01.2018 tarihli ve E.342 sayılı yazısında da açıkça görüleceği gibi, itirazen şikâyete konu iş deneyim belgesi kapsamında Muş Varto hattında 1000 kg yük ve yolcu taşıma kapasiteli araçlarla postaların götürülüp getirildiği, anılan iş kapsamında herhangi bir yolcu taşıma hizmetinin gerçekleştirilmediği, söz konusu işin sadece posta taşıma hizmetine yönelik olduğu anlaşıldığından pilot ortak Hüsameddin Akalın tarafından sunulan iş deneyim belgesinin hem ihale konusu iş hem de benzer işe uygun olmadığı değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

Toplantı No: 2018/012

Gündem No: 35

Karar Tarihi: 27.02.2018

Karar No: 2018/UH.I-501
Ticaret unvanının değiştirilmesi, eski unvan dikkate alınarak düzenlenen iş deneyim belgesinin geçersiz hale getirir mi?


...Her ne kadar özel ortak Arc Grup Müh. İnş. Yapı Tas. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinde yüklenici adının farklı olduğu görülmüşse de, Gintek İnş. San. Tur. ve Tic. A. Ş. - Arc Grup Müh. İnş. Yapı Tas. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklif dosyası kapsamında 19.04.2017 tarih ve 9309 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 1301 numaralı sayfasını sunduğu, bahse konu gazetede eski unvanı “Adıyaman Arc Yapı Tasarım Mühendislik İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi olan söz konusu iş ortaklığının özel ortağının yeni unvanının “Arc Grup Mühendislik İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi” olarak değiştirildiği görülmüş olup, söz konusu durumda herhangi bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2018/035 Gündem No: 32 Karar Tarihi: 21.06.2018 Karar No: 2018/UY.II-1219
EKAP üzerinden düzenlenen ve çıktı alınarak teklif zarfında sunulan iş deneyim belgesinin, belgelerin sunuluş şeklinde ilişkin hükümlere göre düzenlenmesi zorunlu mudur?


Özel ortak Ulu İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Muratpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce standart forma uygun olarak düzenlenen 11.04.2016 tarih ve 22614-Y-ÖS-38-1 sayılı yüklenici iş bitirme belgesinin, EKAP vasıtasıyla üzerindeki belge numarası esas alınmak suretiyle sorgulandığında sunulan belgenin EKAP üzerinde kayıtlı belge olduğu tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı hükmü dikkate alındığında, adı geçen İş Ortaklığının pilot ve özel ortağı tarafından sunulan ve EKAP’a kayıt edilerek düzenlendiği görülen söz konusu iş deneyim belgelerinin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı anlaşılmıştır.

Toplantı No: 2018/037

Gündem No: 20

Karar Tarihi: 27.06.2018

Karar No: 2018/UY.I-1240
Alt yüklenici olarak gerçekleştirilen bir işten elde edilen iş deneyimi, alt yüklenici iş deneyim belgesi yerine sözleşme, fatura ve SGK dökümleri sunulmak suretiyle tevsik edilebilir mi?


Her ne kadar sözleşmede işveren olarak belirtilen Saygınlar Peyzaj Harf. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yüklenici Öz Demireller Harf. Nakl. Tic. ve San. Ltd. Şti.ye gördürdüğü toplamda 15.000.000,00 TL fatura tutarındaki işi, Deça İnşaat Taah. Mad. Nakl. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.ye yaptığının tespitinin SMMM tarafından yapıldığı belirtilse de ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu sözleşmede sözleşme konusunun “Ankara ve çevresi Muhtelif Peyzaj İşleri” olduğu, sözleşme konusu iş kapsamında yabani otların temizliği, fidan dikimi, ağaçların budanması, ağaçların etrafına sulama çanaklarının açılması gibi işlerin yapılacağı, ayrıca sözleşme tutarının büyüklüğü de (15.000.000,00 TL) göz önünde bulundurulduğunda, esas itibariyle sözleşme konusu işin Karayolları Genel Müdürlüğü veya Belediyelere yapılmakta olan bir iş niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla belediyelerin ve Karayolları Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan bir idare olduğu, başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerin de, iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili belediyelere veya Karayolları Genel Müdürlüğüne yapılabilecek nitelikte olan bir işe ilişkin olduğu dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimini tevsik etmek için sunmuş olduğu belgelerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşılmış olup, bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimini mevzuata uygun belgeler ile tevsik etmediğinden teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği tespit edilmiştir.

Toplantı No: 2018/037

Gündem No: 37

Karar Tarihi: 27.06.2018

Karar No: 2018/UH.II-1253
İş deneyimini göstermek üzere sunulan mezuniyet belgesinin iş deneyimine esas tutarı hesaplanırken ihale tarihi mi baz alınmalıdır ihale ilan tarihi mi?


İlanı 12.01.2018 tarihinde yayımlanan ve 08.02.2018 tarihinde gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede, gerek güncellenen parasal limitlere yer veren ve 19.01.2018 tarihli ve 30306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No:2018/1) düzenlemelerinin 01.02.2018 tarihinde yürürlüğe girdiği, gerekse deneyim tutarına esas sürenin tespitinde 2016/DK.D-179 sayılı Kurul kararında tarif edilen yöntem bir arada değerlendirildiğinde, mezuniyet belgesinin tutarının tespitindeki iki unsurdan biri olan “süre hesabı”nın ihale tarihi olarak baz alınırken, mezuniyetten sonra geçen her yıl için dikkate alınacak “parasal değer”in belirlenmesinde ise ihale ilan tarihinin baz alınmasının yerinde olmayacağı, bahse konu hesaplamada ihale tarihinin dikkate alınması gerektiği, dolayısıyla söz konusu mezuniyet belgesinin iş deneyimine esas tutarının, 01.02.2018 tarihinden itibaren geçerli olan parasal değer üzerinden hesaplanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Başvuru sahibi isteklinin iş deneyiminin tevsiki için sunduğu mezuniyet belgesinde mezuniyet tarihinin 05.07.2012 olarak belirtildiği ve ihale tarihinin 08.02.2018 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, iş deneyim tutarının hesaplanmasında esas alınacak sürenin 5 yıl 7 ay 3 gün olduğu, ihale tarihinde geçerli olan parasal değerin ise 250.201,00 TL olduğu anlaşıldığından, iş deneyim tutarının 1.399.040,59 TL olması gerektiği, bu tutarın da isteklinin ihalede karşılaması gerektiği asgari iş deneyim tutarını (1.518.000,00 x 0,8=1.214.400,00 TL) karşıladığı tespit edilmiş olup, idarece tesis edilen işlemin yerinde olmadığı, iddianın yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No : 2018/019

Gündem No : 44

Karar Tarihi : 04.04.2018

Karar No : 2018/UY.I-723
Yapım işi ihalelerinde istenilen iş deneyiminin tamamının pilot ortak tarafından sağlanması halinde, özel ortağa ait iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında yer alması gerekir mi?


...İhale işlem dosyasında yapılan incelemede Zkn Yapı Taah. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Simge Isı Sis. İnş. Taah. Müt. Müh. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla pilot ortak Zkn Yapı Taah. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenmiş, betonarme + çelik yapı tekniği ile yapılmış 4 adet aile yatakhane binası ve 2 adet ısı merkezi binası işine ait alt yüklenici iş deneyim belgesini sunulduğu, iş deneyim belgesinin tutarının 5.142.370,00 TL ve güncellenmiş tutarının 8.489.712,02 TL olduğu, istekli tarafından sağlanması gereken iş deneyim tutarının 4,095.000,00 TL olduğu, bu haliyle pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinin istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağladığı ve bu durumda özel ortak Simge Isı Sis. İnş. Taah. Müt. Müh. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından istenen asgari iş deneyim tutarının %40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin bir belgenin sunulabileceği görülmüştür.

Bu çerçevede, anılan İş Ortaklığının özel ortağı olan Simge Isı Sis. İnş. Taah. Müt. Müh. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında Hitit Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından düzenlenmiş “Tıp Fakültesi Tadilatı” işine ilişkin 14.06.2017 tarihli iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu iş deneyim belgesinde uygulanan yapı tekniği satırında bina tadilatı işi olduğu bilgisine yer verildiği görülmüş olup, işe deneyim belgesine konu işin benzer işe uygun olup olmadığına yönelik bir değerlendirme yapılmasına gerek bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda Zkn Yapı Taah. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Simge Isı Sis. İnş. Taah. Müt. Müh. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı iş deneyim belgesinin mevzuatta istenilen şartları karşıladığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı No: 2018/038

Gündem No: 25

Karar Tarihi: 05.07.2018

Karar No: 2018/UY.II-1272
İş deneyim belgesinin BII grubunda belirtilen fiziki kriterleri sağlayıp sağlamadığının anlaşılabildiği halde, bu hususa ilişkin olarak tevsik edici bir belge sunulmasının istenilebilir mi?


...Diğer taraftan, başvuru sahibinin, “sunulan belgenin fiziki kriterleri sağlayıp sağlamadığının anlaşılamaması durumunda bu hususu tevsik edici belge olarak yapı cinsi ve tutarlarının bulunduğu evrakın sayı, tarih ve onayının olmadığı, noter onaylı veya “aslı idare tarafından görülmüştür” kaşeli olmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu” yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede; Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.11’inci maddesine göre, sunulan iş deneyim belgelerinin BII grubunda belirtilen fiziki kriterleri sağlayıp sağlamadığının anlaşılamadığı durumlarda, bu hususa ilişkin olarak tevsik edici bir belge sunulmasının istenildiği, bu belgenin yapı inşaat alanını tevsik etmek üzere yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatı olduğu anlaşılmaktadır. Bu açıklama kapsamında, idarenin işin BII grubunda olduğunun anlaşıldığı hallerde, iş deneyim belgeleri üzerinden, fiziki kriterlerini tespit edemediği durumlarda belge sahiplerinden söz konusu tevsik belgelerinin teklifleri kapsamında sunulmasının istenildiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, başvuru sahibinin iş deneyim belgesinin BII grubu işleri de içerdiğinin görüldüğü ve belgede ise uygulanan yapı tekniği bölümünün “işin özellikleri ve kapsamı” başlığı altında söz konusu işe ilişkin gerçekleştirilen bölümlerin “m, m2, adet ve grup” cinsinden miktarlarına ve istasyonlara ilişkin olarak “7 adet gömülü istasyon, toplam 61.687 m2, 1280 m” açıklamasına yer verildiği ve bu çerçevede, istasyon binalarına ilişkin yapı inşaat alanının 61.687 m2 olduğunun açıkça anlaşıldığı, dolayısıyla herhangi bir tevsik edici belgenin sunulmasına ihtiyaç olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiasının uygun olduğu ve şikâyete konu belgenin benzer işe uygun kısımlarının tutar bakımından değerlendirilmesine yönelik idarece işlem tesis edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No : 2018/004

Gündem No : 68

Karar Tarihi : 24.01.2018

Karar No : 2018/UY.II-295
EKAP üzerinden düzenlenmeyen iş deneyim belgesinin yeterliği tevsik etmek üzere sunulması durumunda, belgenin geçerli kabul edilmesi mümkün müdür?


...Yapılan inceleme neticesinde, teklif dosyası kapsamında iş deneyimini tevsik etmek üzere, başvuru sahibi iş ortaklığının özel ortağı Arc Grup Müh. İnş. Yapı Tas. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından 23.10.2015 tarihli ve 30098160-755.07.03/9543 sayılı iş bitirme belgesi sunulduğu, söz konusu özel ortak tarafından şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçesinin ekinde 24.06.2016 tarihli ve 38117-Y-KD-1-2 sayılı iş bitirme belgesinin EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmiş şeklinin yer aldığı görülmüş olup, söz konusu iş bitirme belgesi için EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde sunulan belgenin 24.06.2016 tarihinde saat 15.17’de EKAP’a kaydedildiği, teklif dosyası içerisinde yalnızca 23.10.2015 tarihli ve 30098160-755.07.03/9543 sayılı iş bitirme belgesinin yer aldığı, söz konusu iş bitirme belgesinin EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmiş şeklinin yer almadığı görüldüğünden, idarenin özel ortak Arc Grup Müh. İnş. Yapı Tas. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.ye ait iş deneyim belgesinin EKAP üzerinden kayıt edilerek yeniden düzenlenmiş şeklinin sunulmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bırakması işleminin yerinde olduğu, ayrıca söz konusu durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin “16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır.” açıklaması gereği bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2018/004

Gündem No: 70

Karar Tarihi: 24.01.2018

Karar No: 2018/UY.II-297
İş deneyim belge tutarının güncellenmesinde, ihale tarihinin dikkate alınması mümkün müdür?


...Yukarıda yapılan açıklamalar ve Danıştay Onüçüncü Dairesinin aktarılan kararı çerçevesinde En-Ez İnş. Taah. Telekom Enrj. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait iş bitirme belgesinde yazılı tutar ihale tarihi esas alınarak güncellendiğinde değerlendirmeye esas iş deneyim belge tutarının 49.540.360,80 TL olduğu tespit edilmiş olup anılan istekli tarafından sağlaması gereken asgari iş deneyim belge tutarının 47.474.278,71 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda söz konusu isteklinin ihalede sağlanması gereken asgari iş deneyim belge tutarını karşıladığı anlaşıldığından idarece bahse konu gerekçe ile başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2018/043 Gündem No: 24 Karar Tarihi: 27.07.2018 Karar No: 2018/UY.I-1420
Kamu ihale sözleşmesi kapsamında alt yüklenici olarak elde edilen iş deneyiminin, işin tamamına ait olması halinde geçerli bir iş deneyimi sunulduğu kabul edilebilir mi?


...Öte yandan Birlik Grup Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş.- Tolunay Müh. Klima Pro. Taah. İnş. Mim. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan belgeler arasında yer alan “Yapılan İşler Listesi” esas alınarak kazı ve temel altı imalatlarının (A Blok 45.997,61 TL’nin 44.275,88 TL’sinin-B,C,D Blok 44.291,84 TL’nin 42.825,85 TL’sinin) alt yüklenici tarafından yapıldığının kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Zira söz konusu kazı imalatlarının Birlik Grup Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapıldığının kabulü halinde kazı dahil baştan sona bina işinin alt yüklenici tarafından yapılmış olacağı sonucu ortaya çıkacaktır. Bu çerçevede söz konusu iş deneyim belgesinin benzer işe uygun kabul edilebilmesi için işin tamamının yapılmış olması gerekirken, işin tamamının yapılmış olmasının ise Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 20’nci maddesinde yer alan “İşin tamamı hiçbir suretle alt yükleniciler marifetiyle yaptırılamaz.” düzenlemesine aykırılık teşkil edeceği anlaşıldığından sunulan belgenin bu yönüyle de uygun olmadığı tespit edilmiştir.... Toplantı No: 2018/044 Gündem No: 33 Karar Tarihi: 01.08.2018 Karar No: 2018/UY.II-1458
Kısmi kabule ilişkin düzenleme içermeyen bir sözleşme kapsamında kısmi kabul yapılmak suretiyle alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?


...Sözleşme yüklenicisi tarafından belgeyi düzenleyen idareye 12.06.2018 tarihli yazı ile söz konusu işin geçici kabulün yapılmasının talep edildiği, ayrıca İdarece verilen cevabi yazıda “…yüklenici firmadan kaynaklı olmayan enerjilendirme ve testlerle ilgili oluşabilecek bir takım aksaklıkların işin sözleşme süresinden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle mekanik asansör vb. tesisatta bir takım testler yapılamamaktadır. Geçici kabulün bu işlemlerin tamamlanmasından sonra yapılması uygun olacaktır...” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde yer alan Tip Sözleşme Tasarısı’nın “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinin 9.3’üncü alt maddesine ilişkin olan 11 nolu dipnotta “Kısmi kabul yapılması öngörülmüş ise madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir; “9.3. İşin müstakil kullanımına elverişli kısımları ve bitirme tarihleri” açıklamasına, Yine aynı tasarının “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı 19 ‘uncu maddesinin 19.2’nci alt maddesine ilişkin olan 19 nolu dipnotunda ise “ (1) Kısmi kabul yapılması öngörülmeyen durumlarda “19.2. Madde boş bırakılmıştır” yazılacaktır; (2) Kısmi kabul yapılması öngörülen durumlarda madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir: “19.2. Sözleşme konusu taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli kısımları için, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre kısmi kabul yapılması öngörülmektedir.” açıklamalarına yer verildiği görülmüştür. Belgeye konu işin sözleşmesinin 9.3’üncü maddesinde ise “bu madde boş bırakılmıştır” şeklinde, yine aynı sözleşmenin 19’uncu maddesinde “İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.” ve 19.2. Madde boş bırakılmıştır” şeklinde düzenlemelerin yer aldığı ve söz konusu düzenlemelerden iş deneyim belgesine konu işte kısmi kabul yapılmasının öngörülmediği anlaşılmıştır. Ayrıca söz konusu belgede alt yüklenici tarafından yapılan işin kısmi kabul tarihinin “12.09.2017” olarak belirtildiği, bu tarihin ise anılan belge ekinde yer alan 12.10.2017 tarihli ve “7 ARA” nolu hakedişte ödemesi yapılan işlere ilişkin olduğu sonucuna varılmıştır. Öte yandan yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde tek sözleşme ile taahhüt edilen işlerin bir bölümünü gerçekleştiren alt yüklenicilere tarafı oldukları sözleşmenin tamamını gerçekleştirmeleri ve asıl sözleşmede kısmi kabulün öngörülmesi halinde kendi taahhüdü altındaki işlere ilişkin kısmi kabulün yapılması veya asıl sözleşmeye ilişkin geçici kabulün yapılması şartıyla alt yüklenici iş bitirme belgesinin verileceği anlaşılmaktadır. Diğer bir anlatımla alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlemeleri için asıl işe ilişkin geçici kabulün yapılmadığı durumlarda dokümanda düzenlenmiş olması şartıyla işin alt yükleniciye yaptırılan kısmına ilişkin kısmi kabulün yapılmış olması gerekmektedir. Belgeye konu işe ait sözleşmede kısmi kabul öngörülmediği, ayrıca söz konusu 112 Acil Çağrı Merkezi Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapımı işinin alt yüklenici tarafından yapılan %80’lik kısmının ise betonarme karkas olarak belirtildiği, bu haliyle belgeye konu işin niteliği itibariyle kısmi kabul yapılmasına da uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, söz konusu sözleşmede kısmi kabul öngörülmediği ve asıl işin geçici kabulünün de yapılmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bahse konu iddiası yerinde bulunmamıştır. Yukarıda yer verilen tespitler doğrultusunda, başvuru sahibi Fuat Deveci - Güresmer Yol Yapı İnşaat Turizm A.Ş İş Ortaklığı tarafından sunulan ve Muş Özel İdaresince “Güresmer Yol Yapı İnşaat Turizm Anonim Şirketi” adına düzenlenen 13.10.2017 tarih ve 2016/263318-1614677-1-1 sayılı alt yüklenici iş bitirme belgesinin mevzuata uygun olarak düzenlenmediği anlaşıldığından belgenin iptal edilmesi hususunda belgeyi düzenleyen idareye bildirim yapılmasına karar verilmiştir.... Toplantı No: 2018/058 Gündem No: 60 Karar Tarihi: 24.10.2018 Karar No: 2018/UY.II-1887
İhale ilan tarihinden sonra kabulü yapılan işlerden elde edilen iş deneyim belgesi kullanılabilir mi?


...Diğer taraftan başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sonra sunulan iş deneyim belgesinin ilan tarihinden sonra düzenlendiğine ilişkin iddianın incelenmesi neticesinde; başvuru konusu ihalenin ilan tarihinin 14.12.2018 olduğu, ihale tarihinin 28.12.2018 olduğu, Rafet Keskin tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin kabul tarihinin 18.12.2018 olduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan hüküm gereği ilk ilan tarihi ile ihale tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin iş bitirme belgelerinin teklif kapsamında sunulmasının mümkün olduğunun anlaşıldığı, dolayısıyla başvuru sahibinin ilan tarihinden sonra düzenlenen belgenin anılan ihale kapsamında kullanılamayacağı iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2019/012 Gündem No: 27 Karar Tarihi: 06.03.2019 Karar No: 2019/UH.I-341