İşçilere Yapılacak Ödemeler

Yükleniciye ödeme yapılmış olmasına rağmen, yüklenicinin işçilere ödeme yapmaması durumunda kamu zararının varlığından bahsedilebilir mi?


...Yapılan incelemede ihale kapsamında yükleniciye belirtilen fazla mesai ödemeleri için mevzuata uygun olarak fiyat farkı ödemesinde bulunulduğu, ancak yüklenici tarafından söz konusu fiyat farklarının işçi bordrolarına yansıtılmadığı; dolayısıyla fiyat farkının yüklenicinin uhdesinde kaldığı görülmüştür. Rapor maddesinde yüklenicinin uhdesinde kalıp işçilere ödenmeyen ücret tutarları kamu zararı olarak ele alınmış ise de; işin usulüne uygun yapıldığı ve yapılan iş karşılığı yükleniciye ödemede bulunulduğu anlaşıldığından kamu zararından söz etmek mümkün değildir. Ancak Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Çalışanların özlük hakları” başlıklı 38’inci maddesinde yer alan “…Kontrol teşkilatı işyerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yüklenicilerce ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını, vasıflı personel çalıştırılması ihale dokümanında öngörülen işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarının ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarları değerlendirerek, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlar…” hükmü gereğince, yüklenici tarafından işçilere yapılan ücret ödemelerinde idarenin gözetim sorumluluğu bulunmaktadır. Bu itibarla; 2015/... ihale kayıt numaralı hizmet alımı ihalesinde yüklenici tarafından işçilere yapılan ödemelerin sözleşme hükümlerine uygunluğunun takibinin yapılması ve yükleniciye fiyat farkı olarak ödenen toplam ...TL’nin işçilere ödettirilmesini teminen konunun Dairesine ...... yazılmasına,... Yılı: 2016 Dairesi: 7 Karar No: 212 İlam No: 21 Tutanak Tarihi: 24.10.2017
İşçi ödemeleri eksik yapıldığı halde hakediş ödemelerinin tam yapılması kamu zararına sebep olur mu?


25 adet vasıfsız işçi ile temizlik hizmet alımı işinde birim fiyata Resmi tatil çalışmaları ve fazla çalışma ücretleri dahil olmasına rağmen işçilere bu kalemlerden ödeme yapılmaması suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan incelemede;

… İnş.Hiz.İşleri Kült.Çevr.ve Paz.Ltd.Şti’ne 4734 sayılı Kanunun 21/f maddesine göre ihalesi yapılan … ihale kayıt numaralı “01.07- 30.09.2016 tarihleri arası 25 adet vasıfsız işçi ile temizlik hizmet” alımı işinde yaklaşık maliyet hesaplanırken birim fiyatın içine Temizlik işçilerine Resmi Tatiller için 1.076,16 TL, Fazla Çalışma için de 206,68 TL ödeneceğinin öngörüldüğü anlaşılmıştır.

Raporda, işçilere yalnızca 10,98 TL üzerinden; Kasım ayı için 252,54 TL, Aralık ayı için 252,54 TL olmak üzere toplam 505,08 TL ödendiği, yani işçilere ödenmesi gereken 1076,16 TL + 206,68 TL=1.282,84 TL ‘den yalnızca 505,08 TL ödendiğinden kalan 777,76 TL yüklenicinin uhdesinde gözüktüğü iddia olunmuştur.

Kamu zararı olarak tespit edilen tutar idare tarafından müteahhite yapılan işin karşılığı olarak ödenmiş, ancak müteahhitin işçilere ödemeyi eksik yapmış olabileceği değerlendirilmiştir. Bu durumda kamu zararından söz etmek mümkün değildir. Çünkü idarenin görevi usulüne uygun olarak işin yapılmasını sağlamak ve karşılığı bedeli ödemektir. İşin usulüne uygun olarak yapıldığı ve bedelinin ödendiği görülmüştür. Müteahhitin işçilere yaptığı ödemelerde ise idarenin gözetim sorumluluğu söz konusudur. Hizmet işleri genel şartnamesinin “Çalışanların özlük hakları” başlıklı 38’inci maddesinde “…Kontrol teşkilatı işyerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yüklenicilerce ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını, vasıflı personel çalıştırılması ihale dokümanında öngörülen işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarının ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarları değerlendirerek, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlar…” denilmektedir.

Bu itibarla; işçilere yapılan ödemelerin sözleşme hükümlerine uygunluğunun Belediye tarafından takibinin yapılması ve varsa işçilere yapılan eksik ödemelerin tamamlatılmasını teminen konunun ….yazılmasına oy birliğiyle karar verildi.
Yılı: 2016 Dairesi: 7 Karar No: 211 İlam No: 24 Tutanak Tarihi: 17.10.2017