Ön Yeterlik Değerlendirmesi

Ön yeterlik değerlendirmesi aşamasında idarenin talep ettiği bilgi ve belgelerin sunulmaması nedeniyle başvuru değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


...Bu çerçevede idarece ihaleye başvuruda bulunan tüm adayların iş deneyim belgelerine konu sözleşme ve hakedişlerin istenmesiyle her aday açısından eşit koşullarda davranıldığı düşüncesiyle, her adayın idarenin bilgi eksikliği kapsamında kabul etmek suretiyle istemiş olduğu bilgi veya belgeleri süresi içinde ve eksiksiz olarak temin etmekle sorumlu olduğu dikkate alındığında, idarece başvuru sahibi İş Ortaklığı’nın sunduğu iş deneyim belgelerine ilişkin olarak belge istenmesinde ve anılan İş Ortaklığı tarafından bir cevap yazısı gönderilmiş olmakla birlikte yazı ekinde sözleşme ve hakediş vb. belgelere yer verilmemesi dolayısıyla anılan adayın başvurusunun değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan her ne kadar başvuru sahibince idare tarafından gerek ön yeterlik başvurularının gerekse idareye şikayetlerinin istenilen belgeleri tam olarak sunmadıkları gerekçe gösterilmek suretiyle reddedildiği belirtilerek hangi bilgilerin tam olarak sunulmadığının somut bir biçimde açıklanmadığı iddia edilmiş olsa da, idarenin anılan adayın başvuru dosyasında sunduğu iş deneyim belgesine yönelik sözleşme ve hakedişleri istediği yazının başvuru sahibine gönderilmesi üzerine başvuru sahibince sadece bir yazı ile cevap verildiği ve yazı ekinde sözleşme ve hakedişlerin gönderilmediği dikkate alındığında, bu aşamada idarece açık bir şekilde ifade edilmemiş olsa dahi eksikliğin ne olduğunun anlaşılabildiği ve dolayısıyla bu yöndeki iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.... Toplantı No: 2018/001 Gündem No: 57 Karar Tarihi: 04.01.2018 Karar No: 2018/UY.I-49