Kısmi Teklife Açık İhaleler

Kısmi teklife açık ihalelerde birden fazla kısım birlikte değerlendirilerek işlem yapılabilir mi?


... kısmi teklife açık olarak düzenlenen ihalelerin kısımlarının birbirinden bağımsız birer ihale olarak kabul edilmesi ve gerek tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ve gerekse de teminat alınması noktasında her kısım ihalenin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca, İdari Şartname’nin 20’nci maddesi gereğince inceleme konusu ihalenin her bir kısmı için ayrı sözleşme imzalanacağı analaşılmaktadır. İdarece, ihaleye ilişkin Standart Form Birim Fiyat Teklif Cetveli üzerinde engelli işçiye ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüş olup, söz konusu standart formdan idarece 1. Kısımda 33 bakım elemanı, 2. Kısımda 10 bakım elemanı, 3. Kısımda 13 bakım elemanı, 4. Kısımda 6 bakım elemanı ve 5. Kısımda ise 8 bakım elemanı çalışmasının öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Söz konusu düzenlemeler ve değerlendirmeler uyarınca, kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen söz konusu ihalenin her kısmının ayrı bir ihale gibi değerlendirilmesi gerektiği, İdari Şartname’nin 20’nci maddesinde de her kısım için ayrı bir sözleşme imzalanacağının belirtildiği, ihalenin 5 kısmında sırasıyla 33, 10, 13, 6 ve 8 bakım elemanın çalıştırılacağı, çalıştırılacak personel sayısının hiçbir kısımda 50 ve/veya üzerinde olmadığı hususları birlikte dikkate alındığında, birim fiyat teklif cetvelinde engelli işçi için ayrı bir satır açılmasının gerekmediği sonucuna varılmış olup... Toplantı No : 2017/029 Gündem No : 39 Karar Tarihi : 14.06.2017 Karar No : 2017/UH.II-1658
Kısmi teklife açık ihalelerde, isteklinin bir kısma ilişkin sözleşmeyi imzalamaması halinde tüm kısımlar için sunulan toplam geçici teminat gelir kaydedilebilir mi?


... 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici Teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.” hükmü yer almakta olup, bu maddenin gerekçesinde, geçici teminatın asgari oranının %3 olarak belirlendiği ve isteklilerin bunun üzerinde de teminat vermelerine imkân tanınmak suretiyle tekliflerin gizlenmesi esasının korunduğu belirtilmiştir. Bu durumda, istekliler, tekliflerinin %3’ü kadar geçici teminat sunabilecekleri gibi, tekliflerin gizliliğinin sağlanması amacıyla tekliflerin %3’ünden daha fazla da geçici teminat da sunabilecektedir. Kamu ihale mevzuatında sözleşme yapmaya yanaşmayan isteklilerin geçici teminatlarının gelir kaydedilmesine yönelik genel bir düzenlemeye yer verilmekle birlikte; kısmi teklife açık ihalelerde kısımlar itibarıyla ayrı sözleşme yapılmasının söz konusu olduğu hallerde, bir veya birden fazla kısmın üzerine ihale edilmesine karşın bu kısımlardan bir kısmına ilişkin sözleşmeleri yapmaya yanaşmayan isteklilerin teminatının ne şekilde kaydedileceğine yönelik herhangi bir hüküm veya düzenlemeye 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında yer verilmemektedir. Bu kapsamda idare hukukuna hâkim ilkelerden olan “orantılılık” ve “kanunilik” ilkeleri çerçevesinde; kısmi teklife açık ihalelerde ayrı ayrı sözleşme imzalanmasına karar verildiği hallerde, ayrı imzalanacak sözleşmeyi yapmaya yanaşmayan istekliler hakkında kısımlar itibarıyla ayrı verilsin veya verilmesin sunulmuş olan geçici teminatın o kısma isabet eden miktarının gelir kaydedilmesi orantılılık ilkesinin bir lüzumu olarak ortaya çıkmaktadır. Aksi yönde teminatın tamamının gelir kaydedilmesi, teminatının tamamı gelir kaydedilen istekli ile tek bir kısma teklif vererek sözleşme yapmaya yanaşmayan istekli arasında eşitlik ilkesine aykırı uygulama yapılması sonucunu doğuracaktır. Bu itibarla, geçici teminatın gelir kaydedilmesi durumunda, geçici teminat miktarının sadece başvuru sahibi isteklinin üzerinde kalan kısma ilişkin teklif tutarının %3’üne tekabül eden kısmının gelir kaydedilmesi, %3’ünü aşan kısmının ise iade edilmesi gerekmektedir. Somut olayda, başvuru sahibinin sözleşmeyi imzalamadığı gerekçesiyle idare tarafından geçici teminatının gelir kaydedilmesi gerekmekle birlikte, bunun tamamının gelir kaydedilmesinin yerinde olmadığı, başvuru sahibinin sunduğu geçici teminatın, ihalenin üzerinde bırakıldığı 5’inci kısmına ait teklifinin % 3’ünü aşan kısmının iade edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2017/047 Gündem No: 7 Karar Tarihi: 25.09.2017 Karar No: 2017/UM.I-2566
Kısmi teklife açık olan ve birden fazla kısım için teklif verilen ihalelerde, iş deneyiminin toplam teklif tutarı üzerinden değerlendirilmesi mümkün müdür?


...Mevzuat düzenlemelerinden kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde; istenecek belgelerin işin tamamının yaklaşık maliyeti dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği, sadece geçici teminat bedelinin toplam teklif bedeli üzerinden alınması gerektiğinin anlaşıldığı, istekliler tarafından bazı kısımlara teklif verebileceği gibi ihalenin tüm kısımlarına da teklif verilebileceği ve aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesinin ise başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla isteklilerin iş deneyim belgelerinin kısmi teklife açık bir ihalede her bir kısım için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Yönetmelik ve İdari Şartname düzenlemesinden ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili olarak tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimi gösteren belgelenin sunulması gerektiği, söz konusu belge tutarının ise isteklinin teklif bedelinin %40’ının altında olmaması gerektiğinin İdari Şartname’de düzenlendiği, iş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olmaması gerektiği, bu çerçevede iki ortaklı bir iş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, özel ortağın ise istenen iş deneyim tutarının en az %30’unu sağlaması gerektiği anlaşılmaktadır. Başvuru sahibi Mehmet Ataca - Diki Lojistik Nakliyat Gıda İnş. Petrol Tarım Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı olan Mehmet Ataca tarafından 31.08.2016 tarihli ve 2014/104109-1168227-1-1 sayılı Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “ortaöğretim öğrencilerinin günübirlik taşıma ihalesi” işine ait alt yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede sözleşme tarihinin 19.09.2014, belge tutarının ise 2.638.203,00 TL olduğu, özel ortak Diki Lojistik Nakliyat Gıda İnş. Petrol Tarım Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ise iş deneyimini tevsiken sözleşme, faturalar ve SGK çıktılarının sunulduğu, sözleşme bedeli ve faturalar toplamının da 108.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir. Başvuru sahibi istekli tarafından 6 kısımdan oluşan ihalenin 4’üncü kısmına 820.800,00 TL ve 5’inci kısmına 696.960,00 TL olmak üzere toplam 1.517.760,00 TL teklif fiyatı sunulduğu, idare tarafından iş ortağının sunmuş olduğu iş deneyim belgelerinin ise toplam teklif tutarı üzerinden değerlendirildiği görülmüştür. Kısmi teklife açık bir ihalede geçici teminat dışındaki yeterlik değerlendirmesinin her bir kısım üzerinden ayrı ayrı yapılması gerektiği, iş deneyim belgelerinin de yeterlik değerlendirmesi kriterleri arasında yer aldığı, buna göre idare tarafından yapılacak olan değerlendirmenin her bir kısım için ayrı ayrı yapılması gerektiği dikkate alındığında; İhalenin 4’üncü kısmı için iş ortaklığının teklif fiyatının 820.800,00 TL olduğu, sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarının da (820.800,00 TLx0,40) 328.320,00 TL olduğu, buna göre iş ortaklığının pilot ortağı Mehmet Ataca’nın sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarının (328.320,00 TLx0,70) 229.824,00 TL, özel ortağı Diki Lojistik Nakliyat Gıda İnş. Petrol Tarım Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarının ise (328.320,00 TLx0,30) 98.496,00 TL olduğu, İhalenin 5’inci kısmı için iş ortaklığının teklif fiyatının 696.960,00 TL olduğu, sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarının da (696.960,00TLx0,40) 278.784,00 TL olduğu, buna göre iş ortaklığının pilot ortağı Mehmet Ataca’nın sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarının (278.784,00 TLx0,70) 195.148,80 TL, özel ortağı Diki Lojistik Nakliyat Gıda İnş. Petrol Tarım Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarının ise (278.784,00 TLx0,30) 83.635,20 TL olduğu anlaşılmıştır. Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, özel ortak Diki Lojistik Nakliyat Gıda İnş. Petrol Tarım Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim tutarının (108.000,00TL) teklif verilen her iki kısım için ayrı ayrı sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarını (98.496,00 TL - 83.635,20 TL) sağladığı, bu nedenle de idare tarafından başvuru sahibi iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.... Toplantı No: 2018/053 Gündem No: 48 Karar Tarihi: 26.09.2018 Karar No: 2018/UH.II-1774