Numune Değerlendirme

Mal alımı ihalelerinde numunelerin değerlendirilmesi işlemine yönelik itirazen şikayet başvurusunda bulunmak mümkün müdür?


Yukarıda da yer verildiği üzere ilgili mevzuat uyarınca mal alımı ihalelerinde teklif edilen ürünün Teknik Şartname’ye uygunluğuna ilişkin değerlendirmenin nasıl yapılacağı hususunun ihale dokümanında belirtilmek koşuluyla idarelerin takdirine bırakıldığı, bu bağlamda da teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun idarelere ait olduğu anlaşılmaktadır. Netice itibariyle, idare tarafından gerçekleştirilen işlemlerin ihale dokümanında yer verilen düzenlemelere uygun olduğu, istekliler tarafından sunulan numunelerin Teknik Şartname’de düzenlenen kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususlarının konu uzmanı komisyon üyelerince incelenerek değerlendirildiği, ayrıca söz konusu değerlendirmelerin konu uzmanı kurum kuruluşların değerlendirmeleri ile teyidinin sağlanarak ihale komisyonunca işlem tesis edildiği, numune değerlendirmesine ilişkin düzenlenen raporların içeriğinin uygunluğuna ve dolayısıyla alınan ihale komisyonu kararı sonucunda alımı yapılacak ürünlerin istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun olarak yapılmış numune değerlendirmesi işlemlerinde yetki ve sorumluluğun ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna ait olduğu, belgeler üzerinden yapılan itirazen şikâyet incelemesinde numune değerlendirmesi sonucunda yapılan tespitlerin doğruluğunun denetlenmesinin mümkün olmadığı, ayrıca ürünün teslimi, muayene ve kabulü aşamasında da Teknik Şartname kriterlerini sağlayıp sağlamadığının idarece inceleneceği hususları göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Toplantı No: 2017/056 Gündem No: 76 Karar Tarihi: 08.11.2017 Karar No: 2017/UM.I-3031
Numune değerlendirme işleminin, ihale komisyonu üyesi olmayan işin uzmanı kişilerce gerçekleştirilmesi mümkün müdür?


...Yapılan incelemede, İdari Şartname’nin söz konusu maddesi uyarınca teklif edilen ürünlere ilişkin numune değerlendirmesinin gerçekleştirildiği görülmektedir. Ancak ihalenin itirazen şikâyet konusu 2’nci kısmına teklif sunan 2 istekliden biri olan Jude Medical Turkey Medikal Ür. Tic. Ltd. Şti.nin 2’nci kısmın 10 ve 11 no’lu kalemlerine ilişkin numune değerlendirmesinin ihale komisyonu teşkili yazısından anlaşıldığı üzere ihale komisyonu uzman üyesi tarafından yapıldığı, aynı kalemlerde başvuru sahibi Biostar Medical Müh. A.Ş. nin numune değerlendirmesinin ise ihale komisyonu üyesi olmayan bir doktor tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla anılan iki isteklinin numunelerinin, ihale komisyonu üyesi olan ve olmayan olmak üzere iki farklı kişi tarafından değerlendirildiği, idarece gerçekleştirilen numune değerlendirmesinin usulüne uygun yapılmadığı anlaşıldığından, söz konusu numune değerlendirmesinin ihale komisyonu üyesi/üyelerince yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır. Toplantı No: 2017/062 Gündem No: 43 Karar Tarihi: 07.12.2017 Karar No: 2017/UM.II-3287
Numune değerlendirme neticesinde Teknik Şartnameye uygun olduğuna karar verilen ürünün, ikinci bir değerlendirme neticesinde uygun olmadığına karar verilebilir mi?


...30.11.2017 tarihinde ihalenin 61’inci kısmına ilişkin olarak düzeltici ihale komisyonu kararı alındığı, kararda yukarıda sözü edilen raporda yer alan değerlendirmelere istinaden ihalenin 61’inci kısmının Erdoğu Paz. Tıbbi Malz. İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş. uhdesinde bırakıldığının belirtildiği, kararın ihale komisyonu üyelerinin tamamı tarafından imzalandığı tespit edilmiştir. Yukarıya aktarılan tespitler neticesinde, bahse konu ihalenin şikâyete konu 61’inci kısmında isteklilerin teklif ettiği ürünler için İdari Şartname ve Teknik Şartname düzenlemeleri uyarınca numune değerlendirilmesinin yapıldığı, numune değerlendirmesine ilişkin olarak ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından tutanak düzenlendiği, tutanakta yer alan değerlendirme bilgilerine 10.11.2017 tarihli ihale komisyonu kararında da yer verildiği, kararın ihale komisyonu üyelerinin tamamı tarafından imzalandığı, ayrıca 30.11.2017 tarihinde alınan düzeltici ihale komisyon kararının ihale komisyonu uzman üyesince yapılan numune değerlendirmesine istinaden alındığı ve bu kararın da ihale komisyonu üyelerinin tamamı tarafından imzalandığı anlaşılmıştır. İdarelerin ihtiyaçlarını uygun şartlarda ve zamanında karşılamak zorunda olduğu, bunun yanında istekliler tarafından sunulan ürünlerin idarece tespit edilen ihtiyaçlara uygun özelliklere sahip olup olmadığının değerlendirilmesi ve ihtiyaca uygun olan mal ve hizmetleri kamunun hizmetine sunulmasına ilişkin yükümlüklerini de yerine getirmeleri gerektiği, bu çerçevede, söz konusu ihalenin iddiaya konu kısmı için ihale komisyonunda görevlendirilen uzman üyeler tarafından numune değerlendirilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği ve tutanağa bağlandığı, başvuru sahibi isteklinin teklif ettiği ürüne ilişkin olarak idareye yapılan bir şikâyet başvurusu üzerine söz konusu numunenin yeniden değerlendirilmesi aşamasında farkına varılan tespitlerin de ihale komisyonu uzman üyesince gerçekleştirildiği ve tutanağa bağlandığı, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak ürünün Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan tespitler neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun idareye ait olduğu dikkate alındığında, numune değerlendirmesi sonucunda Medtronic Medikal Teknoloji Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen COVIDIEN marka GL123 model cerrahi sütur malzemesinin Teknik Şartname’ye uygun olmadığı yönünde idarece karar alınmasının kamu ihale mevzuatı uygulamaları ile uyumlu olduğu anlaşılmıştır.... Toplantı No: 2018/002 Gündem No: 79 Karar Tarihi: 11.01.2018 Karar No: 2018/UM.II-160
Numune sunulması istenmeyen bir ihalede numune değerlendirmesi yapılabilir mi?


...Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; ihale dokümanında düzenlenmiş olması koşuluyla tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında numune değerlendirmesi yoluyla isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin istenilen özelliklerde olup olmadığının ihale komisyonunca incelenerek uygun olmayan tekliflerin değerlendirilme dışı bırakılacağı, ancak ihale dokümanında numune istenilmesine dair düzenleme yapılmamışsa ihalenin sonuçlanması sonrasındaki muayene kabul aşamasında da bu değerlendirmenin yapılabileceği; inceleme konusu ihalede idare tarafından yeterlik kriteri olarak istenen belgeler arasında katalog ve broşürlerin yer aldığı, isteklilerden numune sunulmasının istenilmediği, başvuru sahibi istekli tarafından katalog ve broşürlerin sunulduğu ve söz konusu belgelerin Teknik Şartname’nin 5.12. ve 5.15’inci maddelerini sağladığı göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.... Toplantı No: 2018/003 Gündem No: 72 Karar Tarihi: 17.01.2018 Karar No: 2018/UM.I-233