Yaklaşık Maliyet

Yaklaşık maliyet belirlenirken yüklenici kârına yer verilmesi zorunlu mudur?


Uyuşmazlıkta, idare tarafından yaklaşık maliyet hesap cetveli düzenlenirken yüklenici kârına yer verilmediği görülmüş olup, hizmet alım ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarının sınır değer olarak kabul edilmesi karşısında bu durumun önem arz ettiği açık olup, idare tarafından ilgili cetvele yüklenici kârının açıkça yazılarak sınır değerin yeniden tespit edilmesi gerekirken, varsayıma dayalı olarak 6 adet işçilik kaleminin kâr içermediği, beko loder ve çift kabin pikap iş kalemlerinin ise yüklenici kârı içerdiği kabul edilerek hesaplanan sınır değerin altında teklif sunan isteklilerden düzeltici işlem belirlenerek yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır

Ankara 10. İdare Mahkemesi

27.03.2017

E:2017/365

K:2017/782
İhale tarihinden sonra yaklaşık maliyet güncellenebilir mi?


... Kamu ihale mevzuatında, ihalenin ilana ilişkin süreler, ihalenin yapılma usulü, ihaleye katılımda sunulması istenebilecek belgeler, ihaleye yabancı isteklilerin katılıp katılamayacağı, aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirmesi gibi birçok konuda yaklaşık maliyetin dikkate alınması gerekmekte ve yaklaşık maliyetin güncelliğini kaybetmesi halinde ilk ilan veya davet tarihine kadar güncellenebileceği belirtilmekte ancak ihaleye çıkıldıktan sonra yaklaşık maliyetin değiştirilebileceği/düzeltilebileceği yönünde bir düzenleme yer almamaktadır. Sonuç olarak; analiz formatlarının revize edilmesi sonucunda yaklaşık maliyetin 85.712 ABD Doları kadar azaldığı, kamu ihale mevzuatında ihaleye çıkıldıktan sonra yaklaşık maliyetin değiştirilip/düzeltilemeyeceği ve söz konusu aykırılığın düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu sonucuna varıldığından, 4734 sayılı kanunun 54. maddesinin "a” bendi uyarınca işlem tesis edilmesi gerekirken, itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir. Öte yandan, davaya konu işlemin ihaleye ilişkin olduğu hususu dikkate alındığında, uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlara sebebiyet vereceği de açıktır. Ankara 14. İdare Mahkemesi 04.08.2017 E:2017/1676
Yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığı gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?


... Söz konusu ihalede bazı iş kalemlerinin mükerrer olarak yaklaşık maliyete dâhil edildiği ve bazı iş kalemlerinde metrajlarının olması gerekenden fazla alındığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin 7.998.850,33 TL hatalı hesaplandığı, bu durumun sınır değerin doğru tespiti ve aşırı düşük teklif sorgulamasının doğru yapılması üzerinde etkisi bulunduğu hususlarının idarenin iptal gerekçeleri arasında yer aldığı, söz konusu aykırılığın aşırı düşük teklif açıklaması istenilen isteklinin idareye yaptığı şikâyet başvurusu üzerine ortaya çıktığı, idarece yapılan tespitler sonucunda bazı iş kalemlerinde sehven mükerrer ve hatalı hesaplamalar yapıldığı ve bu iş kalemlerinde oluşan hesap farkının yaklaşık maliyetin olması gereken tutardan 7.998.850,33 TL fazla çıkmasına sebebiyet verdiğinin görüldüğü, ancak hatalı hesaplanan tutarın düzeltilmesi sonucu olması gereken yaklaşık maliyet tutarının ihalede istenen yeterlik kriterleri ve ilan süreleri gibi yaklaşık maliyete bağımlı olarak belirlenen kriterler üzerinde bir değişiklik yaratmadığı, yaklaşık maliyet tutarı dikkate alınarak hesaplanan diğer bir tutar olan sınır değerin mevcut yaklaşık maliyete göre tutarının idarece 108.517.233,20 TL olarak hesaplandığı, düzeltilmiş yaklaşık maliyete göre hesaplandığında ise 104.126.272,67 TL olacağı, bu durumda sınır değer tutarı değişmekle birlikte ihaleye teklif veren isteklilerden sınır değer altında veya üzerinde bulunan isteklilerin değişmediği, dolayısıyla herhangi bir teklifin aşırı düşük olarak belirlenip belirlenmemesi üzerinde etkisinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Kamu ihale mevzuatında ihaleye çıkıldıktan sonra yaklaşık maliyetin değiştirilebileceği/düzeltilebileceği belirtilmemekte ise de yaklaşık maliyette yapılan hataların ihalenin sonuçlandırılması noktasında esasa etkisinin bulunup bulunmadığının dikkate alınması gerektiği, somut ihale özelinde ortaya çıkan durum incelendiğinde ise idarece yaklaşık maliyet hesaplamalarında yapılan hataların yeterlik kriterleri ve ilan sürelerini değiştirmediği, teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen istekliden aşırı düşük teklif açıklamasının da düzeltilmiş yaklaşık maliyet verileri dikkate alınarak istenilmesinin de mümkün olduğu, bu nedenlerle ihalenin sonuçlandırılması bakımından esasa etkisinin bulunmadığı göz önüne alındığında, idarenin ihalenin iptaline gerekçe olarak kullandığı yaklaşık maliyetin hatalı hesaplanması hususunun ihalenin iptalini gerektirmediği sonucuna varılmıştır....

Toplantı No : 2017/034

Gündem No : 28

Karar Tarihi : 06.07.2017

Karar No : 2017/UY.III-1828
Yapım işi ihalelerinde güncelliğini kaybeden yaklaşık maliyet nasıl güncellenmelidir?


Başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusuna idarenin vermiş olduğu cevap yazısında; ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin 2016 yılı birim fiyatlar esas alınarak hazırlandığı, Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin 3’üncü bendi uyarınca yaklaşık maliyetin 7.076.590,10 TL tutarında güncellendiği, güncelleme sonrasında başvuruya konu ihaleye katılan isteklilerden sadece 1 isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, güncel yaklaşık maliyete göre hesaplanan sınır değerin ise 5.581.616,16 TL olarak hesaplandığı, bu kapsamda başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu, ancak artış katsayısı sonrası yaklaşık maliyetin güncellendiği hususu ile ihale konusu işin anahtar teslim götürü bedel ile ihale edildiği ve isteklilerin tekliflerini bu kapsamda verdiği hususları dikkate alındığında mevcut durumda isteklilerin mağduriyetini ve ihalenin iptalini gerektirecek bir durum olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin şikâyet başvurusu reddedilmiştir.

Yapım işleri ihalelerinde yaklaşık maliyetin güncelliğini yitirmesi halinde ancak ilk ilan veya davet tarihine kadar yaklaşık maliyetin güncellenebileceği hüküm altına alınmışken, bu güncellemenin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin ihale mevzuatında idareleri bağlayıcı veya tek bir yöntem öngören herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. İdarece gönderilen ihale işlem dosyasından, ihale ilanının ilk olarak yerel bir gazetede 22.12.2017 tarihinde, ardından 25.12.2017 tarihinde Kamu İhale Bülteni’nde yayımlandığı, bu kapsamda Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin 3’üncü bendi uyarınca başvuruya konu ihalede yaklaşık maliyetin güncellenmesini gerektiren bir durumun oluşması halinde bu güncellemenin ihalenin ilk ilan tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin şikâyeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün görüşü ile onayı doğrultusunda ve “Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2017 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ” açıklamaları çerçevesinde ilk yaklaşık maliyet tutarına 1,10 kat sayısı uygulanarak ihale konusu işin yaklaşık maliyeti idare tarafından güncellenmiştir. Diğer taraftan yaklaşık maliyetin güncellenmesinden sonra idare tarafından hesaplanan sınır değerin altında teklif veren istekli bulunmadığından ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin yaklaşık maliyete göre durumu değişmediğinden idare tarafından yeni bir komisyon kararı alınmadığı görülmüştür.

Bu kapsamda yapılan incelemeler neticesinde idare tarafından güncellenen yaklaşık maliyet sonrasında ihale üzerinde bırakılan isteklinin durumuyla ilgili herhangi bir değişikliğin olmadığı, bu kapsamda yaklaşık maliyet güncellemesinin ihalenin iptalini gerektirecek şekilde esasına etki etmediği hususları birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin yaklaşık maliyetin güncellenmesine yönelik iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No: 2018/019

Gündem No: 40

Karar Tarihi: 04.04.2018

Karar No: 2018/UY.I-718
Teklif tutarlarının yaklaşık maliyete yakın olması gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi mümkün müdür?


“…Uyuşmazlık konusu ihaleye katılan isteklilerden Öz-Eser İnş. Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik 30.11.2017 tarih ve 2017/UY.I-3229 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının, Ankara 15.İdare Mahkemesinin 2017/3531 esasına kayıtlı dosyasında verilen 16.02.2018 tarih ve K:2018/220 sayılı karar ile iptal edildiği, yine ihale üzerinde bırakılan Yılmazlar Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik 30.11.2017 tarih ve 2017/UY.I-3229 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının Mahkememizin 2018/122 esasına kayıtlı dosyasından verilen 16/05/2018 tarih ve K:2018/1087 sayılı karar ile iptaline karar verildiği görülmüştür. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; ihaleyi yapan idarenin ihaleyi iptal etme konusunda takdir yetkisine sahip olduğu anlaşılmakla birlikte, bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmayıp kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının gerektiği hususunun dikkate alınması, ihalenin tüm yönleri ile değerlendirilmesi, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda usule ve amaca uygun kullanılması gerektiği açıktır. Bu durumda yukarıda yer verilen Mahkeme kararları da dikkate alındığında “geçerli iki teklifin yaklaşık maliyetin %1,81 ve %2,21 daha düşük olmakla birlikte yaklaşık maliyete yakın olması” şeklindeki iptal gerekçesinin de dayanağının kalmadığı anlaşıldığından tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.” Ankara 16. İdare Mahkemesi 29.05.2018 tarihli E:2018/1070, K:2018/1207