İhaleye Katılımı ve Rekabeti Engelleyici Davranışlar

İki farklı istekliye ait banka referans mektubunun aynı bankadan ve aynı kişi tarafından alınması ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyici davranış olarak değerlendirilebilir mi?


…Olayda davalı idarece yapılan değerlendirme sonucunda, ihale üzerine bırakılan davacı şirketin birim fiyat teklif mektubunun şirket yetkilisi Muhammed Raşit Gümüş tarafından, Berdem Gıda Temizlik İnşaat Nakliye Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketinin birim fiyat teklif mektubunun Remziye Gümüş tarafından imzalandığı ve aralarında hısımlık bağının bulunduğu, iki şirkette de "Gümüş" soy isimli ortakların bulunduğu, güncel şirket adreslerinin ise aynı mahalle, aynı sokak olsa da kapı numaralarının birbirinden farklı olduğu, her iki şirkete ait bilanço, gelir ve bilanço bilgileri tablolarının aynı serbest muhasebeci mali Müşavir Feyyaz Yazıcı tarafından imzalandığı, bankalardan gönderilen bilgi ve belgelerden şirketlerin grup limiti dahilinde kredi ve teminat kullanmak, birbirleriyle aynı kredi sözleşmelerinde kefil veya çapraz kefalet olmak gibi ilişkilerinin bulunmadığı ancak davacı şirkete ait geçici teminat mektubu ve banka referans mektubunun firma talimatına istinaden Şekerbank T A.Ş İkitelli Şubesinden Kerim Karahan tarafından teslim alındığı, Berdem Gıda Temizlik İnşaat Nakliye Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketinin teminat ve banka referans mektubunun Türkiye Halk Bankası A.Ş Çatalca Şubesinden teslim alan kişinin de Kerim Karahan olduğu hususları birlikte değerlendirilerek söz konusu şirketlerin birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabileceği ve rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmuş olabilecekleri, dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 17. maddesinin (b) bendi çerçevesinde bahsi geçen iki şirketin ihale dışı bırakıldığı görülmekte ise de; davacı şirket ile Berdem Gıda Temizlik İnşaat Nakliye Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketinin teminat mektubu ve banka referans mektubunu aynı kişi bankalardan teslim almışsa da Şekerbank T AŞ. tarafından Kurum'a gönderilen yazıda "firma talimatına” istinaden davacı şirkete ait teminat mektubunun ve banka referans mektubunun Kerim Karahan tarafından alındığı belirtilmiş olmasına karşın diğer şirket açısından "firma talimatı" üzerine aynı kişinin teminat mektubunu aldığına ilişkin bir bilginin bulunmadığı, banka referans mektubu ve geçici teminat mektubunun farklı bankalara ait olduğu ve yine bankalardan edilen bilgi ve belgelerden söz konusu iki şirket arasında grup limiti dahilinde kredi ve teminat kullanmak, birbirleriyle aynı kredi sözleşmelerinde kefil veya çapraz kefalet olmak gibi ilişkilerin bulunmadığı, iki şirketin adresleri aynı mahalle aynı sokak olsa dahi kapı numaralarının farklı olduğu, birim fiyat mektubunu imzalayan kişiler aynı soy ismine sahip olsalar bile farklı kişiler olduğu, bilanço ve ciroya ilişkin sunulan belgelerin aynı mali müşavir tarafından onaylandığı görülmekle birlikte bir mali müşavirin çok sayıda vergi mükellefine hizmet vermesine yasal bir engel bulunmadığı, ihaleye 6 adet geçerli teklif sunulduğu ve ihaleye başka şirketlerin katılımını engelleyen dolayısıyla rekabeti engelleyici davranışta bulunulduğunun idarece tespit edilmediği, söz konusu şirketlerin birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olduğu hususunun ise hiç bir tereddüte yer bırakmayacak şekilde somut olarak ortaya konulması gerekirken sadece varsayıma dayalı olarak davacı şirketin ihale dışı bırakıldığı sonucuna varılmıştır. Bu durumda, Galatasaray Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Yemek Hizmeti Alımı" ihalesine katılan davacı şirketin ihale dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır… Ankara 4. İdare Mahkemesi 01.06.2018 E:2018/762