Kendi Malı Araç ve Makine

İsteklinin kendi malı olan araçları fatura ve mizan kayıtlarıyla belgelendirmesi mümkün müdür?


yrıca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında 01.01.2017-31.07.2017 tarih aralığını gösteren ve SMMM Ömer Yükseltürk tarafından kaşelenip imzalanan “Mizan” başlıklı tablonun sunulduğu, söz konusu tablonun “Tesis Makine ve Cihazlar” başlığı altında yukarıda bilgilerine yer verilen faturalarda belirtilen araçların; 253.14, 253.15, 253.16 ve 253.17 hesap kodu ile ve faturalarda belirtilen tutarlar ile kayıt altına alındığı görülmüştür. Yapılan inceleme neticesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında kendi malı olması istenilen araçlara ilişkin ruhsat sunmadığı, bunun yerine serbest muhasebeci mali müşavir tarafından TÜRMOB kaşesi ile onaylı 4 aracın alındığına yönelik faturalar ile “Mizan” başlıklı bir tablo sunduğu görülmektedir. Söz konusu tabloda kendi malı olması istenilen araçların 253 numaralı hesaplarda olduğu görülmekle birlikte, kendi malı olması istenilen araçların belgelendirilmesinde istekli tarafından sunulan faturaların ve mizan tablosunun kamu ihale mevzuatında sayılmadığı, sunulan mizan tablosunda ilgili meslek mensubu tarafından söz konusu araçların isteklinin demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair herhangi bir tespitin veya ibarenin yer almadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan söz konusu belgelerinYapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 41’inci maddesinde belirtilen belgelerden olmadığı anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin idare tarafından geçerli kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamış olup başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2017/051 Gündem No: 66 Karar Tarihi: 11.10.2017 Karar No: 2017/UY.I-2783
Çöp toplama ihalesinde araçların bir kısmının isteklinin kendi malı olmasının istenmesi ihaleye katılımı engeller mi?


...13.09.2017 tarihinde yapılan ihalede, 41 adet ihale dokümanı satın alındığı, incelenmekte olan ihalede geçerli teklif sahibi 1 (bir) isteklinin kaldığı ve geçerli teklif sahibinin teklif ettiği bedelin de yaklaşık maliyet tutarına çok yakın bir tutar olduğu görülmüştür. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilmesinin gerektiği, makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu, ancak İdari Şartname’de düzenlenmesi halinde kendi malı olması istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin başvuru veya teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu, bu çerçevede kendi malı olma şartının yeterlik kriteri olarak belirlenebileceği anlaşılmakla birlikte alımın niteliği dikkate alınmak suretiyle, idarelerce temini öngörülen makine ve ekipmandan bir kısmının isteklinin kendi malı olmasına yönelik düzenleme yapılmasının idarelerin takdir yetkisi dâhilinde olduğu kabul edilmekle birlikte idare tarafından bu takdir yetkisinin ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde kullanılmaması gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yer alan amortismana tabi iktisadi kıymetler tablosu incelendiğinde, anılan tablonun 6.16.1.1’inci maddesi uyarınca çöp temizleme araçlarının faydalı ömür sürelerinin 5 yıl olarak belirtildiği görülmüştür. İhale konusu işte çalıştırılacak 29 (yirmidokuz) araçtan 8 (sekiz)’inin isteklinin kendi malı olmasının istendiği, aynı zamanda kendi malı olması istenen araçların 2016 model ve üzeri olma şartının da arandığı, bununla birlikte söz konusu araçların model ile özelliklerine bakıldığında bu araçların niteliği itibariyle yüksek maliyetli araçlar olduğunun görüldüğü, ihale konusu işin süresinin 24 (yirmidört) ay olduğu, kendi malı olması istenilen araçların mali mevzuattaki faydalı ömür sürelerinin ise 5 (beş) yıl olduğu, ayrıca kendi malı olması istenilen 8 (sekiz) adet araç için 2016 ve üzeri model olma şartının getirilmesinin, isteklilerin henüz ihale kendi üzerinde kalmadan en az 2016 model 8 (sekiz) adet araç satın almasını zorunlu hale getirdiği, söz konusu düzenlemelerin bu nedenlerle fırsat eşitliğini ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu gibi, 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan kaynakların verimli kullanılması ve ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ilkelerinin de ihlali anlamına geldiği, nitekim başvuruya konu ihalede 41 (kırkbir) adet ihale dokümanı satın alınmasına karşın ihalede geçerli teklif sahibi sadece bir isteklinin kaldığı hususu da birlikte değerlendirildiğinde, ilgili düzenlemelerin kendi malı olması istenilen araçların faydalı ömür süreleri ve yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda idarenin takdir yetkisi kapsamında değerlendirilebilir nitelikte olmadığı ve incelenmekte olan ihalenin iptal edilmesi gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin, model yılına ilişkin yapılan düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır... Toplantı No: 2017/052 Gündem No: 37 Karar Tarihi: 18.10.2017 Karar No: 2017/UH.II-2828
İhale konusu işte kullanılacak makine ve araçların isteklinin kendi malı olması gerektiğine ilişkin düzenlemenin ihale dokümanına zeyilname ile eklenmesi mümkün müdür?


...Bu kapsamda, uyuşmazlığa konu ihaledeki 1 adet kule vinç için isteklinin kendi malı olması koşulunun ilk ihale ilânında mevcut olmadığı, söz konusu yeterlik kriterinin zeyilname ile getirilen bir düzenleme olduğu, bu doğrultuda her ne kadar idarenin şikâyete cevap yazısında bahsi geçen düzenlemenin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasına ve kaynakların verimli kullanılmasına yönelik olduğu, ayrıca isteklilerin ihale konusu yapım alanında etkin olarak faaliyette bulunduklarını gösterebilmelerinin tespiti ile işin özelliği ve kesintisiz olarak devamını sağlamak amacıyla bir kısım makine, tesis ve ekipman için isteklinin kendi malı olması şartının aranabileceği belirtilse de bu şekilde ifade edilen bir ihtiyacın ihale dokümanının hazırlanması aşamasında idarece öngörülebilir olması gerektiği, diğer bir ifadeyle söz konusu hususun sonradan ortaya çıkabilecek nitelikte bir ihtiyaç olmadığı,... Toplantı No: 2017/062 Gündem No: 36 Karar Tarihi: 07.12.2017 Karar No: 2017/UY.II-3280
Piyasadan temin edilmesi mümkün olan makine ve araçların isteklinin kendi malı olması gerektiğine ilişkin düzenlemeler rekabeti engeller mi?


...Öte yandan, kendi malı olması istenen kule vinç için idarece herhangi bir özellik belirlemesinin yapılmadığı, bu doğrultuda söz konusu iş makinesinin piyasadan kolay temin edilebilir olduğunun görüldüğü, dolayısıyla piyasadan rahatlıkla kiralama vb. yollarla tedarik edilebilecek bir iş makinesinin, işin niteliği ve kapsamı da göz önünde bulundurulduğunda, isteklinin kendi malı olmasını gerektirecek nitelikte bir araç olmadığının anlaşıldığı, ayrıca bu iş makinesine ilişkin isteklinin kendi malı olmasının istenmesini gerektirecek haklı ve makul bir gerekçenin de olmadığı, diğer yandan bahsi geçen ihalede 10 adet ihale dokümanının satın alındığı/indirildiği, söz konusu ihaleye 5 isteklinin katıldığı, ancak anılan isteklilerden ikisi tarafından teklif dosyası kapsamında kendi malı olması istenen iş makinesine ilişkin belge sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı da dikkate alındığında, idarece ihale konusu işte kullanılması öngörülen 1 adet kule vinç için isteklinin kendi malı olması şartının aranmasının 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan rekabetin sağlanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ve bahsi geçen ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.... Toplantı No: 2017/062 Gündem No: 36 Karar Tarihi: 07.12.2017 Karar No: 2017/UY.II-3280
İsteklinin kendi malı olması gereken makina ve araçlara ilişkin teknik özellikleri teklif zarfında belgelendirerek açıklaması zorunlu mudur?


...Bununla birlikte isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanların kendi malı olduğuna ilişkin sayılan belgelerle birlikte makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriterlerine yönelik olarak İdari Şartnamede düzenleme yapılması halinde bu niteliğe yönelik belgelerin de teklif kapsamında sunulması zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.... Toplantı No: 2017/062 Gündem No: 20 Karar Tarihi: 07.12.2017 Karar No: 2017/UH.I-3263
İsteklinin kendi malı olması gereken araçlara ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasında, edinim bedeli yerine kiralama fiyat teklifi kullanılabilir mi?


...İdarenin aşırı düşük teklif sorgulamasına ve başvuru sahibinin iddiasına konu olan KGM-GRYBEK, KGM/GRYÇAL, KGM/KAMBEK, KGM/KAMÇAL iş kalemlerinde açıklanması istenilen Özel-1 Greyder Yedek Parça, Özel-2 Greyder Tamir-Bakım, Poz-1 Yedek Parça, Poz-2 Tamir Bakım analiz girdilerinin, isteklinin kendi malı olması öngörülen araçların tamir-bakım ve yedek parça giderlerine ilişkin olduğu anlaşılmıştır. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından anılan analiz girdilerine ilişkin sunulan açıklamalar incelendiğinde söz konusu analiz girdilerinin tamamının fiyat teklifi ile açıklandığı tespit edilmiştir. Anılan istekli tarafından KGM/GRYÇAL ve KGM/GRYBEK iş kalemleri içerisinde açıklanması istenilen Özel-1 Greyder Yedek Parça ve Özel-2 Tamir Bakım girdileri için sunulan fiyat teklifi incelendiğinde Sed Müh. Mak. İmalat Proje Tem. Peyzaj Otom. San. Tic. Ltd. Şti.den greydere ilişkin alınan 160.000,00 TL’lik fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu bedel üzerinden yedek parça ve tamir bakım için idarece verilen miktarlar esas alınarak analizlerdeki birim fiyatların oluşturulduğu, KGM/KAMÇAL ve KGM/KAMBEK iş kalemleri içerisinde açıklanması istenilen Poz-1 Yedek Parça, Poz-4 Tuz Serici Yedek Parça, Poz-5 Tuz Serici Tamir girdileri için analizlerde öngördüğü 115.000,00 TL birim fiyatı tevsik etmek üzere Sed Müh. Mak. İmalat Proje Tem. Peyzaj Otom. San. Tic. Ltd. Şti.den “kar bıçağı tuz serpici ve ekipmanı” için alınan 35.000,00 TL tutarında ve Kemak Makine Ticaret A.Ş.den “Asgari 290 Hp gücünde 6x4 Kamyon” için alınan 80.000,00 TL tutarında fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu iki fiyat teklifinde teklif edilen tutarların toplanmak suretiyle birim fiyat oluşturulduğu anlaşılmıştır. Anılan istekli tarafından İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesi kapsamında ise kendi malı istenen 6 adet ekipmanlı kamyon, 3 adet çift kabinli kamyonet, 1 adet greyder, 1 adet asfalt yama silindiri, 1 adet silindir taşıma römorku, 1 adet kanal kazıyıcı ve yükleyici ve 1 adet lastik tekerlekli yükleyiciye ilişkin olarak tevsik edici belgelerini (ruhsat, tespit raporu vd.) teklifi kapsamında sunduğu görülmüştür. Anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklama yazısında da söz konusu araçların şirket demirbaşında yer aldığını beyan ettiği görülmüştür. İdarenin KGM/GRYÇAL ile KGM/GRYBEK iş kalemlerine ilişkin birim fiyat tarifleri incelendiğinde; KGM/GRYÇAL’ın greyderin saatlik çalışma, KGM/GRYBEK’in ise greyderin aylık bekletme iş kalemi olduğu, idarece araçların saatlik çalıştırılmasına ve bekletilmesine ilişkin iş kalemlerinde araçların teknik özelliklerinin idare tarafından işin niteliğine uygun şekilde özel olarak belirlendiği (örn: greyderin en az 140 Hp, kamyonun en az 290 Hp gücünde ve ekipman monteli istenilmesi gibi) ve analizlerde yedek parça, tamir bakım girdilerine ilişkin miktarlar için idarece katsayı belirlendiği görülmüştür. İdare tarafından güncel resmi rayiç ve miktarlar kullanılmayarak farklı teknik özelliklerdeki araçlar belirlendiğinden söz konusu araçların amortisman hariç yedek parça, tamir bakım vb. giderleri için başvuru sahibinin iddiasında belirtildiği şekilde resmi rayiçlerle açıklama yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Nitekim idarenin yaklaşık maliyetinde söz konusu tamir-bakım ve yedek parça girdilerinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından araçlar için bildirilen yayımlanmamış özel fiyatların kullanıldığı görülmüştür. Öte yandan ihale konusu işin yürütülmesi sırasında kullanılacak söz konusu araçların İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesi uyarınca isteklinin kendi malı olma şartı getirildiği ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin de teklif dosyasında söz konusu araçların kendi malı olduğunu tevsik eden belgelerini sunduğu, açıklanması istenilen yedek parça ve tamir bakım girdilerinin isteklinin kendi malı istenen araçlara ilişkin girdiler olduğu ve araçlar için ilgili analiz formatlarında katsayı belirlendiği anlaşıldığından, bu durumda incelenen ihale bakımından anılan isteklinin kendi malı olduğunu tevsik ettiği araçların edinim bedeli üzerinden açıklama yapması gerektiği, aynı durumun KGM/KAMÇAL ve KGM/KAMBEK iş kalemlerindeki tamir-bakım, yedek parça girdileri bakımından da geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. Söz konusu nedenlerle anılan isteklinin KGM-GRYBEK, KGM/GRYÇAL, KGM/KAMBEK ve KGM/KAMÇAL iş kalemlerinde açıklanması istenilen Özel-1 Greyder Yedek Parça, Özel-2 Greyder Tamir-Bakım, Poz-1 Yedek Parça, Poz-2 Tamir Bakım, Poz-4 Tuz Serici Yedek Parça, Poz-5 Tuz Serici Tamir analiz girdilerine ilişkin olarak idarece ilgili analiz formatında miktar olarak katsayı belirlendiği ve katsayı belirlenmesinin zorunlu sonucu olarak araçların edinim bedeli üzerinden açıklama yapılması gerektiği, bu çerçevede istekli tarafından kendi malı olan araçların edinim bedeli üzerinden açıklama yapılması gerekirken fiyat teklifi ile açıklama yapılmasının uygun olmadığı, teklif açıklamalarının bu nedenle uygun kabul edilemeyeceği sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/053 Gündem No: 38 Karar Tarihi: 26.09.2018 Karar No: 2018/UY.II-1764
İstekli, kendi malı olması gereken araç ve gereçlerin ihale dokümanında belirtilen teknik özelliklere sahip olduğunu hangi belgelerle tevsik etmelidir?


...İdarelerce kendi malı olması istenilen araçlara ilişkin yeterlik kriteri belirlendiği durumlarda istekliler tarafından söz konusu araçların teknik özelliklerine yönelik bilgileri içeren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerektiği, bu hususun ruhsat, demirbaş ve amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilebileceği, kendi malı olması istenilen relay tank tevsikinin sadece ısıtma ibaresi bulunan ruhsat ile yapılmasının zorunlu olmadığı, mevzuatta öngörülen diğer tevsik yöntemlerinin kullanılabileceği, anılan istekli tarafından idarece kendi malı olması istenilen araçlara ilişkin tevsikin serbest muhasebeci mali ve mali müşavir raporu kullanılarak yapıldığı, söz konusu raporda yer alan bilgiler ve eki belgelerden araçların istenilen teknik özelliklerini karşıladığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin anılan istekli ile ilgili iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2019/012 Gündem No: 37 Karar Tarihi: 06.03.2019 Karar No: 2019/UY.I-350
Kendi malı olması gereken makine ve araçların teknik özelliklerinin de ihale aşamasında belgelendirilmesi zorunlu mudur?


...Yapılan incelemede, idarelerce isteklilerin kendi malı olması istenilen araçlara ilişkin yeterlik kriteri belirlendiği durumlarda istekliler tarafından söz konusu araçların teknik özelliklerine yönelik bilgileri içeren belgelerin de teklif kapsamında sunularak bu hususun ruhsat, demirbaş ve amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilebileceği, kendi malı olan araçların teknik özelliklerin değerlendirmesinin de teklif kapsamında sunulan bu belgeler üzerinde yapılması gerektiği, ancak başvuru sahibi tarafından teklif kapsamında sunulan raporda; damperli kamyonların kapasitesine, distribütörün dijital, relay tankın ise ısıtmalı olup olmadığına ilişkin bir bilgi yer almadığı gibi söz konusu özellikleri gösteren başkaca herhangi bir belgenin de teklif dosyasında sunulmadığı, istenilen özelliklere ilişkin bilgilerin raporda yer almadığından söz konusu özelliklerin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olması nedeniyle bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından teklif kapsamında sunulan serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla kendi malı araçların istenilen teknik özelliklerinin tamamının tevsik edilemediğinden başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu anlaşılmıştır.... Toplantı No: 2019/012 Gündem No: 36 Karar Tarihi: 06.03.2019 Karar No: 2019/UY.I-349