Numune Değerlendirme

İhale komisyonu üyeleri tarafından gözleme dayalı olarak yapılan numune değerlendirme işlemi geçerli kabul edilebilir mi?


...nitekim işbu davaya konu teklif kapsamında isteklilerce sunulan kulak küpelerinin istenilen standartlara uygunluğunun sağlanıp sağlanamadığının tespitinin teknik ve bilimsel testler sonucunda düzenlenecek raporlarla ortaya konulması veya anılan testlerin bilimsel ve teknik yönden uygunluğunun denetimini yapan TSE vb. kuruluşlara yaptırılması gerekmekte olup, gerek şikayet aşamasında Ağrı Valiliği II Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce gerekse de itirazen şikayet aşamasında Kamu İhale Kurulu'nca davacı şirketin ve diğer isteklinin ihale kapsamında sunduğu numunelerden birkaçının yukarıda belirtildiği üzere teknik ve bilimsel yöntemlerle TS 7808 standartlarına uygun olup olmadığının ortaya konulması ve buna göre işlem tesis edilmesi mümkün iken anılan idarelerce herhangi bir bilirkişi incelemesi yaptırılmadan davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görüldüğünden, davacı şirket tarafından davalı idareye yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun 14/06/2017 tarih, 2017/029 toplantı ve 71 gündem numaralı kararında hukuka uyarlık bulunmamıştır. Ankara 17. İdare Mahkemesi 17.08.2017 E:2017/1937
Numunelerin değerlendirilmesine yönelik itirazen şikayet başvuruları kapsamında, KİK tarafından bilirkişiden görüş alınması zorunlu mudur?


...4734 sayılı Kanun'un 56. maddesinin 6. fıkrasında yer alan düzenlemeye göre itirazen şikâyetin incelenmesi aşamasında Kamu İhale Kurumu'nca teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulması zorunlu olmayıp gerekli hallerde bu yola gidilebileceği açıktır. Dava konusu ürün Teknik Şartnameye uygun olmadığı için başvuru sahibinin teklifi değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden, itirazen şikâyet başvurusunun teknik görüş alınmaksızın reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Bu itibarla, dava konusu işlemin iptaline ilişkin Mahkeme kararında hukukî isabet görülmemiştir.... Danıştay Onüçüncü Dairesi 21.09.2017 tarihli E:2017/1994 K: 2017/2408