Kendi Malı Tesis, Makine ve Ekipman

İsteklinin kendi malı olan tesis, makine ve ekipmanın kendi malı olduğunu belgelendirebilmesi için ihale mevzuatında belirtilen belgeleri düzenlemesi zorunlu mudur?


“Dosyanın incelenmesinden; uyuşmazlık konusu ihalede teklifleri değerlendirme dışı bırakılan davacılar tarafından, yapılan itirazen şikayet başvurusunun 1. maddesinde, ihale dokümanında kendi malı olması istenen tesis, makine ve ekipmanlardan bir kısmının pilot ortak Söğüt İnş. Taah. Pet. Mad. Gıda Nak. İç ve Dış Tic. A.Ş. tarafından sunulan "Enflasyon, Amortisman ve Yeniden Değerleme Listesi" ve ilgili faturalar aracılığıyla tevsik edildiği, bu belgenin ilan tarihi ile ihale tarihi arasında yeminli mali müşavirce hazırlanmış olduğu, belgede pilot ortağın kendi malı olan makine, tesis ve ekipmanın Demirbaş Defteri Kayıt Kodu ve Amortisman hesabı ile ilgili bilgilerin yer aldığı, ayrıca tüm makine ekipmanın alış tarihlerinin belirtildiği ve bunların faturalarda desteklendiği, dolayısıyla bahse konu yeminli mali müşavirce düzenlenen belgenin ilgili tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın demirbaş ve amortisman defterinde kayıtlı olduğunu gösterir nitelikte olduğunun ileri sürüldüğü, ancak dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında sunulan belgelerin yeminli mali müşavir raporu şeklinde düzenlenmediğinden bahisle söz konusu iddianın yerinde olmadığı gerekçesi ile başvurunun reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık konusu ihalede kendi malı olma şartı aranan makine ekipmanlarına ilişkin olarak davacılar tarafından kendi malını tevsik edici belge olarak "Enflasyon, Amortisman ve Yeniden Değerleme Listesi" adlı belgenin ekinde faturalar ve teknik belgelerle birlikte sunulduğu, sunulan belgenin yeminli mali müşavir onaylı olduğu, demirbaş ve amortisman kayıtlarını içerdiği, ekipmanların alış tarihlerinin belirtildiği, faturalarla bu hususların desteklendiği, bu itibarla sunulan belgenin mevzuatta yer verilen ispata elverişli belgelerle aynı ispat gücüne sahip olduğu anlaşıldığından, davacıların itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” Ankara 16. İdare Mahkemesi 08.06.2018 tarihli E:2018/1144 K:2018/1299