Özel Güvenlik İhaleleri

Özel güvenlik şirketi ticaret unvanının değişmesi, özel güvenlik faaliyet izin belgesini geçersiz hale getirir mi?


... İdarece Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan görüş yazısında, şirket unvanındaki değişikliğe ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadığı, ortak değişiminde dahi belgenin geçersiz olmayacağı, ancak soruşturma sürecinin de tamamlanması gerektiği yönünde görüş bildirildiği dikkate alındığında, unvan değişikliğinin şirketin özel güvenlik faaliyeti yürütmesine engel bir durum olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, izin belgesinin şirketin unvan değişikliği yaptığına dair Ticaret Sicil Gazetesi ile birlikte sunulması halinde geçerli kabul edilmesinde isabetsizlik bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.... Toplantı No: 2010/014 Gündem No: 35 Karar Tarihi: 16.02.2010 Karar No: 2010/UH.I-584
Özel güvenlik şirketinin, ortaklarıyla ilgili değerlendirme süreci devam ederken ihaleye katılması mümkün müdür?


İncelemeye konu ihalede, idari şartnamenin 7.1.h maddesinde isteklilerce Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi’nin teklifle birlikte sunulması gerektiği düzenlenmiş olup ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığında özel ortak konumunda olan DAG Doğu Anadolu Güvenlik Koruma ve Özel Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesinde yer alan isimlerle son ortaklık yapısına ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan isimlerin aynı olmadığı tespit edilmiştir.

İhale işlem dosyasında yer alan belgelerden, şikayetçinin idareye şikayet başvurusu üzerine, idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin özel ortağı konumunda olan DAG Doğu Anadolu Güvenlik Koruma ve Özel Eğitim Hizm. Ltd. Şti. tarafından sunulan Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi’nin, şirketin ortaklık yapısındaki değişiklikten sonra geçerliğini yitirip yitirmediği hususunda tereddüt oluştuğundan bahisle 06.01.2010 tarih ve 111 sayılı yazı ile Emniyet Genel Müdürlüğünden görüş sorulduğu, Emniyet Genel Müdürlüğünün 20.01.2010 tarih ve B.05.1.EGM.0.94.02.01.(63253)/63-20418 sayılı cevabi yazısında ise;

Aynı yöndeki bir işleme ilişkin olarak Kamu İhale Kurulunca da görüş sorulduğu ve Kuruma gönderilen 17.02.2009 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.08.01.(63241)-1163-35570 sayılı yazı ile;

“5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun beşinci maddesi “Özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve yöneticilerinde bu Kanunun 10 uncu maddesinin (a) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır.” hükmü ve 5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10’uncu maddesi “Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra Kanunda öngörülen şartları taşıdığı anlaşılan şirketlerin kurucu ve yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır.

Soruşturma sonucu, faaliyet izni almaya hak kazanan şirketlere ruhsat harcını yatırmalarını müteakiben (Ek-2)’de örneği belirlenen “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” düzenlenir.” hükmünce özel güvenlik şirketi kurucuları hakkında güvenlik soruşturması yaptırılmakta, soruşturma neticesinde kurucuların terör ve organize suçlar ile kaçakçılık suçlarıyla iltisaklı olup olmadıkları ve 5188 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi (d) bendi “(Değişik:08.02.2008/26781-5728/545.md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.” hükmünde geçen suçlardan hükümlü olup olmadıklarına bakılmakta, soruşturma sonucu olumlu olması halinde kurucu olmalarına izin verilmektedir.

Yukarıda bahsedilen tahkikat işlemleri faaliyet izni verilmiş bir şirkete yeni ortak dahil olması halinde bu yeni ortak için de yapılmakta, soruşturması sonucu bir olumsuzluğu olması halinde belge yenilenmemekte ve bu şahsın kuruculuktan ayrılması istenilmektedir. Bu anlamda kişilerin sermaye sahibi olmaları özel güvenlik şirketi kurmak için tek başına yeterli bir neden değildir. Ayrıca, 5188 sayılı Kanunun beşinci maddesi birinci fıkrası “Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler.” hükmünce adı geçen şirketin hisse devirlerini de bir ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilmesi gerekmekte iken, hisse devri olmasına rağmen yasal süresi içerisinde bildirilmeyen ve henüz güvenlik soruşturması yapılmayan bir kurucuyla faaliyetine devam ettiği göz önünde bulundurulduğunda, Bakanlıktan aldıkları 12.01.2005 tarih ve 039 sayılı Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi geçerliliğini korumakta, ancak belge üzerindeki kuruculara ait bilgilerin gerçeği tam olarak yansıtmadığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, 5188 sayılı Kanunun “Amaç” başlıklı birinci maddesi “Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir” hükmünce, kamu güvenliği alanında görev ifa edecek olan ve görevi itibariyle genel kolluğun suç önleme yönündeki misyonuna hizmet edecek olan özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve yöneticilerinin güvenlik soruşturması yapılmadan faaliyet göstermesi kamu güvenliği açısından da sakıncalıdır. Bu nedenle, adı geçen özel güvenlik şirketinin yukarıda açıklanan mevzuat gereği tamamlanması gereken prosedüre müteakip faaliyet izin belgesi değişinceye kadar kamu ihalelerine girmelerinin uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.” denildiğinden bahisle, somut olaya konu izin belgesi hakkında nihai kararın idarece verilmesinin uygun olacağın bildirildiği belirlenmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğünün idareyi muhatap yazısında Kuruma gönderildiği belirtilen görüş yazısının, Kamu İhale Kurulunun 23.02.2009 tarih ve 2009/UH.I-912 sayılı Kararına konu ihale için istenildiği anılan Karardan anlaşılmıştır.

Kamu İhale Kurulunun anılan kararından; ortaklık devri yapılan ancak yeni ortakla ilgili yasal işlemleri tamamlamayan, dolayısıyla da şirketin son ortaklık yapısı ile Özel Güvenlik İzin Belgesinde belirtilen ortaklık yapısı birbirinden farklı olan isteklinin sunduğu belgenin geçersiz sayılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı anlaşılmıştır.

İncelenen ihalede, teklifle birlikte sunulmayan ancak idarenin 25.12.2009 tarihli yazısına istinaden şirket hissesinin devrine ilişkin olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılan 13.10.2009 tarihli başvurunun ibraz edildiği belirlenmiştir.

Her ne kadar, hisse devrine ilişkin olarak özel güvenlik firması tarafından anılan Genel Müdürlüğe bildirim yapıldığına ilişkin yazı sunulmuş ise de, hisseyi devralan kişinin özel güvenlik şirketinde kurucu veya ortak olabileceğine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünün değerlendirmesinin bulunmadığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün idareyi muhatap görüş yazısında da buna ilişkin bir açıklamaya yer verilmediği anlaşılmıştır.

İncelemeye konu ihalede, idari şartnamenin 7.1.h maddesinde Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi’nin teklifle birlikte sunulması zorunlu kılınmasına rağmen bahse konu belgenin her ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerektiğine ilişkin olarak idari şartnamenin 7.2.1 maddesinde düzenleme yapılmadığı belirlenmiştir. Ancak, idari şartnamenin 7.2.1 inci maddesinde düzenleme yapılmamış olmasının, ilgili mevzuatı gereği özel izne bağlı olarak faaliyet gösteren şirketlerin bahse konu belgeyi sunmamasına gerekçe teşkil etmeyeceği açıktır.

Bu itibarla, anılan Kurul Kararı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün idareyi muhatap görüş yazısı çerçevesinde, DAG Doğu Anadolu Güvenlik Koruma ve Özel Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin ortaklık yapısında değişiklik olmasına rağmen, yeni ortakla ilgili gerekli izin süreci tamamlanmadan ihaleye teklif verildiği anlaşılmış olup bu haliyle anılan şirketin yeterlik şartını haiz olmadığı dolayısıyla teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No: 2010/014 Gündem No: 35 Karar Tarihi: 16.02.2010 Karar No: 2010/UH.I-584
Özel güvenlik şirketinin ortaklarının değişmesi, özel güvenlik faaliyet izin belgesini geçersiz hale getirir mi?


İncelemeye konu ihalede, idari şartnamenin 7.1.h maddesinde isteklilerce Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi’nin teklifle birlikte sunulması gerektiği düzenlenmiş olup ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığında özel ortak konumunda olan DAG Doğu Anadolu Güvenlik Koruma ve Özel Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesinde yer alan isimlerle son ortaklık yapısına ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan isimlerin aynı olmadığı tespit edilmiştir.

İhale işlem dosyasında yer alan belgelerden, şikayetçinin idareye şikayet başvurusu üzerine, idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin özel ortağı konumunda olan DAG Doğu Anadolu Güvenlik Koruma ve Özel Eğitim Hizm. Ltd. Şti. tarafından sunulan Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi’nin, şirketin ortaklık yapısındaki değişiklikten sonra geçerliğini yitirip yitirmediği hususunda tereddüt oluştuğundan bahisle 06.01.2010 tarih ve 111 sayılı yazı ile Emniyet Genel Müdürlüğünden görüş sorulduğu, Emniyet Genel Müdürlüğünün 20.01.2010 tarih ve B.05.1.EGM.0.94.02.01.(63253)/63-20418 sayılı cevabi yazısında ise;

Aynı yöndeki bir işleme ilişkin olarak Kamu İhale Kurulunca da görüş sorulduğu ve Kuruma gönderilen 17.02.2009 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.08.01.(63241)-1163-35570 sayılı yazı ile;

“5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun beşinci maddesi “Özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve yöneticilerinde bu Kanunun 10 uncu maddesinin (a) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır.” hükmü ve 5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10’uncu maddesi “Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra Kanunda öngörülen şartları taşıdığı anlaşılan şirketlerin kurucu ve yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır.

Soruşturma sonucu, faaliyet izni almaya hak kazanan şirketlere ruhsat harcını yatırmalarını müteakiben (Ek-2)’de örneği belirlenen “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” düzenlenir.” hükmünce özel güvenlik şirketi kurucuları hakkında güvenlik soruşturması yaptırılmakta, soruşturma neticesinde kurucuların terör ve organize suçlar ile kaçakçılık suçlarıyla iltisaklı olup olmadıkları ve 5188 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi (d) bendi “(Değişik:08.02.2008/26781-5728/545.md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.” hükmünde geçen suçlardan hükümlü olup olmadıklarına bakılmakta, soruşturma sonucu olumlu olması halinde kurucu olmalarına izin verilmektedir.

Yukarıda bahsedilen tahkikat işlemleri faaliyet izni verilmiş bir şirkete yeni ortak dahil olması halinde bu yeni ortak için de yapılmakta, soruşturması sonucu bir olumsuzluğu olması halinde belge yenilenmemekte ve bu şahsın kuruculuktan ayrılması istenilmektedir. Bu anlamda kişilerin sermaye sahibi olmaları özel güvenlik şirketi kurmak için tek başına yeterli bir neden değildir. Ayrıca, 5188 sayılı Kanunun beşinci maddesi birinci fıkrası “Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler.” hükmünce adı geçen şirketin hisse devirlerini de bir ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilmesi gerekmekte iken, hisse devri olmasına rağmen yasal süresi içerisinde bildirilmeyen ve henüz güvenlik soruşturması yapılmayan bir kurucuyla faaliyetine devam ettiği göz önünde bulundurulduğunda, Bakanlıktan aldıkları 12.01.2005 tarih ve 039 sayılı Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi geçerliliğini korumakta, ancak belge üzerindeki kuruculara ait bilgilerin gerçeği tam olarak yansıtmadığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, 5188 sayılı Kanunun “Amaç” başlıklı birinci maddesi “Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir” hükmünce, kamu güvenliği alanında görev ifa edecek olan ve görevi itibariyle genel kolluğun suç önleme yönündeki misyonuna hizmet edecek olan özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve yöneticilerinin güvenlik soruşturması yapılmadan faaliyet göstermesi kamu güvenliği açısından da sakıncalıdır. Bu nedenle, adı geçen özel güvenlik şirketinin yukarıda açıklanan mevzuat gereği tamamlanması gereken prosedüre müteakip faaliyet izin belgesi değişinceye kadar kamu ihalelerine girmelerinin uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.” denildiğinden bahisle, somut olaya konu izin belgesi hakkında nihai kararın idarece verilmesinin uygun olacağın bildirildiği belirlenmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğünün idareyi muhatap yazısında Kuruma gönderildiği belirtilen görüş yazısının, Kamu İhale Kurulunun 23.02.2009 tarih ve 2009/UH.I-912 sayılı Kararına konu ihale için istenildiği anılan Karardan anlaşılmıştır.

Kamu İhale Kurulunun anılan kararından; ortaklık devri yapılan ancak yeni ortakla ilgili yasal işlemleri tamamlamayan, dolayısıyla da şirketin son ortaklık yapısı ile Özel Güvenlik İzin Belgesinde belirtilen ortaklık yapısı birbirinden farklı olan isteklinin sunduğu belgenin geçersiz sayılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı anlaşılmıştır.

İncelenen ihalede, teklifle birlikte sunulmayan ancak idarenin 25.12.2009 tarihli yazısına istinaden şirket hissesinin devrine ilişkin olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılan 13.10.2009 tarihli başvurunun ibraz edildiği belirlenmiştir.

Her ne kadar, hisse devrine ilişkin olarak özel güvenlik firması tarafından anılan Genel Müdürlüğe bildirim yapıldığına ilişkin yazı sunulmuş ise de, hisseyi devralan kişinin özel güvenlik şirketinde kurucu veya ortak olabileceğine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünün değerlendirmesinin bulunmadığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün idareyi muhatap görüş yazısında da buna ilişkin bir açıklamaya yer verilmediği anlaşılmıştır.

İncelemeye konu ihalede, idari şartnamenin 7.1.h maddesinde Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi’nin teklifle birlikte sunulması zorunlu kılınmasına rağmen bahse konu belgenin her ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerektiğine ilişkin olarak idari şartnamenin 7.2.1 maddesinde düzenleme yapılmadığı belirlenmiştir. Ancak, idari şartnamenin 7.2.1 inci maddesinde düzenleme yapılmamış olmasının, ilgili mevzuatı gereği özel izne bağlı olarak faaliyet gösteren şirketlerin bahse konu belgeyi sunmamasına gerekçe teşkil etmeyeceği açıktır.

Bu itibarla, anılan Kurul Kararı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün idareyi muhatap görüş yazısı çerçevesinde, DAG Doğu Anadolu Güvenlik Koruma ve Özel Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin ortaklık yapısında değişiklik olmasına rağmen, yeni ortakla ilgili gerekli izin süreci tamamlanmadan ihaleye teklif verildiği anlaşılmış olup bu haliyle anılan şirketin yeterlik şartını haiz olmadığı dolayısıyla teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Toplantı No: 2010/014 Gündem No: 35 Karar Tarihi: 16.02.2010 Karar No: 2010/UH.I-584