Ön Mali Kontrol

Ön mali kontrol raporunun ihale komisyon kararının uygulanması bakımından bağlayıcılığı var mıdır?


İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinden ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesinin, danışma ve önleyici niteliği haiz olduğu, harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcılığı olmadığı,

İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinden teknik şartnamede istenilen özelliklere uygun cihaz ve kit sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

İhale komisyonunda görevli bir uzman doktorun da içerisinde bulunduğu 5 teknik uzman tarafından ön mali kontrolce rekabeti engelleyici unsurlar olarak belirtilen Teknik Şartname düzenlemelerinin tekrar incelendiği, söz konusu inceleme neticesinde anılan düzenlemelerde teknik olarak rekabeti engelleyici bir unsur olmadığının tespit edildiği, ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesinin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcılığı olmadığı,

12.06.2017 tarihli komisyon kararına göre ihaleye farklı marka ve modellere ait ürünler sunan 3 isteklinin de sunmuş oldukları ürünlerin Teknik Şartname’ye uygun bulunarak değerlendirmeye alındığı, bu durumun anılan Şartname’de belirli bir marka veya modele yönelik düzenleme yapılmadığı şeklinde değerlendirilebileceği,

Ayrıca, ihalede 3 isteklinin teklifinin değerlendirmeye alındığı, söz konusu teklif tutarlarının tümünün yaklaşık maliyetin altında olduğu ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin teklif tutarının yaklaşık maliyetin %22 altında olduğunun tespit edildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, ihalenin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından gelen ön mali kontrol raporundaki görüşler doğrultusunda iptal edilmesi işleminin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No : 2017/038

Gündem No : 38

Karar Tarihi : 02.08.2017

Karar No : 2017/UH.III-2090