Tüzel Kişilerde Ortağa Ait İş Deneyim Belgesinin Kullanılması

İş ortaklığınca elde edilen iş deneyim belgesi, iş ortaklığının tüzel kişiye dönüşmesi halinde yeni kurulan tüzel kişi tarafından kullanılabilir mi?


...Her ne kadar itirazen şikâyete konu iş deneyim belgesi adına düzenlenen Vurallar Temizlik Tekstil Gıda ve Day. Tük. San. Tic. Ltd. Şti. - Alakart Gıda Yemek Üretim İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ortaklarının aynı zamanda, Ariva Gıda Yemek Temizlik İnşaat Peyzaj Petrol Sanayi Anonim Şirketinin kuruluşunda %50 oranında hisseye sahip ortaklar olduğu görülmüş olsa da, son durumda söz konusu anonim şirket hisseleri teklif dosyası kapsamında sunulan iş deneyim belgesiyle ilgisi bulunmayan üçüncü şahıslara devredilmiştir. İş deneyim belgesi adına düzenlenen adi ortaklık niteliğindeki iş ortaklığının anonim şirkete dönüşmesinden sonra anonim şirketin adi ortaklığa ait iş deneyim belgesini kullanması, aynı zamanda adi ortaklığı kuran her iki şirket tarafından da ortaklık oranlarına göre aynı iş deneyim belgesinin mükerrer olarak kullanılması durumunu ortaya çıkarabileceğinden söz konusu husus kamu ihale mevzuatında yer alan tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması hükmünü de geçersiz bırakacaktır. Diğer taraftan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 48’inci maddesinde iş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması gerektiği, aynı Yönetmelik’in 39’uncu maddesinde ise tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde ilgilisince onaylanan ve ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulmasının zorunlu olduğu, bu belgenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 11’inci maddesinde “Ortaklık durum belgesi” olarak tanımlandığı ve sunuluş şekliyle ilgili açıklamalara yer verildiği görülmüştür. Yapılan incelemeler neticesinde Ariva Gıda Yemek Temizlik İnşaat Peyzaj Petrol Sanayi Anonim Şirketinin teklif dosyasında kendi adına düzenlenmiş bir iş deneyim belgesi sunmadığı, anılan isteklinin ortaklık yapısının 45.000,00 TL tutarında hisseler ile iki, 10.000,00 TL tutarında hisse ile bir gerçek kişiden oluştuğu, bu anlamda gerçek kişi ortaklardan hiçbirinin şirketin yarıdan fazla hissesine sahip olmasının ve bu hisseyi son bir yıldır kesintisiz koruduğunun belgelendirilmesinin mümkün olmadığı, nitekim bu duruma ilişkin olarak teklif dosyasında Kamu İhale Genel Tebliği’nin 11’inci maddesinde belirtilen ve şirketin yarıdan fazla hissesine 1 yıldır sahip olunduğuna yönelik ortaklık durum belgesinin sunulmadığı, dolayısıyla ihalenin 4’üncü kısmı üzerinde bırakılan Ariva Gıda Yemek Temizlik İnşaat Peyzaj Petrol Sanayi Anonim Şirketi tarafından sunulan Vurallar Temizlik Tekstil Gıda ve Day. Tük. San. Tic. Ltd. Şti. - Alakart Gıda Yemek Üretim İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığına ait iş deneyim belgesinin kullanılmasının kamu ihale mevzuatı açısından uygun olmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.... Toplantı No: 2018/001 Gündem No: 97 Karar Tarihi: 04.01.2018 Karar No: 2018/UH.I-88