İhalelere Yönelik Başvurular

Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin itirazen şikayet başvuru süresi hangi tarihte başlar?


...itirazen şikayet başvurusunun özetle; "başvuruya konu ihalenin ilk oturumunda yaklaşık maliyetin açıklanmasının zorunlu olduğu hususu göz önüne alındığında, başvuru sahibi tarafından şikâyete konu hususun farkına varılma tarihinin ihalenin ilk oturumunun yapıldığı tarih olan 10.10.2016 olarak esas alınması gerektiği, bu açıdan şikâyete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunun yapılması gerektiğine yönelik 4734 sayılı Kanun'un 55. maddesinde yer alan hüküm dikkate alındığında, şikâyet başvurusunun, ihalenin ilk oturumunun yapıldığı 10.10.2016 tarihini izleyen 10 gün içerisinde yapılması gerektiği, davacının söz konusu iddiasının 01.11.2016 tarihinde yapılan şikâyet başvurusuna konu edildiği, bu bağlamda davacının şikâyet başvuru tarihi ve ihalenin ilk oturum tarihi dikkate alındığında, şikâyete konu olan hususun farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulmadığı, bu itibarla söz konusu iddianın süre yönünden reddedilmesi gerektiği; davacıya ait teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu / gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, isteklinin yaklaşık maliyetin güncellenmesi gerektiğine yönelik birinci iddiasının süre yönünden reddi gerektiğinden, teklifi idarece yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle uygun bulunmayan davacının ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin geçerli olup olmadığına yönelik diğer iddialarına ilişkin olarak korunması gereken herhangi bir hak veya menfaatinin söz konusu olmadığı, dolayısıyla bu iddialar yönünden başvuru ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle, birinci iddiasının süre yönünden, diğer iddialarının ise ehliyet yönünden reddine karar verilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Olayda, şikâyet süresinin kesinleşen ihale kararının tebliğ edildiği tarih olan 24.10.2016 tarihinden itibaren hesaplanması gerektiği, dolayısıyla yasal süresi içinde şikâyet yoluna başvuru yapıldığı gözetilmeksizin, dava konusu işlemin başvurunun süre yönünden reddine yönelik kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Ankara 8. İdare Mahkemesi

23.02.2017

E:2017/152

K:2017/551
Teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklinin, diğer ihale işlemleriyle ilgili itirazen şikayet başvurusunda bulunma ehliyeti var mıdır?


Dava konusu Kurul kararının davacının itirazen şikayet başvurusunun “ehliyet” yönünden reddine ilişkin kısmı incelendiğinde, dava konusu ihaleye teklif sunan davacı şirketin istekliler arasında bulunduğu, teklif vererek ihaleye katılma istek ve iradesini ortaya koymuş olan davacının, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia ederek ihalelere yönelik başvuru yallarını kullanma hakkının bulunduğu, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması durumunun ihalelere yönelik başvuru yollarını kullanma hakkını engellemeyeceği, bu çerçevede dava konusu Kurul kararının, davacının başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Ankara 14. İdare Mahkemesi

28.02.2017

E:2016/5589

K:2017/761
İhalenin üzerinde bırakılması ihtimali bulunmayan isteklinin şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunma ehliyeti var mıdır?


… Aktarılan mevzuatın birlikte değerlendirilmesinden; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli veya istekli olabileceklerin şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri görüldüğünden, ihaleye teklif veren ve ihale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişilerin de, gerek 4734 sayılı Kanun gerekse ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca istekli statüsünde bulunduğu, ihalenin üzerinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri anlaşılmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre, istekli statüsünde olan ve ihalede değerlendirme dışı bırakılan davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun, Kanun'da açıkça ihale sürecindeki eylem ve işlemlerden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğranılması durumunda aday, istekli veya istekli olabileceklerce şikâyet ve itirazen şikâyet yoluna başvurulabileceği düzenlendiği hâlde davalı idarece, davacının üçüncü iddiası hakkında işin esasına geçilerek bir karar verilmesi gerekirken, salt davacı şirketin değerlendirme dışı bırakılmış olduğu ve teklifinin değerlendirmeye alınması halinde kendi teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif konumuna geleceği, bu durumda da kendisinden daha yüksek teklif sunmuş olan diğer istekliye yönelik söz konusu iddianın herhangi bir önemi kalmayacağından bahisle hukuken korunması gereken bir hakkının bulunmadığı gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun usul yönünden reddine yönelik dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Ankara 4. İdare Mahkemesi

01.06.2017

E:2017/984
İhale dokümanındaki hukuka aykırılığın teklif vermeye engel olmaması şikayet başvurusunun reddedilmesine gerekçe oluşturabilir mi?


Dava konusu ihaleye ait dokümanda tekrar eden nitelikte olan işte her bir aykırılık için ceza oranının belirlendiği, ancak işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi hâlinde idarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarının ve bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda sözleşmenin feshedileceği hususunda bir belirleme yapılmadığı; bu çerçevede, ihale dokümanında yer alan mevcut düzenlemelerin Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin 26 numaralı dipnotunda yer verilen açıklamalara uygun olmadığı açık olup; söz konusu eksikliğin, idarelerce yapılacak sözleşmelerin "Tip Sözleşme" hükümleri esas alınarak düzenleneceği ve sözleşmelerde sözleşmenin feshine ilişkin şartların belirtilmesinin zorunlu olduğu yönündeki 4735 sayılı Kanun'da yer alan emredici kurallara aykırı olduğu görüldüğünden bu iddia yönünden dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Her ne kadar Kamu İhale Kurulu'nca, anılan düzenlemenin işin yürütülmesi aşamasında işin sözleşmeye uygun olarak uygulanmasında bir engel oluşturmayacağı, bu hâliyle yapılan düzenlemelerin yeterli olduğu, ayrıca bu hususun sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğu ve teklif vermeye bir engel teşkil etmediği, isteklilerden birini diğerine karşı avantajlı duruma getirmediğinden bahisle anılan iddia yerinde görülmemiş ise de; 4734 sayılı Kanun uyarınca ihale dokümanının parçası olan sözleşme tasarısında mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi hâlinde, anılan aykırılıkların teklif vermeye engel teşkil edip etmediğinden bağımsız olarak işlem tesis edilmesi gerekmekte olup, aksi kabulün, dokümana itiraz hakkının işlevsizleştirilmesine sebep olacağı sonucuna varılmaktadır.

Ankara 13. İdare Mahkemesi

19.04.2017

E:2017/792

K:2017/1300
Teklif bedeli sıralaması nedeniyle ihalenin uhdesine kalması ihtimali bulunmayan isteklinin şikayet ehliyeti ortadan kalkar mı?


Dava konusu işlemin, davacı şirketin "İdarece kesinleşen ihale kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olduğu bildirilen isteklinin hangi mevzuata dayanarak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiğine ilişkin herhangi bir açıklamanın olmadığı” iddiasına yönelik itirazen şikâyet başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmı yönünden;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinde; " Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişimler, İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi, İstekli Olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim" olarak tanımlamıştır. Aynı Kanun’un 54. maddesinin 20.12.2008 tarih ve 5812 sayılı Kanun ile değişik birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanun'da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiştir.

Davacı iş ortaklığına ait teklif tutarının geçerli teklifler sıralamasında, üçüncü en düşük teklif olduğu, ama kendinden önce en düşük teklifin on istekli tarafından eşit olarak verildiği, başvuru sahibi tarafından ortaya konulan iddia yerinde olsa dahi ihalenin üzerinde kalma veya ekonomik açıdan en avantajlı İkinci teklif sahibi istekli olma ihtimali bulunmadığı dolayısıyla hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin bulunmayacağından bahisle davacının itirazen şikâyet başvurusu ehliyet yönünden reddedilmiş ise de, davacı iş ortaklığının bahsi geçen kısımlar yönünden ihale dokümanı alarak ihaleye katıldığı ve teklif verdiği, bu sebeple ihalenin iptal edilmesinde meşru ve hukuki yararı bulunan davacının itirazen şikâyet başvurusunda bulunurken ileri sürdüğü iddiaların esastan değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekirken, ehliyet yönünden reddi yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Ankara 6. İdare Mahkemesi

23.02.2017

E:2016/2752

K:2017/768
Şikayet başvurusunda belirtilmeyen iddialara itirazen şikayet başvurusunda yer verilmesi mümkün müdür?


Uyuşmazlık mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde, 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen temel ilkelerin idarelerce sağlanıp sağlanmadığına ilişkin olarak yapılacak itirazen şikâyet başvurularının "başvuru sahibinin iddiaları" kapsamında incelenip sonuçlandırılmasında Kanunla yetkili kılınan davalı idarenin, yalnızca "şikâyet başvurusunda yer alan hususlara" yönelik inceleme yapmasını öngören İhalelere İlişkin Başvurular Hakkında Yönetmelik hükmüyle yasal yetkisinin sınırlanamayacağı, itirazen şikâyet başvurusunun Kanun’a aykırı düzenleme içeren Yönetmelik hükmüne göre değil, Yasa hükmü esas alınarak değerlendirilmesi gerektiği, bu kapsamda davacı şirketler iş ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunda yer alan tüm iddiaların şikâyet başvurusunda değinilip değinilmediğine bakılmaksızın değerlendirilmesi gerekirken, itirazen şikayet başvurusunda yer verilen iddialar incelenmeksizin başvurunun şekil yönünden reddine ilişkin davaya konu kararda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Ankara 5. İdare Mahkemesi

19.04.2017

E:2017/657

K: 2017/1168
İhale dokümanına yönelik şikayet başvurularında ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine belgelerin eklenmemesi nedeniyle şikayet başvurusu reddedilebilir mi?


...25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen değişikle, ilana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusunda bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin, ihale konusu alanda faaliyette bulunup bulunmadığının tespiti için şikâyet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belgenin eklenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Dolayısıyla şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusunda bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin, söz konusu Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren şikâyet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belgeyi eklemesi gerekmektedir. Yapılan incelemede, başvuru sahibinin idareye şikâyet başvurusunun ekinde imza sirküleri ile imza sirkülerinin müstenidatı olarak 19.12.2008 tarihli ve 7210 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, ihale dokümanı alındı belgesi ve 18.01.2017 tarihli ve 2017/UH.II-240 sayılı Kurul kararı bulunduğu, söz konusu belgelerin dışında başkaca bir belge sunulmadığı, anılan Ticaret Sicili Gazetesi’nde yetkili olarak şirket müdürlüğüne seçilme konularına ilişkin bilgilerin bulunduğu görülmüştür. ... Bu çerçevede, başvuru sahibinin şikâyet dilekçesine anılan isteklinin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin bir belge eklenmediği görüldüğünden, anılan isteklinin başvurusunun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onbirinci fıkrasında yer “İlana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, şikayet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesi zorunludur.” hükmü gereğince şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2017/036

Gündem No : 72

Karar Tarihi : 19.07.2017

Karar No : 2017/UH.I-1944
İhale dokümanının satın alınması / indirilmesi, ihaleye yönelik şikayet ve itirazen şikayet başvuru ehliyetine sahip olmak için yeterli midir?


...Davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının itirazen şikâyet başvurusundaki 2. iddia bakımından; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin "Başvuru Ehliyeti” başlıklı 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu İddia eden isteklilerin, yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği kurala bağlanmıştır. Olayda, davacı şirketler tarafından, ihale dokümanı satın alınarak İhaleye teklif verildiği, dolayısıyla istekli sıfatını haiz olduğu, uyuşmazlık konusu ihalenin üzerinde kalma ihtimali olup olmadığına bakılmaksızın İhale sürecindeki işlemlere yönelik olarak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, bu kapsamda ihale süreci ile ilgili olarak itirazen şikâyet başvuru ehliyetinin bulunduğu, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunda yer verilen 2. iddiasının esasının incelenmesi gerektiği anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararının başvurunun ehliyet yönünden reddine İlişkin kısmında da hukuka uygunluk bulunmamaktadır…”... Danıştay 13. Dairesi E:2016/1514 K:2018/1228
Şikayet başvurusuna konu edilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilebilir mi?


...4734 sayılı Kanun'un 56. maddesinin lafzından, başvuru sahibinin iddialarından sadece şikâyette yer alan iddiaların anlaşılamayacağı, Kanun'da böyle bir sınırlama yapılmadığı, Kamu İhale Kurulu tarafından başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusundaki iddialarının, şikâyet aşamasında öne sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacının, 4734 sayılı Kanun'da öngörülen şekil ve usul kurallarına uygun olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu açık olup, ikinci iddianın da esastan değerlendirilmesi gerekirken şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” Ankara 17. İdare Mahkemesi 04.06.2018 tarihli E: 2017/1135 K: 2018/1164
Teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklinin, diğer tekliflere ve isteklilere yönelik şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunma ehliyeti var mıdır?


“4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54. Maddesinde; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem ve eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday ve istekli olabileceklerin Yasada belirtilen usullere uygun olacak olacak şikâyet ve itirazen şikâyet yoluna başvuruda bulunabilecekleri hüküm altına alınmış olup, ihale üzerinde bırakılan isteklilerin bu yola başvuramayacakları yönünde bir kısıtlama getirilmemiştir. Dolayısıyla bu tür durumlarda şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunan isteklilerin gerçekten bir zarara ya da hak kaybına uğrayıp uğramadığının incelenip karara bağlanması gereklidir. Bunun aksine yorumun ise dava konusu olayda olduğu gibi, her ne suretle olursa olsun sehven yapılan ancak ağır sonuçlar doğuran hataların zararlarının ilgililerinin üzerine yüklenmesi sonucu doğurur ki bu da hukukla bağdaşmaz. Uyuşmazlık konusu olayda, davacı şirketin 10.04.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “1 Kalem Motorin Alım İşi” ihalesinde motorin birim fiyat teklifinin 3.999,56 TL olduğu, ürün tedarikini Kırıkkale Aytemiz Tesislerinden yapmayı planladığı, ana tedarikçi olan Tüpraş’ın resmi yayımladığı motorin birim fiyatının nakliye hariç 3.932,06 TL olduğu, mal alım ihalelerinde uygulanacak olan damga vergisi, rutin giderler % 2.35 olarak eklendiğinde teklifin 4.024,46 TL’nin üzerinde olması gerektiği, dolayısıyla verilen teklifin ürün temininin çok altında kaldığı, teminat mektubunun verilmesi gereken teklifle uyumlu olduğu davacının iddiasının; vermiş olduğu fiyat teklifi nedeniyle aşırı düşük teklif kapsamında açıklama istenmeden idarece ihalenin sonuçlandırılmasının yerinde olmadığına ilişkin olduğu dikkate alındığında, gerek davacının iddiası çerçevesinde, gerekse eşit muamele ilkesi açısından davacının ehliyetinin var olduğu kabul edilerek söz konusu iddiasına ilişkin olarak işin esasının incelenmesine geçilmesi gerekirken; davacının hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin bulunmadığı ve başvuru ehliyetini haiz olmadığından bahisle başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. Nitekim, benzer bir dosyada, Danıştay 13. Dairesi’nin E:2016/2105, K:2016/3130 sayılı kararı da aynı doğrultudadır.” Ankara 7. İdare Mahkemesi 12.06.2018 E:2018/1200 K:2018/1168
İtirazen şikayet süresi geçtikten sonra verilen şikayetin reddi kararı, itirazen şikayet süresini yeniden başlatır mı?


“…Dosyanın incelenmesinden, davacı şirket tarafından, 11.05.2017 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece başvuruya karşı 10 günlük karar verme süresi geçtikten sonra, 30.05.2017 tarih ve 949 sayılı yazı ile şikayetin incelenmeksizin reddine karar verildiği, bu kararın davacıya 06.06.2017 tarihinde tebliğ edildiği, ayrıca söz konusu ret işleminde davacının 10 gün içinde Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceğinin belirtildiği, davacının 15.06.2017 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunması üzerine Kurul’un 20.06.2017 tarih ve 2017/UM.IV-1699 sayılı kararıyla, davacı tarafından karar verme süresinin bitimini izleyen 10 gün içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun süre yönünden reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kanun’un 55.’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, ilgililerin ihaleyi gerçekleştiren idareye yaptıkları şikayet başvurusu üzerine, on gün içerisinde bir karar verilmemesi halinde, idarenin karar vermesi için belirtilen sürenin bitiminden itibaren 10 günlük süre içinde itirazen şikayet yolu ile Kurum’a başvurulabileceği açık bir şekilde düzenlenmesine karşın davacı şirketin bu süre içerisinde itirazen şikayet yoluna başvurmadığı ve itirazen şikayet süresi geçtikten sonra tebliğ edilen cevapla davacı şirketin yanıltılmasının söz konusu olmadığı anlaşıldığından, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, Kurul kararının iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır…” Danıştay Onüçüncü Dairesi 04.04.2018 tarih E:2018/138 K:2018/1270
İtirazen şikayet başvurusuna konu edilmeyen hususların KİK tarafından incelenmesi mümkün müdür?


...Uyuşmazlıkta ihaleye katılan Unitek İnş. San. ve Tic. A.Ş. - Tur İnş. Hafr. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından ihale üzerinde bırakılan davacı iş ortaklığı ile en avantajlı ikinci teklif sahibi iş ortaklığının iş deneyim belgelerinin yetersiz olduğu ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusu yapıldığı, bu başvuruda tekliflerin birbirine yakınlığı ve/veya 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde belirlenen temel ilkelerin ihlaline ilişkin herhangi bir iddia ileri sürülmediği gibi ihaleyi yapan idarece şikayet üzerine tesis edilen işlemde bu konuda herhangi bir değerlendirme yapılmadığı, anılan hususların itirazen şikayet başvurusuna konu iddialar bağlamında eşit muamele kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda tekliflerin birbirine yakınlığı ile ihalede temel ilkelerin ihlal hususu başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilmediği yönünden yapılan incelemenin tekliflerin birbiri ile yakınlığı ile 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi hükmü çerçevesinde ihalenin iptali yolundaki dava konusu işlemde hukuka uygunluk davanın kendi yolundaki temyize konu mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir. Danıştay 13’üncü Dairesi 20.04.2016 E:2015/2964 K:2016/1213
Kamu ihalelerinden yasaklama işlemlerine yönelik olarak Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusunda bulunmak mümkün müdür?


Danıştay 13. Dairesinin 28.12.2016 tarihli ve E:2016/3790, K:2016/4496 sayılı kararında “Yukarıda yer verilen Kanun hükümlerinin değerlendirilmesinden, Kamu İhale Kurumu’na haklarında ihalelere katılmaktan yasaklı kararı verilenlerin sicillerini tutmak dışında yasaklama kararlarının 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak gibi bir görev ve yetki verilmediği gibi, yasaklama kararlarının ihale sürecinde tesis edilen işlemlerden bağımsız olarak tesis edildiği, Kuruma sonuçlandırma görev ve yetkisi verilen şikayetlerin ise ihale sürecinde idarece yapılan işlemlere ilişkin olduğu dikkate alındığında, ihalelere katılmaktan yasaklama işlemlerinin başlatılmasına ilişkin işlemlerin ve ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının hukuka uygunluğunu değerlendirme konusunda Kamu İhale Kurulu’nun herhangi bir görev ve yetkisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, davacı şirket hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi için gereken işlemlerin başlatılmasının mevzuata uygun olduğu değerlendirilmesi yapılarak, itirazen şikayet başvurusunun reddi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. Danıştay 13. Dairesi 28.12.2016 E:2016/3790 K:2016/4496
KİK kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin değişmesi sonucunda, alınan ikinci ihale komisyon kararının tebliği üzerine söz konusu isteklinin teklifine yönelik olarak şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunmak süre yönünden mümkün müdür?


… Kamu İhale Kurulu kararlarının yerine getirilmesi için alınan 28.04.2016 tarih ve (4) nolu ihale komisyon kararı ile ihalede en avantajlı teklif sahibi istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin yeniden belirlenmesi nedeniyle, ortaya çıkan bu değişikliğin dikkate alınarak ihale sürecine etkili bir kararın alınması üzerine başvuruya konu edilebilecek işlemi ve hukuka aykırılık nedenini öğrenen ilgililerin bu tarihten itibaren Kanun’da öngörülen sürede idareye başvurmalarına hukuki bir engel bulunmadığından 28.04.2016 tarihli kesinleşen ihale kararında da tebliğ tarihinden itibaren 4734 sayılı Kanun’un 55 inci maddesi uyarınca süresi içinde şikayet başvurusunda bulunulabileceği açıktır. Bu itibarla ihale sürecinde yeni bir işlem olarak ortaya çıkan ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı 28.04.2016 tarihli kesinleşen ihale kararının davacıya tebliğ edildiği 03.05.2016 tarihinden sonra davacı şirket tarafından 12.05.2016 tarihinde yapılan şikayet başvurusunun reddi üzerine yapılan itirazen şikayet başvurusu süresinde yapıldığından, davacı şirketin ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının iş deneyim belgelerinin belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı iddiası ile ihalede en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin iş deneyimini göstermek üzere sunduğu belgenin geçerli olmadığına Kurul tarafından karar verildiği iddiasının esasının incelenmesi gerekirken, Kamu İhale Kurulu kararının başvurunun süre yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk, bu kısma ilişkin olarak davanın reddi yolunda verilen temyize konu kararda hukuki isabet bulunmamaktadır. Danıştay 13. Dairesi 03.03.2017 E:2016/4679 K:2017/550
Aşırı düşük teklif açıklamasına yönelik şikayet ve itirazen şikayet başvurularında, şikayete konu hususların ayrı ayrı belirtilmesi zorunlu mudur?


…Buna göre; gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde isteklilerin, diğer isteklilerin teklifi ve ihale dosyasına sundukları bilgi ve belgeler hakkında detaylı bilgiye sahip olmalarının mümkün olmadığı dikkate alındığında, itirazen şikâyet başvurularında ileri sürülen bu yöndeki iddiaların somutluğu açısından konunun geniş yorumlanması gerekmekte olup, aksi halde Kanun’da zorunlu idari başvuru yolu olarak öngörülen itirazen şikâyet başvurusunun işlevini yerine getiremeyeceği açıktır. Bu durumda davacının ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin 4. fıkrasının (d) bendinde ve anılan Yönetmeliğin 8. maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde bulunması gerektiği” yönündeki düzenlemeye aykırılık taşımadığı anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Danıştay 13. Dairesi 28.04.2017 E:2011/4425 K:2017/1239
Pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye teklif veren isteklinin, ihale usulüne ilişkin itirazen şikayet başvurusunda bulunması mümkün müdür?


... Dava; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından 09.01.2013 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Okul Sütü Kapsamında UHT İçme Sütü İhalesi”ne ilişkin olarak davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kamu İhale Kurulu’nun 28.01.2013 tarih ve 2013/UM.II-621 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; davacı şirket tarafından pazarlık usulü ile ihale yapılmasının mevzuata aykırı olduğu ileri sürülerek yapılan itirazen şikâyet başvurusunun ehliyeti bulunmadığı gerekçesi ile reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı, olayda; ihaleye teklif vermek suretiyle istekli statüsü kazanan firmaların yeterlik başvuruları ve tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin işlemlere karşı itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, başka bir ifadeyle ihalenin pazarlık usulü ile yapılmasına dair ihale dokümanına yönelik iddianın istekliler tarafından itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği, bu kapsamda; ihaleye teklif vermek suretiyle istekli unvanını kazanan davacının, ihalenin pazarlık usulü ile yapılabilmesi için gerekli koşulların oluşmadığına yönelik ihale dokümanına ilişkin itirazen şikâyet başvurusunun başvuru ehliyetine sahip olmadığı gerekçesi ile reddedilmesine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinde, “İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi” olarak tanımlanmış; 54. maddesinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idarî başvuru yolları olduğu, 55. maddesinde, ihale sürecindeki işlem ve eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21. Maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye şikâyet başvurusunda bulunacağı, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda ise, başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği, 56. maddesinde ise idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, ihalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanların itirazen şikâyete konu edilebileceği ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kurum’a başvuruda bulunulabileceği; Kurumun itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği kurala bağlanmıştır. Aktarılan hükümlerden, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidinin istekli sıfatını taşıdığı, isteklilerin veya istekli olabileceklerin, tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler hakkında itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri anlaşılmaktadır. Danıştay 13. Dairesi 05.04.2017 E:2014/3258 K:2017/918
İdare tarafından on günlük cevap süresi geçtikten sonra şikayete cevap verilmesi halinde, tebligat tarihini takip eden onuncu gün itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir mi?


...Dosyanın incelenmesinden, davacı şirketin, Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından yapılan “3 Personelli Web Tabanlı HBYS Yazılım İşi” ihalesine katıldığı ve en avantajlı teklifi verdiği, ihale tarihinden sonra idarece demonstrasyon yapılmasının istenildiği, yapılan demonstrasyon sonucu davacının başarısız bulunduğu ve ihale dışı bırakıldığı, bu şekilde ihaleden elendikleri, bunun üzerine idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, bu başvuruya 10 gün içinde idare tarafından bir cevap verilmediği, 10 günlük süre geçtikten sonra cevap verildiğinin 13.09.2011 tarihinde davacıya tebliğ edildiği, davacı tarafından bu tebliğ tarihini izleyen tarihten itibaren 10 gün içerisinde 22.09.2011 tarihinde itirazen şikâyet başvurusu yapıldığı, bu başvurunun da davaya konu Kurul kararı ile süre yönünden reddedildiği, anılan kararın iptali istemiyle de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Uyuşmazlıkta, davacı şirketin 25.08.2011 tarihinde ihaleyi yapan idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, ihaleyi yapan idarenin 10 günlük süre içerisinde cevap vermediği, bu süre bittikten sonra itirazen şikâyet süresi içerisinde davacıya cevap vermek suretiyle davacıyı yanılttığı, davacının da şikâyetin reddine ilişkin işlemden itibaren süresi içerisinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu görülmektedir. Bu durumda, davacı şirketin Kamu İhale Kurumu’na yapmış olduğu itirazen şikâyet başvurusunun süresinde olduğu anlaşıldığından, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. Danıştay 13. Dairesi 18.05.2017 E:2012/2455 K:2017/1571
İtirazen şikayet başvurusuna, idareye yapılan başvurunun ve idarece verilen cevabın bir örneğinin eklenmemesi sebebiyle itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi mümkün müdür?


... İdarece kayıt altına alınan evrakın evrakta şeklen yer alan unsurları taşımadığı iddia ediliyorsa evrak beyan ile uyuşmadığından kayda alınmamalı ya da beyan ile evrakın uyuşmadığı ispata yarar vasıtalar ile ortaya konulması gerekmekte iken davaya konu kararda bu şekilde bir ispatta bulunulmamakla birlikte davacının başvuru dilekçesinden şikayet dilekçesi tarihi ve başvurunun reddine ilişkin evrak sayısı bildirilmesine karşın mevcut halin başvurucunun aleyhine yorumladığı anlaşılmaktadır. Bu durumda; ekte şikayet başvuru dilekçesinin bir örneğinin bulunduğu ifadesi yer alan ve bu halde kurum kaydına giren itirazen şikayet dilekçesine karşın aksinin ispat vasıtaları ile ortaya konulmaksızın iddia edilmesi ve başvurucunun şikayet dilekçesinin tarihinin bildirilmesiyle ihaleyi yapan idareden söz konusu dilekçe örneğinin de temin edilebilir olması karşısında itirazen şikayet başvuru dilekçesine şikayet dilekçesinin bir örneğinin eklenmediği ve süresinde de tamamlanmadığı gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun şekil yönünden reddine yönelik işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine varılmıştır... Ankara 11. İdare Mahkemesi 06.06.2018 tarihli E:2018/884 K:2018/1273
İdareye yapılan şikayet dilekçesinde belirtilmeyen hususların Kamu İhale Kurumu'na sunulan itirazen şikayet dilekçesinde belirtilmesi durumunda, bu hususların incelenmeksizin reddedilmesi mümkün müdür?


...Dosyanın incelenmesinden davacı şirketler tarafından, uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunda 2. iddia olarak Özka İnşaat A.Ş.'nin Mrt1 İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. - Kandaşoğlu Yapı A.Ş. İş Ortaklığını oluşturan tüzel kişilerin, Eskikale İnş. Nak. Pet. Mad. ve Tur. San. Ve Tic. A.Ş. - Özsal İnş. Taah. ve Nak. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığını oluşturan tüzel kişilerin, Durmaz Oto Pet. Ür. İnş. San. ve Tic. A.Ş.'nin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazeteleri ve ilgili belgelerin mevzuata uygun olarak sunulmadığı, söz konusu isteklilerce sunulan belgelerde son durumu gösterir şekilde ortaklarının isim ve unvanları, ortaklık oranları, üyeleri veya kurucuları ile yöneticilerinin eksiksiz olarak belirtilmediğinin ileri sürüldüğü, ancak, Kamu İhale Kurulu'nun dava konusu kararında, bu hususun idareye verilen şikâyet dilekçesinde yer almadığından bahisle söz konusu iddianın şekil yönünden reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. 4734 sayılı Kanun'un 56 ncı maddesinin lafzından, başvuru sahibinin iddialarından sadece şikâyette yer alan iddiaların anlaşılamayacağı, Kanun'da böyle bir sınırlama yapılmadığı, Kamu İhale Kurulu tarafından başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusundaki iddialarının, şikâyet aşamasında öne sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacıların, şikâyet başvurusunun reddi üzerine, 4734 sayılı Kanun'da öngörülen şekil ve usul kurallarına uygun olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, ancak dava konusu Kurul kararında davacıların söz konusu iddiasının esastan değerlendirilmesi gerekirken şekil yönünden reddine karar verildiğinden, dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.... Ankara 16. İdare Mahkemesi 08.06.2018 E:2018/462 K:2018/1298
İtirazen şikayet süresinin dolmasından sonra şikayet başvurusuna cevap verilmesi, yeni bir itirazen şikayet süreci başlatır mı?


“… Bakılan uyuşmazlıkta, ihaleyi yapan idarenin 10 günlük süre içerisinde cevap vermediği, yukarıda alıntısı yapılan Anayasa’nın 40. Maddesi’nde belirtilen yükümlülüğe aykırı olarak, bu süre bittikten sonra itirazen şikayet süresi içerisinde davacıya cevap vermek ve cevap yazısında bildirimden sonra 10 günlük içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğini bildirmek suretiyle davacıyı yanılttığı, davacının şikayetin reddine ilişkin işlemden itibaren süresi içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu açıktır.

Bu durumda, davacının Kamu İhale Kurumu’na yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunun süresinde olduğunun kabulü gerektiğinden, itirazen şikayet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır…”

Ankara 11. İdare Mahkemesi

17.11.2017

E: 2017/2003,

K: 2017/3601