Ortaklık Durum Belgesi

Tek ortaklı tüzel kişiliğin ortağına ait iş deneyim belgesinin kullanılması halinde ortaklık durum belgesi sunulması gerekli midir?


Kamu ihale mevzuatında mühendis ve mimarlara mezuniyet belgeleri ile elde ettikleri deneyimi şahsen kullanabilme imkânı tanındığı gibi bu imkân bir şirket bünyesinde ortaklık kurmak (en az %51 hisse payı) suretiyle ortak olunan şirkete de tanınmıştır. Bu kapsamda tüzel kişilerin ortaklarına ait mezuniyet belgelerini iş deneyimlerini tevsik amacıyla sunabilmeleri için, mezuniyet belgesi sahibi ortağın en az beş yıldır tüzel kişiliğin %51 veya daha fazla hissesine sahip olduğunun (KİK031.3/Y) nolu standart forma uygun belge ile tevsik edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Somut olayda teklif sahibi tüzel kişi İmeysan Yapı Elekt. Mek. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. olup, anılan tüzel kişiliğin iş deneyimini tevsiken Cemalettin Erdemoğlu’na ait makine mühendisliği diplomasını kullandığı görülmektedir. Bahse konu durumda Cemalettin Erdemoğlu anılan şirketin tüm hisselerine tek başına sahip olsa dahi İmeysan Yapı Elekt. Mek. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyimini tevsiken Cemalettin Erdemoğlu’na ait makine mühendisliği diplomasının kullanılması sebebi ile Cemalettin Erdemoğlu’nun en az beş yıldır tüzel kişiliğin %51 veya daha fazla hissesine, somut olayda %100, sahip olduğunu gösterir ortaklık durum belgesinin sunulmasının gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Başvuruya konu ihalede başvuru sahibi istekli tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan mezuniyet belgesinin sahibi olan Cemalettin Erdemoğlu’nun tüzel kişiliğin %51 veya daha fazla hissesine sahip olduğunu gösterir ortaklık durum belgesinin sunulmaması nedeni ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibi isteklinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No : 2017/045 Gündem No : 60 Karar Tarihi : 13.09.2017 Karar No : 2017/UY.I-2489
Ortaklık durum belgesinde ticaret sicil numarasının yanlış yazılması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


İhale üzerinde bırakılan istekli Ercanlar Taş. Turz. İnş. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif zarfı kapsamında ortağı olan Bi-Sel Nak. Tem. İnş. Gıda Akar. Ltd. Şti.ne ait iş bitirme belgesi ile anılan firmanın (Bi-Sel Nak. Tem. İnş. Gıda Akar. Ltd. Şti.) belgenin düzenlendiği tarih olan 09.02.2017 tarihinden önceki bir yıl boyunca Ercanlar Taş. Turz. İnş. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğuna ilişkin olarak serbest muhasebeci mali müşavirce düzenlenen ortaklık durum belgesinin sunulduğu görülmüştür. Bununla birlikte 09.02.2017 tarihinde düzenlenen ortaklık durum belgesinde ticaret unvanının Ercanlar Taş. Turz. İnş. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ticaret sicil no’sunun 28904 olarak düzenlendiği, halbuki teklif zarfı kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, Ercanlar Taş. Turz. İnş. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait oda sicil kayıt sureti ve Ticaret Sicil Gazetelerinde ticaret sicil no’sunun 28704 olarak belirtildiği, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin internet sayfası üzerinden yapılan inceleme sonucunda 28904 olarak belirtilen ticaret sicil no’sunun başka bir firmaya ait olduğu görüldüğünden anılan istekli tarafından sunulan ortaklık durum belgesinin mevzuata uygun olarak düzenlenmediği, bu nedenle başvuru sahibi isteklinin bu hususa yönelik iddiasının yerinde olduğu ve Ercanlar Taş. Turz. İnş. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Toplantı No: 2017/019 Gündem No: 79 Karar Tarihi: 19.04.2017 Karar No: 2017/UH.II-1142
Anonim şirketler için düzenlenen ortaklık durum belgesinin teklif zarfında yer alan diğer belgelerdeki bilgilerle uyumlu olması zorunlu mudur?


...İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; ihale üzerinde bırakılan Ana-Kent Plan. Yapı Yat. Tekn. Danş Turz. En. San. ve. Tic. A. Ş.nin iş deneyimini tevsik amacıyla tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağı olan Kemal Şahin’in “KKTC Deniz Geçiş İsale Hattı İnşaatı” işine ait iş yönetme belgesinin, ayrıca Kemal Şahin’in söz konusu şirketin %51,02 hissesine sahip olduğunu gösteren 30.10.2017 tarihli ortaklık durum belgesi ve Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 19.06.2017 tarihli söz konusu şirketin en son sermaye ve ortaklık yapısına ilişkin ortakların isimleri, hisse adetleri ve hisse tutarlarını gösteren belgenin sunulduğu, idarenin bahsi geçen iki belge arasında yaşadığı tereddüttün ortadan kaldırılması adına Kemal Şahin’in hangi tarihte şirketin yarından fazla hissesine sahip ortağı olduğunu gösterir belgenin talep edildiği, bunun üzerine istekli tarafından hazirun cetveli, hisse devri kararı ve ortaklar pay defterinin ilgili sayfasının idareye sunulduğu, 11.02.2016 tarihli hisse devri kararı belgesinde şirketin %51,02 hissesinin Kemal Şahin’e devredildiği ve ihale komisyonunun yapmış olduğu inceleme sonucu söz konusu belgeleri uygun bularak mevzuata aykırılık tespit etmediği görülmüştür. Mevzuat düzenlemeleri incelendiğinde tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin teklif kapsamında sunulması gerektiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda ihale üzerinde bırakılan Ana-Kent Plan. Yapı Yat. Tekn. Danş. Turz. En. San. ve. Tic. A. Ş.nin teklifi kapsamında sunmuş olduğu ortaklık durum belgesinde Kemal Şahin’in söz konusu şirketin %51,02 hissesine sahip olduğu, belgenin düzenlenme ve aynı zamanda ihale tarihi olan 30.10.2017 tarihinden önceki bir yıl boyunca korunduğunun gösterildiği, söz konusu belgenin serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenerek kaşelenip imzalandığı, belgedeki bilgilerin doğruluğu noktasındaki sorumluluğun belgeyi düzenleyen meslek mensubunda olduğu göz önüne alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Toplantı No: 2018/009 Gündem No: 40 Karar Tarihi: 14.02.2018 Karar No: 2018/UY.II-407
Ortaklık durum belgesi yerine ortaklık durumunu gösteren diğer belgelerin sunulması mümkün müdür?


...Başvuru sahibinin iddiası doğrultusunda teklif dosyası incelendiğinde, başvuru sahibi tarafından Mehmet Kuzulu adına düzenlenmiş iş deneyim belgesi sunulduğu görülmüştür. Teklif dosyasında yer alan 12 Ocak 2016 tarihli ve 8987 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde Times Teknoloji İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 100 paya ayrılmış sermayesinin tamamının Mehmet Kuzulu tarafından taahhüt edildiği bilgisinin yer aldığı görülmüştür. Teklif dosyasındaki 07.01.2016 tarihli Ticaret Sicil Tasdiknamesi’nde Times Teknoloji İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin türüne ilişkin olarak “tek kişilik limited şirket” bilgisinin ve “iş bu belge yenisi çıkarılıncaya kadar geçerlidir.” ibaresinin bulunduğu görülmüştür. Aktarılan neticesinde, iş deneyim belgesi sunulan Mehmet Kuzulu’nun Times Teknoloji İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yarıdan fazla hisseye sahip ortağı olduğu anlaşılmıştır. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibi istekli tarafından iş deneyim belgesi kullanılan şirket ortağı Mehmet Kuzulu’nun ihalenin ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve bu tarihten itibaren geriye doğru son bir yıldır şirketin yarıdan fazla hissesine sahip olması halinin korunduğunu gösterir ortaklık durum belgesinin teklif dosyası kapsamında sunulması gerekmektedir. Bu bağlamda yapılan incelemede, Kamu İhale Genel Tebliği açıklamaları gereği başvuru sahibi tarafından sunulması zorunlu tutulan ortaklık durum belgesinin ihalelerde yeterlik belgesi olduğu, bu belgenin sunulmaması durumunda yeterlik kriterinin tevsik edilemeyeceği anlaşıldığından idarece tesis edilen işlemin mevzuata uygun olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.... Toplantı No: 2018/051 Gündem No: 46 Karar Tarihi: 12.09.2018 Karar No: 2018/UY.II-1676