İş Ortaklığı

İhaleye iş ortaklığı olarak katılım sağlanması halinde teklif mektubunun pilot ortak tarafından imzalanması yeterli midir?


... mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde teklif mektuplarının anılan Yönetmelik’in ekinde yer alan standart formlar esas alınmak suretiyle hazırlanması gerektiği, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi ve ad ile soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması gerektiği, diğer taraftan ortak girişim olarak ihaleye teklif verilmesi durumunda isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerektiği... Toplantı No: 2017/046 Gündem No: 45 Karar Tarihi: 20.09.2017 Karar No: 2017/UY.I-2542
İş ortaklığı beyannamesinde, ortaklardan birinin adresinin belirtilmemesi nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


...Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden iş ortaklığı beyannamesinde bulunması zorunlu asli unsurların iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin hisse oranları olduğu, ayrıca iş ortaklığı beyannamesinde pilot ortak ve özel ortakların belirlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Yapılan incelemede Hasan Yılmaz-Muhlis Ertaş İş Ortaklığı tarafından sunulan İş Ortaklığı Beyannamesi’nin yukarıda yer verilen iş ortaklığı beyannamesi standart formuna uygun olarak düzenlendiği, Hasan Yılmaz’ın % 51 hisse oranına sahip pilot ortak olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Bu itibarla iş ortaklığı beyannamesinde adres sütununun boş bırakılmasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. Toplantı No: 2017/046 Gündem No: 39 Karar Tarihi: 20.09.2017 Karar No: 2017/UH.I-2536
İş ortaklığı beyannamesinde, ihale adının yanlış yazılması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?


... Yukarıda aktarılan tespitler neticesinde, başvuru sahibi tarafından sunulan İş Ortaklığı Beyannamesi’nde yer alan bilgilerden, belgenin hangi idarenin hangi ihalesi için verildiğinin ve ihale konusu iş için oluşturulan iş ortaklığının, ortakları ile ortaklık oranlarının açık bir şekilde belirli olduğu, kaldı ki ihalenin söz konusu iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesinin zorunlu olduğu, bu sözleşmede ortakların hisse oranlarının ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun açıkça belirtileceği, dolayısıyla başvuru sahibi istekli tarafından sunulan beyannamede yalnızca ihale konusu işin adının yanlış yazılmasının ihale konusu işin sözleşme aşamasında sunulması zorunlu olan ortaklık sözleşmesi ile ilgili yükümlülükleri ortadan kaldırmayacağı, anılan belge üzerinde işin adının hatalı yazılmış olmasının esasa etkili aykırılık teşkil etmeyeceği, bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin söz konusu gerekçeyle değerlendirilme dışı bırakılmasına yönelik tesis edilen idari işlemin yerinde olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır... Toplantı No: 2017/064 Gündem No: 46 Karar Tarihi: 13.12.2017 Karar No: 2017/UY.II-3347
Vekilin iş ortaklığı beyannamesi düzenleyebilmesi için vekaletname üzerinde bu hususun açıkça belirtilmesi zorunlu mudur?


Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesi hükmü, İdari Şartname düzenlemeleri ve ihale dokümanı kapsamında yer alan iş ortaklığı beyannamesi standart formu düzenlemeleri çerçevesinde Mahmut Ekrem Genç İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. - Gnc Samsun İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin pilot ortağı ve özel ortağı tarafından sunulan vekaletnamelerde Murat Maksut Genç’e verilen “ihale ile ilgili her türlü taahhütnameler… vermeye, imzalamaya” yetkisi kapsamında iş ortaklığı beyannamesinin düzenlenebileceği anlaşılmaktadır.

Toplantı No: 2018/039

Gündem No: 50

Karar Tarihi: 11.07.2018

Karar No: 2018/UY.II-1325
İş ortaklığı olarak katılım sağlanan ihalede, ortaklardan birisinin yasaklanmış olması nedeniyle geçici teminatın tamamı gelir kaydedilebilir mi?


...Geçici teminat mektubunun ihaleye teklif veren istekli tarafından iş ortaklığı adına sunulduğu ve iş ortaklığını oluşturanların, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yaptığı ve geçici teminat miktarının ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri tarafından karşılanabileceği dikkate alındığında, teklif dosyasında sunulan geçici teminat mektubunun iş ortaklığının hangi ortağı adına düzenlendiğinden bağımsız olarak değerlendirme yapılması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesini gerektiren aykırılıkların ortaya çıkması halinde sunulan geçici teminatın gelir kaydedilmesi gerektiği açıktır....

Toplantı N: 2018/038

Gündem No: 27

Karar Tarihi: 05.07.2018

Karar No: 2018/UH.II-1274
İş ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının tüm ortaklar tarafından imzalanması zorunlu mudur?


Osman DAĞ-Mustafa KAYA-MEBAY Tem Taş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından ihale tarihinde sunulan iş ortaklığı beyannamesinde Osman DAĞ’ın %34 ortaklık oranı ile pilot ortak, Mustafa KAYA ve MEBAY Tem Taş İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin ise %33’er ortaklık oranı ile özel ortaklar olduğu anlaşılmış, istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının ise pilot ortak ve özel ortaklardan MEBAY Tem Taş İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından imzalandığı görülmüştür.

Aktarılan mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, ihalelere ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması ve ihale üzerinde bırakılan yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, sözleşmenin ortak girişimi oluşturan tüm ortaklarca imzalanması gerekmektedir.

Yönetmelik’in yukarıda aktarılan ilgili maddelerinde, idarece yeterlik değerlendirmesi kapsamında istenebilecek bilgi ve belgeler belirtilirken, bu bilgi ve belgelerin ortak girişimlerce sunulması açısından ortak girişimlerin özel durumu göz önünde tutularak düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede, Uygulama Yönetmeliklerinde, yeterliği tevsik amacıyla sunulacak bilgi ve belgelerden hangilerinin ortak girişimi oluşturan ortakların her biri tarafından sunulması gerektiği, hangilerinin ise sadece bir ortak tarafından veya müştereken sunulmasının yeterli olacağı belirtilmiştir.

Aynı zamanda ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin 7.1.2.f maddesine göre isteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesini sunmak zorunda oldukları ifade edilmiştir. Yukarıda yer verilen iş ortaklığı beyannamesinde pilot ortağın her konuda İş Ortaklığını temsile yetkili olduğu, ihalenin İş Ortaklığı üzerinde kalması halinde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceği ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak gösterilmiş olan ortağın, ortaklığın nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağı, diğer ortakların akdolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığa yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağı ve ortakların iş sonuna kadar kurulan özel ortaklıktan ayrılmayacağı ifade edilmiştir.

Bu bağlamda başvuru sahibinin, ihale üzerine bırakılan İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının özel ortaklardan birinin imza ve kaşesinin eksik olduğu nedeniyle geçersiz olması gerektiği yönündeki iddiası da uygun bulunmamıştır.

Toplantı No: 2018/038

Gündem No: 26

Karar Tarihi: 05.07.2018

Karar No: 2018/UH.II-1273
Yapım işi ihalelerinde istenilen iş deneyiminin tamamının pilot ortak tarafından sağlanması halinde, özel ortağa ait iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında yer alması gerekir mi?


İhale işlem dosyasında yapılan incelemede Zkn Yapı Taah. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Simge Isı Sis. İnş. Taah. Müt. Müh. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla pilot ortak Zkn Yapı Taah. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenmiş, betonarme + çelik yapı tekniği ile yapılmış 4 adet aile yatakhane binası ve 2 adet ısı merkezi binası işine ait alt yüklenici iş deneyim belgesini sunulduğu, iş deneyim belgesinin tutarının 5.142.370,00 TL ve güncellenmiş tutarının 8.489.712,02 TL olduğu, istekli tarafından sağlanması gereken iş deneyim tutarının 4,095.000,00 TL olduğu, bu haliyle pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinin istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağladığı ve bu durumda özel ortak Simge Isı Sis. İnş. Taah. Müt. Müh. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından istenen asgari iş deneyim tutarının %40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin bir belgenin sunulabileceği görülmüştür.

Bu çerçevede, anılan İş Ortaklığının özel ortağı olan Simge Isı Sis. İnş. Taah. Müt. Müh. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında Hitit Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından düzenlenmiş “Tıp Fakültesi Tadilatı” işine ilişkin 14.06.2017 tarihli iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu iş deneyim belgesinde uygulanan yapı tekniği satırında bina tadilatı işi olduğu bilgisine yer verildiği görülmüş olup, işe deneyim belgesine konu işin benzer işe uygun olup olmadığına yönelik bir değerlendirme yapılmasına gerek bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda Zkn Yapı Taah. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Simge Isı Sis. İnş. Taah. Müt. Müh. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı iş deneyim belgesinin mevzuatta istenilen şartları karşıladığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı No: 2018/038

Gündem No: 25

Karar Tarihi: 05.07.2018

Karar No: 2018/UY.II-1272
Ortak girişim adına şikayet ve itirazen şikayet başvurularında, başvuru formunun yalnızca özel ortak tarafından imzalanması yeterli midir?


...İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin sekizinci fıkrasında ortak girişim adına yapılacak şikâyet veya itirazen şikayet başvurularının, pilot ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, bu başvurulara, ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin eklenmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Yapılan incelemede başvuru dilekçesi ekinde iş ortaklığı beyannamesinin bulunmadığı, öte yandan dilekçe ekinde sunulan Tuna Tek İnş. San. Tic. A.Ş.ne ait imza sirkülerinde anılan şirket yetkilisi olarak Ertuğrul Fıratlı’nın 17.03.2015 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile şirketi temsil etmeye yetkili olduğunun belirtildiği, fakat adı geçen şahsın itirazen şikâyet başvuru tarihi olan 02.07.2018’de 3 yıllık yetki süresinin sona erdiği, dolayısıyla anılan kişinin Tuna Tek İnş. San. Tic. A.Ş.ni temsil yetkisi bulunmadığı görülmüştür.

Toplantı No: 2018/038

Gündem No: 19

Karar Tarihi: 05.07.2018

Karar No: 2018/UY.IV-1270
İş ortaklığı olarak katılım sağlanan ihalelerde, ekonomik ve mali yeterlik kriterlerinin sadece pilot ortak tarafından karşılanması yeterli midir?


...Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden, isteklilerden yayımlanması zorunlu olan yılsonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin veya bu belgelere eşdeğer belgelerin sunulması gerektiği, sunulan bu belgelerde cari oranın en az 0,75 olması gerektiği, öz kaynak oranının en az 0,15 olması gerektiği ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ise 0,50’den küçük olması gerektiği, belirtilen bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar son iki yıla kadar olan belgelerini sunabileceği, ihale tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar iki önceki yıla ait belgelerini sunabileceği, bu kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve meslek mensubunca veya vergi dairesince onaylanmış olması gerektiği, isteklinin ortak girişim olması halinde ise, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması gerektiği anlaşılmaktadır.... Toplantı No: 2018/045 Gündem No: 57 Karar Tarihi: 08.08.2018 Karar No: 2018/UH.I-1503
İş ortaklığı beyannamesinde ortaklardan birisinin imza ve kaşesinin bulunmaması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


Yapılan incelemede, başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan iş ortaklığı beyannamesinde pilot ortak adı, adresi, ortaklık oranı, vergi kimlik numarası bilgileri ile pilot ortak Emt-Han Tur. Nakl. Pet. İnş. Oto Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin kaşesi ve imzasının yer aldığı, ancak özel ortağın adı, adresi, ortaklık oranı, vergi kimlik numarası bilgilerinin yer almasına rağmen özel ortak Ay Grup Tur. Nakl. Pet. İnş. Gıda Tem. San. Tic. Ltd. Şti. kaşesinin ve yetkili kişi imzasının bulunmadığı görülmüştür. Bu haliyle, Emt-Han Tur. Nakl. Pet. İnş. Oto Taah. Tic. San. Ltd. Şti.- Ay Grup Tur. Nakl. Pet. İnş. Gıda Tem. San. Tic. Ltd. Şti. ortak girişimince sunulan İş Ortaklığı Beyannamesinin özel ortak Ay Grup Tur. Nakl. Pet. İnş. Gıda Tem. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından kaşelenip imzalanmadığı anlaşılmaktadır. Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, adi ortaklık niteliği bulunan ortak girişimin, her iki tarafın da konuyla ilgili irade beyanlarının uyuştuğunu gösteren bir anlaşma olduğu, ihale konusu işe ilişkin olarak hak ve borçları müteselsilen üstlenme ve işi birlikte yapma konusunda irade uyuşmasının tarafların beyannameye usulüne uygun biçimde imza koymaları ile mümkün olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin anılan gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2018/053 Gündem No: 44 Karar Tarihi: 26.09.2018 Karar No: 2018/UH.II-1769
İş ortaklığı beyannamesinin imza kısmında firma unvanlarının yanlış yazılması durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


...05.09.2018 tarihinde isteklilere bildirilen ihale komisyonu kararında başvuru sahibi istekli İbrahim Elensari İnşaat Müteahhitliği & Elensari İnşaat Taah. Tem. ve İlaç. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının idare tarafından “Yaylabağı (Afyonkarahisar) İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi’ne ait idari şartnamenin İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı 7.1.f maddesinde “İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi” sunulması zorunlu belgeler arasında istenilmiş ve ihale dokumanı eki standart formlarında da “İş Ortaklığı Beyannamesi” düzenlenme şekli belirtilmiştir. İstekli iş ortaklığı birim fiyat teklif mektubunda İbrahim Elensari İnşaat Müteahhitliği + Elensari İnş. Taah. Tem. ve İlaç. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı olarak belirtilmiş ancak iş ortaklığı beyannamesinin imza kısmında pilot ortak İbrahim Elensari ve İlaç. San. ve Tic. Ltd. Şti., özel ortak ise Elensari İnş. Taah. Tem. İnşaat Müteahhitliği olarak yazılmış dolayısıyla teklif mektubundaki isimleri yazılı firmalar farklı firmalar tarafından iş ortaklığı kurulduğu tespit edildiğinden isteklinin teklifi işe ait idari şartnamenin 7.1.f maddesi gereğince değerlendirme dışı bırakılmıştır.” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir. Başvuru sahibi istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan iş ortaklığı beyannamesi incelendiğinde, belgenin metninde “İş ortaklığımızın pilot ortağı, işin bitimine kadar İBRAHİM ELENSARİ İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ’dir.” ifadesinin yer aldığı, tabloda 1 numaralı sırada yer alan ortağın adının İbrahim Elensari İnşaat Müteahhitliği olduğu, ortaklık oranının %51 olduğu, T.C. kimlik numarasının 17200889724 olduğu ve adresinin 50. Yıl Mah. 27165 Sok. No: 8/B Yenişehir-Mersin olduğu görülmektedir. 2 numaralı sırada yer alan ortağın ise Elensari İnş. Taah. Tem. ve İlaç. San. ve Tic. Ltd. Şti. olduğu, ortaklık oranının %49 olduğu, vergi kimlik numarasının 4600055104 olduğu ve adresinin 50. Yıl Mah. 27165 Sok. No: 8/B Yenişehir-Mersin olduğu görülmektedir. Belgenin alt kısmında yer alan pilot ortağın imzası için ayrılan kısımda İbrahim Elensari İnşaat Müteahhitliğine ait kaşenin yer aldığı, ancak kaşenin hemen üstünde yer alan pilot ortak unvanında ise İbrahim Elensari ve İlaç. San. ve Tic. Ltd. Şti. yazdığı, özel ortağın imzası için ayrılan kısımda ise Elensari İnş. Taah. Tem. ve İlaç. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait kaşenin yer aldığı, ancak kaşenin hemen üstünde yer alan özel ortak unvanında ise Elensari İnş. Taah. Tem. İnşaat Müteahhitliği yazdığı görülmektedir. Ayrıca istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda teklif sahibinin unvanının İbrahim Elensari İnşaat Müteahhitliği – Elensari İnş. Taah. Tem. ve İlaç. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı olduğu, pilot ortağın T.C. kimlik numarasının 17200889724 olduğu, özel ortağın vergi kimlik numarasının 4600055104 olduğu ve adreslerinin 50. Yıl Mah. 27165 Sok. No: 8/B Yenişehir-Mersin olduğu görülmektedir. Yapılan inceleme sonucunda başvuru sahibi istekli tarafından sunulan iş ortaklığı beyannamesinin imza kısımlarında unvanların yanlış yazılmasından dolayı şirketlerden hangisinin pilot ortak hangisinin özel ortak olduğunun net bir şekilde anlaşılmadığı, bu durumun karışıklığa sebebiyet verdiği, sunulan iş ortaklığı beyannamesinin standart forma uygun olmadığı ve imza kısmında firmaların isimlerinin yanlış yazılmasının esası etkileyecek nitelikte bir hata olduğu anlaşıldığından idare tarafından isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/054 Gündem No: 54 Karar Tarihi: 04.10.2018 Karar No: 2018/UY.I-1822