top of page

İhale süreci, ihale ilanının yayınlanması ile başlayıp sözleşmenin imzalanması ile sona ermektedir. Bu süreçte genel olarak ihale dokümanının edinilmesi, teklif zarflarının oluşturulması ve sunulması, tekliflerin değerlendirilmesi, gerekiyorsa aşırı düşük teklif açıklamalarının hazırlanması ve sunulması ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin belirlenmesi ve sözleşmenin imzalanması gibi işlemler gerçekleştirilmektedir.  Ancak süreç her zaman bu sıralamada belirtildiği şekilde pürüzsüz olarak ilerlememektedir.

 

Zira ihale dokümanında yer verilen ihaleye katılımı engelleyici düzenlemelerin varlığı ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarece yapılan hataların oluşturduğu problemlere yönelik başvuruların yanı sra, sürecin olağan bir parçası olan aşırı düşük teklif açıklaması hazırlanması da teknik uzmanlık ve deneyim gerektiren işlemler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda ihale aşamasına yönelik olarak tarafımızca sunulan hizmetler aşağıda belirtilmiştir.  

Teklif Zarfının Hazırlanması

İhale komisyonu kararları ve Kamu İhale Kurulu kararları göz önüne alındığında, teklif dosyası hazırlamanın İdari Şartnamede belirtilen belgeleri bir zarf içine koymaktan çok daha ciddi bir iş olduğu kolaylıkla anlaşılmaktadır. Çünkü pek çok isteklinin teklifi, teklif dosyasında yer alan belgelerdeki eksiklikler nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmaktadır. Bu bakımdan "teklif dosyasının hazırlanması" işi kapsamında;

 • Birim fiyat teklif cetveli ile birim fiyat teklif mektubunun düzenlenmesi ve kontrolü

 • Geçici teminat ve banka referans mektubunun düzenlenmesi ve kontrolü

 • Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin düzenlenmesi ve kontrolü

 • İhaleye katılabilmek için gereken belgelerin kontrolü (Ticaret Sicil Gazetesi, imza sirküsü vb.)

 • İş deneyim belgelerinin ayrıştırılması ve ihaleye uygunluğunun kontrolü

 • Teklif zarfında sunulması gereken diğer belgelerin düzenlenmesi ve kontrolü

 • Teklif zarfının düzenlenmesi ve kontrolü

konusunda mevzuatta yer alan son değişiklikler kapsamında ihtiyaç duyduğunuz tüm kontrol ve danışmanlık hizmetini sağlıyoruz.

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Hazırlanması

Aşırı düşük teklif açıklamasının hazırlanması istekliler bakımından ihale sürecinin en zor aşamasıdır. Oysa sadece birim fiyat teklif cetveli ve idare tarafından tebliğ edilen aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısının fotoğrafını göndermeniz halinde açıklamanız tarafımızca hazırlanabilmektedir. Aşırı düşük teklif açıklaması;

 • İdareye sunulacak olan üst yazı da dahil olmak üzere e-mail üzerinden ve tek dosya halinde,

 • Çıktı alıp imzaladıktan sonra idareye teslim etmeye hazır bir biçimde,

 • Her bir önemli teklif bileşenine ilişkin emsal kararlarla desteklenerek, 

 • Mevzuattaki son değişikliklere uygun olarak

hazırlanmakta ve tarafınıza iletilmektedir.

 

Ayrıca aşırı düşük teklif açıklamanızın tarafımızca yapılan bir hata nedeniyle reddedilmesi halinde ücret iade garantisi taahhüt ediyoruz. 

Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurularının Hazırlanması

Şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunmak istekliler bakımından çoğu zaman başlı başına bir probleme dönüşebilmektedir. Çünkü hem başvuru sürelerini hesaplamak ve takip etmek karmaşık bir iştir hem de Kamu İhale Kurulu'nun ilgili konuya bakış açısını bilmek başvurunun nasıl sonuçlanacağını öngörmek bakımından önem arz etmektedir. Bu nedenle ihale ilanına, ihale dokümanına ve ihale komisyonu kararına yönelik başvuru sürelerinin belirlenerek idareye şikayet ve Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikayet başvurularının hazırlanması konusunda danışmanlık sağlıyoruz. 

Tüm başvurularımızı emsal Kamu İhale Kurulu ve mahkeme kararlarıyla destekliyoruz.

Başvuruda bulunmadan önce, başvuruya ilişkin Kamu İhale Kurulu'nun değerlendirmesine yönelik olası alternatifleri açıklıyor ve sürecin sizin için daha öngörülebilir hale gelmesini sağlıyoruz.

bottom of page