İş Deneyimi

Yapım işlerinden elde edilen iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin geçerlilik süresi olan 15 yıllık dönemin başlangıç tarihi nasıl belirlenir?


Uyuşmazlıkta; mevzuat hükümleri ve ihaleye ilişkin Ön Yeterlik Şartnamesi uyarınca başvuru sahibi tarafından sunulmuş bulunan şikayet konusu İş yönetme belgeleri bir arada değerlendirildiğinde; söz konusu iş yönetme belgelerine konu işlerin devam eden işler kapsamında olmadığı ve geçici kabullerinin yapılmış olduğu, ayrıca ilgili kişinin ilk sözleşme bedelinin %80’inden fazla yönetme görevinde bulunduğu anlaşıldığından, söz konusu iş yönetme belgelerinin değerlendirilmesinde geçici kabul tarihinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde olup olmadığına göre geçerlikleri hakkında karar verilmesi gerekmektedir.

Bu durumda, davacı şirketlerin birlikte ortak girişim grubu (OGG) olarak teklif verdikleri dava konusu ihalede özel ortak Yazıcıoğlu Nak. İnş. A.Ş. tarafından, ön yeterlik başvurusu kapsamında Hüseyin Aksu adına düzenlenmiş geçici kabulü yapılmış işlere ait iki adet iş yönetme belgesindeki işlerin devam eden iş niteliğinde olmadığı da dikkate alındığında, anılan işlerin geçici kabul tarihlerine göre 15 yıllık sürenin geçmemiş ve iş yönetme belgelerinin de usulüne uygun olması nedeniyle kabul edilerek davacı şirketlerin teklifinin diğer unsurlar yönünden incelenmesi gerekirken. Yönetmeliğin 39’uncu maddesindeki düzenlemenin davacı şirketler aleyhine genişletici bir şekilde yorumlanarak iş yönetme belgesinin ihale İlân tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde olmadığı gerekçesine dayalı OGG teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemine yönelik şikâyet başvurusunun reddi üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin kararda hukuki isabet bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İptaline...

Ankara 6. İdare Mahkemesi

20.03.2017

E:2017/245

K:2017/245
Yapım işinden elde edilen iş deneyim belgesinin güncellenirken kullanılacak endeks nasıl belirlenmelidir?


...Davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının itirazen şikâyet başvurusundaki 1. iddiası bakımından; söz konusu kararın dayanağı düzenleyici işlemde hukuka uygunluk bulunmadığından, belirtilen düzenleyici işleme dayanılarak, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının özel ortağı En-Ez İnş. Taah. Telekom. Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş "iş deneyim belgesi" tutarının güncellenmesinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 49. maddesi uyarınca iddia konusu belgenin güncelleme işleminin sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle gerçekleştirileceği, ihaleyi gerçekleştiren idarece güncelleme işleminin sözleşme tarihi esas alınarak yapılmasının mevzuata uygun olduğu ve iddianın yerinde bulunmadığı gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin kararın bu kısmında hukuka uygunluk bulunmamıştır.... Danıştay 13. Dairesi E:2016/1514 K:2018/1228
Son beş yıldır şirketin yarısından fazlasına sahip olan ortağa ait iş deneyim belgesi, bu şirketi birleşme yoluyla devralan şirket tarafından da kullanılabilir mi?


“…Olayda, davacı şirket tarafından iş deneyiminin tevsikine ilişkin olarak Kâzım Kaya’ya ait mezuniyet belgesi ile ortaklık durum belgesinin sunulduğu, Emekanik Oto. San. ve Tic. A.Ş.nin 50.000,00 TL tutarında olan sermâyesinin 48.500,00 TL’lik kısmının 02.07.2008 tarihinde Kâzım Kaya’ya devredildiği, daha sonra davacı şirketin 10.07.2015 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile Emekanik Oto. San. ve Tic. A.Ş.nin aktif ve pasifi ile birlikte kül hâlinde tasfiyesiz, infisah sureti ile birleşme nedeni ile devir alınmasına karar verildiği, Kâzım Kaya’nın davacı şirketin 101.000,00 TL tutarındaki şirket sermayesi içerisindeki yeni payının 74.500,00 TL’ye tekabül ettiği, akabinde 13.11.2015 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile şirketin yeni sermayesinin 500 TL kıymetinde 1000 paya ayrılarak Kâzım Kaya’nın payının 510 paya karşılık 255.000,00 TL olarak belirlendiği görülmüştür. Bu durumda; mezuniyet belgesine dayalı iş deneyim belgesi olan mühendis Kâzım Kaya devrolunan şirkette 5 yılı aşkın bir süre boyunca kesintisiz olarak en az % 51 paya sahip olduğundan, 4734 sayılı Kanunun 62/h bendi gereğince bu iş deneyim belgesi devrolunan tüzel kişi tarafından da kullanılabilir hâle gelmiştir. Başka bir anlatımla, mezuniyete dayalı olarak iş deneyim sahibi olunabileceğini ve bu deneyimin en az % 51 payına sahip olunan tüzel kişiye de aktarılabileceğini öngören 62/h maddesi hükmü gerçekleşmiştir. Kâzım Kaya'nın birleşme sonrası devralan şirketteki pay oranının da % 51'in üzerinde olduğu anlaşıldığından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleşen birleşme sonrasında, devrolunan şirketin sahip olduğu iş deneyim belgesini kullanma hakkının devralan şirkete intikal edebileceğinin kabulü gerekir. Öte yandan, birleşmenin davacı şirket bünyesinde değil de Emekanik A.Ş. bünyesinde gerçekleşmesi durumunda kullanılabilecek iş deneyim belgesinin, birleşmenin davacı şirket bünyesinde gerçekleşmesine dayalı olarak kullanılamayacağı sonucuna varmak, 4734 sayılı Kanunun iş deneyim belgesine yüklediği fonksiyona da aykırı olacaktır. Bu itibarla, Kâzım Kaya isimli mühendisin belgenin düzenlendiği 24.03.2017 tarihinden önceki 5 yıl boyunca kesintisiz olarak davacı şirketin en az % 51 payına sahip olma şartını taşımadığından bahisle davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde ve davanın reddi yönündeki Mahkeme kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” Danıştay Onüçüncü Dairesi 21.02.2018 tarih E: 2017/2636 K: 2018/610
Yapım işleri ihalelerinde, özel sektöre yapılan işlerden elde edilen iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan sözleşme üzerinde noter onayı bulunmaması nedeniyle, belgenin geçersiz olduğundan bahsedilebilir mi?


...…Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 45. maddesinde yer alan ve yukarıda yer verilen düzenleme ile; yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşmeyle birlikte yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri gibi belgelerin de başvuru kapsamında ilgili idareye sunulması öngörülmüştür. Bu itibarla, özel sektöre taahhüt edilen işin sağlıklı bir şekilde denetlenmesi, belge düzenlemeye yetkili idare tarafından maddede sayılan diğer belgelerin incelenmesi suretiyle mümkün olduğundan, işe ilişkin sözleşmede noter onayının bulunmaması hukuki güvenliği zedeleyecek nitelikte görülmemiştir. Nitekim, 4734 sayılı Kanun'un 10. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde de, "özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında" ifadesine yer verilmiş olup, üst normda da noter onaylı sözleşmeden bahsedilmemektedir. Uyuşmazlıkta, iş deneyim belgesi verilmesi talebiyle idareye yapılan başvuruda, söz konusu işin tamamlandığının ispatına yönelik yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri v.b. bilgi ve belgelerin idareye sunulduğu görülmekte olup, davacı şirketin "Borusan Gemlik Limanı Modifikasyon ve Tevsii Projesi Dolgu, Dolgu Koruma, Prekast "T" Duvar ve Çevre Koruma Çiti ile Mevcut Eski İskele ve Yaklaşım Yolu Kırma, Sökme ve Molozun Uzaklaştırılması İnşaatı" ihalesine ait "Deniz Koruma Dolgusu ve Kıyı Tahkimatı" işini yaptığı hususunda ihtilaf bulunmamaktadır. Bu durumda; iş deneyim belgesinin dayanağı olan sözleşmede noter onayı bulunmaması hususunun işin davacı tarafından yapıldığı gerçeğini ortadan kaldırmayacağı, iş deneyim belgelerinin asıl olarak yapılan işin ilgili kişi tarafından yapıldığının tevsik edilmesi durumunda yapılan iş nedeniyle elde edilen deneyimi belgelendirmesi için düzenlendiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin geçerli bir belge olarak kabul edilmesinin mevzuata ve hukukun genel ilkelerinden olan hakkaniyete uygun olacağı sonucuna varılmış olup, iş deneyim belgesinin geçersiz olduğundan bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuki isabet görülmemiştir. Ankara 3. İdare Mahkemesi 07.06.2018 E:2018/471 K:2018/1425
Konsorsiyumun ortakları, konsorsiyuma alt yüklenici olarak yaptıkları işten alt yüklenici iş deneyim belgesi elde edebilirler mi?


...Uyuşmazlığın konusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce “Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisi II. Ünite İnşaatı” işine yönelik davacı şirket adına alt yüklenici iş bitirme belgesinin düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkındadır.Olayda, iş deneyim belgesine konu işin işvereninin Athena Sa – Tahal Consulting Eng Ltd. – Kuzu Toplu Konut İnş. Ltd. Şti. Konsorsiyumu olduğu, konsorsiyum beyannamesinde ortaklardan Athena Sa’nın ortaklık oranının %52, işin yükleneceği kısmının proje, inşaat, elektromekanik & hidromekanik işler, SCADA, eğitim ve işletme olduğu; Tahal Consulting Eng Ltd.’nin ortaklık oranının %24, işin yükleneceği kısmının proje, inşaat, elektromekanik & hidromekanik işler, SCADA, eğitim olduğu; davacı Kuzu Toplu Konut İnş. Ltd. Şti.’nin ortaklık oranının %24, işin yükleneceği kısmının inşaat, çevre düzenlemesi ve işletme olduğu, konsorsiyum 3 (üç) ortağı ile davacı arasında yapılan ve 27.164.952,54 EURO bedel içeren taşeron sözleşmesi ile söz konusu işin dağıtma yapısı II’nin mekanik işleri dışındaki işlerinin alt yüklenici olarak davacı şirket tarafından yapılmasının öngörüldüğü, iş deneyim belgesinde işin esas sözleşme tarihinin 30.01.2017, alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşme tarihinin 30.01.2017, işin geçici kabul tarihinin 31.08.2009, toplam sözleşme bedelinin 30.087.792,21 EURO ve belge tutarının da 27.164.952,54 EURO olduğu görülmektedir.Bu durumda, davacı şirketin ortağı bulunduğu Athena Sa – Tahal Consulting Eng Ltd. – Kuzu Toplu Konut İnş. Ltd. Şti. Konsorsiyumunun yüklenici olduğu “Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisi II. Ünite İnşaatı” işi ihalesinde, konsorsiyum üyelerinin uzmanlık alanlarının farklı olduğu ve işin farklı kısımlarını taahhüt ettiklerinin görüldüğü, ayrıca, ihalede yüklenici ile alt yüklenici aynı kişi olamayacağından, hem işin tamamına yakın bir kısmında alt yüklenici hem de işin yüklenicisi konsorsiyumun üyesi olan davacı şirket adına, işin taahhüt ettiği kısmına yönelik alt yüklenici iş bitirme belgesinin düzenlenemeyeceği sonucuna ulaşılmaktadır. Danıştay Onüçüncü Dairesi 25.10.2017 E:2011/1476, K:2017/2664
Bir şirketler grubu bünyesinde yer alan birden fazla şirketin ayrı ayrı imzaladığı sözleşmelerin toplanması ve iş deneyimi olarak kullanılması mümkün müdür?


...Dava konusu ihalede, müdahil iş ortaklığının, iş deneyimini belgelemek üzere, dava dışı Türk Telekom Şirketler Grubuyla akdedilen bir sözleşmeye dayalı olarak imzalanan 5 adet ek protokol ve 3 adet iş emri sunduğu, bu protokol ve iş emirlerinin, her birinde farklı olacak şekilde, TTNET A.Ş, Türk Telekomünikasyon A.Ş ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş ile imzalandığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar anılan şirketlerin Türk Telekom Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösterdiği görülse de her birinin ayrı bir tüzel kişiliği bulunduğundan, imzalanan ek protokol ve iş emirleri tek bir sözleşme kapsamında görülmemiştir... Ankara 11. İdare Mahkemesi 04.10.2018 tarihli E:2018/2037 K:2018/1910