Tekliflerin Değerlendirilmesi

Birim fiyat teklif mektubunda yer alan teklif tutarında yazım hatası yapılması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?


Olayda, birim fiyat cetvelinde yer alan toplam tutar olan 4.580.000,00-TL ile birim fiyat teklif mektubunda yazı ile yazılan bedelin (dörtmilyonbeşyüzseksenbintürklirası) uyumlu olduğu, diğer taraftan teklif mektubunda bedel 4.580.000,00-TL yazılması gerekirken yerine 4.580.0000,00.-TL yazıldığı, birim fiyat cetvelindeki toplam tutar ile yazıyla ifade edilen bedelin uyumlu olduğu hususu da birlikte değerlendirildiğinde rakam ile yazılan bedelin teklif edilen bedeli anlaşılmaz kılmadığı, uyuşmazlığa konu hatanın teklifin esasını değiştirecek anlamda bir tereddüde yol açmadığı, söz konusu hatanın idare ile istekli arasında toplam teklif tutarı bağlamında herhangi bir uyuşmazlığın doğmasına sebebiyet verecek mahiyette olmadığı, kaldı ki benzer bir uyuşmazlıkta Kamu İhale Kurulu tarafından verilen 05.10.2016 tarih ve 2016/UY.III-2454 sayılı kararda; “Götürü bedel teklif mektubundan farklı olarak birim fiyat teklif mektubunun tek başına sunulmadığı, mütemmim cüzü olan birim fiyat teklif cetveli ile birlikte sunulduğu, birim fiyat teklif mektubunda yer alan teklif fiyatının birim fiyat teklif cetvelinde yer alan toplam tutardan alındığı, bu bakımdan her ne kadar anılan Kanun ve Yönetmelik’in ilgili maddelerinde teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olduğunun açıkça yazılması esaslı bir unsur olarak düzenlenmişse de birim fiyat teklif mektubunda söz konusu aykırılığın teklif cetvelinde yer alan toplam tutar da dikkate alınarak değerlendirilmesinin rekabet ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkeleri çerçevesinde yerinde olacağı sonucuna varıldığı, yapılan açıklama doğrultusunda birim fiyat teklif cetvelinde yer alan toplam tutar (3.533.000,00) ile birim fiyat teklif mektubunda yazı ile yazılan bedelin (üçmilyonbeşyüzotuzüçbin) uyumlu olduğu, diğer taraftan teklif mektubunda 3.533.000,00 yazılması gerekirken yerine 3.533.00,00 yazıldığı, ... rakamla yazılan bedelin yazı ile yazılan bedelden farklı bir bedel ifade etmeyeceği hususları birlikte değerlendirildiğinde uyuşmazlığa konu hatanın esaslı bir hata olarak kabul edilmemesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.” gerekçesiyle düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği anlaşıldığından, birim fiyat teklif mektubunda rakam ile yazılan teklif bedelinde birler bölüğünde bir adet sıfırın fazla yazılmış olmasının esaslı bir hata olarak kabul edilmemesi gerektiği ve 4734 sayılı Kanun’un 30. maddesine aykırılık taşımadığı, dolayısıyla dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Nitekim, benzer bir uyuşmazlıkta verilen Danıştay 13. Dairesinin 27.01.2015 tarih ve E:2014/4881 K:2015/192 sayılı kararı da aynı yöndedir.

Ankara 9. İdare Mahkemesi

30.05.2017

E:2017/1042

K:2017/1724
İdari şartnamede belirtilmeyen hususlar fiyat dışı unsur olarak değerlendirilebilir mi?


“…Dosyanın incelenmesinden, Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca 01.06.2017 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2017 Yılı Soğuk Yol Çizgi Boyası, Termoplastik Yol Çizgi Boyası ve Cam Küreciği Temini İhalesi”nde Teknik Şartname’nin “Malzemelere Ait Teknik Özellikler" başlıklı 6. maddesinin "Akrilik Soğuk Yol Çizgi Boyası" başlıklı alt maddesinde “1. Boya Metil Metakrilat esaslı saf akrilik reçineden imal edilecektir. FTIR spektrofotometresi ile test edildiğinde pikleri 1568, 1624 ve 1672 cm-1 dalga boylarında olmalıdır.” düzenlemesine yer verildiği, Kamu İhale Kurumu tarafından imal edilecek boyanın metil metakrilat esaslı saf akrilik reçineden oluşması için piklerinin 1568, 1624 ve 1672 cm-1 dalga boylarında olma zorunluluğunun olup olmadığının, söz konusu piklere sahip olmayan boyanın da metil metakrilat esaslı saf akrilik reçineden oluştuğu anlamına gelip gelmeyeceğinin, eğer bu anlama geliyorsa Teknik Şartname’nin 6. maddesini karşılayıp karşılamadığının, idare tarafından spesifik ve dar veriler kullanılarak ve belirli isteklilerin katılımına yönelik bir düzenleme yapılarak ihalede rekabetin oluşmasının engellenip engellenmediği yönünden Ankara Üniversite İle Gazi Üniversitesinden ayrı ayrı teknik görüş talep edildiği ancak her iki üniversite tarafından da konu hakkında görüş bildirebilecek akademik personelin bulunmadığının belirtildiği, bunun üzerine 03.07.2017 tarih ve E.2017/13526 sayılı yazı ile Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığına aynı konuya ilişkin olarak teknik görüş sorulduğu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün "kullanılan boyaların metil metakrilat esaslı değil, su ve solvent bazlı boyalar olduğu, metil metakrilat esaslı boyalar ile ilgili değerlendirme yapılamadığının” belirtildiği, bu kez ihaleyi gerçekleştiren idareye aynı hususların sorulduğu, idare tarafından gönderilen yazıda; “Boyaların fiziksel ve kimyasal özellikler açısından yüksek kalitede olması, ikincil olarak da katılımcılar arasında haksız rekabetin ortadan kaldırılmasının amaçlandığı, fiziksel ve kimyasal özellikleri açısından geleneksel alkid reçineli boyalara göre çok daha iyi performans sağlayan ilgili standartlarda tanımlanan sınıflara uygun metil metakrilat esaslı reçine olarak seçildiği, boyanın kalitesini ve performansını belirleyen içerdiği bağlayıcının tipi ve oranı olduğu, dolayısı ile alınacak boyanın kalitesini güvence altına almak için bağlayıcısının tipi de laboratuvar testleriyle kontrol edilmeli düşüncesiyle, akrilik metil metakrilat reçineye ait ortalama dalga sayılarının teknik şartnameye eklendiği, boya alım teknik şartnamelerinde sadece TS EN 1871 parametreleri istendiğinde; sadece reçine oranına bakıldığı, dolayısı ile daha ucuz farklı tip reçineler ile üretilen alt kalite boyaların idareler tarafından kabul edilmek zorunda kalındığı, bu durumun kamu zararına sebebiyet verdiği, TS EN 1871-2. maddesinde de atıf yapılan TS EN 12802 “Yol işaretleme malzemeleri" tanımlamada kullanılan laboratuvar yöntemleri” standardının EK-D kısmında yer alan FTIR spektrometre yöntemi ile bağlayıcı tipi yani boyanın cinsinin de belirlenebildiği, bu yöntem ile elde edilen spektrumlar boyayı oluşturan bağlayıcıya özel kimlikler olduğundan alınacak boyaların akrilik metil metakrilat esaslı reçine esaslı olmasını garanti edeceğinden bu maddenin teknik şartnameye konulmasının uygun olacağının değerlendirildiği” ifadelerinin yer aldığı, Kurul tarafından bu açıklamalar esas alınarak idarenin ihtiyaçlarının uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını sağlamaya yönelik olarak yapılan düzenlemenin mevzuata aykırılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılarak itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verildiği anılan kararın iptali istemiyle de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Uyuşmazlığın çözülebilmesi için Teknik Şartname’nin 6. maddesinde yer alan “1. Boya Metil Metakrilat esaslı saf akillik reçineden imal edilecektir. FTIR spektrofotometresi ile test edildiğinde pikleri 1568, 1624 ve 1672 cm-1 dalga boylarında olmalıdır.” düzenlemesinin teknik olarak ne anlama geldiği ve spesifik ve dar veriler kullanılarak (idarenin belirli dalga boylarını işaret ederek) hazırlanan teknik şartnamenin ilgili maddesinin temel ihale ilkelerinden olan rekabeti engelleyip engellemediğinin tespiti zorunludur. Bu tespitin yapılabilmesi reçine bazlı boyaların dalga boylarının belirli bir aralıkta verilmesi ile belirli bir değer olarak verilmesinin boyanın niteliğinde ve kalitesinde nasıl bir değişikliğe yol açtığının bilinmesine bağlıdır. Her ne kadar davalı idare uyuşmazlık konusu teknik şartnamenin ilgili maddesine yönelik olarak teknik görüş talep etmiş ise de, konuya ilişkin gerek üniversitelerin gerekse Karayolları Genel Müdürlüğü’nün teknik yönden herhangi bir açıklama yapamadığı, bir başka ifadeyle, teknik şartnamenin reçine bazlı boyaların dalga boylarının belirli bir değer olarak verilmesinin boyanın niteliğinde ve kalitesinde nasıl bir değişikliğe yol açtığının teknik yönden ortaya konulamadığı anlaşılmaktadır. Dairemiz tarafından 13.04.2018 tarih ve E:2018/498 sayılı ara kararla, Teknik Şartname'nin "Malzemelere Ait Teknik Özellikler" başlıklı 6. maddesinde yer alan "Akrilik Soğuk Yol Çizgi Boyası” başlıklı alt maddesinde “1. Boya Metil Metakrilat esaslı saf akrilik reçineden imal edilecektir. FTIR spektrofotometresi İle test edildiğinde pikleri 1568, 1624 ve 1672 cm-1 dalga boylarında olmalıdır” düzenlemesinde, dalga boylarının belirli bir aralık olarak belirlenmek yerine bir sayı olarak belirlendiği görüldüğünden, bu belirlemenin hangi kritere göre tespit edildiğinin ve bu hususta varsa teknik çalışmaların onaylı bir örneği istenilmiş, ara kararına verilen cevapta, “Boyaların fiziksel ve kimyasal özellikleri açısından geleneksel alkid reçineli boyalara göre çok daha iyi performans sağlayan ilgili standartlarda tanımlanan sınıflara uygun metil metakrilat esaslı reçine olarak seçildiği, boyanın kalitesini ve performansını belirleyen içerdiği bağlayıcının tipi ve oranı olduğu, dolayısı ile alınacak boyanın kalitesini güvence altına almak için bağlayıcısının tipi de laboratuvar testleriyle kontrol edilmeli düşüncesiyle, akrilik metil metakrilat reçineye ait ortalama dalga sayıların teknik şartnameye eklendiği, belirlenen dalga boylarının molekül yapısı CJ3CH2C02CH3 olan akrilik reçineye ait olduğu, belirli bir aralık verilmesi halinde o aralığa stiren akrilik kopolimeri, alkdi akrilik modifiyeli polimerler veya vinil akrilik polimerler girebileceği, TS EN 1871-2. maddesinde de atıf yapılan TS EN 12802 “Yol işaretleme malzemeleri'' tanımlamada kullanılan “laboratuvar yöntemleri” standardının EK-D kısmında yer alan FTIR spektrometre yöntemi ile bağlayıcı tipi yani boyanın cinsinin de belirlenebildiği, bu yöntem ile elde edilen spektrumlar boyayı oluşturan bağlayıcıya özel kimlikler olduğundan alınacak boyaların akrilik metil metakrilat esaslı reçine esaslı olmasını garanti edeceğinden bu maddenin teknik şartnameye konulmasının uygun olacağını değerlendirdiği" belirtilmiştir. Ara kararına cevaben ihaleyi yapan idarece Dairemize gönderilen yazıda dalga boylarının belirli bir aralıkta verilmesinin boyaların moleküler yapısında değişiklik meydana getirdiği ve boyanın niteliği ve kalitesinde farklılıkları ortaya çıkardığı ifade edilmektedir. Bu durumda, davalı idarenin öncelikle teknik şartnamenin reçine bazlı boyaların dalga boylarının belirli bir değer olarak verilmesinin boyanın molekül yapısında, niteliğinde ve kalitesinde nasıl bir değişikliğe yol açtığını bilimsel olarak açıklığa kavuşturmak için uluslararası alanda akredite edilmiş kimya laboratuvarlarından, TÜBİTAK referans laboratuvarlarından ya da özel ve kamu kurum ve kuruşlarına ait AR-GE birimlerinden yardım alarak konunun uzmanlarını tespit etmesi ve teknik bir görüş alması, sonrasında ihalede istenen kalitedeki boya için ilgili teknik şartname maddesinin dokümanda yer almasının zorunlu olup olmadığını değerlendirmesi ve nihayetinde davacının iddiaları çerçevesinde teknik şartname maddesinin rekabeti engelleyip engellemediğini tespit ederek uyuşmazlığı çözmesi gerekirken, salt ihaleyi yapan idarenin teknik açıklamalarını esas alarak sonuca ulaşmasında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” Ankara 1. İdare Mahkemesi 29.06.2018 E:2018/1133 K:2018/1481
Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli belirlenmeden tekliflerin değerlendirilmesi işleminin tamamlanması mevzuata aykırı mıdır?


...Dava konusu Kararın, davacının ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin belirlenmediği, teklif geçerlilik süresinin uzatımına ilişkin bütün isteklilerden talepte bulunulmayarak yalnızca ihale üzerinde bırakılan istekliden talepte bulunulmasının mevzuata aykırı olduğu yönündeki birinci iddiasının reddine ilişkin kısmı incelendiğinde; Anılan mevzuat hükümleri, dosyadaki bilgi ve belgeler bir arada değerlendirilerek, ihale kararlarının ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit ettirileceği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile sözleşme imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklifinin uygun görülmesi kaydıyla sözleşmeye davet edilebileceği, 22.03.2018 tarihli son ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin belirlenmediği, ihale komisyonunun ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirleme zorunluluğunu gerektirecek emredici bir hükmün ihale mevzuatında bulunmadığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmesinin idarenin takdirinde olduğu, bu sebeple söz konusu ihalede İdarece ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmemiş olmasında hukuka aykırılık bulunmadığı,... Ankara 3 İdare Mahkemesi 11.07.2018 E:2018/1188 K: 2018/1587